Skip navigation.

Projekt implementácie nespaľovacích technológií pre deštrukciu POPs

Viac informácií získate na www.non-combustion.sk

Čo sú to PCB a odkiaľ sa vzali ?


PCB - polychlórované bifenyly sú znečisťujúce umelé chemikálie, ktoré dlhodobo odolávajú rozkladu a pretrvávajú v prostredí. Sú bioakumulatívne - hromadia sa v tkanivách väčšiny živých organizmov (hlavne tukových), vrátane ľudí. Preto sa napríklad v tkanivách rýb namerali ich 1000 násobne vyššie hodnoty ako v okolitej vode a najvyššie koncentrácie sa vyskytujú na konci potravinového reťazca u ľudí, cicavcov. Majú schopnosť prenášať sa na veľmi dlhé vzdialenosti.
PCB sa v SR vyrábali do ich zákazu v roku 1984 v Chemku Strážske. To je hlavným zdrojom znečistenia regiónu, osobitne odpadový kanál Chemka. V jeho sedimentoch stále pretrvávajú tony nahromadených PCB chemikálií, ktoré sa z neho neustále uvoľňujú do rieky Laborec, následne Šíravy a okolitého prostredia.

Vplyv na ľudí a prostredie

Ľudia prijímajú viac než 90 % dennej dávky PCB vo forme potravy, prevažne s obsahom živočíšneho tuku – mlieko, syry, vajíčka, mäso, ryby. PCB poškodzujú imunitný systém, tráviace ústrojenstvo, pečeň, nervový systém, štítnu žľazu. PCB prechádzajú do materského mlieka, takže tieto jedovaté látky dostávajú často už deti. U nich bolo zistené v dôsledku PCB zníženie inteligencie, zaostalý telesný vývin ...

Problémy so znečistením Zemplína

V sedimente rieky Laborec a v Zemplínskej Šírave sa zistil 100 – 2000 krát vyšší obsah PCB než v sedimente z porovnávanej oblasti (Ondava a Domaša). Ryby ulovené v kontaminovaných vodách Zemplínskej šíravy a Laborca obsahujú v porovnaní s rybami Domaše a Ondavy v priemere 100 násobne vyššie hladiny PCB. Prostredníctvom potravinového reťazca sa dostávajú do lokálnych potravín a následne do nášho organizmu. Odborné štúdie už preukázali súvislosť medzi zvýšenými hladinami PCB a počtom chorobných zmien štítnej žľazy u pozorovaných ľudí.

Projekt má názov „Preukázanie vhodnosti a odstránenia bariér, ktoré bránia uplatneniu a efektívnej implementácii dostupných nespaľovacích technológií pre deštrukciu perzistentných organických polutantov (POPs)“.

V rokoch 2007 – 2010 bude vybraná najlepšia dostupná technológia pre zneškodnenie na svete, za pomoci najprísnejších ekologických bezpečnostných kritérií:

100% účinnosť deštrukcie toxických látok.
Úplné zabránenie rozširovania akýchkoľvek zostatkov procesu zneškodnenia v prostredí - ich monitorovanie a ak je to potrebné, opakované spracovanie, aby sa zaistilo, že zostatky neobsahujú žiadne toxické látky.
Nesmie dochádzať k žiadnym nekontrolovaným únikom emisií.

Po jej inštalovaní sa v najprv v rokoch 2007 - 2010 zneškodnia existujúce nebezpečné odpady s obsahom PCB, v rokoch 2010 - 2015 sa bude čistiť kontaminované životné prostredie. Presnejšie odpadový kanál Chemka, ktorý je zdrojom znečisťovania prostredia na Zemplíne toxickými PCB.

Projekt je realizovaný za účasti rôznych inštitúcií:
-    Vláda SR zastúpená Ministerstvom životného prostredia, garantujúca celkovú realizáciu projektu a aktivít.
-     Global Environment Facility – poskytne finančnú podporu prostredníctvom orgánov OSN (UNIDO/UNDP).