Skip Navigation Links
سفر / اکوتوریسم / چشمه سارهاي ايران / چشمه ی آب گرم سراب بهرام شيراز
چشمه ی آب گرم سراب بهرام شيرازاین چشمه درمجاورت جاده ی آسفالته چنارشاهیجان نورآباد واقع شده است وآب آن برای مصارف درمانی مورد استفاده قرارمیگیرد .این چشمه که ازچشمه های معدنی معروف فارس است ازنوع گوگردی است ومیتوان آن را برای مداوای برخی ازامراض مورد استفاده قرارداد.