Tro och vetenskap

Tre naturvetare inför Darwins 200-årsdag:

Evolutionsteorien får allt svagare stöd ju mer vi vet om universum

Ju mer fakta vi får om universum, desto svårare tycks det bli att tro att livet på jorden kom till av en slump. Det skriver Sture Blomberg, överläkare och docent i anestesi och intensivvård, Per Hoverstam, civilingenjör i teknisk fysik och Ivar Gustafsson, docent i numerisk analys.


Om författaren

Sture Blomberg är överläkare och docent i anestesi och intensivvård. Per Hoverstam är civilingenjör, teknisk fysik. Ivar Gustafsson är docent i numerisk analys. Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet, en kristen tankesmedja.

Att livet inte har någon högre mening är idag en idé med stort inflytande i västvärlden. Man tror att livet har skapats och utvecklats via slumpmässiga genetiska mutationer och naturligt urval. Denna idé var också ledstjärna för Dr. John C. Sanford, då han under 25 år verkade som professor i genetik på Cornell University i USA. Sent i sin akademiska karriär, och under mycken vånda, skulle han dock komma att ifrågasätta denna idé, vilket tvingade honom att ompröva allt han tidigare trott på.

Resultatet av denna omprövning är en fascinerande bok: "Genetic Entropy & the Mystery of the Genome" (ISBN 1-59919-002-8) (1). Boken skulle komma att öppna upp ett helt nytt fönster för kritik av den slumpstyrda evolutionsteorin och är viktig läsning för dem som är genuint intresserade av utvecklingen på jorden.

Den genetiska koden

Den genetiska koden anses av biologer vara organismens instruktionsmanual för sin egen utveckling. Instruktionen har formen av en lång unik kombination av endast fyra olika nukleotider: adenin, guanin, cytosin och thymin. Den mänskliga genetiska koden innehåller sex miljarder sådana kombinerade nukleotider, vilket kan jämföras med bokstäverna i en text eller 'ettor och nollor' inom datatekniken.


På samma sätt, som vanlig skriven text omvandlas till 'ettor och nollor' i datorn, får man föreställa sig att den unika kombinationen av de fyra olika 'tecknen' (informationen) i DNAt är som en meningsfull text omvandlad till digitalt format. Till sin omfattning kan det jämföras med tre miljoner boksidor à 2.000 tecken vardera eller ett bibliotek med 10.000 böcker à 300 sidor.

Möjligtvis är informationsinnehållet dock ännu större eftersom man funnit att avläsningen av DNAts tecken inte bara sker lineärt på ett enda sätt, utan besynnerligt nog på många, kanske ända upp till tolv olika, samtidiga sätt.

Den grundläggande frågan är naturligtvis hur denna information ursprungligen skapats. Den standardförklaring, som ges för all evolution, är att den genetiska koden har utvecklas genom gynnsamma slumpvisa mutationer, som bevaras genom naturligt urval. För att åter använda bokanalogin så påstås instruktionsmanualen således ha utvecklats genom successiva, ackumulerade tryckfel. Det finns anledning att ställa sig tveksam till en sådan förklaring.

Olika typer av mutationer

Det finns stora och små mutationer. De stora, s k makromutationerna, berör samtidigt mellan ett tusen och en miljon nukleotider , vilket kan jämföras med upptill 500 sidor i vår bokanalogi. De är ovanliga och genom sin omfattning leder de oftast till att individen blir svårt sjuk eller dör omedelbart. Defekterna förs inte vidare till nästa generation och är således på sätt och vis självbegränsande ur ett evolutionärt perspektiv.

Sådana förändringar bekräftar riktigheten i evolutionsteorins tes: "survival of the fittest". I andra ändan av spektrumet har man mutationer som bara berör förändring av en enda nukleotid, s k punktmutationer. De är allra vanligast och 25 gånger vanligare än makromutationer. I motsats till makromutationen är punktmutationen väldigt subtil och leder därför oftast inte till att någon muterad individ dör eller hindras att föra sin mutation vidare till nästa generation.

Det kan jämföras med ett enkelt stavfel i en boktext. Ett sådant har ju ingen betydelse för informationsöverföringen, såvida det inte drabbar mycket känsliga delar av informationen.

Mutationsfrekvensen mycket hög

Det är självklart inte bra om mutationerna är många och ackumuleras. Det potentiellt farliga med punktmutationer är att en fortgående ackumulering av många sådana så småningom gör DNA-informationen omöjlig att tolka. På 1950-talet började därför populationsgenetiker att försöka beräkna hur många skadliga mutationer som kontinuerligt skulle kunna selekteras bort genom enskilda individers död eller utebliven reproduktion, utan att livskraften hos den mänskliga populationen minskade. Som absolut övre gräns angav man initialt en mutation per var tredje människa, baserat på barnafödandet, tre barn per två vuxna.

Eftersom det finns andra dödsorsaker än genetisk "un-fitness", t.ex. olyckor och infektioner, så justerades denna siffra senare nedåt till 0,12 - 0,36 per person och generation. Genom jämförelser med s.k. pseudogener har man idag påvisat att den faktiska frekvensen mutationer ligger betydligt högre, 1.000 - 6.000 nukleotider per person och generation.

Men endast 100 - 300 av dessa rör mutationer i reproduktionscellerna och skulle kunna ha betydelse, inte bara för individens, utan också för släktets utveckling. Frågan är då om dessa kan selekteras bort med hjälp av naturligt urval?


Det genetiska arvets betydelse för överlevnaden överdriven

I likhet med den enskilda punktmutationen är effekten av 100 - 300 spridda punktmutationer hos varje individ ytterst subtil, berör mindre än en tiomiljondel av genomet, och kommer i allmänhet aldrig till uttryck i ökad dödlighet eller minskad reproduktion. Mooto Kimura, en inflytelserik japansk populationsgenetiker, utvecklade 1968 en teori för att förklara detta: "the neutral theory of molecular evolution". Kimura var inte bara en framstående biolog utan också en erkänt duktig matematiker och kunde visa att endast 0,4 procent av den fenotypiska variationen beror på en rent ärftlig genetisk variation.

För sina forskningsinsatser belönades han 1992 med "The Darwin Medal" från The Royal Society. Förklaringen till denna låga siffra, anser han, är att så mycket som hälften av en organisms reella överlevnadsduglighet beror på miljön. En del sädesfrön hamnar på fuktig, fertil mark utan ogräs, medan merparten kommer att spridas ut på mark som inte är optimal, kanske för torrt eller för vått, för mycket skugga eller för mycket ogräs etc. Detta kan jämföras med hur en persons fysiska välbefinnande i mycket stor utsträckning beror på fullgod näring och möjligheter till stärkande aktivitet, i naturen och/eller på gym.

En ytterligare fjärdedel av överlevnadsdugligheten anses spegla samspelet arv och miljö; Alla växter skall t.ex. inte ha samma mängd vatten liksom vissa individer inte tål viss mat eller kan fara illa av för hård träning. En knapp sista fjärdedel, slutligen, anses bero på en icke-ärftlig genetisk variation. Detta kan låta som en självmotsägelse men en stor del av den genetiska variationen beror på faktorer som inte överförs konsekvent från generation till generation, t.ex epigenetiska och epistatiska faktorer.


"Survival of the luckiest"

Det finns ytterligare andra faktorer, som varken har att göra med ärftlighet eller bestående miljöbetingelser, utan rör sig om rena tillfälligheter. Om t.ex. en val sväljer hälften av ett stort räkstim i en enda munsbit eller hälften av de lagda grodäggen äts upp av fiskar eller fåglar, så är det väldigt svårt att hävda att den andra hälftens överlevnad är ett tecken på "survival of the fittest". Många skulle säkert hävda att det här rör sig om "survival of the luckiest". Exemplen kan mångfaldigas.

Men även om nu detta "brus" på minst 99,6 % elimineras, och utvecklingen av alla organismer istället skedde under totalt kontrollerade former, så skulle detta ändå inte ha någon betydelse. Varför det? Jo, därför att punktmutationerna finns i lika stor mängd hos samtliga individer. Det hjälper därför inte upp situationen att några individer selekteras bort. Mutationerna kvarstår hos övriga 100-300 nukleotider per person och generation och måste med nödvändighet ackumuleras hos dessa.

"Skräp-DNA" - inte skräp

Man har funnit att endast c:a 1-2 % av genomet kodar för bildning av proteiner. På grund av fokuseringen på denna genernas proteinkodande funktion, som tidigare var den enda funktion man kände till, trodde man länge att övriga delar av genomet utgjordes av informationslöst "skräp-DNA". Om mutationerna i 98 % av fallen drabbade informationslösa delar så skulle ju inte heller mutationerna ha någon effekt utan vara helt neutrala, resonerade man

Men vi vet nu att förutom DNA-ets proteinkodande funktion så används mycket större del av DNA för att kontrollera proteinerna. Man har t.ex. nyligen funnit att hälften av DNAt faktiskt kopieras till RNA utöver det messenger-RNA (1-2 %) som kodar för proteinbildning. Det finns mycket som tyder på att en organism faktiskt är mer komplex ju mer "skräp-DNA" genomet innehåller.

På endast några år har därför uppfattningen om mängden "skräp DNA" minskat från 98 % till 70 %. Det finns kanske anledning att förvänta sig att större delen av genomet är funktionellt, fastän vi idag ännu inte klarlagt alla dess funktioner. Detta skulle i så fall innebära att de allra flesta mutationer skadar informationsöverföringen - i alla fall i det långa loppet.


Misslyckade mutationsexperiment

Under en tid försökte man experimentellt utnyttja den förändring, som en mutation kunde åstadkomma. Miljoner växter utsattes för experiment med mutagen strålning och mutagena kemikalier och man åstadkom många miljarder mutationer. Resultatet blev massor av sterila, sjuka, deformerade och avvikande växter men aldrig någon gynnsam mutation.

Experimenten blev således enorma misslyckanden och övergavs nästan helt. Samma vetenskapsmän, som utförde dessa experiment, blev sedan ytterligt framgångsrika när de övergav mutationsvarianten och koncentrerade sig på förädling på basen av naturlig variation.

Denna variation är inte precis blygsam. Som exempel kan nämnas att två föräldrar, med en enkel uppsättning om 23 kromosomer i könscellerna vardera, teoretiskt kan få 2 upphöjt till 46, dvs drygt 70 miljoner miljoner, genetiskt olika barn - på naturligt sätt.


"Gynnsamma" mutationer extremt sällsynta - om de överhuvudtaget finns

Man tror idag att gynnsamma mutationer är ett tusen till en miljon gånger sällsyntare än skadliga sådana, om de överhuvudtaget finns. Men om de finns, så anses även dessa ha så subtil effekt, att de inte kan bli föremål för ett urval. Det har t.ex. under de senaste hundra åren inte publicerats ett enda exempel på informationsskapande mutation i den vetenskapliga litteraturen. En nutida sökning på "mutation" via Biological Abstracts och Medline gav 453.762 träffar varav 186 (0,04 %) nämnde ordet gynnsam, men då endast i mycket snäv bemärkelse, där det genomgående rörde sig om förlust av information. Att t.ex. alarmet på bilen gått sönder kan naturligtvis ibland upplevas som en gynnsam förändring, men är icke desto mindre en förlust av funktion (information).

Inte heller antibiotikaresistens är en bestående gynnsam egenskap. Sådana bakterier förlorar cellfunktioner och går under i konkurrensen med andra bakterier så fort antibiotikatrycket på dessa andra bakterier upphör.

Även om det vore möjligt så är det inte sannolikt att små eller stora mutationer har en gynnsam effekt. Stavfel i en bok förbättrar aldrig informationen. Ännu orimligare är det att tänka sig att stora DNA-avsnitt, likvärdigt med upptill 500 boksidor, av en ren slump skulle få ett gynnsamt informationsinnehåll. Man kan ju inte skriva en bok med hjälp av en slumpgenerator. Till detta behövs en författare. Inte ens datavirus tillkommer av en slump.

Men även om en gynnsam punktmutation någon gång skulle uppträda, så har vi samma problem som tidigare. Det har då samtidigt inträffat en miljon gånger fler skadliga punktmutationer. Dessa har inte selekterats bort, utan ackumulerats inom hela populationen generation efter generation, och kommer att långsamt förstöra informationen. Allt detta talar emot en möjlig roll för mutationerna i en framåtriktad evolution.

Finns det en medveten strävan i naturen?

Hur har den genetiska informationen ursprungligen skapats, när den naturliga processen verkar vara att fortlöpande förstöra den? Livets uppkomst synes alltså fortfarande vara en gåta trots att evolutionsbiologer vill göra gällande att gåtan är löst och att det bara återstår några detaljer att reda ut. Simon Conway Morris, professor i evolutionär paleobiologi vid University of Cambridge menar att det verkar finnas en djup underliggande strävan till att evolutionen tar vissa vägar. Det hade inte kunnat bli vad som helst, utan det måste nödvändigtvis bli det, som det faktiskt blev (2).

Det kan påpekas att samma olösta gåta också möter oss när vi lyfter blicken från mikrokosmos till makrokosmos och funderar över universums tillkomst. Många vetenskapsmän, inte minst inom den nya fysiken och kosmologin, ansluter sig till någon form av "den antropiska principen", som lades fram av fysikern Brandon Carter år 1975 (3).

Den starka varianten av denna princip handlar i korthet om att universum och skapelsen är finjusterad in i minsta detalj för att kunna hysa kolbaserat liv och därmed medveten existens. Det verkar som om det finns ett bakomliggande syfte med hela universum: att skapa en medveten observatör av densamma. Ju mer fakta vi får om universum, desto svårare tycks det bli att tro att livet på jorden kom till av en slump.

Referenser:
1. Sanford, JC. "Genetic Entropy & the Mystery of the Genome". Elim Publishing, Lima, New York, 2005.
2. Simon Conway Morris. "Life's Solution: Inevitable Humans in a Lonely Universe, Cambridge University Press, 2003.
3. Wikipedia: "Anthropic principle".

Vad är milla?

Vad är att Milla?Milla är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger.Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.

Trackback URL:

Trackback URL for this post:

http://www.newsmill.se/trackback/3759

111 kommentarerSkriv kommentar
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Varför har ni ett sådant behov av det skall finnas en mening.
Kan ni inte föreställa er att ert behov av mening leder till att ni skapar efterhandskonstruktioner.
Att vi är som vi är får oss att tänka att det skulle vara självklart.
Vi skulle lika gärna kunnat varit något helt annat om låt oss säga klotet träffats av en par stora asteroider.

Eller har Er sk skapare också kontroll över dessa fysikaliska kroppars resa genom kosmos. (ständigt och jämt i all evighet)

En skapare som ligger och styr varenda litet svart hål och foton i universum. Oj Oj nu håller det på att bli fel.
Vart är fjärrkontrollen. Nu är det bråttom att styra allting rätt.

Va slarvig jag var säger Gud. Att jag inte tänkte på den konsekvensen.

Jag får börja jobba 6- skift.

Och vart vill ni komma. Folket i bränderna i Australien måste för ögonblicket fundera över om fjärrkontrollen har gömt sig under kudden i soffan.

Snömos!

Allt kan bara förstås om man inser att allt sker utan värderingar.

Vi har dock värderingar. Försök inte överföra våra värderingar till de kausala processerna. Då blir man bara lurad. Fullständigt lurad.

Permalänk | Anmäl #1 Anders B Westin, 2009-02-10, 10:30

Jag antar att Ni aldrig spelar på lotto heller? För det är ju också väldigt osannolikt att vinna! Dra det där osannolikhetssnacket för den som vunnit högsta lottovinsten eller fått en blixt i huvudet!
Denna artikel låter lite väl religiös för att komma ifrån naturvetare. Om nu någon gud har skapat världen då kan ju Ni fråga denna
gud om vem som i sin tur skapade denna gud!
guds frid på Er naturvetare

Permalänk | Anmäl #2 Mikael Wrande, 2009-02-10, 10:38

Detta var lite pinsamt. Vilken lirare som helst kan sätta ihop datorprogram ("Genetic Programming") som muteras och kombineras om och som visar på dugligheten av evolutionära processer och mutationer. Jag har en känsla av att herrarna krånglar till saker och ting lite för sig, och att dom gör det av ett syfte..... ett högre syfte! ...i kontrast till att göra det med öppet sinne.

Permalänk | Anmäl #3 M, 2009-02-10, 10:39

Anders B Westin, ingenstans i artikeln nämner författarna något om sina eventuella behov av mening. Håll dig till ämnet och bemöt de teser som drivs av författarna med bättre argument om du inte håller med. Att du för upp Teodicéproblemet tillför inget i en debatt som handlar om den mänskliga arvsmassans sannolika eller osannolika tillkomst.

Mikael Wrande, det finns ingen grundläggande motsättning mellan religion och naturvetenskap. Båda handlar till syvende och sist om ställningstaganden till innebörden av sanning. I artikeln ovan beskriver författarna olika vetenskapliga observationer som stöder deras förhållningssätt. Du bemöter dock inget av det som påstås i artikeln med motsvarande substans. Din liknelse med lottovinster ter sig fattig i jämförelse.

Permalänk | Anmäl #5 MCE, 2009-02-10, 11:15

Det är provocerande att se att så fort någon skriver en artikel om religion verkar normen vara att inte bemöta någon del av innehållet i resonemanget. Det ska avfärdas från början även om det är aldrig så genomtänkt och välformulerat. I detta fall har artikelförfattarna - för ovanlighets skull här på Newsmill - bemödat sig med att peka på källor. Dock har ingen av de övriga debattörerna backat upp sina argument med källor utan nöjer sig med vad som framstår som vilda spekulationer som de själva tar för givet. En debatt som domineras av sådana inlägg saknar substans och är i allt väsentligt improduktiv. Snälla - höj kvaliteten på era kommentarer. Visa ett uns av respekt mot artikelförfattarna även om ni inte håller med.

Permalänk | Anmäl #6 MCE, 2009-02-10, 11:38

Så utveckling beror inte alls på urval? Kom tillbaka när du har någon bättre teori eller kan bevisa gud.

Permalänk | Anmäl #7 Micke Nilsson, 2009-02-10, 11:40

MCE
Vadå inte mening. En skapare med syfte och mål är väl urgrunden av meningssökande.
Deras resonemang är en sk "vetenskaplig" argumentation med det psykologiska syftet att få sina känslomässiga behov att bli uppfyllda.
Att de sedan försöker "bevisa" med naturvetenskapliga resonemang är bara en variant på strategi.

Att det finns orsaker som ingen förstår kan vi vara överens om.

Men att döpa orsakerna till Gud är väl lite meningslöst om man inte vet om det finns värderingar och mål.
En Gud (orsak) utan mål och mening är väl lika trist som en gråsten.

Jag har aldrig under mitt 53 åriga liv någonsin kunnat uppleva minsta tendens till att det finns något övergripande mål till stöd för våra önskningar. Om det går bra eller åt skogen styrs av parametrar som vi har att leka med här på klotet.

MCE: Ett gott råd: Ha cykelhjälm och säkerhetsbälte!

Permalänk | Anmäl #8 Anders B Westin, 2009-02-10, 11:46

En slagkraftig titel följt av en text som på inget sätt stöder den. Författarna har totalt missuppfattat vad evolution egentligen innebär. Å ena sidan verkar de förkasta 'slumpmässiga mutationer', medan 'naturlig variation' är helt rimligt. Då kan det ju vara på sin plats att påpeka att naturlig variation är den starkaste mekanismen som driver evolutionen. Vidare är 'survival of the luckiest' en basingrediens i populationsgenetik, som hjälper till att förklara hur en till en början försämrande mutation kan kompenseras och ge upphov till nya fenotyper.

Permalänk | Anmäl #9 Johan Kåhrström, 2009-02-10, 11:57

Först noterar jag att ingen av dessa herrar är expert inom evolutionsgenetik, genetik eller ens basal biomedicin. Så det är förståeligt att de inte riktigt förstår sig på de genetiska mekanismer som underligger det naturliga urvalet.

Av den stora mängd DNA mutationer som detekteras är det lättast att upptäcka de som har en direkt negativ inverkan, t.ex. monogenetiska sjukdoma som cystisk fibros. Vissa mutationer är även intimt sammankopplade med uppkomsten av cancer. Därav följer att dessa "skadliga" mutationer är de mest studerade och uppmärksammade.

Till skillnad från "skadliga" DNA mutationer finns det inga mutationer (bättre - polyformier) som synligen och uppenbarligen ger stora positiva effekter. T.ex. finns det ingen mutation som gör sin bärare extremt intelligent eller stark. En analogi kan göras med en motor. Det är lätt att förstöra en motor genom att förändra en bit, men för att förbättra en motor krävs flera småjusteringar. Dessa små justeringar förekommer, med de måste studeras i sitt sammanhang med alla andra delar. Det är det som nu görs många laboratorier världen över. Dessutom är det inte lätt att finna den positiva effekt som mutationerna medför, utan man måste söka efter tecken på positiv selektion och att mutationen har överlevt. Många sådan studier finns men artikelförfattarna väljer att ignorera dessa. Det finns dock uppenbara exempel, som t.ex. CCR5 mutationen som gör dess bärare resistena mot HIV eller en mutation i β-globin som gör dess bärare resistent mot malaria.

Att antyda att en skapare behövs för att förklara universums komplexitet eller osannolika tillkomst är inte något nytt, men detta argument har blivit tillintetgjort av generationer av filosofer. Och man kan naturligtvis fråga sig vem som skapade en så perfekt skapare?

Och "MCE", vetenskapen handlar inte om ett ställningtagande till sanningen. Det är ett sökande efter förståelse av hur naturen fungerar. Ingen vetenskapsman tror på en absolut sanning, eftersom centralt för vetenskapen är att ständigt ifrågasätta s.k. sanningar för finna mer korrekta förklaringar. Men sanningar måste gå att testa. Otestbara sanningar kan vem som helst yttra, och representerar därmed en tro. Religionen representerar en fastlagd sanning, och är därmed diametralt motsatt vetenskapen.

Att man på 2000-talet ska behöva försvara vetenskapen mot mörkermän är skrämmande!

Alex

Permalänk | Anmäl #10 Alex, 2009-02-10, 12:01

Verkligen ytterst intressant och ett tungt, intellektuellt högvärdigt argument för kreationismen, vilken självfallet förblir en livskraftig hypotes, så länge den ej falsifierats, vilket icke har skett.

Permalänk | Anmäl #11 Peter Ingestad, 2009-02-10, 12:15

Evolutionsteorin har absolut inget med slumpen att göra.

Man skulle snarare kunna påstå att evolutionsteorin är RAKA MOTSATSEN till slump.

Läs på, gör om, gör rätt och far inte med osanning.

Permalänk | Anmäl #12 Tina, 2009-02-10, 12:25

Anders B Westin, det kan mycket väl vara som du säger - att det handlar om meningssökande. Men du gör inget för att backa upp det påståendet. Du som verkar hålla vetenskapen i högt anseende drar dig inte för att påstå saker på ett sätt som är ovetenskapligt. Det är en mycket svepande utgångspunkt du har när du hävdar att "[tron på] En skapare med syfte och mål är väl urgrunden av meningssökande.". I en vetenskaplig skrift hade du för trovärdighetens skull varit tvungen att definiera innebörden av "meningssökande" och ett underlag som påvisar den "urgrunds"-kausalitet som du föreslår.

När du tillskriver författarnas argumentation ett psykologiskt syfte har du i samma ögonblick skapat din egen religion - du _tror_ att det är så. Hur ska du veta? Hur ska du få oss andra att tro på din tro? Du måste backa upp den med substans. Det är ointressant för debatten vad du _tror_ om författarnas känslomässiga behov. Koncentrera dig på att presentera vad _du_vet_ och kan hänvisa till. Använd det sedan för att argumentera om sakfrågan. Då flyttar debatten ut från sandlådan och blir fruktbärande.

Låt oss börja där. Du har "aldrig under ditt 53-åriga liv någonsin kunnat uppleva minsta tendens till att det finns något övergripande mål till stöd för våra önskningar.". Bra - du har en personlig empiri som antyder något. På vilket sätt anknyter det till författarnas artikel?

Permalänk | Anmäl #13 MCE, 2009-02-10, 12:27

Denna artikel är på en ganska hög vetenskaplig nivå... Genetik och det naturliga urvalet handlar till syvende och sist om matematik och sannolikhet...

Mängden information i människans dna kod är mycket stor, chansen att den ska ha kommit till av en slump verkar vara ganska liten...

Det krävs dock en hel del kunskap om matematik för att förstå detta... Då är det lättare för en del briljanta kommentatorer att misstänkliggöra författarna... Att bemöta artikeln i sak klarar dom nämligen inte av...

Det är ungefär lika begåvat som om en 6 klassare (12 år), kritiserar Einsteins relativitetsteori... Det blir lite löjligt...

Permalänk | Anmäl #15 Jonas Melander, 2009-02-10, 12:36

Alltid en fröjd att läsa kommentarerna och konstatera hur "open minded" evolutionisterna är....

Permalänk | Anmäl #16 Jerry Kando, 2009-02-10, 12:56

Som vanligt så blandar man ihop olika delar av vetenskapen för att få det att passa den fundamentalistiskt kristna världsuppfattningen. I grund och botten är det fel att inte skilja mellan abiogenesis, som handlar om livets uppkomst (vilken än idag är okänt) och den genetiska evolutionsprocessen. Det kan ju vilken människa som helst läsa på wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis#cite_note-Wilde2001-0

till Peter Ingestad: Falsifierats? då kan du börja med att redogöra för hur man falsifierar en teori om gud. Sedan kan vi tala om argument för kreationismen.

Jonas M: Lite skrattretande att det var just före 12 års ålder som Einstein födde idén som sedan skulle revolutionera fysiken, som han resten av sitt akademiska liv bevisade med stor kraft. Underskatta inte barns kreativitet!

Permalänk | Anmäl #17 Nisse, 2009-02-10, 12:56

Jonas M

Vad är slump? Naturligt urval är en långt mer komplex process som använder sig av en komponent som vi har fruktansvärt svårt att hantera: Tiden och det efterföljande begreppet "generation".

Slump är ett ord som det slängs med ständigt och jämnt.

Den intressanta vetenskapen är den som försöker klarlägga: Är slump enbart en illusion. Finns det verkligen något som kan benämnas "Äkta Slump".

För mig är följande hypotes fullt rimligt: Allting har en orsak.

Men bara för att det finns en orsak så behöver det inte finnas ett syfte och ett mål. Om det nu skulle finnas ett syfte och ett mål hur, kan vi då veta att detta går att benämna som Gud.

Ve och fasa: Tänk om Gud insett att vi är ett misstag. ,

Permalänk | Anmäl #18 Anders B Westin, 2009-02-10, 13:03

Darwins familj producerade endast avkomma med en annan familj, familjen Galton. Darwin själv gifte sig med sin kusin. Redan Darwins farfar pratade om snarlika teorier som Darwin tog upp. Redan filosofer som Platon har dock resonerat i Darwinistiska tankebanor. Känns mer som det är ett sätt att rättfärdiga rasism, ge vissa familjer högre status och säga till folk att du bara har kommit till av att atomer slumpmässigt satts samman.

Nej, Darwin var ingen god man och verkade för att gynna sin egen familj och eliten som han hade kontakter med.

Permalänk | Anmäl #19 Marcus Borg, 2009-02-10, 13:03

Alex, ditt inlägg är mycket intressant men det är synd att du inte hänvisar till de artiklar som kan backa upp dina resonemang. Apropå din beskrivning av vetenskap; för att du ska kunna testa sanningar måste du kunna specificera vad som är ett godkänt respektive underkänt utfall. I den specifikationen använder du naturligt språk som i sig är ett plastiskt system av begrepp som saknar absolut innebörd. Alternativt använder du ett formaliserat språk där begreppens innebörd har absoluta definitioner. I båda fallen tvingas du göra antagandet att dina begreppsdefinitioner är sanna. Hur ska de annars kunna utgöra en grund för ditt test? Ditt test vilar sålunda på antaganden om sanning. Lika mycket som en troende förlitar sig på innebörden av sina begrepp, måste du förlita dig på innebörden av dina begrepp för att din verksamhet ska bli fruktbärande. Därför finns det ingen grundläggande motsättning mellan religion och vetenskap. Religionens anhängare tror på sina begrepp och vetenskapens anhängare tror på sina begrepp. Det står bådas anhängare fritt fram att hålla vissa begrepp fastlagda så länge det tjänar deras syften. Det finns ingen inneboende konflikt i att tro på flera begreppshierarkier samtidigt. Om du gör anspråk på vetenskap behöver du uppfylla vissa form- och metodkrav oavsett om du är troende eller inte. Om du bekänner dig till en religion kommer du förmodligen att ägna dig åt vissa trosritualer som är en del av din religion, även om du till vardags är forskare. Att antyda att religion och naturvetenskap ömsesidigt utesluter varandra är att skapa en falsk dikotomi.

Permalänk | Anmäl #20 MCE, 2009-02-10, 13:19

Vid slumpvis dragning ur evigheten och oändligheten är varje händelse, inte bara trollig utan till och med självklar.

Ingen existens behöver mer förklaring än slumpen.

Permalänk | Anmäl #21 Thomas Wihlborg, 2009-02-10, 13:21

Marcus
Är du seriös.
Vad skall vi göra med alla nu levande evolutionsbiologer som lever sina liv över jordklotet. Varje dag arbetar dom med evolutionsläran (inte teorin utan läran).
Är de onda människor allihopa.

Jonas M
Din jämförelse mellan 12 åringen och Einstein var en rejäl groda.
Artikleförfattarna är tre st "frireligiösa" naturvetare som stödjer det svenska institutet för "intelligent design".

Kom igen med din liknelse när en stor grupp riktiga evolutionsbiologer lägger fram en över jordklotet granskad rapport som stödjer dessa herrars hypotes.
Är det någon sjätteklassare som då tvärsäkert protesterar då får du gärna komma igen med din liknelse.

Permalänk | Anmäl #22 Anders B Westin, 2009-02-10, 13:25

Det är obehagligt att se hur artikelförfattarna genom ett vetenskapligt språk låtsas att de skulle ha vetenskapliga argument. De blandar också ihop skilda forskningsområden.

Evolution är beskrivningen av hur avancerade livsformer har utvecklats från enklare genom mutationer och naturligt urval. Hur de första enkla livsformerna uppstod ingår inte i forskningsområdet. Det finns överväldigande vetenskaplig bevisning genom fossil och DNA-analys. Evolutionsteorin är lika säkerställd inom sin avgränsning som exempelvis gravitationsteorin.

Abiogenes är forskning om hur livet på jorden kan ha uppstått. Eftersom enkelt liv uppstod för kanske 3,5 miljarder år sedan är det av naturliga skäl ett svårt område att forska på. Ett förslag till förklaring bygger på temperaturberoende polymerisering inne i bubblor av enkla fettsyror. Enkla byggstenar kan ta sig in i bubblorna men sammansatta molekyler kommer inte ut. De koder som då bildas har då från början inte haft någon mening. Studera gärna videon http://www.youtube.com/watch?v=U6QYDdgP9eg&feature=related.

Den antropiska principen är normalt inte ett argument för något syfte med världen, vilket påstås i artikeln. Logiken i korthet: för att någon (vi) ska kunna analysera världen så innebär det att den måste vara beskaffad så att den som analyserar (vi) kan existera. En möjlighet som förts fram är att det kan finnas väldigt många olika världar och att vi lever i en av dem som tillåter oss att existera. Detta har förstås ingenting med evolutionsteorin att göra.

Permalänk | Anmäl #23 Christian Löwendahl, 2009-02-10, 13:28

Det här är till största delen en kul och omsorgsfullt skriven artikel och lite av en tankenöt; som läsare får man fundera om resonemanget stämmer eller inte. Alex har redan gjort den viktiga kommentaren, att evolutionen inte drivs av genetiska mutationer utan genom att sätta in arvsanlagen i nya kombinationer. Det är ett vinnande koncept och anledningen till att sexuell förökning är så mycket vanligare än kloning i djurvärlden.
Jag gillar exemplet med som sväljer hela krillstimmet därför att det ger säger inte ett dugg om räkorna är dåligt anpassade eller inte. Jag tvivlar på att valen är den största faran i krillens liv. Krill är oerhört talrik och de allra flesta riskerar aldrig att ätas upp av en val, men väl av andra rovdjur och där erbjuder stimmet skydd. Ju närmare räkan är mitten av stimmet, detsto bättre skydd. Naturligtvis är det en dålig strategi om valarna skulle vara den dominerande predatorn på krill. Skulle det gradvis bli fallet så skulle krillen bli först bli ganska ovanlig och de kvarlevande bestånden troligen inte leva i stim. Det här är förändringar som inte kräver några punktmutatiner – redan i dagens bestånd finns det säkert räkor som håller sig i utkanten av stimmen, där de är mer utsatta för fiskar, men klarar sig bättre undan stimätarna. Turen kommer att gynna den som är bäst förberedd.
Artikeln till större delen en kul övning, lite akademisk rågbröd om man så vill. Slutet på artikeln är däremot bara obegriplig, ”Det verkar som om det finns ett bakomliggande syfte med hela universum: att skapa en medveten observatör av densamma.” Är det slutsatsen av att vi inte kan förklara genetisk variation i minsta detalj? Skulle det inte vara klädsammare med positiv bevisförning på så kraftfulla påståenden?

Permalänk | Anmäl #24 Mattias Ö, 2009-02-10, 13:40

Först och främst blir jag väldigt glad när jag ser hur "vanliga" människor kan bemöta artikeln. Jag är ingen biolog själv utan jag har naturvetenskap mer som en hobby och till och med jag kan se igenom deras argument.

Det är komiskt att titeln innehåller "...ju mer vi vet om universum" samtidigt som några utav deras källor är från 60-talet och 70-talet.

Sen känner jag att eran största argument emot evolutionsteorin är att slumpmässiga genmutationer oftast är negativa och ni frågar er då hur vi kan ha utvecklats till de suveräna maskiner vi är idag?
Låt mig ta ett exempel: är det en slumpmässighet att människor från kalla områden (Norden, UK...) har en så pass hög andel diabetiker? Svaret är nej och anledningen till det är att diabetes är ett utav kroppens försvarsmekanismer mot kyla. När kroppen fryser prioriteras blodet till våra vitala organ (en annan försvarsmekanism), ett annat är att kroppen stryper tillverkningen utav insulin i kroppen och därmed skjuts blodsockervärdet upp i höjden (vilket vi kallar för diabetes)? Varför frågar ni er, jo kroppens vätskor får en mycket lägre förfrysningspunkt. Idag ses diabetes som något väldigt negativt som kan leda till blindhet och andra sjukdomar men bara för ett par hundra år sedan var det en livsviktig försvarsmekanism. Allt är relativt.

Permalänk | Anmäl #25 P.M, 2009-02-10, 13:41

Jerry Kando, du vet väl att i dag diskuterar man inte det man tycker illa om utan det är vanligare att bara avfärda det som irrelevant. Lugnast så.

Permalänk | Anmäl #26 Aleksandr, 2009-02-10, 13:50

MCE,
du har en poäng med att alla tankesystem kan reduceras till några icke-bevisbara axiom. Det gäller i absolut grad religionen men även i viss grad vetenskapen. Men till skillnad från t.ex. religionen så ifrågasätter vetenskapen ständigt sina egna axiom. T.ex. så testas naturlagar ständigt, och om de inte håller måttet så förkastas de och ersätts. Tror du att du skulle ha internet, TV, datorer, mediciner osv ifall de flesta av vetenskapens grundläggande antaganden vore totalt felaktig? Att dessa antaganden kan förändras är dock naturligt för en vetenskapsman. För en religiös människa ligger dock sanningen fast.

Ett sak som försvårar insikten om vetenskapens processer är att för att kunna observera dessa omvärderingar av grundläggande vetenskapliga utsagor så måste man se över ett större tidsperspektiv. Under våra liv kanske väldigt få stora omvälvningar sker inom vetenskapen, men idéer som har varit grundläggande inom olika vetenskapsfält förkastas varje år utan att uppmärksammas i media. Stora omvälvningar har skett och kommer att ske!

Det är möjligt att vara religiös och vetenskapsman samtidigt (jag känner flera stycken) Detta eftersom religionen och vetenskapen inte konkurrerar inom samma domän. Religionen tillhör trons domän, där ingenting behöver bevisas. Det ligger ju i religionens natur (en religiös människa behöver inget gudsbevis!). Vetenskapen är ingen tro utan ett ständigt arbetande system för att förstå vår omvärld.

Varför är kreationisterna så rädda för vetenskapen? Den hotar inte ju inte deras tro. Vi vetenskapsmän är dock rädda för kreationisterna eftersom de inte spelar enligt några regler. De har en bestämd åsikt om sanningen som de försöker pådyvla oss alla.

MCE, det är förmodligen meninglöst att "backa upp" mitt föregånende resonemang med referenser eftersom du inte skulle tro på dem ändå . Men om du insisiterar kan jag på ett par dagar gräva fram några vetenskapliga refernser och inte endast idéer som publiceras av enskilda författare.

Alex

Permalänk | Anmäl #27 Alex, 2009-02-10, 14:40

MCE
Att "tro" om människors grundläggande syften är inte en religion. Det är ett mellanmänskligt samspel.
Jag finner det sannolikt att tre st herrar som samtliga är medlemmar i det sk kristna institutet har ett mål med sin artikel.
De vill med sk vetenskaplig argumentation bygga en logisk mental bas för sin religiösa tro och för att på detta sätt enklare kunna hantera sina inre "bryderier".
Som naturvetare som en del av sin personlighet är väl deras metod ganska självklar.

Filosofer med religiös läggning dom har det enklare. Dom kan bara använda ordet "transcendent", så kan dom fortsätta med sin känslomässiga tillit och sina ritualer.

Till slut finner jag dock denna typ av sk diskussioner som meningslösa. Det är en variant av påfågling. Spåret att ifrågasätta evolutionen borde väl bäst kunna göras av forskare som arbetar inom området. Forskningen är ju ett ständigt ifrågasättande. Till slut kommer ett vetenskapligt paradigm. Men låt vetenskapsmännen i respektive kunskapsområde få komma med detta paradigm.
Inte andra som har känslomässiga eller ideologiska grunder.

Permalänk | Anmäl #28 Anders B Westin, 2009-02-10, 14:42

Jonas M skrev: "Denna artikel är på en ganska hög vetenskaplig nivå..."

Jag fick faktiskt känslan av att det hade gått bra att sluta läsa redan vid rubriken
"Evolutionsteorien får allt svagare stöd ju mer vi vet om universum"

Permalänk | Anmäl #29 P.O., 2009-02-10, 15:37

@Aleksander

Ja, det är förvisso så... evolutionismen har blivit en religion i sig som tolererar INGEN kritik. Richard Dawkins är deras påve och yttrandefriheten är ytterst begränsad. Se filmen "expelled" på you tube... rätt intressant!
Vi får hoppas att vetenskapen skall ändra attityden och tillåta sig själv ta in nya fakta och idéer för att fortsätta framåt i en ärlig vilja att förstå vår värld... För min del är jag ganska övertygad att evolution innehåller mycket sanning men förklarar INGENTING om livets ursprung!

Permalänk | Anmäl #30 Jerry Kando, 2009-02-10, 16:02

Mycket intressant artikel.Tack för den.
Anders W skriver;
"Varför har ni ett sådant behov av det skall finnas en mening? Jag tror människans grundläggande behov är nyfikenhet om våra rötter, var vi kommer ifrån,vårt ursprung i det stora såväl som det lilla hör till.
Personligen tror jag på varken Gul/Djävul eller Helvete, står någonstans emellan Tro och Vetenskap. Är varken religiös eller strikt vetenskapsberoende vad gäller åsikter. Vill bara säga att livet emellanåt kan vara både ett helvete och ett underbart mysterium. Denna artikel ger absolut mycket att fundera över.

Permalänk | Anmäl #31 Kristina, 2009-02-10, 16:11

Kul att se att de svenska kreationisterna använder samma metod som de amerikanska. Tråkigt att se att de inte lär sig av deras misstag.

Varför lägger författarna upp en "vetenskaplig artikel" upp på en debattsida? Det självklara svaret är för att det inte är en vetenskaplig artikel, utan en debattartikel.

Första meningen avslöjar författarnas förutfattade mening och hur deras ideologi korrumperar deras intellekt - "Ju mer fakta vi får om universum, desto svårare tycks det bli att tro att livet på jorden kom till av en slump".

Ska vi ta det ifrån början Sture, Per och Ivar?

Kemiska processer är inte slumpartade. Livets uppkomst till följd av kemiska processer är således inte en slump. Om vetenskap letar efter de kemiska processer som gav upphov till liv så antyder väl detta att forskare inte tror att processen var slumpmässig?

Det finns bara en teori som är helt och håller slumpmässig; det är livets uppkomst till följd av en intelligent designer.

Vi vet absolut ingenting om någon intelligent designer. Vi har ingen kunskap om en sådan entitet. Att då hävda, vilket ni gör, att livet uppkom till följd av en intelligent designer, något vi vet absolut ingenting om, är exakt samma sak som att säga att livet uppkom ur absolut slump.

Ni hävdar i er artikel inte bara att livet uppkom ur absolut slump, utan antyder att absolut slump har verkat på mutationer och urval och därav styrt den evolutionära processen.

Jag känner besvikelse när intelligenta människor som Sture, Per och Ivar använder sina utvecklade gåvor till outvecklat tänkande och presenterar ej genomtänkta artiklar som den ovan.

Har ni, Sture, Per och Ivar, gjort en verklig upptäckt som kan förbättra vår förståelse av universum och livet däri så rekommenderar jag att ni gör de nödvändiga experimenten, publicerar era upptäckter i vetenskapliga tidsskrifter och sedan är det bara att vänta på ert Nobelpris. För, att motbevisa evolutionsteorin skulle vara vår tids största vetenskapliga upptäckt.

Permalänk | Anmäl #32 Eric Wadenius, 2009-02-10, 16:18

Vilket jävla trams. Alla de här argumenten är bemötta in absurdum på tex talk origins utmärkta sida: http://www.talkorigins.org/

Där kan man enkelt slå upp alla kreationisters argument och få svar på eventuella funderingar direkt. Synd att religiösa är för känslomässigt investerade i sin irrationella tro för att ta till sig kunskap.

Permalänk | Anmäl #34 Henrik Bergdahl, 2009-02-10, 17:01

Jerry Kando: "evolutionismen" är ingen religion och evolutionsteorin står pall för (vetenskaplig) kritik. Skulle ny information framkomma, som motbevisade teorin skulle teorin förkastas. Filmen "Expelled" är en kreationistisk propagandafilm och jag tror inte att du ska fästa dig så mycket vid den. Inte om du vill ha fakta i alla fall.

En sak har du ju rätt i förstås - evolutionsteoring säger absolut ingenting om livets ursprung. Men det är det heller ingen som har hävdat (utom vissa kreationister som framför detta som någon sorts kritik).

Permalänk | Anmäl #35 Sverker Ohlsson, 2009-02-10, 17:04

Av: Jerry Kando, 2009-02-10, 16:02

"evolution innehåller mycket sanning men förklarar INGENTING om livets ursprung!"

Jag förstår det som att evolutionsteorin förklarar evolutionen och evolution är själva processen där arter utvecklats och förändrats över tid.

Så du verkar ha rätt. Evolution förklarar absolut ingenting om livets ursprung. Enligt vem skulle det göra det förresten?

Permalänk | Anmäl #36 P.O., 2009-02-10, 17:07

De tre belästa och bibesprängda författarna söker inte efter sanningen utan bara efter sådant som stödjer deras kristna tro, och följaktligen hittar de inte sanningen utan bara stöd för sin tro. Sådant kallas för kvalificerat självbedrägeri och deras pseudovetenskapliga elände är egentligen inte värt att bemötas.

Permalänk | Anmäl #37 Kjelle, 2009-02-10, 17:11

Tack Blomberg, Hoverstam och Gustafsson för en intressant och välskriven artikel! Det har blivit något av en modern myt att Guds existens inte skulle gå att påvisa genom naturvetenskapliga studier och experiment, och många av de hätska anklagelserna om att troende skulle vara intelligensmässigt låsta till skillnad från ateister tyder snarast på motsatsen.

Permalänk | Anmäl #38 Fredrik Rosvall, 2009-02-10, 17:30

Jag tycker att det var en intressant artikel även om inte alla fakta kanske håller för granskning. Men vad är det för trams om "bakomliggande syfte"? Även om livet har en inbyggd drivkraft till utveckling utöver mutation och selektion så behövs väl inget syfte för det? Artikeln tappar sin trovärdighet där, eller hur? Man kan inte först resonera förutsättningslöst och vetenskapligt och sedan plötsligt hitta på en förklaring ur det blå.

Permalänk | Anmäl #39 Olof Lindberg, 2009-02-10, 18:52

Förresten.
Alla debattörer som plötsligt blandar in Gud?
Är ni överhuvudtaget intresserade av att ta reda på hur livet uppstod?
Släpp tron då, den skymmer sikten.

Permalänk | Anmäl #40 Olof Lindberg, 2009-02-10, 18:56

Och vad skilde denna artikel från alla andra likadana som publiceras med jämna mellanrum? Bara för att vi inte har alla svar idag så är inte det något bevis för gud

Permalänk | Anmäl #41 anders svensson, 2009-02-10, 19:03

Vad är detta:
"Den starka varianten av denna princip handlar i korthet om att universum och skapelsen är finjusterad in i minsta detalj för att kunna hysa kolbaserat liv och därmed medveten existens. Det verkar som om det finns ett bakomliggande syfte med hela universum: att skapa en medveten observatör av densamma".
Ni kan inte mena allvar. I dag finns det EN planet i hela universum som vi vet hyser kolbaserat liv med medveten existens. Denna planet är Tellus. Hur det är med de andra miljarderna stjärnor och solsystem vet vi inte. Och även om där skulle finnas liv, vilket inte alls är otroligt, talar det väl snarast emot er kristna tro, där människan som bekant är skapelsens krona.
Har googlat som hastigast på artikelförfattarna. Åtminstone en verkar ha nära band till Claphaminstitutet, vars mål är "den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både inom och utom Sverige" enligt hemsidan.

Permalänk | Anmäl #42 Jesper Pettersson, 2009-02-10, 19:26

Oj då !
lögn , förbannad lögn , statistik. Var skall man placera deta inlägg
Risken är stor att många imponeras av denna psudovetenskapliga beskrivning. Om man änvänder ett antal hypoteser och bryggar över halvsanningar med spekulationer så kan man "bevisa" vad som helst. Jag tror inte man kan bevisa allt med statistik och matematiska modeller. Zenons paradox tog 1400 år att "bevisa" matematiskt trots att alla såg att sköldpaddan blev omsprungen. Här döljs ett försåtligt budskap bland mycket initierat veteskapligt språkbruk

Permalänk | Anmäl #43 LOA, 2009-02-10, 19:37

"Den starka varianten av denna princip handlar i korthet om att universum och skapelsen är finjusterad in i minsta detalj för att kunna hysa kolbaserat liv och därmed medveten existens. Det verkar som om det finns ett bakomliggande syfte med hela universum: att skapa en medveten observatör av densamma."

Ett annat sätt att se på saken är ju att eftersom vi är kolbaserade, medvetna varelser så måste vi ha uppstått i ett universom där förhållandena är någorlunda gynnsamma för just detta. Då är det genast mycket troligare att vi har uppstått just i ett sådant universum - och eftersom det är just det vi har gjort så verkar det hela inte så fasansfullt osannolikt. Hade vi varit något annat så hade vi kanske varit tvungna att uppstå i ett annat universum (och då hade det inte varit så konstigt att det var just där vi uppstod - är ni med?)

Permalänk | Anmäl #44 Sverker Ohlsson, 2009-02-10, 19:45

@Peter Ingestad
-
citat från Ingestad:
-
"Verkligen ytterst intressant och ett tungt, intellektuellt högvärdigt argument för kreationismen, vilken självfallet förblir en livskraftig hypotes, så länge den ej falsifierats, vilket icke har skett.
Av: Peter Ingestad, 2009-02-10, 12:15"
-
Helt ödmjukt från en lekman (jag arbetar INTE som vetenskapsman och har ingen utbildning i vetenskapsteori) - hur skulle man kunna falsifiera en gud?
Är inte både ateister och troende överens om det meningslösa i att försöka bevisa guds existens. Det ligger väl i själva gudsbegreppet numera att det är bortom sådana världsliga saker som bevis?

Permalänk | Anmäl #45 LP, 2009-02-10, 20:19

Jag skrattade verkligen när jag läste det här. Överläkare och docent i anestesi och intensivvård, civilingenjör i teknisk fysik och docent i numerisk analys slängs lite bekvämt in under termen "naturvetare" och så låter det som om de skulle ha någon ämnesexpertis. Jag som retoriker och språkvetare kanske borde börja debattera historia? Det är också humaniora.

//JJ

Permalänk | Anmäl #46 JohanJ, 2009-02-10, 20:29

@P.M: Väldigt intressant exempel med insulin och kyla.
Jag kan ge ett annat där naturliga urvalet spelat in.

Den svarta befolkningen i USA har högre förekomst av högt blodtryck än den svarta befolkningen i Afrika där deras förfäder samlades in. (Stod i Nature för många år sedan, men har ingen direkt referens. Leta själv om du är intresserad)

Under de hårda förhållandena med liten tilldelad mängd vatten att dricka under transporten till Amerika, överlevde individer med anlag för högt blodtryck bättre, därav anrikningen av anlaget.

Permalänk | Anmäl #47 Mutant II, 2009-02-10, 20:34

Har visserligen bara läst igenom artikeln en gång, men ser inte att författarna någonstans lägger fram hypotesen om att någon/några slags gudar skulle ligga bakom livet? Har jag missat ett ord?
-
De skriver däremot:
"Det verkar som om det finns ett bakomliggande syfte med hela universum: att skapa en medveten observatör av densamma. Ju mer fakta vi får om universum, desto svårare tycks det bli att tro att livet på jorden kom till av en slump."
-
Alternativet till "slump" skulle alltså vara "bakomliggande syfte"? Varför tror man det? Antagligen pga detta, citat:
-
"...skapelsen är finjusterad in i minsta detalj för att kunna hysa kolbaserat liv och därmed medveten existens."
-
Förf lutar sig mot mänskligt förnuft och mänskligt sätt att resonera för att komma fram til detta (vad skulle de annars göra?), men sedan gör de något människan gjort i alla tider - man tar ett stort skutt ut i tomheten och uppfinner en slags "grundförklaring" (ett "bakomliggande syfte") trots att det strider mot all förnuft och empiri att tro att detta skulle vara rimlig förklaring!
Man verkar alltså inte stå ut med tomheten och kunskapsvakumet och uppfinner något som garanterat ligger bortom förnuftet att förstå, men ändå så nära att man kan beteckna och haka upp tanken på det.
-
Det är här de filosofiska varningsklockorna borde ringa! Vad menar de med att skapelsen är "finjusterad". Vilken måttstock kan de referera till? Endast vårt eget tänkandets måttstock, om man inte skall kasta sig ut i tomheten igen. Varför tror de att livet i universum skulle kunna vara "perfekt" (de måste ju mena att "finjusteringen" leder till bra eller perfektion).
Vi blev kanske inte bättre än så här, men det hade kunnat bli så mycket bättre om något ändrat sig (slumpartat?) en smula på vägen. Alla omständigheter och förutsättningar ledde till detta, men kunde ha lett till ett oändligt antal andra resultat som innehåller bättre liv, sämre liv, men kanske mest inget liv alls?

Permalänk | Anmäl #48 LP, 2009-02-10, 20:44

@Av: Sverker Ohlsson, 2009-02-10, 19:45
-
Bra uttryckt Sverker!
-
Jag är med dig precis. Såg inte ditt inlägg när jag skrev. Mina kommer dessutom in med fördöjning för de skall modereras.
-
Man måste nog dra åt filosofin när man skall diskutera detta problem. Religionen funkar för den del, men personligen tycker jag den mest påminner om ett snusförnumstigt och besserwisseraktigt oäkta barn av filosofin.

Permalänk | Anmäl #49 LP, 2009-02-10, 20:50

Dessa tre sk vetenskapsmän handlar, skulle jag vilja tro, i god tro, men det gjorde också den spanska inkvisitionen till en del, men förnekandet av jordens rundhet, dess kretsande kring solen, dess ålder, You name it, verkar dock inte varken särskilt kunskapsorienterat, eller ens förnuftsbaserat nu när man har facit i hand. Det är en smula förvånande att man använder en lärobok som är nära tvåtusen år gammal, i sitt "vetenskapliga arbete" när det finns en del nyare....?

Permalänk | Anmäl #50 Kristian Grönqvist, 2009-02-10, 21:42


Södertäljes muslimer

Jag tvingades flytta eftersom min familj är muslimsk

Här, i det av kristna familjer dominerade bostadsområdet tvingades jag och min familj uppleva förföljelse och...

Fuad Mor, 2010-02-27 13:19288 47 

Antirasisterna duckar för trakasserierna mot Södertäljes muslimer

 "Vänstern duckar för att de som trakasserar i Södertälje har utländsk bakgrund. Samma så kallade antirasister...

Sakine Madon, 2010-02-26 13:04392 76 

Har Sverige skämt ut sig?

Tito fick längre straff eftersom han var oskyldig

Det är svårt att erkänna ett brott man inte begått. Av den anledningen valde Tito Beltrán att inte delta i...

Jenny Beltran, 2010-02-27 08:43269 33 

Kändisarnas skvaller fällde Tito Beltrán

Ingen kan påstå att det fanns ostridiga bevis i rättegången mot Tito Beltrán. Det som fanns var ett...

JESÚS ALCALÀ, 2008-10-10 16:20211 40 

Skräckvädret

Snökaoset är kapitalismens fel

Det är nedskärningar inom offentliga investeringar som ligger bakom de stora problemen med infrastrukturen i Sverige.

Johan Ehrenberg, 2010-02-25 17:35114 52 

Grundproblemet är att snöröjning inte är lönsamt för privata aktörer

Det finns inga enkla och snabba vägar ur den uppkomna situationen. I grunden är privatiseringstanken kring...

Fritiof Schiller, 2010-02-23 22:1990 28 

Bluffersättning till SL's resenärer

Det är nästan exakt en vecka sen snön och blåsten drog över Sverige och frös ned hela Stockholms lokaltrafik....

Anna Elvira Svensson, 2010-02-26 21:4523 4 
annons:

Mest millat


Alla    Arg    Uttråkad    Nyfiken    Glad
 1. Anders Lago
 2. Tito Beltran
 3. Ilmar Reepalu
 4. Södertälje
 5. Israel
 6. Sverigedemokraterna
 7. Carola
 8. Banverket
 9. Cannabis
 10. RUT-avdraget
 1. Israel
 2. Cannabis
 3. Darwin
 4. Svensk trupp i Afghanistan
 5. Fosterlandskärlek
 6. Södertälje
 7. Digitala infödingar
 8. Skvaller
 9. FN
 10. Istid
 1. Israel
 2. Svensk trupp i Afghanistan
 3. Handskakningsdomen
 4. Fredrik Reinfeldt
 5. Cannabis
 6. Ilmar Reepalu
 7. Flyget
 8. Landet Brunsås
 9. OS
 10. Darwin
 1. Sverigedemokraterna
 2. Israel
 3. Mona Sahlin
 4. Piratpartiet
 5. Pirate Bay
 6. Hemmafrun
 7. IPRED
 8. Svensk trupp i Afghanistan
 9. Fredrik Reinfeldt
 10. Jan Guillou
 1. Anders Lago
 2. Tito Beltran
 3. Ilmar Reepalu
 4. Södertälje
 5. Banverket
 6. Malmös kommunledning
 7. Facebook i skolan
 8. borgerliga väljare
 9. Thomas Bodström
 10. Mona Sahlin
 1. Södertälje
 2. FN
 3. Mona Sahlin
 4. Anders Lago
 5. Kristdemokraterna
 6. Ilmar Reepalu
 7. inkörsportsteorin
 8. Tito Beltran
 9. Malmös kommunledning
 10. Carl Bildt
 1. Handskakningsdomen
 2. Fredrik Reinfeldt
 3. Ilmar Reepalu
 4. Stockholmsmoderaterna
 5. röda korset
 6. regeringens fusksiffror
 7. klimatbluffen
 8. Polisen
 9. Lars Ohly
 10. Niqab
 1. Mona Sahlin
 2. IPRED
 3. Fredrik Reinfeldt
 4. Jan Guillou
 5. Islam
 6. Aftonbladet
 7. Moderaterna
 8. Slöjan
 9. Socialdemokraterna
 10. Iran
 1. Carola
 2. Skvaller
 3. Digitala infödingar
 4. Hovpoeter
 5. Existensens gudomlighet
 6. test
 7. förnuftet
 8. Ortodox vetenskap
 9. fanatisk rationalitet
 10. socialdemokraternas inkonsekvens
 1. Digitala infödingar
 2. Skvaller
 3. Carola
 4. Spöken
 5. Nya OS-grenar
 6. Förslaget om ny lärarutbildning
 7. Bonniers
 8. Skidskytte
 9. Barbro Naroskyin
 10. Nyfikna på främmande länder
 1. Spöken
 2. Carola
 3. Digitala infödingar
 4. Skvaller
 5. Anna Wahlgren
 6. Göteborg
 7. Teatermännen
 8. Moderna Muséet
 9. Nya OS-grenar
 10. lss handläggarna
 1. Feministisk porr
 2. Michael Jackson
 3. Konspirationsteorier
 4. Alex Schulman
 5. Twitter
 6. Åttiotalisterna
 7. Tiger Woods
 8. Spöken
 9. Lisbeth Salander
 10. Växthuseffekten
 1. förändring
 2. test
 3. Zamenhof
 4. Universum som mirakel
 5. Ortodox vetenskap
 6. fanatisk rationalitet
 7. socialdemokraternas inkonsekvens
 8. Den nya istiden
 9. Självstyre
 10. Samhällssystem
 1. Istid
 2. Trafikantkompetens
 3. Den nya istiden
 4. förändring
 5. Förbud
 6. Allianspartierna
 7. Föreläsare Talarbyråer
 8. Ortodox vetenskap
 9. test
 10. Provval
 1. Istid
 2. skador du får
 3. Trafikantkompetens
 4. Den nya istiden
 5. Människan
 6. Moderaterna i Göteborg
 7. dags att avfärda religiösa floskler från dåtid 2010
 8. Afghanistan
 9. Välfärdsstaten
 10. förändring
 1. Köpet av Pirate Bay
 2. Andra världskriget
 3. Istid
 4. Thomas Quick
 5. Libertas
 6. Nya Slussen
 7. Bo Baldersson
 8. nya musiktjänster
 9. Herman van Rompuy
 10. Den nya istiden
 1. Israel
 2. Sverigedemokraterna
 3. Cannabis
 4. RUT-avdraget
 5. Darwin
 6. Flyget
 7. Svensk trupp i Afghanistan
 8. Vetenskapligare Vof
 9. uppkopplad och insnöad
 10. Tvåsamhet
 1. Israel
 2. Cannabis
 3. Darwin
 4. Svensk trupp i Afghanistan
 5. Fosterlandskärlek
 6. cannabisförbud
 7. Sverigedemokraterna
 8. Flyget
 9. Per Schlingmann
 10. RUT-avdraget
 1. Israel
 2. Svensk trupp i Afghanistan
 3. Cannabis
 4. Flyget
 5. Landet Brunsås
 6. OS
 7. Darwin
 8. Män
 9. Birgitta Ohlsson
 10. Nyamko Sabuni
 1. Sverigedemokraterna
 2. Israel
 3. Piratpartiet
 4. Pirate Bay
 5. Hemmafrun
 6. Svensk trupp i Afghanistan
 7. Fildelning
 8. Sanningsrörelsen
 9. Göran Hägglund
 10. Maria Wetterstrand

Dagens populäraste artiklar


 1. Jag tvingades flytta eftersom min familj är muslimsk
 2. Antirasisterna duckar för trakasserierna mot Södertäljes muslimer
 3. Tito fick längre straff eftersom han var oskyldig
 4. Reepalu ljuger - Skånskan har inte varit "oärlig"
 5. Snökaoset är kapitalismens fel
 6. Claphaminstitutets lögner om evolutionsteorin
 7. De rödgröna är skyldiga RUT-städerskorna ett besked
 8. Artikeln som Skånska Dagbladet inte ville publicera
 9. Hur känns det att gå hand i hand med nazisterna?
 10. Rätten till att få gifta sig borde bygga på kärlek och inte på tvåsamhet
 1. Jag tvingades flytta eftersom min familj är muslimsk
 2. Tito fick längre straff eftersom han var oskyldig
 3. Claphaminstitutets lögner om evolutionsteorin
 4. Antirasisterna duckar för trakasserierna mot Södertäljes muslimer
 5. Reepalu ljuger - Skånskan har inte varit "oärlig"
 6. De rödgröna är skyldiga RUT-städerskorna ett besked
 7. Snökaoset är kapitalismens fel
 8. Är sekulär humanism en bulvan för en neurobiologisk och materialistisk Statsreligion?
 9. Vad är vi rädda för?
 10. SL inkompetenta att driva kollektivtrafiken
 1. Jag tvingades flytta eftersom min familj är muslimsk
 2. Reepalu ljuger - Skånskan har inte varit "oärlig"
 3. Tito fick längre straff eftersom han var oskyldig
 4. Antirasisterna duckar för trakasserierna mot Södertäljes muslimer
 5. De rödgröna är skyldiga RUT-städerskorna ett besked
 6. Snökaoset är kapitalismens fel
 7. Anarkofascisterna ska inte stoppa palestinarörelsen
 8. Claphaminstitutets lögner om evolutionsteorin
 9. Artikeln som Skånska Dagbladet inte ville publicera
 10. Hur känns det att gå hand i hand med nazisterna?
annons:

Karin, PM och Leos blogg

Spela Wagner för Reepalu

Ilmar Reepalu är den enda människor som jag har stalkat. Då, för tio år sedan, jobbade jag på ...

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg.

 

Läs mer om Newsmill

Karin, PM och Leos blogg

Spela Wagner för Reepalu

Ilmar Reepalu är den enda människor som jag har stalkat. Då, för tio år sedan, jobbade jag på ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.