2003
2004
2005
2006
2007*
   
 
         
5,038 5,852 3,166 2,436 2,200
         
         
       
           
         
         
N/A 20,066 32,926 18,925 7,331
         
         
         
           
         
         
41,692 37,244 38,804 23,370 9,278
         
         
         
           
         
         
4,000 2,574 1,781 24 4
         
         
         
           
           
         
         
64,168 47,141 46,261 28,886 15,687
         
         
         
           
           
         
         
1,575 812 310 127 328
         
         
         
           
         
         
40,511 53,950 35,967 28,586 32,186
         
         
         
           
         
         
         
N/A N/A 7,189 9,187 4,794
         
         
           
         
         
         
N/A N/A N/A 4,124 5,196
         
         
           
         
         
         
N/A N/A N/A N/A 5,435
         
         
           
         
         
321 964 349 9 2
         
         
         
           
* Figures as of September 2007
           
           
 
 
Disclaimer Lotus Group Proton Worldwide Proton Edar Malaysia