ขนอมพร้อมมูล เทิดทูนคุณธรรม

   
 

ประวัติอำเภอขนอม

   

อำเภอขนอมมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นเมืองเก่าแก่ ในรัชสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา ระหว่าง พ.ศ. 1893 – 1912 เนื่องจากเมืองนครศรีธรรมราชได้เกิดอหิวาต์ ระบาดผู้คนล้มตาย เป็นจำนวนมาก พระเจ้าอู่ทองจึงมีบัญาชาให้พระพนมวังและนางเสดียงทองผู้เป็นพระญาติใกล้ชิด ลงมาสร้างเมืองชื่อ “นครตอนพระ” (ปัจจุบันอยู่ในตำบลกงตาก อำเภอกาญจนดิษฐ์) และได้มอบหมาย ให้เชื้อพระวงศ์สร้างเมืองเล็กๆ ขึ้นใกล้เคียงกันบริเวณรอบเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อรวบรวม ประชาชน ที่หนีโรคระบาดตั้งเป็นชุมชนตามเดิม จึงปรากฏมีหลายเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยนั้น รวมทั้ง เมืองที่มีชื่อว่า “เมืองตระนอม” เมืองตระนอมสร้างขึ้น โดยพระเจ้าอินทราชาและเจ้าหญิงสนตรา (ธิดาของพระพนมวัง)เมื่อประมาณ พ.ศ 1908 มีความเจริญมากกว่า เมืองอื่นๆ ซึ่งสร้างในรุ่นราวคราว เดียวกัน เช่นเมืองตระชน (ปัจจุบัน อ.สิชล) เมืองกะแดะ (ปัจจุบัน ต.กะแดะอ.กาญจนดิษฐ์) ซึ่งมี ร่องรอยเป็น ปูชนีย์สถานทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังหลายร้อยปี เช่น วัดเจดีย์หลวง มีพระพุทธรูปเก่าแก่ และสระน้ำ ปรากฏอยู่ วัดท่าจันทร์ มีเจดีย์โบราณอยู่บนเขาธาตุ ถ้ำเขาพระวัดเตล็ด มีพระพุทธรูป เก่าแก่ คำว่าขนอม ไม่ปรากฏคำแปลในพจนานุกรม มีการสันนิฐานถึงที่มาดังนี้

1. เพี้ยนมาจากชื่อเมืองเดิม คือ “เมืองตระนอม”

2. มาจากคำว่าเขาล้อม ซึ่งในพื้นที่มีเขาล้อมรอบ และแผลงมาเป็น “ขนอม”

3. มาจากคำว่า”เขาพนม” ซึ่งเป็นภูเขาใหญ่ลูกหนึ่งของอำเภอขนอม

จากเหตุผลเกี่ยวกับที่มาของคำว่า “ขนอม” ข้อสันนิฐานข้อแรกมีน้ำหนังมากที่สุด เพราะมี หลักฐาน อ้างอิงทาง ประวัติศาสตร์ปรากฏร่องรอยอย่างแน่ชัด เนื่องจากเมืองตระนอม อยู่ห่างไกลเส้นทาง คมนาคม ทำให้ผู้คนลดน้อยลงจนเกือบกลายเป็นเมืองร้าง มีสภาพเป็นเมืองหลงสำรวจอยู่หลายร้อยปี จนกระทั้งในสมัย รัชกาลที่ 5 ได้ทำการสำรวจอยู่ในทำเนียบการปกครองของกระทรวงมหาดไทย มี ฐานะเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอสิชล ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2481 และยอกฐานะเป็นอำเภอ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2502

สภาพทั่วไปอำเภอขนอม

อำเภอขนอม มีพื้นที่ 433,926 ตารางกิโลเมตร หรือ 271,203.75 ไร่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 105 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองสุราษฏร์ธานีประมาณ 60 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 700 กิโลเมตร พื้นที่ส่วน ใหญ่อยู่ในแนวเทือกเขน้อยใหญ่และที่ราบเชิงภูเขา จากทิศเหนืออ้อมไป จรดทิศตะวันตก และทิศใต้ พื้นที่ ตอนกลางเป็นที่ราบเปิดสู่ฝั่งทะเลด้นอ่าวไทย จึงมีทัศนียภาพ ที่สวยงาม เหมาะแก่การท่องเที่ยว ทาง ธรรมชาติเป็นอย่างมาก โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือจด อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทิศใต้จด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออกจด ฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย

ทิศตะวันตกจด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอขนอมแบ่งเขตการปกครองท้องที่ออกเป็น 3 ตำบล จำนวน 34 หมู่บ้าน คือ

1. ตำบลขนอม จำนวน 14 หมู่บ้าน

2. ตำบลควนทอง จำนวน 12 หมู่บ้าน

3. ตำบลท้องเนียน จำนวน 8 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น มี 4 องค์กรคือ

องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม (หมู่ที่ 2, 3 บ้างส่วนและ4 - 14 ตำบลขนอม)

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง (หมู่ที่ 1 - 12 ตำบลควนทอง)

องค์การบริหารส่วนตำบลท้องเนียน (หมู่ที่ 1- 8 ตำบลท้องเนียน)

เทศบาลตำบลขนอม (หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 บางส่วน ของตำบลขนอม)


1