O Uczelni

Ogród górny na XVIII-wiecznym sztychu Rentza

Prace zmierzające do utworzenia Akademii Medycznej w Białymstoku podjęto w początkach 1949 roku. Założycielem uczelni był doktor Jerzy Sztachelski. Akademię Medyczną w Białymstoku powołano mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 r. Organizatorem i pierwszym Rektorem Akademii był profesor Tadeusz Kielanowski.

22 marca 2008 r. weszła w życie ustawa  o nadaniu Akademii Medycznej w Białymstoku nazwy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nazwa ta podkreśla uniwersytecki poziom kształcenia i badań naukowych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku spełnia wymagane kryteria ustawowe związane z liczbą posiadanych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Zmiana nazwy jest więc potwierdzeniem stanu faktycznego i podkreśleniem rangi  naszej Alma Mater w medycznym środowisku naukowym.

Aula Wielka

Siedzibą Uczelni jest Pałac Branickich, obiekt historyczny z XVIII wieku, najokazalszy i najcenniejszy gmach zabytkowy w Białymstoku. W przyległym Collegium Primum zlokalizowano pierwsze zakłady podstawowych nauk medycznych. W drugim roku istnienia Uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopni naukowych. W roku 1953 powołano pierwsze kliniki. W 1954 r. oddano do użytku budynek Collegium Universum, który pomieścił większość zakładów nauk podstawowych. W 1955 roku rozpoczęto wydawanie czasopisma naukowego Roczniki Akademii Medycznej w Białymstoku, które ukazują się do chwili obecnej. W roku 1956 ukazało się kilka numerów miesięcznika Medyk Białostocki. W roku 2000 wznowiono wydawanie tego czasopisma. W 1962 roku oddano do użytku gmach Państwowego Szpitala Klinicznego. W 1968 roku powołano Oddział Stomatologii. W 1977 roku utworzono Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej. Początkowo dokonano naboru jedynie na Oddział Analityki Medycznej tego wydziału. Naboru na studia farmaceutyczne dokonano w roku 1987. W 1982 roku przekazano gmach Collegium Pathologicum. W 1988 roku rozpoczął działalność Dziecięcy Szpital Kliniczny. W roku 1999 przekazano do użytku budynek Collegium Novum. W tym samym roku powołano także Oddział Pielęgniarstwa. Wydział Pielęgniarstwa i Ochrony Zdrowia został powołany mocą Uchwały Senatu AMB z 30 maja 2003 r., a w 2008 r. zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu.

Obecnie w skład kadry naukowej Uczelni wchodzi 92 profesorów, 96 doktorów habilitowanych oraz 554 pozostałych nauczycieli akademickich. Reprezentują oni nieomal wszystkie specjalności nauk lekarskich, stomatologii, farmacji i analityki medycznej. Blisko 90% obecnie zatrudnionych profesorów i doktorów habilitowanych to absolwenci Uczelni. Kadra inżynieryjno-techniczna, administracyjna i obsługi liczy 501 osób. Ponad 30 absolwentów uczelni, profesorów i doktorów habilitowanych pełni kierownicze funkcje w innych akademiach medycznych, instytutach i placówkach służby zdrowia, w kraju i za granicą.

Uczelnia składa się z 63 zakładów podstawowych nauk medycznych, 47 klinik, 3 studiów, 10 samodzielnych pracowni i 3 katedr. Na Uczelni studiuje łącznie ok. 4000 studentów - w języku polskim i angielskim. Doświadczony personel naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku gwarantuje wysoki poziom teoretycznego i praktycznego kształcenia studentów, korzystając z profesjonalnie wyposażonych sal wykładowych i seminaryjnych.

Trzy filary, na których opiera się Uniwersytet to: Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Uczelnia poszerza swoją ofertę edukacyjną zgodnie z potrzebą rozwijających się dziedzin służby zdrowia oraz rynku pracy, kształcąc na czternastu kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studia anglojęzyczne na kierunku Lekarskim prowadzone są od roku akademickiego 2004/2005. Młodzi ludzie pragnący studiować medycynę za granicą, coraz częściej kierują swe kroki do Białegostoku. Argumentują swój wybór prestiżową i ugruntowaną pozycją Uczelni na świecie. Uniwersytet jest Uczelnią otwartą na wyzwania współczesności oraz przyjazną studentowi szkołą wyższą, która zapewnia wszechstronny rozwój, możliwość kreowania samodzielnego myślenia i uczenia się. Daje gwarancję nauczania opartego na sprawdzonych metodach i programach dydaktycznych oraz wysokich standardach kształcenia.

Wychowankowie i pracownicy uczelni pełnili ważne funkcje państwowe. Tadeusz Szelachowski był wiceprzewodniczącym Rady Państwa oraz Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Mirosław Cybulko był Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, Tadeusz Czystohorski pełnił funkcję posła na Sejm, a Andrzej Kaliciński był senatorem RP. W ciągu minionych 59 lat w Uczelni tytuł naukowy profesora uzyskało 226 osób, stopień naukowy doktora habilitowanego 310 i stopień doktora 1917 osób. Uczelnia nadała tytuł doctor honoris causa 40 osobom.

Głównym priorytetem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest działalność naukowa. Corocznie pracownicy Uczelni realizują blisko 500 projektów naukowych. Dorobek publikacyjny pracowników Uczelni stale wzrasta i dzięki tak prowadzonej polityce naukowej Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim znalazł się na 1 miejscu, a Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na 4 miejscu, spośród innych wydziałów jednorodnych w rankingu przeprowadzonym przez Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego. Uniwersytet stara się zapewniać swoim pracownikom naukowym najnowocześniejsze zaplecze infrastrukturalne oraz bazę aparaturową. W strukturach Uczelni funkcjonuje między innymi: Europejskie Laboratorium Analiz Farmaceutycznych, Europejskie Centrum Farmacji i Centrum Medycyny Doświadczalnej. Uniwersytet jest wydawcą czasopism: „Advances in Medical Sciences”, „Folia Histochemica at Cytobiologica”, „Medyk Białostocki”.

Do najważniejszych kierunków badawczych w zakresie nauk podstawowych i klinicznych należy: alergologia eksperymentalna i kliniczna, biochemia glikokoniugatów, biochemia tkanki łącznej, biochemia i patofizjologia hemostazy, biologia karotenoidów, biologia molekularna nowotworów, chemioterapia eksperymentalna, chirurgia endokrynologiczna, dializoterapia i transplantacja nerek, enzymy proteolityczne i ich inhibitory oraz właściwości biologiczne produktów degradacji białek, farmakologia centralnego układu nerwowego, fizjologia mięśni, immunodiagnostyka białek krwi, gastroenterologia wieku dziecięcego, kardiologia inwazyjna i kardiochirurgia, mikrochirurgia i chirurgia naczyń, onkologia doświadczalna, patologia trzustki, patologia wątroby, serodiagnostyka kiły, techniki wspomaganego rozrodu.

Ostatnio Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podjął szeroki program międzynarodowej współpracy, w zakresie wdrażania nowych metod nauczania, w dziedzinie badań naukowych oraz w zakresie diagnostyki i terapii. Unowocześniono także wyposażenie aparaturowe zakładów nauk podstawowych i zaplecze diagnostyczno-lecznicze klinik.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stwarza swoim studentom możliwości rozwoju zainteresowań naukowych w studenckich kołach naukowych, które działają przy większości uczelnianych zakładów i klinik. Uczelnia zrzesza 27 kół naukowych, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktyczne umiejętności oraz biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych.

W strukturach Uczelni działają inne organizacje studenckie, takie jak: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „IFMSA-Poland”, Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Młoda Farmacja”, Kreatywny Diagnosta Laboratoryjny Sekcja Studencka Polskiego Towarzystwa Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Europejskie Forum Studentów (AEGEE), Klub „CO NIE CO”, Klub „Herkulesy”, Studencka Agencja Fotograficzno – Filmowa, Radiosupeł, Akademicki Związek Sportowy. Chór Uniwersytecki jest laureatem wielu prestiżowych konkursów międzynarodowych.

Studenci wyróżniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie” – Erasmus. Uniwersytet Medyczny prowadzi także kształcenie na studiach doktoranckich i podyplomowych. Studenci zainteresowani aktywnością sportową mogą brać udział w zajęciach sportowych, takich jak: żeglarstwo, tenis stołowy, tenis ziemny, lekkoatletyka, pływanie, piłka siatkowa, narciarstwo, aerobik, wspinaczka i innych prowadzonych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.