Askel graafisen maailman sanoihin

koonnut Maarit Honkonen-Seppälä

· AD eli art director on visuaalinen suunnittelija, ulkoasun suunnittelija, taittaja, mainonnan suunnittelija; vastaa töiden ulkoasusta.
· AD-assistentti piirtää luonnoksia puhtaaksi ja viimeistelee niitä.
· Advertoriaali on ilmoitusliite.
· Aihiolakkaus on lakkaus, joka tehdään vain tiettyyn painopinnan osaan.
· Aikakautinen painokirjoitus on painovapauslain määritelmä lehdestä.
· Alaotsikko on pääotsikkoa pienempi otsikko, joka ladotaan leipätekstiä suuremmalla tai siitä muuten erottuvalla tavalla.
· Anfangi on kappaleen aloittava, useamman rivin korkuinen, usein muusta tekstistä poikkeava alkukirjain.
· Antiikva on kirjaintyyppi, jossa kirjaintein viivoissa on eriasteisia vahvennuksia. Antiikva perustuu ennen ajanlaskumme alkua kreikkalaisista kirjaimistoista kehittyneeseen roomalaiseen talttatyyliin.
· Apinalaatikko on lehden sivuilla oleva laatikko, jossa on esimerkiksi kustantajan ja toimituksen yhteystiedot.
· Apuotsikko ks. alaotsikko.
· Arkkiasemointi on sivun sijoittamista painoarkeittain arkkitaiton mukaiseen järjestykseen niin, että sivut ovat valmiissa painotuotteessa oikein.
· Asemointi eli sivuasemointi tarkoittaa sivun eri elementtien liimaamista oikeille paikoille. Kirjapainossa työn tekee asemoija, mutta nykyään asemointia ei enää tehdä erillisenä työvaiheena.
· Asettelumalli tarkoittaa painotuotteen valmistusta varten tehtyä kuvallista ohjetta, jossa tekstit ja kuvat on sijoitettu oikeille paikoille.
· ASCII on tiedostomuoto, jossa teksti on puhtaassa merkkimuodossa ilman ohjelmakohtaisia ohjauskoodeja. (American Stardard Code for Information)
· Aviisi on lehti

B - C

· Banderolli on vyöte, jolla esimerkiksi lehtiniput sidotaan yhteen.
· Baudi on siirtonopeuden yksikkö, jota käytetään kun mitataan aikaa tekstin siirtymiseen ja kun käytetään tietokonetta ja puhelinlinjaa.
· Blanko on painotuote, jossa tekstit ovat vielä painamatta. Tällaisia ovat esimerkiksi eri kieliversioita varten painetut kuva-arkit.
· Bitti on pienin mahdollinen tietokoneen tietoalkio.
· Briefaus, brief, briiffi on suunnittelun toimeksianto, jossa tilaaja kertoo suunnittelijoille, mitä hän haluaa ja antaa suunnittelijoille tarvittavan tiedon ja materiaalin.
· Brosyyri, brosari on esite.
· Bulkki ilmaisee paperin paksuuden ja neliömassan suhteen. Suuri luku merkitsee kevyttä, paksua paperia. MF-sanomalehtipaperin bulkki on noin 1,2 ja hiokkeettoman offsetpaperin noin 1,3 sekä taidepainopaperin noin 0,8.
· Cicero on eurooppalinen typografian mittayksikkö, 4.55 mm.
· CMYK eli prosessivärit, joita ovat syaaninsininen, magentanpunainen, keltainen ja musta.
· Copywrite eli copy on tekstisuunnittelija, joka vastaa teksteistä. Copyt työskentelevät pääasiassa mainostoimistoissa, mutta isoimpien organisaatioiden viestintäyksiköissä voi olla teksteihin erikoistuneita tiedottajia.
· Copyright merkitsee tekijänoikeutta.
· Cromaliini tai kromaliini on painotyön värivedos, josta tarkastetaan myös värikuvat ja niiden asettelu. Värikuvien vedoksia on myös kutsuttu kromaliiniksi.

D

· Deadline on hetki, jolloin luovutat aineiston.
· Desing management on muotoilujohtamista, jonka tuloksena syntyy organisaatiolle visuaalinen ilme ja toivottavasti myös kokonaisuus.
· Desiteetti on mittaluku, joka kertoo sävyn optisen tummuuden.
· Desitometri on tummuusmittari, jolla mitataan filmien tummuutta.
· Diapositiivi on kuultokuva.
· DPI eli pistetä tuumalle. (dots per inch)
· DTP eli desktop Publishing tarkoittaa graafista suunnittelua tietokonepäätteellä. Tällöin ei tarvita esimerkiksi reprokuvauksia.
· Dummy tai dammy on painotuotteen rakennemalli, joka on rakennettu valituista materiaaleista.
· Duplex tai duotone on kahdella mustalla tai mustalla ja lisävärillä painettu yksivärikuva.
· Duplikaatti on väridian kopio.

E

· Egyptienne on groteksti kirjasintyyppi, jossa kirjaimiin on lisätty tasapaksut päätteet.
· Elektroninen sivuntaitto on arkea tänään. Siinä sivut ja kannet ts. koko julkaisu tehdään valmiiksi tietokoneella.
· Esirivin sisennyksessä kappaleen ensimmäinen rivi on muutaman kirjaimen verran sisäänvedetty.
· Em-viiva on pitkä ajatusviiva
· En-viiva on lyhyt ajatusviiva
· EPS on yleiselle sivunkuvauskielelle tallennettu kuvatiedosto. (Encapsulated postscript)
· Esirivi on otsikkoa tukeva pikkuotsikko.
· Esitysgrafiikka on graafisen tiedon esittämisestä käytetty termi. Esitysgrafiikalla voidaan esittää kuvia ja muuta dataa, esimerkiksi siirtoheittimen avulla perinteisten diaesitysten tavoin.

F

· Faktori on kirjapainoalaan erikoistunut asiantuntija, joka työskentelee painoissa tai mainostoimistoissa.
· Fontti on merkkisarjan nimitys ts. kirjasintyyppi. Fontti koostuu yleensä yhdestä tai useammasta täydellisestä kirjasinlajista. Fontti on myös kirjasinkuvioiden elektroninen piirto-ohje. Kirjaintyypit voidaan karkeasti jakaa kahteen eri päätyyppiin; groteskeihin ja antiikvoihin eli päätteellisiin ja päätteettömiin.
· Formaatti merkitsee kokoa ja/tai muotoa.
· Freelancer toimittaja on vailla vakinaista työsuhdetta.

G

· Geili tai keili on riviväli.
· Gemena on pienaakkonen.
· Grammapaino on yhden neliömetrin kokoisen paperin paino grammoina.
· Groteksti on kirjainlaji, jossa viivat ovat tasapaksut eikä kirjaimissa ole pääteviivoja. Grotekstit syntyivät Englannissa 1800-luvulla.

H

· Haitaritaitto on taittelutapa, jossa taitteet ovat yhdensuuntaisia ja jossa toinen taite on sisään- ja toinen ulospäin.
· Hakasidonta ks. Stiftaus
· Hioke on puusta mekaanisella jauhatuksella valmistettu paperimassa.
· Hiokepitoinen paperi on valmistettu pääosin mekaanisella tavalla valmistetusta massasta.
· Hiokkeeton paperi on kemiallisesti valmistetusta paperismassasta eli sellusta tehty paperi, eli puuvapaa paperi.
· Hiuslinja on ohuin käytetty linja, paksuus 0.25 pistetä tai ainakin alle yksi pistettä.
· Häivytys on kuvan reunojen vaalentaminen pehmeästi.

I - J

· Ingressi on artikkelin tai jutun ensimmäinen kappale, tiivistelmä jutun sisällöstä tai ainakin tärkeämmästä asiasta. Inkku on monesti painettu leipätekstistä suuremmalla tai tummemmalla.
· ISBN on kansainvälinen kirjan standardinumerointi.
· ISSN on aikakausjulkaisujen kansainvälinen standardinumero.
· Journalisti on toimittaja.
· Jorina on jutuntekele.
· Julkaisuohjelman avulla taitetaan sähköisesti eri julkaisuja. Ohjelmia on monia, mutta tunnetuin on ehkäpä PageMaker.
· Juttuhierarkia on juttujen sijoittuminen lehden painoarvon tai jonkun muun kriteerin mukaan.

K

· Kalanterointi on paperin tai kartongin kiillottamista ja tiivistämistä tai paksuuden tasaamista kalanterilla.
· Kapiteeli on ladotussa tekstissä pienaakkosten kokoinen SUURAAKKONEN.
· Kartonki on paksua, noin 160 - 400 g/m2 pahvia.
· Kilotavu on 1 024 merkkiä.
· Kirjainkoko on kirjainten korkeus ilmaistuna typografisina pisteinä.
· Kirjainkuva on kuva, joka kirjaimesta painettaessa tulee paperille.
· Kirjainperhe on ryhmä kirjaimia, joilla on yhteisiä piirteitä tai tyylihistoriallisia tunnusmerkkejä.
· Kirjainmuoto on aakkosten, numeroiden ja merkkien kokoelma, joka perustuu niiden kaltevuuteen, leveyteen tai paksuuteen.
· Kirjainväli eli merkkiväli on kirjainten väli.
· Klootti on kovitettua kangasta, jota käytetään kirjan kansien päällysteenä.
· Kohopaino on painatusmenetelmä, jossa painojälki siirtyy paperille kohollaan olevista kirjasimista tai kuvalaatoista.
· Kompakti on täyspeitteinen.
· Konepäällystetty paperi on päällystetty paperikoneessa.
· Kontrasti on vaalean ja tumman erotus kuvassa.
· Korkopainanta eli preeglaus on painanta, jossa kirjaimet tulevat näkyviin kohokuvina.
· Korppuun, joka yleisesti on 3.5 tuuman, mahtuu tietoa 1.44 megatavun verran.
· Korrehtuuri on tekstin tarkastamista (oikolukua) varten otettu vedos, jota ei enää nykyään käytetä.
· Kromaliini on värikuvan koe vedos.
· Korrehtuuri on korjausvedos.
· Kuvalaatta on metallista tai muovista tehty laatta, jolla kohopainomenetelmässä tapahtuu kuvien painaminen.
· Kursiivi on vino kirjain.
· Kuultokuva on dia.
· Kuvateksti on useimmiten kuviin liittyvä teksti, joka sijaitsee kuvan välittömässä läheisyydessä.

L

· Laakapaino on menetelmä, jossa painojäljen antavat kohdat ovat samassa tasossa muun pinnan kanssa.
· Lakkaus voidaan vetää painotyön kanteen, jolloin se saa kiillon.
· Laninoinnissa paperi tai kartonki päällystetään filmi- tai muovikalvolla. Laminointi voi olla kiiltävä tai mattapintainen.
· Latomakone, jolla teksti ladotaan painossa palstoiksi. Nykyään tulostin toimii valolatomakoneena.
· Lay out, leiska on esitteen, ilmoituksen tai lehden luonnos, josta selviää idea ja sisältö.
· Leipäteksti, leipis on jutun tai muun tekstin sisältötekstiä, yleensä alle 14 pisteen kirjaimilla.
· Liehu on tekstiä, jonka oikea tai vasen reuna on tasaamaton.
· Lisäväri on ennalta määrätty valmis koristeväri. Sanomalehtipainatuksessa käytetään tiettyjä vakiovärejä. Neliväripainatuksessa käytetään prosessivärejä.
· Liikemerkki on visuaalinen merkki tai symboli, jota käytetään yrityksen logon yhteydessä tai joskus yksinkin.
· Logolla tarkoitetaan arkikielessä yrityksen nimeä ja liikemerkkiä sekä niiden yhdistelmää. Logo tarkoittaa vakiintunutta tapaa, jolla yrityksen nimi kirjoitetaan, esimerkiksi Neste ja Marimekko.
· Loiro eli temppu, jolla pyritään lisäämään julkaisun huomioarvoa, esimerkiksi perforoinnilla, liimamerkeillä, tuoksuilla, aukoilla ym.
· LPI on linjatiheydestä kertova yksikkö eli rasteritiheys. (line per inch)
· Luonnos tai idealuonnos, josta nähdään suunniteltavan työn idea; luonnos tehdään keskustelun ja jatkosuunnittelun pohjaksi.
· Lööppi on otsikkojuliste, jolla myydään lehtiä.
· Lätty on lehti.

M

· Magenta on värivalokuvan painamiseen tarvittavien prosessivärien punainen väri (M)
· Makulatuuri, makkeli on hylättyä tai väriin painettua arkkia painoprosessin alussa.
· Martioinnilla saadaan paperin pintaan pakotuskuviointi kaiverretulla telaparilla.
· Marginaali on sivun reunoille jätetty tyhjätila.
· Megatavu on 1 048 576 merkkiä.
· Mikroprosessori on tietokoneen "aivot".
· Modeemi on tietokoneen ja puhelinpistokkeen väliin kytkettävä laite, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa tietoa. Modeemin välityksellä on mahdollista lähettää yksittäinen juttu tai vaikkapa kokonainen lehti kirjapinoon painettavaksi.
· Moiré tai moaree on painovirhe, jossa kuvaan muodostuu häiritsevä läike.
· Muotokontrasti on typografista tyylittelyä, joka saavutetaan käyttämällä rinnakkain kursiiveja gemenoita ja suoria versaaleja, kalligrafisia kirjaimia ja suoria versaaleja.
· Murphyn lait muistuvat mieleen "niinä päivinä" kun kaikki menee päin…

N - O

· Nidonta on koottujen tai taitettujen arkkien kiinnittämistä yhteen.
· Nonparelli on kuuden pisteen kirjasinkoko.
· Nuuttaus on paperiin tai kartonkiin puristettu ura taittamisen helpottamiseksi.
· Offsetpaino on laakapainomenetelmä, jossa painolevy jättää painojäljen kumisylinterille, joka luovuttaa sen edelleen paperille.
· Opasiteetti on paperin läpikuultamattomuus. Opasiteettiarvo ilmaisee, kuinka suuren osan kohtisuoraan paperin pintaan suunnatusta valosta paperi imee itseensä.
· Originaali on alkuperäiskuva.

P

· Painopelti valmistetaan sivufilmeistä ja pannaan painokoneeseen. Pelliltä muste siirtyy paperiin.
· Palsta on pystysuoraan erotettu sivun osa.
· Palstamillimetri tarkoittaa yhtä millimetriä yhdellä palstalla. Käytetään ilmoitus hinnoittelussa. Esimerkiksi 2 x 100 pmm on kahdella palstalla 10 sentin korkuinen mainos, yhteensä 200 pmm.
· Pantone on värijärjestelmä, PMS-värit.
· Palstavedos on vedos, johon on tulostettu (ladottu) tekstit ja otsikot ohjeiden mukaan.
· Peisti on kuvanvalmistuksen sivuoriginaali,. (paste up)
· Perforointi eli lävistys on paperin osittainen lävistys siten, että esimerkiksi kuponki on helppo repäistä irti.
· Pica on amerikkalainen typografinen mittayksikkö, 4.22 mm.
· Pikseli on rasteripiste.
· Pinnakkainen on kehitetty filmirulla, joka valotetaan valokuvaksi kokoon 1/1.
· Piste mittayksikkönä on eurooppalaisena 0.376 mm. Amerikassa ja Englannissa käytetyn Pica-järjestelmän piste on 0.351 mm.
· Plaano on taittamaton paperiarkki.
· Preeglaus on kohokuvien painata paperiin..
· Prosessikirjoittamisella tarkoitetaan työprosessia, jonka aikana teksti tarkentuu, tiivistyy ja jalostuu.
· Päällepainatuksessa tehdään aikaisemmin painettuun arkkiin lisäpainatus.
· Pääteviivat yhdistävät kirjaimet helposti luettaviksi sanakuviksi.

R

· Raffi on taiton karkea luonnos.
· Rasteri on kirjapainotekniikassa sävykuvien toistamiseen tarkoitettu menetelmä, jossa originaalin sävyt toistetaan painokuvassa erilaisin pistein.
· Rasteritiheys määrittää pisteiden määrä senttimetriä tai tuumaa kohti. Rasteritiheyteen vaikuttaa käytetty paperinlaatu. Mitä paremmin ja voimakkaammin päällystetty paperi on, sitä suurempi rasteritiheys on mahdollinen.
· Reprokuvaus on kuvan käsittelyä graafisin keinoin.
· Reprolaitos on yritys, joka tuottaa em. palveluja. Nykyään tietokonetaitto on poistanut reprot lähes kokonaan.
· Resoluutio on erottelutarkkuus esimerkiksi siitä kuinka suurella tarkkuudella skanneri pystyy lukemaan kuvaa.
· Retushointi on kuvakorjailua ruiskulla tai siveltimellä.
· RIP muuttaa postscript-sivunkuvauskielen bittikartaksi sivuntulostusta varten. (Raster image processor)
· Rivin pituus (palsta leveys) ei saa olla niin suuri, että katseen on vaikea löytää seuraavan alkua.
· Rivivälin nyrkkisääntö on mitä suurempi pistekoko, sen suurempi suhteellinen riviväli.
· Rotaatio on pyörähdysliike. Lyhennys tulee rotaatiopainokoneesta, jossa paperi kulkee rullalta painokoneeseen.

S

· Saksitaitossa teksti ladotaan ja ladelma tulee tekstipalstoina. Taittaja sijoittaa palstat, kuvat ja muun materiaalin "leikkaa-liimaa" tekniikalla. Saksitaittoa käytetään nykyisin erittäin harvoin.
· Sanaväli merkitsee sanojen välissä olevaa tyhjää tilaa.
· Scema on sivun ja sivujen taittosuunnitelma.
· Seripaino on silkkipainomenetelmä, jossa värit painetaan painoalustalle sihtikankaan läpi.
· Silkkipaino tai seripaino on painomenetelmä, jossa painoväri siirtyy seulan läpi painoalustalle.
· Sinikopio eli sinari on valojäljennys tai tarkastusvedos, jolla varmistetaan, että asemointi on oikein. Sinari on viimeinen mahdollisuus korjata virheet.
· Sisennys eli tekstirivin aloittaminen varsinaista reunaa sisempää.
· Sivuasemointi on tekstin ja kuvien siirtämistä tietokoneelle optisen lukijan avulla.
· Skannaus on tekstin tai kuvien siirtämistä tietokoneelle optisen lukijan avulla.
· Slogan on iskulause, johon pelkistetty oleellinen sanoma.
· Sormilovi on kirjan tai kirjasen ulkoreunaan tehty lovi, joka helpottaa avaamista.
· Spottiväri on sama kuin lisäväri.
· Stanssaus tarkoittaa paperin tai kartongin muotoleikkausta.
· Stiftaus eli hakasidonta on nidontatapa, jossa sisäkkäiset arkit liitetään toisiinsa metallihakasin.
· Suuruuskontrasti on typografista tyylittelyä, joka tehdään esimerkiksi käyttämällä rinnakkain suurikokoisia kirjaimia ja pienikokoisia kuvia ja päinvastoin. Myös tekstirivien pituuserot saavat aikaan suuruuskontrastin.
· Syani on värivalokuvan painamiseen tarvittavien prosessivärien sininen väri (S).
· Syväpainossa painojäljen antavat painosylinterin pinnassa olevat syvennykset.
· Sävykuva on originaalikuva, esimerkiksi valokuva, jossa on tummuusasteen omaavia sävyjä.

T

· Taitto on lehden sivuille tulevien elementtien asettelua haluttuun järjestykseen sekä varsinaista arkkien taittamista.
· Tavu (Byte) merkitsee tietokonekielellä kahdeksan bittiä, yhtä merkkiä tai kirjainta.
· TIFF on kuvien tallennukseen käytetty, ehkäpä yleisin tiedostomuoto. (Tag Image File Format)
· Typografialla tarkoitetaan laajasti ottaen painetun sivun muotoilua eli tekstin, kuvien ja tyhjän pinnan välisiä suhteita. Typografia määrittelee myös eri kirjasintyyppien, värien ja paperin käytön.

U - W

· Uutiskynnyksen ovat ylittäneet ne jutut, jotka me näemme, kuulemme tai luemme mediasta.
· Vahvuuskontrasti on typografista tyylittelyä, joka voidaan tehdä asettamalla rinnakkain lihavat ja laihat kirjaimet.
· Vedos on kopio painotyön jostain vaiheesta.
· Versaali on SUURAAKKONEN.
· Vesileima on jokin haluttu kuvio, joka saadaan paperin valmistuksen yhteydessä paprin runkoon.
· Vierus on sama kuin marginaali.
· Viivapiirros on piirretty kuva, jossa on vain ääriviivoja, ei värillisä tai harmaita pintoja.
· Vinjetti on teemaotsikko (tai koriste), jota korostetaan yleensä graafisesti, esimerkiksi piirroksella.
· Virtual networks eli ammattilaisverkostot ovat viestinnän ammattilaisten muodostamia työryhmiä, joita kootaan tilanteen ja projektin mukaan.
· Väliotsikko on otsikko, joka erottaa kappaleet toisistaan.
· Välistys on riviväli.
· Väridiapositiivi on värifilmille tehty kuultokuva, jota kutustaan myös väridia, slide, slaidi tai pelkkä dia.
· Väriduplikaatti on alkuperäisestä väridiasta tehty kopio.
· Värierottelu on värikuvan painamiseen tarvittavien filmien valmistusta.
· Äläys on tekstistä erotettu lainaus, joka painetaan leipätekstistä erottuvalla kirjasintyylillä.
· WYSIWYG eli What you see is what you get on läpimurron tehneen elektronisen taiton idea. Näet tietokoneruudulla sivun lopullisessa muodossa, ainoastaan värit voivat "heitellä".

 

Lähteinä käytetty seuraavia teoksia:

· Ahonen, Paavo, Kolari, Jukka sekä Veistola Pekka
Internet 1 2 3
Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä, 1998.

· Hallberg, Åke
Valmis painettavaksi,
Kustannusosakeyhtiö Tammi,
Helsinki, 1979.

· Hedemalm, Gunvald
Intranet käsikirja,
Tummavuoren kirjapaino Oy,
Vantaa, 1997.

· Ikävalko, Elisa
Painotuotteen tekijän käsikirja,
Tammer-Paino Oy,
Tampere, 1995.

· Kaipainen, Pekka
Yhdistyksen lehden ABC,
Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä, 1994.

· Kotilainen, Lauri
Hyvä lehtijuttu - kirjoittajan opas,
Werner Söderström Oy,
Juva ja Porvoo, 1989.

· Loiri, Pekka ja Juholin, Elisa
Visuaalisen viestinnän käsikirja,
Gummerus Kirjapaino Oy, 1998.

· Paananen, Juha ja Korhonen, Pasi
Tietotekniikan peruskirja,
Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä, 1997.

Lähteinä käytetty seuraavia sähköisiä lähteitä:

http://www.pagina.fi
http://www.teknolit.fi/
http://www.credo.fi
http://www.wysiwyg.fi/jv/kaikki.asp

Muita lähteitä:

· Jyväskylän yliopisto, viestintätieteiden laitos, graafisenalan opintomonisteet, 1998
· Markkinointi-instituutti, graafisen perusteiden opintomoniste, 1995

Paluu

maarit.honkonen@pp.inet.fi