Increase text size Decrease text size

Aanklacht tegen Prof. Dr. Jan Kuks neuroloog

Home

Slachtoffers Iatrogene Nalatigheid SIN-NL heeft deze site opgezet uit publiek belang om dr. J.B.M. Kuks, neuroloog in het UMC te Groningen, openlijk erop aan te spreken, dat hij niet voldaan heeft aan zijn wettelijke zorgplicht jegens een slachtoffer van medische fouten.
Hij handhaaft hiermee de doofpot van medische fouten en dekt disfunctionerende vakbroeders. Bovendien koos Kuks ervoor om het slachtoffer via een ingezonden brief te belasteren, hetgeen de inzet werd van een kort geding.
SIN-NL beseft dat neuroloog Kuks ongetwijfeld ook vele patienten deskundig en respectvol behandelt, maar dat betekent niet dat hij daarom het recht heeft om slachtoffers van medische fouten aan hun lot over te laten. Kuks blijkt nb meer slachtoffers te hebben gemaakt.
Het publiek belang is openheid, eerlijkheid en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten, alsmede registratie, onderzoek en preventie van medische fouten. Tot nu toe weigert de medische sector aan zijn wettelijke verplichtingen in deze te voldoen, ten koste van patienten.

SIN-NL heeft dr. Kuks op de zwarte lijst geplaatst met namen van artsen, politici en publieke figuren uit de gezondheidszorg, die eveneens falen in het nakomen van hun professionele, wettelijke zorgplicht. SIN-NL wil hiermee publiciteit genereren voor de noodsituatie van medische fouten en de wijze waarop daarmee tot op heden door de medische wereld wordt omgegaan.

De rechtbank te Groningen heeft in september 2009 besloten, dat de zwarte lijst van SIN-NL online mag blijven staan en dat dr. Kuks gehandhaafd kan blijven op de zwarte lijst, zie hoofdstuk Kort Geding.
Het slachtoffer in deze kwestie betreft Sophie Hankes, juriste en voorzitter van SIN-NL. Zij werd vrijwel volledig invalide door het experimenteel plaatsen van teflonwatten. Haar werd verteld dat het een routine-operatie betrof. Na de operatie vertelden de neurochirurgen dat zij ook teflonwatten hadden geplaatst bij een andere zenuw dan afgesproken.
Zij informeerden haar niet over het experimentele karakter van deze neurochirurgie, noch vroegen de neurochirurgen haar toestemming hiervoor. De foutief geplaatste teflon heeft de regulatie van hartritme en bloeddruk vrijwel volledig verstoord. Bovendien veroorzaakt de teflon grote problemen in de doorbloeding. Beide verantwoordelijke neurochirurgen volharden in stilzwijgen en weigeren adequate hulp.

Slachtoffers van medische fouten staan vrijwel machteloos tegenover de medische sector.
Artsen zwijgen hen dood en weigeren medische hulp, zowel de arts die de medische fout zelf maakt, als de artsen waar het slachtoffer daarna om hulp vraagt. Dit is de doofpot van medische fouten.
Prof. Jan van Dijk, criminoloog aan de Universiteit van Tilburg heeft
de doofpot eind 2009 vastgesteld in het rapport:
Leemten in de slachtofferhulpverlening.

Dr Kuks kiest met opzet voor het verzwijgen van de medische fout van collega-artsen en het weigeren van adequate medische begeleiding. Dit is een strafbaar feit, art 255 Wetboek van Strafrecht. Bedenk dat doorrijden na een verkeersongeval ook een misdrijf is op grond van art 7 Wegenverkeerswet.

De huidige juridische paden zijn voor slachtoffers van medische fouten doodlopende wegen: klachtcommissies disfunctioneren en het tuchtrecht is te weinig objectief. De Inspectie Gezondheidszorg, de KNMG en de NPCF erkennen dit.

SIN-NL wil met deze website laten zien dat het mogelijk is om een arts in het openbaar op zijn verantwoordelijkheid te wijzen, indien deze arts opzettelijk eerlijke informatie en adequate begeleiding weigert aan een slachtoffer van een medische fout van hem of van een collega.

SIN-NL toont dat het mogelijk is om deze arts in het openbaar op te roepen alsnog de weg van eerlijkheid en herstelbehandeling in te slaan, conform zijn wettelijke, professionele en ethische verplichtingen. Dr Kuks kan op ieder moment daadwerkelijk berouw tonen middels woorden en daden, dan maakt hij zich niet meer schuldig aan misdrijven en kan de zwarte balk uit zijn ogen.

Het verzwijgen van medische fouten en weigeren van herstelbehandeling veroorzaakt onnodig leed aan slachtoffers van medische fouten en heeft als gevolg dat de veroorzakers van de fouten "ermee wegkomen" volgens Mr. Johan Legemaate, jurist KNMG.
Moge deze website ertoe bijdragen dat artsen hun verantwoordelijkheid zullen nemen naar de huidige slachtoffers van medische fouten en hun medische fouten volledig zullen registreren en onderzoeken, zodat preventie van medische fouten plaatsvindt.
Dan heeft het leed dat aan Sophie Hankes en andere slachtoffers wordt aangedaan, nog zin en maatschappelijke betekenis.