- e-sebészeti folyóiratok
- e-folyóiratok
Nyilvános katalógus
Új könyveink
e-könyvek

 

 

 


A könyvtár története

Könyvtárvezető: Kövesháziné Muntyán Alexandra
- Önéletrajz
- Publikációk
- Képek

A Semmelweis Egyetem I.sz. Sebészeti Klinika Orvostudományi Szakkönyvtára egyidős a fenntartó intézménnyel, jelenlegi helyén 1909 óta működik.

A patinás, régi korok hangulatát idéző olvasóterem, a polcokon sorakozó gazdagon díszített könyv- és folyóiratállomány kellemes, barátságos miliőt teremt, biztosítva a megfelelő hátteret az intézmény oktató, kutató és gyógyító munkájához.

A könyvtár főgyűjtőköre kiterjed a gasztroenterológia, az endokrinológia, az érsebészet, az aneszteziológia és intenzív terápia irodalmának válogatással való gyűjtésére, a kiegészítő állomány a rokon szakmák és társtudományok irodalma.

A tanszéki könyvtár nem archiváló könyvtár, elsődleges feladata a friss információszolgáltatás, mégis a szakszerűen fejlesztett, tudományos értékű gyűjtemény nélkülözhetetlen információforrás.

Az állomány jelentős részét értékes szakkönyvek és szakfolyóiratok alkotják.

A nem hagyományos dokumentumok között kongresszusi kiadványok, kéziratok, disszertációk, szakdolgozatok, rektori pályamunkák és a korszerű információhordozók, az elektronikus dokumentumok is megtalálhatók. Különgyűjtemény: az Országos Sebészeti Intézet Módszertani Levelei, Válogatott szemelvények az I.sz. Sebészeti Klinika történetéből a kezdetektől napjainkig, Válogatás a sebészet (hazai, külföldi) történetéből.

A klinika tudományos, oktató és gyógyító munkájában a könyvtárnak meghatározó szerepe van . Elsődleges célja, hogy az információk begyűjtésével, rendszerezésével és szolgáltatásával segítséget nyújtson a klinika orvosainak a napi munkájuk során felmerülő problémák megoldásában, a továbbképzésben, a szakterület legújabb eredményeinek követésében.

A könyvtár kezdetben, hosszú éveken keresztül nem megfelelő irányítással működött, fejlődése kedvezőtlenül alakult. Ennek következtében a szolgáltatások színvonala messze elmaradt a kívánt követelményektől.

Részben Flautner professzor úr támogatásának, részben szakképzett könyvtárvezető kinevezésének tudható be, hogy a könyvtár 1991-ben a könyvtári törvények és rendeletek szerint kezdett fejlődni. Folyamatosan korszerűsödött, megújult és bővült a könyvtári szolgáltatás.

1992-ben az elsők között kapcsolódott be a SOTNET egyetemi számítógépes hálózatba, majd 1998-ban a Dynix-Horizon integrált könyvtári rendszerbe.
A könyvtárak közötti együttműködést támogató rendszer előnye az osztott katalogizálás. Az egyszeri feldolgozás és többszöri felhasználás elvére épülő integráció gyorsítja a feldolgozó munkát, ugyanakkor egyidejűleg több könyvtár állományában lehet keresni. A hagyományos kereséssel szemben több szempontú visszakeresést biztosít.
2009-ben a Dynix-Horizon könyvtári rendszert felváltotta a hazai fejlesztésű HunTéka.

A könyvtár egy összegyetemi publikációs adatbázis létrehozását támogatja azzal, hogy a klinika tudományos tevékenységét demonstráló publikációkat összegyűjti, feldolgozza, archiválja és bibliográfiai összeállítást készít.
2003 óta könyvtárunk honlapjáról már elektronikusan is elérhető a korábban csak nyomtatott formában közzétett publikációs lista, amely a klinika orvosainak megjelent közleményeit tartalmazza. A publikációs adatbázis kiemelt jelentősége a hagyományoktól való elhatárolódás, azaz a számbavétel nemcsak a tudományos közleményekre koncentrál, sokkal inkább összemossa a különböző tartalmú és értékű közléseket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy dokumentumtípustól függetlenül, válogatás nélkül feldolgoz minden megjelent írást (tudományos közlemények, könyv, könyvfejezet, levél, riport, folyóiratban megjelent előadáskivonat stb.). A feldolgozás az autopszia (személyes tapasztalat) módszerével történik. A dinamikus keresőmotornak köszönhetően interaktív webes keresőfelület biztosítja a kényelmes használatot.
A könyvtár honlapjáról elérhető képgaléria bemutatja a tanszékvezetők rövid életrajzát informatív adatokkal és képekkel illusztrálva a sebészeti tanszék megalakulásától (1770)
napjainkig.

A könyvtár sajátos szolgáltatása - az alapszolgáltatások mellett- a klinika orvosainak készített tudománymetriai elemzés, ami magába foglalja a hivatkozásvizsgálatot és az impact faktor meghatározást. A vizsgálattal kimutatható a szerző(k) nemzetközi elismertsége.

A könyvtár, mint az orvosi könyvtári hálózat tagkönyvtára speciális gyűjteményével részt vesz a szakirodalmi információellátás, a könyvtárközi kölcsönzés, a szakmai együttműködés országos rendszerében.

Ma a könyvtár a fenntartó intézmény feladatkörével összhangban arra törekszik, hogy a hagyományos könyvtári szolgáltatásokat a számítógépre alapozott szolgáltatásokkal kiegészítse. Együttműködve az egészségügyi hálózat könyvtáraival a szolgáltatások szakmai és tartalmi színvonalának növelésével tovább gyarapítsa az I. sz. Sebészeti Klinika szakmai elismertségét.

 

 

 
(C) 2003-2010, I. sz. Sebészeti Klinika, Könyvtár
konyvtar@seb1.sote.hu