ОСНОВАЧИТЕ НА ВМРО

Основачите на ВМРО
Дамјан Груев, Антон Димитров, Христо Батанџиев, Христо Татарчев, Петар Попарсов, Иван Хаџиниколов
Во 1893 година во град Солун шестима мажи основуваат ВМРО. Нејзините први идеолози беа Дамјан /Даме/ Груев и д-р Христо Татарчев. Првото име на Oрганизацијата беше „Бугарски Македоно-Одрински Револуционерни Комитети" /БМОРК/. Уставот на БМОРК е создаден од Георги/Гоце/ Делчев од Кукуш и Ѓорче Петров од Прилеп.
Според Чл. 2 Организацијата ќе работи за ...будење сознанието за самозаштита во Бугарското население и подготовување и подигање на сеопшто востание". Според Чл. 3 член на БМОРК може да биде секој Бугарин без разлика на полот, кој не е компромитиран со ништо нечесно и бескарактерно пред општеството и кој ветува да биде со нешто полезен на револуционерното ослободително дело..."
Сето тоа покажува, дека Внатрешната револуционерна организација се создава единствено за самозаштита на Бугарското население, а не за да се бори за некаква си измислена од болни мозоци македонска нација.
Ете како ја објаснува целта на борбата Гоце Делчев во 1901 година: "...Треба да се бориме за автономноста на Македанија и Одринско, за да ги зачуваме во нивната целост, како еден етап за идното им присоединување кон општата Болгарска Татковина".
Устав на Б.М.О.Р.К.
Фотографија на првиот устав на ВМРО написан од Гоце Делчев и Ѓорче Петров
КАКВА Е ЦЕЛТА НА ВМРО
Во своите спомени Иван Хаџиниколов, еден од основачите на Организацијата објаснува како се е случило нејзиното основување.
„Од 1888 година српската пропаганда во Македонија се засили и почна да ги напаѓа дури Солунската гимназија... Знаејќи , дека во Македонија нема Срби, таа дејност на српските агенти многу ме вознемируваше. И во барањето средство за противодејтвие на таа пропаганда дојдов до заклучок, дека само една тајна револуционерна организација ќе може да пресече патот на туѓите пропаганди во Македонија и таа ќе е најсигурната подкрепа за запазување на Бугарштина во Македонија..."
За целта на Организацијата Хаџиниколов пишува:
Ние сакаме да ja запазиме Македонија во нејзините географски граници, кое може да се осуштествува преку саканата од нас автономија. Така ослободена, Македонија ќе представува една втора Бугарија , макар и неприсоединета кон мајката татковина. После извојувањето на автономијата на Македонија може да се дејствува и да се дојде до федерирањето и со Бугарија во прво време..."
Основачите ro избираат д-р Христо Татарчев от гр. Ресен за прв претседател, а Даме Груев за секретар. Ете како Татарчев го опишува создавањето и целта на Oрганизацијата во своите спомени страница од кои даваме тука во фотографија од оригиналот:
www.vmro-istorija.com.mk


ТАЈНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

Наjстрашното за нашиот народ /Гоце Делчев/
Од "Пространото житие на Климент Охридски" од Теофилакт Охридски /XI-XIIвек/
Од "Беседа против новопојавилата се богомилска ерес" од Презвитер Козма /XI век/
Од Дукљанскиот летопис /XII век/
Од "Хроника" на Византијскиот автор Јоан Скилица /XI век/
Цар Иван Владислав внук на цар Самуил
Охридската архиепископија
Книжнината за Македонија
Книжовниците од Македонија отворено го демонстрират своето бугарско самосознание
Паисиј Хилендарски
Марко Теодоровиќ Везов
Јоаким Крчовски
"Македонскиот преродбеник" Кирил Пејчиновиќ
Мислувањето на Константин Миладинов за тоа како да се нарекува македонеца
Охриѓани сакаат да се востанови Охридската архиепископија
Од "Автобиографијата" на Григор Прличев
Каков "македонски преродбеник" беше Рајко Жинзифов
Цариградската конференција на Великите сили
Берлинскиот конгрес ја раскина Санстефанска Бугарија
Илинденското востание од 1903 година
Солунскиот атентатор
ВМОРО во време на Хуриетот
Војводата Јане Сандански
Каков беше Пере Тошев
Цитати од статии на Крсте Мисирков
"Назад кон автономијата" од Димо Хаџидимов
"Српскиот режим и револуционерната борба во Македонија" од Кирил Прличев
Илинден 1941 година и живите учесници во востањето.
Од "Спомени" на Коста Ципушев
Интервју на Ванчо Михајлов пред весник "Хрватска"
"Кој со кого ќе се помирува" од Љубчо Георгиевски


"Войдан Чернодрински и "Македонска Кървава Сватба"


1