Saints of India Saints of India Download Marathi Font

-623 - 543 Siddharth Gautam Buddha
-599 - 527 Vardhaman Mahavir Jain
788 - 820 Adi Shankaraacharya
ca 800 Andal
ca 1162 Akka Mahadevi

13th century Maharasthra
ca 1300 Visoba Khechar
ca 1300 Parisa Bhagwat
1269 - 1295 Nivrutti Nath
1270 - 1350 Sant Naamadev
1271 - 1293 Sant Dynandev
1273 - 1294 Sopan
1275 - 1295 Muktabai
ca 1300 Janabai
ca 1300 Sawata Mali
ca 1300 Gora Kumbhar
ca 1300 Sena Nhavi
ca 1300 Manikoji Bodhala
ca 1300 Narahari Sonar
ca 1300 Chokhamela
1414 - 1481 Narasi Mehta
1440 - 1518 Kabir
1469 - 1538 Guru Nanak
1478 - 1581 Surdas
1498 - 1547 Meerabai
1532 - 1623 Tulasidas

Ca 1500 Kanhopatra
1533 - 1599 Sant Ekanath
1608 - 1649 Sant Tukaram
1608 - 1681 Ramdas Swami
1629 - 1700 Sant Bahinabai

1824 - 1883 Dayananda Sarasvati
1836 - 1886 Shri Ramakrishna Paramhans
1837 - 1929 Sri Siddharudh Swami
1845 - 1916 Gondavlekar Maharaj
1853 - 1920 Shri Sharada Devi
1856? - 1878 Akkalkot Maharaj
1858? - 1918 Sai Baba of Shirdi
1863 - 1902 Swami Vivekanand
1877 - 1956 Sri Gadage Maharaj
1878 - 1910 Gajanan Maharaj
1908 - 1978 Sri Kalavati DeviHome ����� Write ... �������� Sign Guestbook �������� View Guestbook
1