Skrócone sprawozdanie z Walnego Zjazdu Stowarzyszenia NpP

w Warszawie w dniu 25 września 2004 r.

 

I.       Sprawy organizacyjne NpP

      Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia NpP:

 1. Ks.prof.dr hab. Czesław Bartnik         
 2. Prof.dr hab. Kazimierz Bielenin                                   
 3. Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Bojarski                         
 4. Prof.dr hab.inż. Zbigniew Dmochowski                      
 5. Prof.dr hab.inż. Andrzej Flaga
 6. Prof.dr inż. Bolesław Fleszar
 7. Dr n.hum. Joanna Maria Grabińska
 8. Prof.dr hab. Bogumił Grott
 9. Prof.dr hab. Leszek Jankiewicz
 10. Dr n.hum. Hubert Jochim  
 11. Prof.dr hab.inż. Ryszard Kozłowski
 12. Dr n.hum. Janina Kraus
 13. Ks.prof.dr hab. Maria Albert Krąpiec
 14. Prof.dr hab. Aleksander Krzymiński
 15. Prof.dr hab. Stefan Kurowski
 16. Mgr  Mieczysław Łoziński
 17. Prof.dr hab. Olgierd Nowosielski
 18. Mgr inż. Ewa Parol
 19. Prof.dr hab. Edward Prus
 20. Dr n.hum. Maria Piskozub-Romanowska
 21. Mgr Krzysztof Romanowski
 22. Inż. Antoni Szablewski
 23. Prof.dr hab.inz. Jan Szarliński
 24. Ks.prof.dr hab. Tadeusz Ślipko
 25. Dr med. Jacek Wołoszyński
 26. Prof.dr hab.inż. Jacek Zimny
 27. Prof.dr hab. Zbigniew Żmigrodzki

      Wybrano władze w składach:

      1.  Zarząd:

            1. Prof.dr hab. Kazimierz Bielenin

            2. Prof.dr hab.inż. Andrzej Flaga

            3. Prof.dr hab.inż. Ryszard Kozłowski  - zastępca przewodniczącego

            4. Dr n.hum. Janina Kraus

            5. Dr n.hum. Maria Piskozub-Romanowska

            6. Pro.dr hab.inż. Jan Szarliński  -  przewodniczący

      2.  Komisja Rewizyjna:

            1. Dr n.hum. Joanna Maria Grabińska

            2. Prof.dr hab. Bogusław Grott

            3. Prof.dr hab.inż. Leszek Jankiewicz

      3. Sąd Koleżeński:

            1. Prof.dr hab.inż. Włodzimierz Bojarski

            2. Prof.dr hab.inż. Zbigniew Dmochowski

            3. Pro.dr hab. Aleksander Krzyminski

 

II.  Działalność Witryny NpP

      Referat Dr Marii Piskozub-Romanowskiej      - streszczenie

            (pełny tekst w dziale „publicystyka”)

Wypowiedź dr Marii Piskozub-Romanowskiej zawierała omówienie podstawowych zadań Witryny, zawartych w Statucie NpP. 

Podstawowym zagadnieniem będzie tożsamość narodowa, kultura, tradycja, obyczaje, historia Polski, wzorce osobowe. Prowadzić to ma do integracji osób myślących podobnie. Jest to konieczne, jeżeli chcemy mieć wpływ na sytuację w Polsce.

 

III.  Co robić w naszym środowisku?

        Dyspozycje referatu wprowadzającego do dyskusji Prof.dr.hab.inż. Włodzimierza Bojarskiego:

1.Przyjmuję, że wiemy co powinno się robić w naszym kraju (wszystko odnowić po Bożemu)

2.Właściwe pytanie: Co powinno robić nasze Środowisko ?

        Co powinien robić wspólnie nasz zespół i co każdy ze swoimi współpracownikami ?

*

3.Pytania wstępne: Jakie jest nasze Środowisko i jaki chcemy stworzyć zespół ?

   3.1.Nasze „mocne strony”, cechy pozytywne i możliwości ?

   3.2. Nasze „słabe strony”, słabości, braki, wady ?

   3.3. Dodatkowe ograniczenia  i zagrożenia naszej działalności ?

4.Czy ja sam (czy każdy z nas) gotów jest włączyć się do naszego zespołu pracy ?

       Czy mam współpracowników i znajomych,  którzy też włączą się do pomocy ?

*

5.Czy można (trzeba) mówić o powołaniu i misji naszego Środowiska w Państwie Polskim,

       w Narodzie,  w Kościele ? Czy jest jakaś konieczna, niezbywalna rola naszego Środowi-

       ska, której nie możemy zaniedbać ?

6.Co najbardziej wymaga obrony, co jest najważniejsze : struktury organizacyjne państwa,

        samoorganizacja i  więzi społeczne, świadomość narodowa i obywatelska, podstawy   

        gospodarki, czy pogłębienie wiary świętej (apostolstwo) ?

*

7. Możliwe kierunki naszej działalności :

   7.1.Inicjatywy i zaangażowanie polityczne: partie, wybory, udział we władzach itp.

   7.2.Inicjatywy i udział w procesach integracji i organizacji społeczeństwa

   7.3.Kształtowanie prawdziwej świadomości historycznej, globalistycznej, politologicznej

   7.4.Prace koncepcyjne, ideowo-programowe i modelowe w zakresie katolickiej wizji

            i doktryny społeczno-gospodarczo-politycznej XXI wieku

   7.5.Prace i publikacje światopoglądowe dotyczące relacji : nauka a wiara

   7.6.Przygotowanie uzgodnionych podręczników naukowo-popularyzacyjnych przedstawia-

            jących syntezy tysiąclecia polskiej historii, kultury, literatury, wkładu w cywilizację

   7.7. Inspiracje i udział w tworzeniu współczesnych, wielkich dzieł kultury

   7.8. Rozwijanie współpracy z zagranicznymi, podobnymi środowiskami, budowanie siły

   7.9. Samokształcenie naszego Środowiska i kształcenie naszych następców

   7.10. ......                                                        

*

8. Przykładowe zadania problemowe i doktrynalne – do opracowania :

   8.1.Problemy dotyczące nowego, państwowego ustroju pracy,

   8.2.Regulacje prawne i mechanizmy dotyczące funkcjonowania mediów

   8.3.Problemy systemów finansowych bez lichwy,

   8.4.Konstytucyjne problemy prawno-ustrojowe państwa i Europy Ojczyzn

   8.5. Szanse i możliwości powrotu do społecznej gospodarki rynkowej

   8.6.Wizja i koncepcje budowy świata sprawiedliwego i solidarnego

   8.7.  ......

 

IV.  Dyskusja

        Dyskusja, w której wzięli udział głównie zaproszeni goście, w większości politycy reprezentujący organizacje patriotyczne, oscylowała dookoła trudnej sytuacji w Polsce i propozycji zaradczych, niekiedy skrajnych i radykalnych. Wyrażono różne zdania na temat zadań i roli Stowarzyszenia NpP w najbliższej i dalszej przyszłości.

Niemal całkowita zgodność poglądów zarysowała się co do konieczności podjęcia przez NpP pracy organicznej i uświadamiającej w społeczeństwie. Większość zabierających głos opowiadała się za koniecznością wspierania obozu patriotycznego w działaniach politycznych/wyborach.     

Uzgodniono, że NpP zacznie od prezentacji różnych ugrupowań społeczno-politycznych w celu uchwycenia tego co je łączy.

Podsumowania dyskusji dokonał prof. Bojarski.