De Paus wil weer terug naar af met invoering Latijnse misdiensten

Paus met orthodoxe leiderPaus Benedictus XVI wil binnenkort de traditionele Latijnse mis opnieuw toelaten. Volgens de Italiaanse pers wil hij die beslissing op zijn tachtigste verjaardag (16 april) bekendmaken, in de vorm van een 'Motu Proprio', een apostolisch schrijven, schrijft Kerknieuws.nl. Mooi is dat. Volgens mij ga je daarmee juist weer terug naar af. Terug naar de tijden waarin religie vooral een zaak was van geleerden, mensen die bij machte waren om de Latijnse taal eigen te maken. Het boerenvolk moest maar gewoon slikken wat de geestelijken zeiden, als ze het al konden verstaan. Jezus plaatst een kind in het midden, als voorbeeld, en ik vermoed dat die hummel vrij weinig mee zal pakken van het evangelie tijdens een Latijnse mis.

De paus wil de toenadering tot de katholieke kerk van de 'traditionalisten', die de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) afwijzen. De traditionele mis wordt in het latijn gehouden en de priester staat tijdens de Eucharistie (Avondmaal) met de rug naar de mensen.

De hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie werden destijds gezien als de belangrijkste stap in de 'modernisering' van de kerk. De oude liturgie werd tijdelijk afgeschaft en in 1984 onder strenge voorwaarden weer toegelaten door Paus Johannes Paulus II. De details van het Motu Proprio zijn nog onbekend. In Frankrijk leven de meeste traditionalisten en aanhangers van de voormalige Franse bisschop Marcel Lefebvre, die in 1988 geëxcommuniceerd werd. Wereldwijd telt het broederschap 200.000 aanhangers.

Lees ook op deze blog:
Paus spreekt zorg uit over aanhoudend geweld en ellende


Lees ook:RK document: ‘Protestantse kerken zijn niet echt kerk’
Lees ook:Paus Benedictus XVI: ‘voor celibaat, tegen homohuwelijk’
Lees ook:Kardinaal begrijpt joodse teleurstelling niet
Lees ook:Paus: joden moeten Jezus erkennen
Lees ook:Paus spreekt zorg uit over aanhoudend geweld en ellende


Heb jij Religie.Blog nog steeds niet toegevoegd aan je Google homepage of Reader? Klik hier!


Geplaatst door P.G.M. Klaassen op 11 april 2007 om 19:55

Geachte auteur heer D. Slager,

Ik geloof dat de vrijlating van deze oude Latijnse liturgie juist zéér goed is. In de vernieuwde, moderne vieringen die naar gelang het humeur van de celebrant-priester verschillen en door allerlei parochieraden worden samengeknutseld, is vaak de aanwezigheid van diezelfde Jezus Christus en de geest van offer aan God ver te zoeken.

Ik weet niet vanuit welk perspectief u schrijft (wellicht protestants?), want de Eucharistie of Heilige Mis is in de rooms-katholieke Kerk geen Avondmaal. Slechts de communie kan men als een soort geestelijk maal zien. De instellingswoorden van een gewijde priester hernieuwen naar katholieke opvatting het kruisoffer op Golgotha.

Het vieren “met de rug naar de gelovigen” is juist het vieren mét zijn allen gericht naar diezelfde God (waarvan het oosten het symbool is volgens de christelijke kerkvaders, omdat vandaar Jezus zal wederkomen volgens hen).

Het Latijn is niet om het voor de leken onverstaanbaar te maken. Het is om én de tijd (naar de 1e eeuw) én de landsgrenzen (Duitsers, Japanners, Chinezen, Amerikanen allemaal samen bidden) te overstijgen én om de eerbied uit te drukken. Te volgen is het voor elke boer met een zogenaamd volksmisboek of missaaltje. Daarin staan de vertalingen van de gebeden.

De uitleg van het evangelie volgt in de preek in de landstaal. Bovendien wordt het evangelie en worden ook andere lezingen in de Tridentijnse mis, in de volkstaal gelezen vanaf de preekstoel of ambo. Het kind wordt dus wel degelijk benaderd. Ook krijgt het kind echter het verheven gevoel dat mijn vader als misdienaar mocht meemaken, namelijk aanwezig te zijn bij directe communicatie met de almachtige God. En bovendien is de uitleg aan kinderen gegeven in de jeugdcatechese die een pastor zou moeten geven. Ook over de liturgie.

Ik heb gehoord van veel mensen in onze streek, Zuid-Nederland, dat zij de Kerk de rug toe hebben gekeerd door alle omwentelingen. Een vrouw van in de 50 zei zelfs, dat ze zich “beroofd voelde” door wat zij het “modernisme” in de “nieuwe kerk” noemde. Ik denk dat deze verloren schapen, waaronder mensen van allerlei alooi zijn, terug kunnen komen als liturgische eerbied en een serieuze katholieke eredienst hersteld wordt. Bovendien gaan jongeren dan het geloof serieus nemen, denk ik. Want wie brengt nu het moeilijke offer van geen sex voor het huwelijk, als het kerkbeeld dat is wat in een klap- en dans-mensverheerlijkingsdienst geformuleerd wordt?

En in het tijdperk van de globalisering is de uniforme roomse ritus in het Latijn, die wij al terug vinden in de liturgiebeschrijvingen van o.a. Pseudoambrosius ca. 390 n. Chr., een oplossing om gezamenlijk te bidden.

Ik heb wat betreft ‘traditionalisten’ even gezocht. En wat blijkt? Er bestaan daarin drie groepen en één groep er van heeft al pauselijke abdijen en kerken, en accepteert het Tweede Vaticaans Concilie. Bovendien vond ik bij Radio Vaticaan dat ene prof. Kaschewsky bewezen heeft dat bisschop Lefévre niet geëxcommuniceerd is, omdat hij iets niet wilde verbreken. Volgens datzelfde Radio Vaticaan schat het Vaticaan het aantal aanhangers van bisschop Lefévre op meerdere miljoenen, waarbij er ook veel niet-actieve sympathisanten zouden zijn.

Wat betreft het boerenvolk heb ik gevonden, dat in Engeland in de 16e eeuw juist boerenvolk in opstand kwam tegen invoering van de volkstaal en nieuwe gebeden. Overigens zijn de boeren hier in de streek nog altijd voor latijnse gezangen en riten, wat bij Maria-kapelletjes wel tot uitdrukking mag komen en bij de vaandelzwaaiers en hun gebed.

Ik ben het met uw negatieve indruk dus niet eens. Benedictus zal wel weten wat hij doet. Gevoel voor stijl heeft hij wel. Zowel in liturgie als met zijn Prada-schoenen.

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door P.G.M. Klaassen op 11 april 2007 om 20:07

Enkele linkjes gevonden met google voor de lezers…

http://nl.wikipedia.org/wiki/Traditionalisme
http://www.ecclesiadei.nl/docs/stickler001.html
http://www.stpiusx.nl/
http://www.ifuv.org/

Wel raar trouwens dat paus Benedictus XVI door het opnieuw toelaten van de oude Latijnse viering van vroeger “toenadering” zou zoeken tot traditionalisten waaronder volgens deze bronnen kardinaal Alfonsius Stickler en kardinaal Lefebvre. Kardinalen zijn volgens mij altijd ere-pastoors van de Kerk van Rome en kiezen de paus. Hoe kunnen die kardinalen nu moeten “toenaderen” tot de katholieke Kerk?

Misschien berichtje een beetje aanpassen?

We moeten misschien leren voor herbronning open te staan. Ook al is deze Latijnse mis voor veel mensen vreemd en onbekend, dat betekent denk ik niet, dat ze eng is of slecht. Integendeel. Verandering van spijs doet eten.

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door P.G.M. Klaassen op 11 april 2007 om 20:12

Misschien zou de titel:
“PAUS WIL TERUG NAAR DE BRON” een betere uitdrukking van de intentie van Benedictus zijn. Lijkt me. Voor deze latijnse mis werden in de Middeleeuwen tot veertig jaar geleden kathedralen en kloosters gebouwd en ook Da Vinci en Michelangelo schilderden in gebouwen om de ervaring van de latijnse mis op te luisteren. Mozart en Von Beethoven en Da Palestrina schreven hun klassieke meesterwerken (misgezangen in polyfonie) voor deze zeer oude romeinse misritus. Denk eens aan Mozarts Kyrië. De Middeleeuwen-historicus Gotthard zegt overigens dat de gewone, ongeletterde mensen in de Middeleeuwen zozeer de kerk bezochten, dat zij de Latijnse gregoriaanse gezangen uit hun hoofd kenden, evenals de vertaling en betekenis die boete-monniken en broeders van het gemeene leven (in Nederland) hun bijbrachten.

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door Abdulwadûd op 12 april 2007 om 12:28

Mij verplaatsen in de situatie van een doorsnee rooms-katholiek is moeilijk met mijn protestantse achtergrond (tegenwoordig ben ik moslim). Echter bij het lezen van (de commentaren op) De Paus wil weer terug naar af met invoering van Latijnse misdiensten van David Slager op Religie.blog.nl, krijg ik een idee hoe het werkt bij ‘de roomsen’. Het prikkelende commentaar van Slager heeft tot nu toe drie commentaren opgeleverd, allen afkomstig van ene P.G.M. Klaassen. Met name het eerste commentaar is voor mij een eye-opener.

OPEN DEUR
Dat rooms-katholieken en moslims nogal verschillen is een open deur. Rooms-katholieken kennen heiligenbeelden, moslims juist niet (wat heet). En dat is maar één voorbeeld. In het huidige tijdsgewricht kunnen we echter beter beginnen bij de overeenkomsten. En ja, die overeenkomsten zijn er ook tussen rooms-katholieken en moslims, al heb ik daar vóór het lezen van Klaassens eerste commentaar geen weet van gehad.

MET DE RUG NAAR DE GELOVIGEN
“Het vieren [door de voorganger] ‘met de rug naar de gelovigen’ is juist het vieren mét zijn allen gericht naar diezelfde God (waarvan het oosten het symbool is volgens de christelijke kerkvaders, omdat vandaar Jezus zal wederkomen volgens hen),” aldus Klaassen.
Tijdens het door moslims gezamenlijk verrichtte gebed staat de imam ook met zijn rug naar de gelovigen, men neemt dan dezelfde gebedsrichting (qiblah), voor Nederland is dat het zuidoosten. Op de Dag van de Herrijzenis, zo verwachten de meeste moslims, zal Isa (Jezus) wederkomen op aarde: dàt feit zou een eye-opener kunnen zijn voor niet-moslims.

EERBIED
“Het Latijn is niet om het voor de leken onverstaanbaar te maken. Het is om én de tijd (naar de 1e eeuw) én de landsgrenzen (Duitsers, Japanners, Chinezen, Amerikanen allemaal samen bidden) te overstijgen én om de eerbied uit te drukken,” aldus Klaassen.
Afgezien van het feit dat het Arabisch i.t.t. het Latijn zeker geen dode taal is, zijn de Arabische ‘liturgische’ teksten een bindende factor voor de wereldgemeenschap der moslims (oemma). Ongeacht hun moedertaal en vaderland, kennen moslims dezelfde teksten: de eerbied voor die teksten schept een band en overstijgt, naast die genoemde landsgrenzen, zeker ook de tijd (naar de 7e eeuw èn daarvoor).

SOELAAS
“Een vrouw van in de 50 zei zelfs, dat ze zich ‘beroofd voelde’ door wat zij het ‘modernisme’ in de ‘nieuwe kerk’ noemde. […] Want wie brengt nu het moeilijke offer van geen sex voor het huwelijk, als het kerkbeeld dat is wat in een klap- en dans-mensverheerlijkingsdienst geformuleerd wordt?” aldus Klaassen.
Nu precies de reden dat moslims vasthouden aan de riten en gebruiken van een vrijdagmiddag’dienst’. Mag ik ‘modernisme’ in dit geval als ‘bidah’ (toevoeging aan de geloofspraktijk) vertalen? Uiteraard hebben moslims, net als de rooms-katholieken, oog voor de moderne tijd. Maar met alle onzekerheden van dien zijn het juist de rituelen en de heilige teksten die soelaas bieden. Dat moet zeker elke gelovige (van welk geloof dan ook) aanspreken.

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door P.G.M. Klaassen op 12 april 2007 om 18:57

Geachte heer Abdûlwadud,

Ik vind uw uitleg verhelderend. Dank u. Alleen is het natuurlijk niet verwonderlijk dat wat u beschrijft over de Islam zo op de leefwijze van de orthodoxe en katholieke christenen lijkt.

De Islam is immers sociologisch, theologisch en historisch een syncretistische religie die ontstond doordat Mohammed onder invloed van het Ariaans christendom (dat de Godheid van Onze Heer Jezus Christus ontkent), christelijk iconoclasme (gnostische beeldenstormers uit de 6e en 7e eeuw), Talmoedisch Jodendom met haar legalisme en inperking van de menselijke waarde tot alleen de ware [joodse] gelovigen (hij werd door farizeïsche rabbijnen onderricht; de ger tochav van de Talmoed werd onder de Islam tot de status die de “volkeren van het boek” toebedeeld werd), en het heidendom van het Arabisch schiereiland, zijn eigen religie samenstelde uit allerlei elementen. Niet voor niets koos Mohammed de afgod Hubal (maangod) tot centrum van zijn nieuwe ideologie. En de Kaäba was reeds in heidense tijden punt van bidstonden voor de afgodendienaren van Arabië. De meteoriet die men daar als middelpunt en soort goddelijke navel der wereld beschouwd, is daarvan een overblijfsel.

De islamitische bouwkunst nu, zoals in de moskëen, is direct overgenomen van de Byzantijnse kerken en de Noord-Afrikaanse kerkelijke bouwkunsten. De absis naar het oosten waar vroeger de altaartafel en predikstoel en bisschopszetel stonden, werd na de gewelddadige verovering door en onderwerping aan de Dar-al-Islam tot de absis waar de imam gericht naar het oosten bad. De koepel en minaretten zijn sowieso typisch Syrische kerkbouwrelieken die door de massale expansie van de Islamitische legers overgenomen werden. Natuurlijk werd de christelijke kunst vernietigd als “afgodenbeelden”, alsof foto’s van mensen dat nu ook zouden zijn, zo werd de eerbiedige behandeling van iconen en gedachtenisbeeldjes – die niet aanbeden werden, integendeel – door de Islam verklaard tot afgoderij.

Wat betreft het Arabisch is natuurlijk het verschil dat in de Kerk Grieks, Hebreeuws en Latijn de heilige talen zijn. Het Hebreeuws is de voor-babylonische taal van Heber en drukt het Oude Testament uit. De oude en eerbiedwaardige cultuurtalen Grieks en Latijn drukken de bekering van de heidenen uit en de wereldwijde missie van Christus. Het Arabisch echter was ten tijde van Mohammed geen cultuurtaal en zeker niet universeel. Dat werd zij pas toen te vuur en te zwaard Islamisering met Arabisering doorgevoerd werd in de veroverde gebieden van Midden-Oosten en Noord-Afrika. (De semitische Koptische taal en de christelijke Egyptenaren bleven immers tot 1700 in Egypte in de meerderheid. Daarna werd meer islamitisch geweld tot bekering ingezet.)

Sociologisch gezien zijn Arabisch en Latijn natuurlijk wel vergelijkbaar. Ook bewijzen Arabisch en Hebreeuws, dat ‘dode’ talen (klassiek-Arabisch is dood) niet per se ten dode opgeschreven zijn.

Alleen jammer dat u vanuit iconoclastisch protestantisme de logische, maar betreurenswaardige afval naar de islam gemaakt heeft.

Verder wens ik u alle goeds en Gods zegen,

Peegee.

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door Abdulwadûd op 13 april 2007 om 10:07

Geachte heer PeeGee,

Met alle respect, maar de islam is geen samenraapsel. Ik vind het jammer dat u, en velen met u, de islam een heidense origine toedichten. De islam begint bij Adam en vindt in de 7e eeuw zijn laatste profeet Mohammed (vrede zij met hem).

“Alleen jammer dat u vanuit iconoclastisch protestantisme de logische, maar betreurenswaardige afval naar de islam gemaakt heeft,” schrijft u als uitsmijter in uw epistel :-) Vindt u dat jammer, dan mag u dat vinden (ik had al de ‘indruk’ dat u rooms-katholiek bent :-) . Mag ik dan wel een beeld, eh sorry, een mìsverstand uit de weg ruimen?

ISLAM EN ICONOCLASME

De islam heeft ook enkele beeldenstormen gekend, waarbij afgodenbeelden die IN en rondom de kaaba waren geplaatst, werden vernietigd. Dat maakt duidelijk dat islam NIETS moeten hebben van afgoderij. Dat maakt duidelijk dat afgoderij niet de basis is van islam. STERKER NOG, de islam kent Allah geen deelgenoten toe. Daarom spreken we over de Eenheid (tawhid) van Allah en niet over de drieëenheid…

Ter illustratie het volgende fragment uit het NMO radioprogramma over ‘Tawhid’ (’Eenheid’). Onderaan de tekst vind u de url van de webpagina waar u de gehele tekst van dit radioprogramma kunt nalezen en – indien gewenst – ook kunt meeluisteren, middels een ‘ingebedde player’.

FRAGMENT UIT ‘TAWHID’ NMO RADIO, 26 JUNI 1996

“Abraham, vrede zij met hem, is binnen de islam vooral bekend om zijn rechtschapenheid die God hem had geschonken. Hij keurde het Arabische veelgodendom ten zeerste af en hij wilde graag een ieder overtuigen dat afgodsbeelden onnodig zijn, omdat er in werkelijkheid maar één God is. Op een keer stond hij bij de tempel tegenover de afgodsbeelden. Een grote menigte waaronder ook zijn vader stond daar eveneens om de beelden te aanbidden. Plotseling vroeg Abraham aan hen allen: “Wat zijn deze beelden? Waarom aanbidden jullie hen? Waarom zijn jullie zo aan hen gehecht?” Bijna beledigd antwoordden de mensen: “Wij doen helemaal niets verkeerd. Wij volgen slechts het voorbeeld van onze voorvaderen.” Abraham zei toen: “Jullie zijn echt verkeerd bezig. God is slechts één. Hij is de Heer van de hemelen en van de aarde die Hij schiep. Ik beloof jullie: ik zal jullie bewijzen dat deze afgoden van jullie niets waard zijn.” ’s Nachts toen de afgoden alleen waren, ging Abraham naar hen toe. Alle beelden brak hij toen in stukken, behalve één, de grootste. De volgende ochtend brak er bij de tempel paniek uit. De priesters raakten buiten zichzelf bij het zien van de kapotte beelden. Sommigen huilden, anderen waren woedend: “Wie heeft dit onze goden aangedaan?” riepen ze. “Wie is de boosdoener?” schreeuwden ze. Eén van hen zei: “Gisteren hoorde ik een jongeman over de beelden spreken. Hij heet Abraham.” “Breng hem hierheen, zodat hij verantwoording voor zijn daad kan afleggen”. Abraham was gauw gevonden. Hij had immers niets te vrezen, omdat niemand behalve Allah getuige was geweest van zijn daad. De priesters vroegen aan Abraham: “Abraham, heb jij dit onze goden aangedaan?” Abraham antwoordde: “Iemand heeft het zeker gedaan. Maar kijk! Het grootste beeld staat er nog. Waarom vraag je niet aan hem of hij weet wie het gedaan heeft?” Beschaamd lieten de priesters toen het hoofd hangen.

PeeGee en andere lezers van deze reactie, ik nodig u allen uit om te luisteren naar de complete radio-uitzending waaruit het citaat over Abraham en zijn beeldenstorm afkomstig is. Kopiëer daarvoor deze url:
http://abdulwadud.web-log.nl/abdulwadud/2004/02/tawhid_nmoradio.html
plak deze url in de adresbalk van uw browser en klik vervolgens op ‘Ga naar’ of druk op de Enter-toets. Ik wens u veel luistergenoegen!

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door PeeGee (Klaassen) op 13 april 2007 om 14:18

Beste Abdulwahid,

Ik ken de origine van de koran. In de koran vind je als resten van de synthese tussen allerlei religies zelfs vermaningen om niet onwaardig tot de tafel te treden. Nu, dat is typisch christelijk, het bewijst de oorsprong.

Ik ben niet tegen verwijdering van afgodsbeelden uit hun cultusplaatsen. Dat deden katholieke heiligen immers ook. Vele sloegen ook zgn. heilige eiken om, denk maar aan St. Bonifatius die voor zijn verwerping van Friese afgodsobjecten de marteldood vond.

Maar ik ben er wel voor om boeddha-beeldjes en andere afgodsobjecten te bewaren als kunstobject. En daarvan heeft de woestijnreligie Islam helaas weinig geproefd.

Ik ben tegen afgoderij, als katholiek. En de Allerheiligste Drievuldigheid is één God, ook al begrijpen arianen en dus ook Mohammed dat niet. Dat u het niet snapt geeft u niet het recht om christenen afgoderij te verwijten. Bovendien is de koran een feilbaar boek; de koran beweert immers dat de christenen Vader Zoon en Moeder (Maria) aanbidden, wat een leugen is en nóóit zo geweest is, Nicaea (325), lang voor de tijd dat Mohammed überhaupt kon lopen, bewijst dat wel. De koran bevat aantoonbare dwalingen en fouten. God schrijft geen fouten in Zijn heilige boeken. De andere geest van de onderwereld echter wel.

Bij Abraham is het Verbond met Israël begonnen en met Christus als zodanig geëindigd én vervuld tot Verbond met alle gelovigen, heiden of jood. (Vandaar dat de moderne staat Israel ook geen goddelijk recht heeft dat zovelen aan haar toeschrijven. Isr. en Jeruzalem van nu is het babylon uit Openb.)

Tot zover en mijn beste wensen voor u. Tot bekering tot de Verlosser. Uit de “duisternis van de Islam”, zoals het gebed geschreven door paus Leo XIII luidt.

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door Abdulwadûd op 14 april 2007 om 17:34

Is begrepen. Over en uit.

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door Abdulwadûd op 14 april 2007 om 17:40

Nou, oké, nog één opmerking dan :-) ))
Mijn naam is Abdulwadûd Louws, niet te verwarren met de naam ‘Abdulwahid’ die u gebruikt in uw laatste reactie (u verwart mij waarschijnlijk met imam Abdulwahid van Bommel). Tot zover. Over en uit…

http://abdulwadud.web-log.nl/abdulwadud/2006/11/identiteitsbehe.html

Antwoord op deze reactie

Geplaatst door Youssef op 3 juni 2009 om 15:31

Ik vind het zo jammer dat mensen kortzichtig blijven denken, omdat ze denken dat hun geloof de ware is. Als we met zijn alle wat meer van elkaar wisten, komen we (denk ik ) dichterbij de waarheid. Ik ben zelf moslim, maar ik heb van kleins af aan geleerd dat we meerdere profeten hebben dan alleen Mohammed (VZH). En even een korte reactie op de reactie van Klaassen. Er staat nergens vermeld in de Koran dat Christenen Moeder Maria aanbidden. God heeft alleen gezegd dat hij geen metgezellin Ik zou het maar eerst goed lezen als ik u was, want u moet niet vergeten dat de Koran nooit is veranderd of aangepast wat bij de Bijbel wel het geval is. Ik geloof niet dat er fouten inzitten of dwalingen, anders waren er geen 2 miljard mensen bekeerd tot de Islam. Moge dat duidelijk zijn. De Torat en de bijbel zijn zonder twijfel heilige boeken die door onze boodschappers zijn meegegven. Dat staat ook duidelijk vermeld in de Koran. Maar er is een complete openbaring tot u gekomen. Een perfecte aanvulling op de Torat en de Bijbel. U zou de tijd moeten nemen om de Koran te bestuderen en leren te begrijpen. Ik denk dat uw beeld over de woestijnreligie u diep in de steek laat.
p.s
Ik hoop dat u zult bekeren tot de waarheid en u meer opener wordt voor andere religies, die ook van u zijn.
En er staat zoveel in de Koran, dat er op elke vraag wel een antwoord te vinden is.
ma3asalamma

Antwoord op deze reactie

Geef een reactie

Naam (verplicht)

Email (wordt niet getoond) (verplicht)

Website

Jouw Reactie


(c) 2005 - 2009 Blog.nl | Gebruiksvoorwaarden| Klachtenformulier | Privacyverklaring