Hudsjukdomar

 

pilikon Sök pågående eller avslutade kliniska prövningar

Elallergi, Elöverkänslighet

Författare: För den medicinska översättningen av 2010 års version av Praktisk Medicin (PM) ansvarar dr Olle Lyngstam, Göteborg.Definition

En åkomma med symtom särskilt lokaliserade till ansiktet. Besvären uppstår vid arbete nära bildskärm eller annan elektriskt apparatur där det uppges finnas elektromagnetiska fält (vid varje strömförande ledning uppstår ett magnetiskt fält).

Orsak(-er)

Okänd.

Mängder med undersökningar har gjorts där man utsatt individer för omväxlande påverkan/icke påverkan av elektromagnetiska fält (utan att individen vetat om elektriciteten varit på eller av). Vid dessa undersökningar har man inte kunnat påvisa något samband mellan påslagen elektricitet och besvär.

Är orsakerna flimmer från ljusrör och dataskärmar? Flyktiga ämnen i luft från kopiatorer och datorers innanmäten? Stress?

En stark riskfaktor har visat sig vara faktorer i arbetsmiljön som dåligt stöd från arbetskamrater och/eller chef och hög arbetsbelastning.

Det har vetenskapligt visats att s.k. mastceller aktiveras under inverkan av bildskärmsstrålning. Den kliniska betydelsen av detta är ännu oviss.

Symtom

Bildskärmskänsliga: Rodnad i ansiktet, känsla av hetta och stickningar över ansiktshuden, stramhet och sveda i denna. Drabbar oftast kvinnor.

Elkänsliga: Symtom som vid bildskärmskänsliga men även allmänna och generella symtom som trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, hjärtklappning, oro, ångest.

Alternativa överväganden

Torr hud. Ansiktsrodnad vid stress. Acne. Rosacea. Mjälleksem.

Behandling

Viktigt att den drabbade upplever sig bli tagen på allvar och inte negligerad. Hon/han känner ju det hon/han känner.

När individen söker sjukvården för sina symtom görs en undersökning av hälsoläget i stort. Information ges om de förklaringsmodeller vi i dag har till symtomen. Tveksamt att mäta magnetfält eftersom man då fokuserar på en faktor gentemot vilken det inte finns några visade samband (se ovan).

Ofta ger en sänkning av rumstemperaturen god effekt i och med att luftfuktigheten då höjs och huden inte blir så torr.

Inkoppling av företagshälsovården? Kontakt med psykolog kan eventuellt vara av värde.

De bildskärmskänsliga har visat sig ha en god prognos med minskande symtom och ökande funktion i arbete. Elkänsliga har betydligt sämre prognos.


Publiceringsdatum: 2010-06-30 pilikonUPP