herb Warszawy
>start > Aktualności
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj | ikona tylko tekst.TXT
Warszawa w Unii Europejskiej
Wydział Współpracy Europejskiej
Serwisy informacyjne
Aktualności
Loża prasowa
Echa Dzielnic
Gazeta Miejska
Kulturalna Warszawa
Sportowa Warszawa
Warszawa w Unii Europejskiej
Konkursy Europejskie
Informator dla NGO
The City Voice
Cyfrowe miasto
Zdrowa Warszawa
Miasta partnerskie Warszawy

 1. Astana
  www.astana.dan.kz
  24 maja 2002
  Porozumienie o współpracy między Warszawą i Astaną.
   Współpraca w zakresie gospodarki miejskiej, budownictwa miejskiego, inwestycji komunalnych, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz funkcjonowania władz lokalnych.


 2. Berlin
  www.berlin.de
  12 sierpnia 1991
  Umowa o przyjaźni i współpracy pomiędzy Warszawą i Berlinem.
   Zakres współpracy: gospodarka i technologia, planowanie przestrzenne miast, komunikacja miejska, budownictwo, zaopatrzenie i oczyszczanie miasta, ochrona środowiska, ochrona dziedzictwa kulturowego.
  7 stycznia 1994 - kontynuacja umowy z 12 sierpnia 1991
  Porozumienie ramowe
   Zakres współpracy: współpraca na arenie międzynarodowej w tym na międzynarodowych konferencjach, starania o rozbudowę i przyspieszenie ruchu kolejowego na trasie Paryż Berlin-Warszawa-Moskwa, popieranie bezpośrednich kontaktów pomiędzy organami przedstawicielskimi, organizacjami politycznymi, społecznymi i religijnymi, izbami handlowymi i przemysłowymi, współpraca gospodarcza -wymiana informacji, ułatwianie kontaktów, wspieranie przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, współpraca w zakresie administracji miejskiej, współpraca w dziedzinach kultury, sportu, wymiany młodzieży, oświaty i szkolnictwa.
  luty 1994 - kontynuacja umowy z 12 sierpnia 1991
  Porozumienie o współpracy w dziedzinie komunikacji.
   Zakres współpracy: wymiana doświadczeń w dziedzinie komunikacji miejskiej, planowania komunikacji, techniki komunikacyjnej, współdziałanie administracji i zakładów.
  25 września 2007
  Wspólna deklaracja o współpracy sektorów kreatywnych Berlina i Warszawy
   Zakres współpracy: innowacyjne działania podmiotów sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego w obszarze sektora kreatywnego, w tym działalność w sieciach miast.


 3. Budapeszt
  www.budapest.hu
  10 lutego 2005
  Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Budapesztem.
   Współpraca w zakresie gospodarki miejskiej, budownictwa miejskiego, inwestycji komunalnych, komunikacji, ochrony środowiska, pomocy społecznej, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz funkcjonowania władz lokalnych.


 4. Chicago
  www.cityofchicago.org
  18 lipca 1995
  Potwierdzenie deklaracji miast siostrzanych przyjęte w 35 rocznicę podpisania umowy miast siostrzanych.
   Cele Deklaracji: popieranie i rozwój wymiany kulturalnej i współpracy gospodarczej między obu miastami, nawiązanie stosunków gospodarczych i handlowych, wymiana w takich dziedzinach sztuki jak plastyka, muzyka, taniec i inna działalność kulturalna, wymiana w zakresie oświaty, nauki i technologii, sportu, ochrony zdrowia, spraw młodzieży.


 5. Düsseldorf
  www.duesseldorf.de
  27 września 1989
  Porozumienie ramowe o partnerskiej współpracy miast.
   Zakres współpracy: gospodarka komunalna, budowa i eksploatacja miejskich urządzeń technicznych, ochrona środowiska i gospodarka wodna, planowanie przestrzenne i techniczne rozwoju miast, urbanistyka, architektura i odnowa zabytków, ochrona zdrowia i warunków pracy, gospodarka i wymiana handlowa, wymiana kulturalna, współpraca szkół wyższych i instytutów naukowych oraz wspieranie wymiany młodzieży szkolnej i uczestnictwo w imprezach sportowych.


 6. Grozny
  26 stycznia 1997
  Porozumienie o przyjaźni i braterskiej współpracy między miastem Warszawą i miastem Grozny.
   Celem tej umowy jest zacieśnianie przyjaźni i braterstwa oraz popieranie projektów pogłębiających wiedzę o partnerze i rozwoju kontaktów między mieszkańcami stolic. Potwierdzenie woli współpracy w dziedzinie handlu, promocji gospodarczej, oświaty, nauki, kultury, turystyki i sportu. Wymiana informacji i doświadczeń w zakresie gospodarki komunalnej, komunikacji miejskiej, miejskich służb sanitarnych i ekologii.


 7. Haga
  www.denhaag.nl
  26 lutego 1991
  Porozumienie o nawiązaniu stosunków bliźniaczych między miastem Warszawą a miastem Hagą .
   Zakres współpracy: wymiana doświadczeń w tworzeniu demokracji lokalnych, polepszenie jakości wody pitnej w Warszawie, ochrona zdrowia, wymiana kulturalna, pomoc w restrukturyzacji warszawskich służb komunalnych, stworzenie w Warszawie dziecięcego gospodarstwa-ogrodu, współpraca w dziedzinie oświaty (wymiana międzyszkolna, program komputeryzacji w oświacie).


 8. Hamamatsu
  www.city.hamamatsu.shizuoka.jp
  22 października 1990
  Umowa pomiędzy miastem stołecznym Warszawą a miastem Hamamatsu dotycząca współpracy kulturalnej.
   Zakres współpracy: umowa dotyczy współpracy kulturalnej, prezentowanie osiągnięć partnera na polu kultury, umieszczenie kopii pomnika Chopina w Hamamatsu, zorganizowanie Festiwalu Chopinowskiego w listopadzie 1994 r. w Hamamatsu


 9. Hanoi
  www.thudo.gov.vn
  4 lipca 2000
  Memorandum w sprawie współpracy pomiędzy Warszawą i Hanoi.
   Współpraca będzie skoncentrowana na: wymianie doświadczeń w zakresie planwoania i zarządzania miejskiego, rozwoju ekonomicznym, szkoleniu personelu, turystyce, działaności kulturalnej, sporcie i inych dziedzinach. Strony będą wymieniały delegacje w celu omówienia programów działania w ww. dziedzinach.


 10. Harbin
  www.harbin.gov.cn
  19 czerwca 1993
  Porozumienie o wspólnych projektach.
   Rozwijanie współpracy na polu ekonomicznym, handlowym, kultury, nauki i techniki, edukacji i kultury fizycznej oraz szeroko pojęta wymiana informacji. Prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie: produkcji mebli, preparatów żeńszeniowych, przemysłu materiałów budowlanych i konstrukcyjnych oraz dekoracji wnętrz hotelowych. Wspieranie kontaktów pomiędzy Politechniką Warszawską a Politechniką Harbińską.


 11. Ile-de-France
  www.iledefrance.fr
  22 listopada 1990
  Porozumienie o współpracy między miastem Warszawą i Województwem Mazowieckim a Regionem Ile-de-France.
   Zakres współpracy: kształcenie zawodowe, rozwój ekonomiczny, zagospodarowanie miasta i ochrona środowiska, organizacja komunikacji miejskiej, współpraca w dziedzinie kultury.
  24.06.2001
  Porozumienie o współpracy partnerskiej
   Podpisane dla ustanowienia organizatora Transportu publicznego w Regionie Mazowieckim. Przewiduje się seminaria oraz powołuje się komitet pilotażowy. Czas trwania porozumienie: 24.06.2001 - 31.12.2002 (z możliwością przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba)


 12. Kijów
  www.kmr.gov.ua
  4 lutego 1994
  Umowa o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Kijowem.
   Zakres współpracy: rozwój kontaktów między podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowymi i kulturalnymi oraz mieszkańcami, wymiana informacji i doświadczeń we wszystkich dziedzinach gospodarki miejskiej, wymiana stażowa urzędników miejskich, współpraca w dziedzinie kultury, kształcenia zawodowego, sportu, ochrony zabytków, środków masowego przekazu popieranie budowy połączeń komunikacyjnych pomiędzy Warszawą i Kijowem, popieranie działalności podmiotów gospodarczych i instytucji bankowych.
  23 marca 2000
  Memorandum w sprawie zacieśniania współpracy między miastami Warszawą i Kijowem.
   Cele memorandum: poszerzenie wiedzy o mieście-partnerze, rozwój wspólnych inicjatyw i wymiana doświadczeń, w takich dziedzinach jak: zarządzanie miastem, gospodarka, budownictwo, komunikacja publiczna, recycling odpadów, ochrona środowiska, nauka i kultura, wspieranie współpracy rozwijanie wspólnych projektów w następujących dziedzinach: zdrowie, kultura, szkolnictwo, handel, młodzież, sport, technologie komunikacyjne, gospodarka.
  26 lutego 2001
  Deklaracja o powołaniu wspólnej grupy roboczej składającej się z członków Rady Warszawy i Kijowa.
   Szeroka wymiana informacji i doświadczeń w takich dziedzinach jak: prywatyzacja i przekształcanie przedsiębiorstw, planowanie miejskie, polityka mieszkaniowa i budownictwo, komunikacja i transport miejski, gospodarka i ochrona środowiska.
   Opracowanie i realizacja wspólnych projektów w dziedzinie kultury, sportu, kształcenia zawodowego, ochrony zabytków kultury. Pierwsze spotkanie grupy roboczej odbędzie się w połowie 2001 w Warszawie.


 13. Moskwa
  www.mos.ru
  4 maja 1993
  Umowa o przyjaźni i współpracy między miastem Warszawą i miastem Moskwą.
   Zakres współpracy: rozwój kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu miast, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania i rozwoju obu miast a w szczególności: inwestycji publicznych, infrastruktury technicznej, gospodarki, handlu, ochrony środowiska; rozszerzenie współpracy w dziedzinach: kultury, oświaty, turystyki i sportu, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz w zakresie wymiany doświadczeń samorządowych.
  marzec 1998
  Program współracy między miastami Warszawą i Moskwą na lata 1998-2000
   Celem Programu Współpracy jest ożywienie kontaktów w dziedzinie zarządzania gospodarką miejską i jej rozwoju, ochrony środowiska, kultury i sztuki, turystyki, sportu, ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Strony będą dokonywać wymiany delegacji i grup specjalistów oraz będą przyczyniać się do wymiany uczniów szkół średnich.


 14. Oslo
  www.oslo.kommune.no
  5 września 2006 r.
  Porozumienie o współpracy pomiędzy Warszawą a Oslo
   Współpraca w dziedzinie europejskiej polityki regionalnej, zarządzania i funkcjonowania miastem, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, ochrony dzieci i młodzieży, polityki społecznej, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz w celu wspierania współpracy handlowo-gospodarczej. Realizacja współpracy za pomocą projektów dofinansowywanych przez fundusze zewnętrzne: Norweski, Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG.


 15. Rio de Janeiro
  www.rio.rj.gov.br
  17 kwietnia 1997
  Protokół nawiązania stosunków bliźniaczych między Warszawą i Rio de Janeiro.
   Celem protokółu jest przyjaźń i współpraca oraz obopólne pragnienie poprawy życia mieszkańców obydwu miast. Współpraca w dziedzinach: wymiany informacji i doświadczeń dotyczących administracji miejskiej, współpracy kulturalnej i artystycznej, nauki i technologii, turystyki i sportu oraz handlu. Wymiana niewielkich misji, mających na celu współpracę w ww. zakresach.


 16. Ryga
  www.rcc.lv
  18 maja 2002
  Porozumienie o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Rygą.
   Współpraca między Miastem Warszawą, Radą Warszawy i Miastem i Radą Rygi w zakresie strategii rozwoju i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska, polityki socjalnej oraz wymiany doświadczeń w dziedzinie dostosowania strukrue administracyjnych wdo działania w strukturach UE.


 17. Saint-Étienne
  www.mairie-st-etienne.fr
  13 października 1995
  Umowa o współpracy.
   Umowa dotyczy współpracy technicznej pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, a Technoforum, w następujących sprawach: studia administracji ogólnej, inżynieria ruchu, bezpieczeństwo użytkowników, sieć uliczna i urządzenia podziemne, ekonomia gospodarki miejskiej, utrzymanie zimowe, konstrukcje i utrzymanie obiektów inżynieryjnych oraz inne przyjęte dziedziny.


 18. Sankt Petersburg
  www.spbru.ru
  15 listopada 1997
  Porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury i sztuki między miastem stołecznym Warszawą i Gminą Warszawa-Centrum a miastem Sankt Petersburg, Federacja Rosyjska.
   Celem porozumienia jest współpraca w dziedzinie kultury i sztuki, w kwestiach ochrony zabytków, kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży, wymiana doświadczeń, organizacja Dni Sankt Petersburga w Warszawie i Dni Warszawy w Sankt Petersburgu.


 19. Seul
  www.seoul.go.kr
  20 czerwca 1996
  Umowa miast siostrzanych między miastem Warszawą i miastem Seulem.
   Cele tej umowy, to: wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie administracji publicznej, gospodarki, kultury, sportu, oświaty, ochrony środowiska oraz wspieranie wymiany zainicjowanej zarówno przez sektor publiczny, jak i sektor prywatny. Oba miasta uzgodniły sprzyjanie takim działaniom, jak: wymiana informacji i ekspertów w zakresie transportu i środowiska naturalnego, współpraca i popieranie handlu i gospodarki, wymiana projektów i programów współpracy oraz udzielanie poparcia dziedzinie oświaty, kultury, sportu i innym.


 20. Stambuł
  www.ibb.gov.tr
  14 listopada 1991
  Protokół o współpracy kulturalnej między zarządem dzielnic - gmin Warszawy i zarządem Wielkiego Istambułu
   Zakres współpracy: wymiana informacji i doświadczeń w dziedzinie kultury-pierwszy etap współpracy a następnie dalszy rozwój tradycyjnych stosunków polsko-tureckich z położeniem nacisku na rozwój demokracji lokalnych oraz ochronę środowiska naturalnego i historycznego.


 21. Taipei
  english.taipei.gov.tw
  8 września 1995
  Wspólne oświadczenie o nawiązaniu współpracy na zasadzie miast siostrzanych.
   Planowana współpraca w dziedzinie handlu, przemysłu i kultury, wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania. Współdziałanie na rzecz przyśpieszenia modernizacji miast, zachowania dziedzictwa kulturowego. (patrz - memorandum, 28 kwietnia 1998r., pkt. 21)
  28 maja 1998
  Memorandum w sprawie współpracy między miastem Warszawą a miastem Taipei.
   Memorandum bazuje na podpisanym w 1995r. wspólnym oświadczeniu o współpracy. Strony zobowiązują się do promowania współpracy i rozwijania przyjacielskich stosunków, wymiany informacji i doświadczeń w zakresie administracji miejskiej i budownictwa, poszerzenia współpracy w dziedzinie sportu, łączności, masmediów, kultury i nauki oraz starań o zachowanie dziedzictwa kulturowego obydwu miast. Strony będą wspierały działalność fundacji i organizacji, które działają w duchu niniejszego porozumienia. Miasta będą promowały rozwój businessu i współpracy handlowej oraz turystykę i łączność między mieszkańcami.


 22. Tel-Aviv-Yafa
  www.tel-aviv.gov.il
  20 września 1992
  Umowa o współpracy między Warszawą a Tel-Avivem (Jaffą)
   Zakres współpracy: kultywowanie więzów przyjaźni i braterstwa, współpraca w dziedzinie kultury, oświaty, nauki, ekonomii, handlu, turystyki i sportu, wymiana delegacji młodzieży, wymiana informacji o gospodarce komunalnej w zakresie komunikacji miejskiej, planowania urbanistycznego i ekologii oraz miejskich służb sanitarnych, służby zdrowia, wymiana doświadczeń samorządowych.


 23. Toronto
  www.city.toronto.on.ca
  24 września 1990
  Porozumienie o przyjaźni między miastami - Toronto i Warszawą
   Zakres współpracy: handel, przemysł, nauka, kultura, zarządzanie.


 24. Wiedeń
  www.magwien.gv.at
  20 października 2001
  Wspólna deklaracja stolicy RP Warszawy i stolicy Austrii Wiednia.
   Współpraca w zakresie integracji europejskiej, komunikacji, kultury i ochrony środowiska będzie polegała na wymianie ekspertów i doświadczeń. Umowę zawarto na 4 lata tj. do 21.10.2005 r.


 25. Wilno
  www.vilnius.lt
  1 kwietnia 1998
  Umowa o przyjaźni i współpracy między Warszawą i Wilnem.
   Celem jest nawiązywanie kontaktów między podmiotami gospodarczymi, instytucjami naukowymi i kulturalnymi i mieszkańcami obydwu miast. Strony będą organizowały staże zawodowe w zakresie gospodarki komunalnej oraz będą rozszerzać współpracę w dziedzinie kultury, oświaty, ochrony społ., ochrony środowiska, transportu itd.
2005-05-04, Biuro Promocji Miasta
<<powrót