Razmotrite različite vrste investicija

Kada odredite svoje investicione ciljeve i rizik koji ste spremnji da prihvatite, treba da odredite u koje investicije ćete da uložite svoj novac i na koji način.

U suštini, sve investicije se mogu svrstati u jednu od četiri šire kategorije:

 1. depoziti (gotovina)

 2. dužničke hartije od vrednosti

 3. vlasničke hartije od vrednosti

 4. nekretnine

One se razlikuju po nivou rizika kao i vrsti prihoda koje vam mogu doneti. Njihovom kombinacijom, dobićete investicije koje su primerene svakom od tri navedena investiciona cilja. Preporučljivo je da investirate u različite vrste investicija tako da smanjite investicioni rizik. To se naziva diverzifikacijom i predstavlja jedno od važnih pravila investiranja.

Kada odredite vrste investicija koje vam odgovaraju, treba da odredite da li ćete investirati u njih direktno ili indirektno preko:

Gotovina - kratkoročni bankarski depoziti

Generalno, gotovina se drži na štednim računima u banci da bi se akumulirala kamata, pri čemu se investitoru obezbeđuje sigurnost i likvidnost. Prinos je nizak u poređenju s drugim investicijama, ali je siguran. Vrednost glavnice kod ove investicije neće opasti, a novac će vam biti lako dostupan.

Kao što je ranije pomenuto, štedni računi su dobra investicija kada je reč o kratkoročnim ciljevima i fondovima za nepredviđene situacije. Za srednjoročne i dugoročne ciljeve investitora, međutim, ne moraju biti dobra investiciona opcija.

Obveznice - Pozajmljivanje vašeg novca

Kada kupujete obveznicu, vi pozajmljujete novac izdavaocu - državi, opštini ili kompaniji. Dajete im novac na određeni period, a oni se obavezuju da vam plate određenu kamatu i celokupan iznos po isteku roka dospeća.

Kamata na obveznice zavisi od rizičnosti obveznice - radi se o kreditnoj sposobnosti izdavaoca da isplati obveznice kada one dospeju na naplatu. Što je rizik manji, kamata na obveznicu će biti manja. Jasno je da su državne obveznice najmanje rizične jer za njih garantuje država. Rizičnost ostalih obveznica zavisi od finansijske situacije izdavaoca. Iako kod nas još ne postoje, uobičajeno je da specijalizovane agancije za procenu kreditnog rizika određuju kreditni rejting izdavaoca obveznice. Te agencije imaju metodologiju i stručan kadar koji je u stanju da sagleda sve finansijske aspekte izdavaoca i da odrede njihovu pouzdanost. To olakšava investitorima da razumeju rizik obveznica prilikom ulaganja.

Početna vrednost obveznice može da se menja do dana dospeća. Obveznice mogu da se drže do dospeća ili se njima može trgovati pre dospeća. U trenutku izdavanja one se emituju po svojoj nominalnoj ceni, odnosno iznosu koji će investitori dobiti o roku dospeća. Kada se obveznicom trguje pre dospeća onda njena cena može biti veća ili manja od nominalne vrednosti.

 • Cena veća od nominalne - Kada su važeće kamatne stope niže od kamatne stope obveznice prodajna cena obveznice biće veća od njene nominalne vrednosti. Zašto? Zato što takva obveznica nudi veću kamatu od onih koje se mogu naći na tržištu u tom trenutku.

 • Cena niža od nominalne - Kada su važeće kamatne stope više od kamatne stope obveznice situacija je obrnuta pa je prodajna cena obveznice ispod nominalne vrednosti i kaže se da se obveznica prodaje uz diskont

Akcije - vlasništvo nad delom preduzeća

Kada kupite akciju, postajete jedan od vlasnika kompanije - akcionar. Kao akcionar možete zaraditi na dva načina, od:

 • Dividende: Kada kompanija ostvari profit, raspodela tog profita akcionarima na kraju godine predstavlja dividendu. Redovna raspodela dividende nije obavezna i zavisi od odluka rukovodećih tela kompanije.

 • Kapitalne dobiti: Kada prodate akcije za iznos veći od onoga za koji ste ih kupili ostvarujete kapitalnu dobit. Cene akcija se povećavaju u skladu s očekivanjima vezanim za uspešnost poslovanja kompanije.

Nema garancija da ćete zaraditi kao akcionar, čak ni garancija da ćete povratiti svoju investiciju. Prilikom kupovine akcije, preuzimate rizik da izgubite jedan deo ili celokupan uloženi novac, ukoliko kompanija bude loše poslovala ili ukoliko dođe do opšteg pada cena akcija. S druge strane, takođe se može desiti da vrednost vaših akcija poraste i da donesu daleko veći prinos od onoga koji donose obveznice.

Pre nego što uložite u akcije određene kompanije, treba da se dobro upoznate sa njenim dosadašnjim poslovnim rezultatima, budućim poslovnim planovima, konkurentima, tržištu na kojem posluje i privrednom sektoru kome pripada. Uspešni investitori su dobro informisani, ne samo prilikom početnog ulaganja, već tokom celog trajanja investicije.

Akcije nisu dobar vid kratkoročnog investiranja, imajući u vidu kolebljivost berze koja prolazi kroz periode rasta i opadanja. Usled kolebljivosti, cene akcija mogu biti niske u trenutku kada želite da ih prodate, zbog čega se smatraju lošim izborom za kratkoročno investiranje. Rizičnije akcije nude veći potencijalni prinos od drugih investicija, ali kod njih takođe postoji i veća mogućnost za pad vrednosti vaše investicije. Prisetite se fundamentalnog investicionog pravila - što je niži rizik, niži je i očekivani prinos.

Ukoliko se opredelite da investirate u akcije, potrudite se da vaša investicija bude dugoročna i pripremite se da se vrednost vaših akcija često menja.

Nekretnine

Ulaganjem u nekretnine postajete vlasnik sopstvenog doma ili ulažete u stambene i komercijalne objekte. Investiranje u nekretnine je najbolje kao dugoročna investicija, s obzirom na to da postoji mogućnost kratkoročnih kolebanja cena nekretnina.

 • Vaš dom - Svako teži da postane vlasnik sopstvenog doma - stana ili kuće. Ipak, budite realistični kada je reč o kupovini stana/kuće i učinite to delom svog finansijskog plana. Imajte na umu da će vrednost ove investicije verovatno porasti, ali vam ona neće obezbediti prihode. Prema tome, ukoliko će značajan deo vašeg imetka biti investiran u vaš dom, možda bi trebalo da razmislite o nekom manje skupom stanu/kući a da vaš novac rasporedite i u druge investicije.

 • Stambeni objekti (za izdavanje) - Ukoliko kupite stambeni objekat i izdajete ga, možete zaraditi novac na dva načina: (1) na osnovu povećanja ukupne vrednosti nekretnine ukoliko odlučite da je prodate; i (2) na osnovu prihoda koji dobijate od stanarine, nakon odbitka troškova poput troškova održavanja ili otplate kredita.

 • Komercijalni objekti (za izdavanje preduzećima) - Ovo su investicije u kancelarijski prostor, prodajni prostor, skladište ili neki drugi industrijski objekat. Novac se zarađuje na isti način kao u slučaju stambenog objekta namenjenog izdavanju, ali treba imatu u vidu da na cenu rentiranja značajan uticaj ima opšta poslovna klima. Ove investicije su često većeg obima, ali i mali investitori mogu da ulažu preko investicionih fondova specijalizovanih za ulaganje u ovakve nekretnine.

Vol Strit je jedino mesto na koje ljudi dolaze u Rols Rojsu po savet od onih koji se voze metroom.

Voren Bafet