E-Zine BLIMBING: Indische en Indonesische Onderwerpen
Redactie: Huib Deetman, Peter Schumacher, Emmy Verhoeff
 

COLOFON
mei 2003

Nieuwe directeur Indisch Huis

Onindisch Knooppunt

Interview SV Jappenkamp

Pak Yusril Mahendra

Communiqué Indisch Platform

Conferentie dekolonisatie

Bezuinigingen

Voorspelbare Perkaras

Boekrecensies

Amanda´s Laatste Kans
Nog meer reacties

Dat is me toch wat
Niod-column

Badontji

Lilian Ducelle over Indisch in de aanbieding

Oenig

Fantaaaaasties

Geflanst, recept

Telforttreunis

Verder met SBPB?

Last van de oorlog?

Tessel Pollman

Pasar Jembatan

Bersiap Conferentie

Kranten&Tijdschriften

Mislukte informatie over Tweede Gebaar

Wie houdt de herdenkingsrede?

Stiekem Gebaar?

Pasar Malam Besar?
&
Reacties

Interview Frans Deeleman

4 mei: Oorlog en Liefde

Prijs voor Stichting De Brug

Peter de Ridder

Verslag open discussies over BHO

KNEUZEN
en reacties

Haalbaarheidsonderzoek

Bespreking achterstelling in BHO

Discussiemiddag over Het Tweede Gebaar, een farce

Brief INOG aan Indisch Platform

Verslag vijfde Jembatanforum dd 9 november

Rood hoedje van papier

Nakamuraschat

Verslag Perkara-forum 22 oktober

Indo´s en Macchiavelli

Wouter Müller
I.N.D.O.

Moderne boekhandels in Jakarta

Forum uitnodiging

Sierkanlezingen verhuizen

Doorgaan Indisch Huis

Open brief aan voorzitter klankbordgroep

Indisch Platform is niet verantwoordelijk

Jembatanreactie op Jan de Kleyn

Toespraak Hans Vervoort

BOEKEN:
Tjimahi

Steijlen
Maleo
Gesignaleerd

Gorengan

De slang

Terug naar Tjihapit

Spelletjes

Borrelpraat?

WNI/Reactie

Leuke Tijden

Toespraak Gerda Verburg

Forums Indische Perkaras

Films uit N.O.I.

Sitrep

Adviescommissie
BHO 

IHC nog niet verkocht

juni 2002

FORUM INDISCHE PERKARAS

Breed Historisch Onbenul?

Aziatische
Indo´s?

SWAVING:
Goena

PASAR MALAM
FORUM

IP-LEEK

In memoriam Guus Becker

 

Lodeh

ARCHIEF

Zie de FOTO´s
Hier klikken

Afgang van een feestje

Overzicht uit de kranten

VOC: Wat vieren?

Reacties

Standpunt ambassadeur Abdul Irsan

Symposium
13 april 2002

Trouw interview


KNIL Mythe

Warga-negara:
Het Gebaar

8 maart Forum

Samenwerking
ICC en IH

Poncke Princen Overleden

VIP Interview

Swaving: Maatje Dies

Slavernijmonument

Usman Santi (PvdA)

Kant en klaar

Treffend taalgebruik

Schlechter: Tokeks

British Library

Schumacher: Recensies

Deetman: Boeken

Verslagen bijeenkomsten

AGENDA

Ingezonden

 

 

Niets geleerd
Discussiemiddag Indisch Huis over het Tweede Gebaar


Zoals te verwachten, was er eigenlijk niets nieuws te melden vanuit de discussiemiddag op zaterdag 8 februari 2003 in het Indisch Huis, die in twee stukken uiteen viel: eerst een dodelijke opsomming van cijferreeksen betreffende al-dan-niet afgehandelde Gebaaraanvragen met het bekende resultaat dat ruim negentigduizend claims werden gehonoreerd en dus nog zo´n drie-en-twintig miljoen euro over is voor een ´nabetaling´.


(V.l.n.r.: mevr. Lubbers, Venema, Mesman)
Foto door Peter de Ridder


Een computerslag die volgens de zich op de borst kloppende inleider Wiete Mesman met één druk op de knop zal kunnen worden uitgevoerd. Douceurtje dus van tweehondervijftig euro voor de man/vrouw die zich Gebaar-gerechtigd mag noemen. Briljante schaakpartij dus waarvoor hondervijftig secondanten moesten worden ingehuurd, etc etc. Geen woord van empathie m.b.t. de vele voorbeelden van blunders welke van verschillende kanten werden gemeld, plus ongelooflijk tekortschieten, laksheid, botte beschadiging van mensen die misschien formeel geen recht hadden, maar ook niet zijn opgevangen. Mea culpa hebben we niet gehoord, wél een loos verhaal dat alles steeds beter ging en gelardeerd met aantallen afgehandelde telefoontjes per dag.

Het was duidelijk dat de meesten waren afgekomen op de aankondiging van het Indisch Huis: ´ Het Gebaar II, presentatie door de voorzitter van de Klankbordgroep mevrouw Els Lubbers en coördinator van de uitbetalingen Wiete Mesman over de criteria en de procedure van deze VWS-subsidie bestemd voor 'algemene doelen' ´
Kort gezegd, de luisteraars zijn niets wijzer geworden. Ten eerste was de bijeenkomst slechts bij een paar mensen, die de website van het Indisch Huis lezen bekend, terwijl je toch zou zeggen dat het inhoudelijk de héle Indische groep aangaat, ten tweede hield mevrouw Els Lubbers weliswaar een duidelijk omlijnd betoog, maar gaf niets bloot m.b.t. de richting welke de te formuleren criteria van Gebaar II zouden gaan. En daar kwam men toch voor.
Nu doet zich de onmogelijke situatie voor dat een geparachuteerde klankbordgroep adviezen doorgeeft die geen adviezen voor criteria blijken te zijn, maar ´n inventarisatie van onderwerpen zoals die na tweevoudige oproep door 220 briefschrijvers zijn ingediend. Daar heb je dus geen commissie van zwaargewichten voor nodig, ieder ingevoerde in Indische zaken had die inventarisatie uit zijn/haar notitieboekje kunnen halen.
Mevrouw Els Lubbers gebruikte als argument dat de betreffende ministeriële brief van 12 december 2001 de speelruimte van de klankbordgroep beperkte. Naslag van deze mededeling aan de Tweede Kamer leert echter dat een meer algemene en bredere opdracht niet mogelijk is, zoals er sprake is van de terreinen welzijn, educatie en cultuur. Eigenlijk kun je daar dan alles onder vangen, vanaf bejaardenhuizen, tot cursussen voor jongeren, tot boekproducties met rijstrecepten en archiveren van collecties.

Poldermodel
Het kan toch niet waar zijn! Vijfendertig miljoen gulden voor zaken die al tot in detail zijn geregeld bij allerlei wet- en subsidieregelingen. Zoals de potjes tussen de algemene middelen die regelingen betreffen voor b.v. educatie en zorgsector(zie de lesprograma´s die als eindexamenprojecten al zijn ingebed, zie de mogelijkheden voor bejaardenvoorzieningen uit de AWBZ t.b.v. speciale doelgroepen, etc etc).
Een simpel rekensommetje laat zien dat eenmalige uitkering van de al meermalen als fooi voor de vestiairejuf bestempelde som hoegenaamd geen effect zal kunnen hebben ten gunste van het beoogde doel: in stand houden van de Indische cultuur.
Het bedrag is nauwelijks voldoende om een start te maken met een langjarig project dat zou kunnen voldoen aan een van de voorwaarden die spreekt van langdurig en blijvend belang. Laat staan dat daar nogeens een leerstoel uit wordt bekostigd, zoals mevrouw Lubbers stipuleerde.
Niet voor niets heeft de dronken dalang direct bij het aantreden van de klankbordgroep heftige kritiek geleverd op zo´n adviesgroep die zomaar uit de lucht kwam vallen. Nog afgezien van het feit dat de positie van voorzitter mevrouw Els Lubbers volstrekt onmogelijk is geworden na de strapatsen die zij zich meent te kunnen veroorloven m.b.t. de samenstelling van deze z.g. ´klankbordgroep´. Ook hierover werd bericht in BLIMBING, waarbij het vooral ging om de beoogd voorzitter van de commissie die het Tweede Gebaar (collectieve doelen, dus) zou moeten uitvoeren. Waar niemand uit de Indische groep ooit is gevraagd naar een mening over de kandidaten van de klankbordgroep en dus personen werden aangetrokken uit vriendjes (zelfde partijen) dan wel belanghebbend bij de uitkering (de intussen opgestapte burgemeester van Zundert zit immers ook als aanvrager in de SCI IN organisatie), is Frans Deeleman indertijd geïnstalleerd als voorzitter door mevrouw Borst. Dat laatste gebeurde in elk geval ná het polsen van meningen over deze Indische jongen (ooit de baas bij het Tropeninstituut), die de hoogste Indonesische onderscheiding draagt als erkenning voor zijn werk om de betrekkingen tussen vader- en moederland te bevorderen. Het is onbegrijpelijk dat het ministerie van VWS geen enkele reactie heeft gegeven op de hele charade, die ten koste van personen is gegaan. De aanstichtster zit er nog.

Vlees noch vis
De middag was trouwens een voorbeeld van wat niet zou moeten worden nagevolgd. Van discussie was geen sprake door de korte tijd (een half uur) dat men vragen mocht stellen.Uitdrukkelijk werden namelijk alle scherpe kantjes uit de weg gegaan, zowel door gastheer Fred Venema van het Indisch Huis, als mevrouw Els Lubbers. Vergoelijkend werd gemeld dat nu eenmaal bekend is dat verschillend gedacht wordt binnen de Indische groep en dat er nogal wat pijnlijke momenten zijn ondervonden door de commissieleden, maar dat men die nu zou laten rusten.
De vertegenwoordigers van organisaties zaten erbij en slikten de lulkoek dat bij élke samenstelling van commissies kritiek valt te verwachten.
Grote openheid was het motto dat telkens weer te horen viel, maar in de praktijk klopt daar niets van: simpele vragen aan VWS en/of Het Gebaar worden eenvoudig genegeerd, terwijl men een directe confrontatie met de beoogde achterban volgens goed regentesk gebruik uit de weg gaat.
Precies dus waar het de laatste anderhalf jaar in de politiek om ging: regentesk gedrag van zelfbenoemde betweters, die elke feeling en band met de gewone achterban ontberen. Gevolgd door het bekende ´Niet ikke maar zullie´ of ´BUKAN SAYA.

Eisen
Welke eisen zou je als Indische groep moeten stellen aan een commissie die geldstromen voor een ideëel doel bepalen?

Het gaat om het instandhouden en verdere kansen geven aan uitingen van Indische kunsten en cultuur!
1. De leden dienen vooráf gescreend te zijn op hun betrokkenheid bij en inzicht in Indische kwesties en cultureel leven;
2. Hun namen moeten in alle openheid besproken kunnen worden, na een deugdelijke landelijke oproep;
3. Elke vorm van dubbele agenda´s, of belangenverstrengeling moet worden uitgesloten;
4. Betrokkenheid bij het tot stand komen van Het Gebaar in het z.g. voortraject (de onderhandelingen met regering en parlement) is uit den boze.
5. Bij het formuleren van voorwaarden dient de commissie een duidelijke keuze te maken voor culturele invulling. Alle andere financiële steun welke via bestaande wetgeving is op te lossen - met name in de welzijn- en zorgsector - dient op die plaatsen te worden gedeponeerd.
6. Grote openheid bij het evalueren van de resultaten is de eerste prioriteit, het liefst moet dat door een zelfstandige eenheid worden uitgevoerd.
7. Een ondubbelzinnig antwoord moet worden gegeven op de uitkomst van het laatste Jembatanforum in Bronbeek waar een grote meerderheid van de aanwezigen zich uitsprak voor
a. opening van een fonds dat vanuit de renteopbrengst van (een deel van) het Tweede Gebaar tot in verre toekomst financiële ondersteuning kan geven
b. die steun dient verantwoord te blijven, b.v. in de vorm van een renteloos voorschot aan vragende organisaties
c. eventueel kan het beheer worden ondergebracht bij bestaande fondsen (Prins Bernardfonds, SFMO etc.)

8. De eerstvolgende openbare discussie over dit onderwerp, dient ook wérkelijk openbaar te zijn, fatsoenlijk aangekondigd en handelend over een keuze aan voorwaarden, waarmee uiteindelijk de bestemming van het Tweede Gebaar zal worden afgehandeld.

Kortom, de aangekondigde volgende bijeenkomst in mei zal geen zin hebben als niet tevoren rekening is gehouden met de hierboven geformuleerde eisen.
 

  • Dalang Mabuk
(Foto´s Peter de Ridder, SBPB)

UIT: De Telegraaf 18-02-2003

Bezoekers-statistieken


LINKS


01.jpg (97035 bytes)
Uit de zak van de Tjelana Monjet


BBC: Indonesian Flashpoints

The Jakarta Post.com

LAYANGAN
12 Indodichters


Sierkan-lezingen


Onze Plek


NIEUW-INDISCH
 Nieuw-Indisch: meer aandacht in de media voor de indische cultuur


Kamus Elektronik Bahasa Indonesia

INDOWEB
community voor indo's op het i-net


Bona Ni Pasogit
Batakse stammen

 

De gedrukte versie van BLIMBING kost Euro 2,50 (o.m. bij Boekhandel Van Stockum in Den Haag)
Een abonnement voor een jaar (zes nummers) kost Euro 15,00, door storting van dit bedrag op gironummer 7786434, t.n.v. Blimbing, 
Westerweg 61, 1815 DD Alkmaar
Tel/fax +31 72 5115499