Jaunumi e-pastā

E-pasts:

Kvalitātes vadība
Rīgas pilsētas būvvalde
Apkaimes
Strātēģijas uzraudzības sistēma
Aptauja
Būvprojektu meklētājs
Publisko apspriešanu meklētājs
Būvatļauju meklētājs
Būniecības ieceru meklētājs
Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma

Apkaimju projekts

Twitter Nosūtīt Izdrukāt

Apkaimju projekts (www.apkaimes.lv)


Apkaimes

Par projektu - Projekta mērķis ir nosakot pilsētas dzīvojamos mikrorajonus jeb apkaimes, radīt priekšnoteikumus līdzsvarotas sociāli – ekonomiskās un telpiskās politikas ieviešanai Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā.
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments apkaimes jēdzienu skaidro kā piemērota lieluma apdzīvotu vidi, kam ir sava apkalpe, identitāte un raksturs, kas izriet no apbūves veida, fiziskajām robežām, ainavas un iedzīvotāju kopības izjūtas.

Viens no galvenajiem iemesliem apkaimju projekta idejai ir centieni uzlabot pilsētas attīstības plānošanu un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Šobrīd vienkopus tiek apkopoti detalizēti dati par katru pilsētas apkaimi – Bolderāju, Bieriņiem, Mežaparku, Purvciemu – kopā par 58 apkaimēm. Šīs apkaimes nav iecerētas, kā administratīvas vienības, bet gan kā instruments sociālās infrastruktūras sakārtošanai, piemēram, nodrošinot apkaimes ar nepieciešamo skaitu bērnudārzu, un operatīvākai informācijas apmaiņai ar iedzīvotājiem.

Projekts atbilst Rīgas attīstības programmas 2006.-2012.g. stratēģiskajam mērķim –dzīve pilsētvidē ar kvalitatīviem dzīvojamajiem rajoniem (apkaimēm), un tam pakārtotiem uzdevumiem: nodrošināt pilsētas teritoriju racionālu un ilgspējīgas attīstības principiem atbilstošu izmantošanu, uzlabot dzīvojamo rajonu (apkaimju) estētiskās un sociālās vides kvalitāti, attīstīt esošajam pilsētas centram pakārtotus daudzfunkcionālus vietējos centrus.

Projekts tiek izstrādāts Pilsētas attīstības departamentā no 2007.gada.

Viens no projekta mērķiem veidot publisko diskusiju par Rīgas pilsētas mikrorajonu jeb apkaimju attīstības iespējām, rīdzinieku piederības sajūtas veicināšanu noteiktai pilsētas teritorijai, par iedzīvotāju līdzdalības un iesaisties sekmēšanu pilsētplānošanas procesos, darbojoties apkaimju līmenī, kā arī pašvaldības un nevalstisko organizāciju lomu mikrorajonu jeb apkaimju stiprināšanas procesā. 2008. gada novembrī notika Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām rīkotais „Rīgas apkaimju forums”.

Ir veikti sekojoši pētījumi, kuru rezultāti dod nopietnu ieguldījumu Apkaimju projekta izstrādei:


Rīgas apkaimju forums

2008.gada gada 27.novembrī Rīgas rātsnamā notika Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta rīkotais apkaimju forums, kurā piedalījās vairāk nekā 90 iedzīvotāji gan no dažādām nevalstiskajām organizācijām, gan vienkārši interesenti.

Forumā uzstājās jau esošās teritoriālās Nevalstiskās organizācijas — Bolderājas grupa, biedrība Kundziņsala un Mežaparka Attīstības biedrība, kuras dalījās savā pieredzē pārstāvot savu iedzīvotāju intereses. Foruma dalībnieki uzsvēra, ka ir nepieciešama tuvāka sadarbība starp Rīgas domes izpildvaru un apkaimes iedzīvotājiem, lai attīstība notiktu sekmīgi. Kopumā tika sniegti daudz pozitīvi vērtējumi par apkaimju projektu. Galvenās lietas, kas būtu īstenojamas pēc foruma dalībnieku domām: informācijas aprite un viedokļu apmaiņa, kā arī pilsētas investīcijas konkrētu apkaimju sakopšanā. Turklāt būtu jāizveido arī konkrēts sadarbības mehānisms starp Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu un teritoriālajām Nevalstiskajām organizācijām. Pilsētas attīstības departaments uzskata, ka šāda mehānisma izveide būs tā ieguldījums, nesen parakstītā sadarbības memoranda starp Rīgas domi un NVO realizēšanai.


Prezentācijas

Rīgas apkaimju attīstības projekts

Rīgas apkaimju vēsturiskais apskats

Mežaparka attīstības biedrība

Bolderājas grupa

 

Rīgas apkaimju portāls

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar SIA  "Datorkarte"  ir pabeidzis darbu pie apkaimes.lv portāla izstrādes. Portālā būs apkopota apjomīgākā informācija par Rīgu teritoriālā griezumā, kuru varēs izmantot savām vajadzībām visdažādākās mērķgrupas – iedzīvotāji, dažādu nozaru speciālisti, politiķi, investori, nevalstiskās organizācijas, studenti, u.c. Portālā paredzēta regulāra statistisko datu un aktuālu norišu atjaunošana. Portālā izveidots forums, kurā diskusiju veidā,  var meklēt domubiedrus dažādu jautājumu risināšanā sev interesējošā apkaimē. Pašlaik portāls www.apkaimes.lv darbojās testa režīmā.

 

Apkaimju projekta turpmākie soļi

Tuvākajā laikā nepieciešams izstrādāt sadarbības modeli starp teritoriālajām NVO un Pilsētas attīstības departamentu, kā arī līdzīgu forumu starp departamentu un dažādu nozaru speciālistiem — ģeogrāfiem, plānotājiem, arhitektiem, sociālantropologiem u.c.

Jāturpina, sociālekonomisko datu regulāra ievākšana, analīze un datu bāzes izveidošana.

Nākošie soļi saistīti ar šīs informācijas izmantošanu pilsētas attīstības un iedzīvotāju labā. Jāizveido Rīgas apkaimju portāls, kas būs interaktīva platforma iedzīvotāju informēšanai par dažādiem procesiem konkrētas apkaimēs.

Savāktā informācija par apkaimēm kalpos arī kā priekšnoteikums Rīgas pilsētas teritorijas līdzsvarotas attīstības interesēm atbilstošas investīciju politikas izstrādei.

Svarīgi sniegt informāciju par katras apkaimes īpašībām arī zemju īpašniekiem un projektu pasūtītājiem, lai tie realizējot savus projektus ņem vērā vietas (apkaimes) kultūrvēsturisko, sociālo un ģeogrāfisko kontekstu.

Departaments uzskata, ka uzsāktais darbs pie Rīgas apkaimju idejas ir labs sākums sadarbībai un pilsētnieku iesaistīšanai pilsētas attīstības procesos, vienlaikus rūpējoties par līdzsvarotu pilsētas attīstību un tās apkaimju identitātes nostiprināšanu.