História Slovenského rozhlasu

23. 3. 1923
Prijatý zákon o telegrafoch; rádiofónia je štátnym monopolom.
 
7. 6. 1923
V Prahe založili súkromnú rozhlasovú spoločnosť Radiojournal. Spoločnosť následne získala licenciu na tvorbu rozhlasových relácií v ČSR.
 
17. 4. 1924
Vládnym nariadením o podmienkach zriaďovania, udržiavania a prevádzky telegrafov umožnené občanom používať rádioprijímače.
 
október 1924
Na Slovensku evidujú prvých dvadsať rádiokoncesionárov.
 
4. 7. 1925
Radiojournal, spol. s r. o., sa mení zo súkromnej na pološtátnu.
 
20. - 22. 12. 1925
Košickí poštoví technici prostredníctvom uspôsobeného rádiotelegrafného vysielača v Haniske uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku.
 
3. 8. 1926
Radiojournal začal s pravidelným vysielaním z Bratislavy. Z provizórneho štúdia vo Vládnej budove sa vysielalo dvakrát týždenne.
 
31. 8. 1926
Z kaviarne Astória sa vysielala tanečná hudba v podaní kapely Jožka Pihíka. Prvý bratislavský prenos.
 
2. 10. 1926
Bratislavská odbočka Radiojournalu prešla na každodenné vysielanie.
 
3. 10. 1926
Prenosom zo Slovenského národného divadla sa vysielala opera G. Verdiho: Traviata.
 
5. 10. 1926
Na programe prvá relácia pre poľnohospodárov. (Jozef Babánek, O význame rozhlasu pre vidiek.) Od novembra 1926 sa pre poľnohospodárov vysielalo pravidelne (Zemedelský rozhlas).
 
24. 12. 1926
Janko Borodáč pripravil na vysielanie Prostonárodnú betlehemskú hru. Vznik slovenského rozhlasového dramatického vysielania.
 
7. 2. 1927
Bratislavské relácie súčasťou celoštátneho programu.
 
marec 1927
Vznikla externá redakcia vysielania pre poľnohospodárov ako prvá odborná redakcia rozhlasu na Slovensku vôbec.
 
6. 3. 1927
Futbalový zápas ČSŠK Bratislava - Admira Viedeň sprostredkoval externista Josef Beneš. Prvá športová reportáž.
 
apríl 1927
Bratislavská odbočka používa prvé tóny hymnickej piesne Hej, Slováci ako zvučku.
 
17. 4. 1927
Začalo sa s pravidelným vysielaním z Košíc.
 
28. 10. 1927
Košice vysielali bábkovú hru Ludmily Tesařovej Vodníkova Hanička. Vznik pravidelnej sobotňajšej dramatickej relácie pre mládež.
 
20. 11. 1927
Košice po prvý raz vysielajú omšu z dómu sv. Alžbety. Vznik náboženského vysielania.
 
28. 10. 1928
Z Košíc sa začalo s vysielaním pre školy.
 
16. 12. 1928
Košice otvorili pravidelné vysielanie pre maďarských poslucháčov.
 
február 1929
V Košiciach pôsobí rozhlasový orchester.
 
11. 2. 1929
Bratislava vysiela v pracovných dňoch Miestne správy. Vznik regionálneho vysielania.
 
11. 2. 1929
Bratislava vysiela v pracovných dňoch popri maďarských aj nemecké správy. Vznik vysielania pre nemeckých poslucháčov.
 
14. 3. 1929
Košice vysielali „rozhlasovú scénu" Jozefa Joštiaka Sukničkár, považovanú za prvú slovenskú pôvodnú rozhlasovú hru.
 
30. 3. 1929
V programovom časopise Radiojournal uvedená amatérska Dramatická družina košickej odbočky Radiojournalu, prvý rozhlasový herecký súbor v Československu.
 
27. 4. 1929
Košice zapojené do celoštátneho programu: z Prahy preberali koncert Českej filharmónie.
 
5. 5. 1929
Bratislava a Košice preberali zo SND Bellovu operu Kováč Wieland.
 
1. 7. 1929
Prvé vystúpenie bratislavského rozhlasového orchestra. Dirigentom telesa sa stal František Dyk.
 
9. 2. 1930
Košice vysielajú pre Rusínov. Relácie na programe raz mesačne, od novembra 1934 denne.
 
21. 1. 1930
Bratislavská odbočka Radiojournalu pracuje na Jakubovom námestí v jednej z prvých budov na svete stavaných špeciálne pre rozhlasovú tvorbu.
 
december 1930
Košická odbočka pracuje v novej budove na Moyzesovej ulici.
 
21. 3. 1935
Premiéra spevohry Alexandra Moyzesa Svätopluk, prvého slovenského rozhlasového hudobnodramatického diela.
 
24. 5. 1936
Začal pracovať banskobystrický Vysielač T. G. Masaryka.
 
31. 8. 1936
V Prahe vzniklo zahraničného vysielania Radiojournalu. Vo vysielaní pre krajanov aj slovenské relácie.
 
31.12. 1937
Na Slovensku bolo 106 078 rádiokoncesionárov.
 
2. 11. 1938
Košická odbočka Radiojournalu ukončila činnosť v súvislosti s obsadením mesta Maďarskom.
 
12. 11. 1938
Začalo sa s vysielaním z Prešova.
 
28. 12. 1938
Vytvorený Česko-slovenský rozhlas, spol. s r. o, ale činnosť prakticky nerozvinul.
 
14. 3. 1939
Vyhlásený slovenský štát; rozhlas na Slovensku pôsobí samostatne.
 
22. 5. 1939
Z Prešova sa vysiela časový signál.
 
16. 6. 1939
Vznikol Slovenský rozhlas, spol. s r. o.
 
leto 1939
V bratislavskom rozhlase sa na voskových platniach zhotovujú prvé zvukové záznamy.
 
17. 2. 1940
Vyšlo prvé číslo programového časopisu Slovenský rozhlas.
 
5. 10. 1940
Slovenský rozhlas vysiela pre krajanov v zahraničí.
 
jún 1941
Začalo sa so systematickým nahrávaním hudobného folklóru v teréne (Pohronie). V nasledujúcich rokoch sa s nahrávaním pokračovalo. Koncom vojny a koncom štyridsiatych rokov jedinečná zbierka nahrávok zničená.
 
6. 11. 1942
Vo Vládnej budove v Bratislave sa uskutočnil prvý z pravidelných verejných koncertov Orchestra Slovenského rozhlasu. Na programe 2. symfónia J. Brahmsa a ďalšie diela. Dirigoval František Babušek.
 
2. 5. 1943
Začalo sa s pravidelným vysielaním z Martina. Vysielanie zakázané v apríli 1944 pre nonkonformnú orientáciu.
 
4. 9. 1943
Programový časopis Slovenský rozhlas publikoval prvú časť z cyklu statí Petra Karvaša o rozhlasovom umení. Knižne vyšli v roku 1948 pod názvom Kapitolky o rozhlase ako prvá slovenská teoretická práca svojho druhu.
 
6. 1944
Pri bombardovaní Bratislavy zasiahnutá budova rozhlasu.
 
august 1944
Bratislavský rozhlas sa z bezpečnostných dôvodov presťahoval do školy na Zochovej ulici.
 
30. augusta 1944
Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica sa ohlásil s povstaleckými výzvami. Pracoval do 27. októbra 1944. (V posledný deň na Donovaloch.) Vedúci pracovníci boli zamestnancami Slovenského rozhlasu.
 
december 1944
Prešovská odbočka Slovenského rozhlasu evakuovaná do Banskej Bystrice, kde pracovala do konca januára 1945.
 
10. februára 1945
Z Košíc vysiela Vysielač SNR.
 
30. marca 1945
Prerušené vysielanie z Bratislavy. Ustupujúci Nemci po vysielačoch vo Veľkých Kostoľanoch a Prievoze poškodili aj technické zariadenia na Zochovej ulici.
 
16. apríla 1945
Obnovené vysielanie Slovenského rozhlasu z Košíc.
 
17. júna 1945
Obnovené vysielania z Bratislavy.
 
2. júla 1947
Prvé verejné vystúpenie miešaného zbor bratislavského rozhlasu (Mozartovo Requiem). Do roku 1957 teleso pôsobilo v rozhlase, potom v Slovenskej filharmónii.
 
25. 9. 1945
Povereníctvo pre informácie uvalilo na Slovenský rozhlas národnú správu.
 
7. 7. 1947
Národná správa zrušená, Slovenský rozhlas pôsobí opäť ako spol. s r. o.
 
21. 2. 1948
Rozhlas v Bratislave a Košiciach kontrolujú rozhlasoví pracovníci - komunisti.
 
26. 2. 1948
V bratislavskom a košickom rozhlase zriadené akčné výbory Národného frontu. Odporcovia nového režimu prepustení zo zamestnania.
 
28. 4. 1948
Prijatý zákon o Československom rozhlase. Český rozhlas, spol. s r. o. a Slovenský rozhlasu, spol. s r. o. zlúčený do štátnej organizácii Československý rozhlas.
 
20. 6. 1948
Vysiela sa spravodajsko-publicistický magazín Rozhlasové noviny.
 
20. 8. 1948
Sídlom ukrajinského vysielanie sa stal Prešov.
 
1. 1. 1949
Rozhlas sa ujíma správy vysielačov. V júni 1952 sa vysielače vrátili do kompetencie rezortu spojov.
 
9. 1. 1949
Obnovené vysielanie pre maďarských poslucháčov prerušené v auguste 1944.
 
12. 3. 1950
Vznikol Československý okruh „M", základ budúceho celoštátneho programu Československo. Začiatok diverzifikácie programov.
 
1.1. 1952
Zriadený jednotný celoslovenský program Bratislava. Košický rozhlas stráca autonómne postavenie.
 
4. 2. 1952
Na dlhých vlnách sa vysielajú relácie programu Československo.
 
20. 4. 1952
Zastavené náboženské vysielanie. Obnovené v roku 1990.
 
17. 6. 1952
Zriadený Československý rozhlasový výbor (ČRV) a Slovenský rozhlasový výbor (SRV). Pristúpilo sa k prechodu od organizácie založenej na odborných útvaroch k útvarom (redakciám) viazaným na relácie.
 
1. 1. 1953
V Bratislave vznikol Rozhlasový herecký súbor.
 
9. 6. 1953
Založený Metodický kabinet (neskôr Metodicko-výskumný kabinet) ako pracovisko pre teóriu a výskum rozhlasu a rozhlasového vysielania. Zrušený 1996.
 
29. 6. 1953
Na programe regionálna relácia Vysielanie z krajov Košice a Prešov.
 
1. 9. 1953
Založený Detský spevácky zbor Čs. rozhlasu v Bratislave.
 
20. 9. 1953
Hrou neznámeho autora „Ako sa uhlie pohnevalo" sa začalo vysielanie nedeľnej rozprávkovej hry.
 
1. 11. 1953
Umelecké zložky rozhlasu opäť pôsobia na Jakubovom (vtedy Leninovom) námestí. Spravodajstvo, publicistika a vedenie Čs. rozhlasu na Slovensku ostalo na Zochovej ulici.
 
8. 11. 1953
Vysiela sa kultúrno-publicistický magazín Pohľady do kultúry. Zanikol 1986.
 
14. - 30. 11. 1954
Veľká rozhlasová súťaž znamenala oživenie programu a obnovenie dôvery poslucháčov voči rozhlasu.
 
1. 8. 1955
Začalo sa vysielanie rozhlasu po drôte. Zaniklo koncom deväťdesiatych rokov.
 
1. 8. 1955
Zriadená sieť krajových korešpondentov.
 
6. 1. 1956
Vysiela sa relácia Mlaď republiky, úspešný pokus reagovať na potreby mladých poslucháčov.
 
14. 5. 1956
Začala sa vysielať osvetová relácia Jazyková poradňa. Zrušená v roku 2003.
 
3. 10. 1956
Uskutočnilo sa prvé frekvenčne modulované vysielanie na Slovensku: zo SND sa preberala Verdiho opera Traviata.
 
3. 11. 1956
V rámci bratislavského rozhlasu sa začalo so slovenským televíznym vysielaním.
 
25. 5. 1957
Vysiela sa obľúbený zábavný magazín Horizonty. Zanikol 1961.
 
27. 7. 1957
V Dillí pôsobí Dušan Ruppeldt, prvý zahraničný spravodajca z bratislavského rozhlasu.
 
5. 9. 1957
Otvorenie vysielania krajového štúdia v Banskej Bystrici.
 
1. 12. 1957
Československá televízia vyčlenená z Československého rozhlasu. Obidve organizácie riadi novo ustanovený Československý výbor pre rozhlas a televíziu (ČVRT), na Slovensku Slovenský výbor pre rozhlas a televíziu (SVRT).
 
5. 7. 1959
Pravidelná nedeľná relácia pre poľnohospodárov sa vysiela pod názvom Roľnícka beseda. (Dovtedy Zemedelský rozhlas, Poľnohospodársky rozhlas, Pre poľnohospodárov, Vysielanie pre poľnohospodárov a i.)
 
1. 10. 1959
Zrušený ČVRT a SVRT. Československý rozhlas a Československá televízia pôsobia samostatne.
 
1. 4. 1961
Na východnom, strednom Slovensku a v Žiline sa začalo s vysielaním na VKV.
 
26. - 28. 6. 1961
Uskutočnilo sa prvé nahrávanie práve založeného Tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave vedeného Miroslavom Brožom. (Súbor účinkoval od 1990 ako Big Band Rádio Bratislava. Zrušený 1993.)
 
15. 9. 1961
Vysiela sa mládežnícka relácia Na modrej vlne. Zanikla v roku 1990.
 
2. - 8. 10. 1961
Metodicko-výskumný kabinet uskutočnil prvý výskum počúvanosti prostredníctvom vlastnej anketárskej siete.
 
2. 1. 1962
Zriadené západoslovenské krajové vysielanie pod názvom Hlasy a ozveny. Zrušené v roku 1996.
 
14. 4. 1962
Vysiela sa motoristická relácia Pozor, zákruta!
 
19. 11. 1962
Vznikol celoštátny okruh Československo II s reláciami pre náročného poslucháča, predchodca III. programu a okruhu Devín.
 
10. 3. 1963
Vznikla revue hudby a zaujímavostí Panoráma. Zanikla v roku 1975.
 
1. 7. 1965
Pracuje Experimentálne štúdio Československého rozhlasu v Bratislave.
 
3. 1. 1966
Do platnosti vstúpila nová programová štruktúra. Ťažisko pôsobenia rozhlasu sa presunulo do raňajších, predpoludňajších a popoludňajších hodín.
 
3. 1. 1966
Vysiela sa Dobré ráno, po dlhom čase opäť relácia s priamymi vstupmi občanov.
 
8. 1. 1966
Vysiela sa košická zábavná relácia Maratón.
 
9. 7. 1967
Vysiela sa relácia Klenotnica ľudovej hudby.
 
10. 1. 1968
Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave nahral skladbu Ivana Horvátha „Starý známy". Prvá stereonahrávka slovenskej populárnej hudby vôbec.
 
26. 6. 1968
V ČSSR bola zrušená cenzúra.
 
21. 8. 1968
Sovietski vojaci pri zásahu vojsk Varšavskej zmluvy v Československu obsadili rozhlasové strediská na Slovensku a zastavili vysielanie. V nasledujúcich dňoch sa pokračovalo vo vysielaní z utajovaných provizórnych štúdií.
 
30. 8. 1968
Pri vláde ČSSR zriadený Úrad pre tlač a informácie, pri SNR Slovenský úrad pre tlač a informácie; fakticky obnovená cenzúra.
 
3. 9. 1968
Obnovenie vysielania z riadnych rozhlasových priestorov.
 
7. 10. 1968
Programový okruh Československo II s reláciami pre náročného poslucháča premenovaný na III. program.
 
29. 10. 1968
Vybrané slovenské relácie celoštátneho III. programu sa bratislavským vysielačom na Kamzíku šíria stereofonicky.
 
11. 11. 1968
Pôsobiť začal slovenský III. program. (Slovenský národný okruh II.)
 
4. 1. 1969
Banskobystrické štúdio vysiela na národnom okruhu zábavnú reláciu Rádiovíkend.
 
14. - 18. 4. 1969
Na Táľoch sa uskutočnil 1. ročník festivalu slovenských pôvodných rozhlasových hier. Víťazná hra: Emil Kočiš, Záhadný rýchlik.
 
1971 - 1997
Festival sa konal ako bienále v Piešťanoch, neskôr v Bojniciach.
 
31. 8. 1970
Celoštátny programový okruh Československo premenovaný na Hviezda. Od januára 1971 pôsobil ako prúdové vysielanie.
 
25. 10. 1970
Vysielal sa koncert víťazov 1. ročníka medzinárodnej súťaže magnetofónových nahrávok hudobného folklóru Prix de musique de Radio Bratislava.
 
17. 1. 1972
Ohlásilo sa Vysielanie pre hlavné mesto Slovenska Bratislavu.
 
1. 2. 1972
Z Košíc a Banskej Bystrice sa vysiela stereofonicky.
 
4. 9. 1972
Namiesto Tretieho programu Bratislava vytvorený programový okruh Devín.
 
15. 3. 1974
Vysiela sa rodinný seriál „Čo nového, Bielikovci". (Zanikol v januári 1990.)
 
11. 1. 1976
Vysiela sa humoristická relácia „Variácie". Na programe do 1987, potom relácia „Pod pyramídou".
 
1. 9. 1976
Založený Orchester ľudových nástroj (OĽUN) Bratislava.
 
5. 9. 1977
Vznikla popoludňajšia relácia „Rádiomaják" (pôvodne Popoludnie s rozhlasom). Vysielala sa v pracovné dni.
 
22. 2. 1978
Vysielala sa opera Eugena Suchoňa: Krútňava, prvé slovenské hudobnodramatické dielo nahrané stereofonicky (1972).
 
3. 4. 1979
Vznikla relácia „Kontakty" zameraná na pomoc poslucháčom pri riešení osobných problémov.
 
27. 3. 1985
Začalo sa s pravidelným vysielaním z nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave.
 
1. 5. 1986
Z Bratislavy sa celoštátne ohlásil hudobný programový okruh „Melódia".
 
26. 9. 1986
V prevádzke nová rozhlasová budova v Prešove.
 
5. 1. 1987
Vznikol popoludňajší blok pre mládež Rádio Elán.
 
25. 1. 1987
Vysiela sa humoristická relácia Pod pyramídou.
 
31. 12. 1987
Rozhlas na Slovensku má 1 014 586 koncesionárov.
 
4. 9. 1988
Združením slovenského programového bloku Rádio Elán a českého Mikrofórum vznikol federálny mládežnícky programový okruh E   M.
 
22. 11. 1989
Na prvom zhromaždení rozhlasových pracovníkov zorganizovanom Koordinačným výborom VPN v Československom rozhlase v Bratislave vyjadrená podpora štrajkujúcim študentom a hercom.
 
29. 11. 1989
Federálne zhromaždenie ČSSR zrušilo článok ústavy o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti. Celozávodný výbor Komunistickej strany Slovenska pri Československom rozhlase na Slovensku ukončil činnosť.
 
26. 2. 1990
Obnovené náboženské vysielanie.
 
26. 10. 1990
Vznikla diskusná relácia s poslucháčmi Nočné dialógy.
 
5. 3. 1990
Začala sa vysielať poludňajšia spravodajsko-publicistická relácia Radiožurnál. Neskôr pod týmto názvom aj večerné Rozhlasové noviny.
 
28. 3. 1990
Novela tlačového zákona prijatá Federálnym zhromaždením znamenala zrušenie cenzúry.
 
31. 12. 1990
Zanikol mládežnícky programový okruh E M.
 
4. 3. 1991
Vzniklo Rock FM Radio.
 
4. 3. 1991
Vznikol programový okruh Elán a Regina, z ktorého sa vyvinul okruh regionálneho vysielania.
 
18. 3. 1991
V pracovných dňoch sa vysiela relácia Popoludnie s rozhlasom, z ktorej sa postupne stal popoludňajší programový blok.
 
24. 5. 1991
SNR prijala zákon č. 255/1991 Zb., na základe ktorého vznikol Slovenský rozhlas ako verejnoprávna rozhlasová inštitúcia pre Slovensko.
 
12. 10. 1991
Vysiela sa kultúrno publicistický magazín Zrkadlenie.
 
30. 10. 1991
Federálne zhromaždenie prijalo zákon č. 468/1991 Zb. o rozhlasovom a televíznom vysielaní. Otvoril sa priestor pre vznik duálneho systému elektronických médií.
 
1. 1. 1992
Rock FM Radio ako prvé na Slovensku vysiela dvadsaťštyri hodín denne.
 
16. - 22. 9. 1992
V Parme (Taliansko) sa konal 44. ročník rozhlasovej a televíznej súťaže Prix Italia. Ocenenie získala rozhlasová hra „Muchy v zime" autora Dušana Dušeka a režiséra Viktora Lukáča.
 
2. 12. 1992
Federálne zhromaždenie prijalo zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Československého rozhlasu k 31. 12. 1992.
 
6. 12. 1992
Z Prešova obnovené vysielanie pre nemeckých poslucháčov.
 
13. 12. 1992
Z Prešova sa začalo vysielať pre rómskych poslucháčov.
 
1. 1. 1993
Slovenský rozhlas jedinou celoštátne pôsobiacou rozhlasovou inštitúciou samostatnej Slovenskej republiky.
 
1. 1. 1993
Slovenský rozhlas sa stal členom Európskej únie vysielateľov (EBU).
 
1. 1. 1993
Programový okruh Slovensko 1 prešiel na dvadsaťštyrihodinové vysielanie
 
4. 1. 1993
Odznela relácia pre krajanov v zahraničí ako prvá relácia Zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu.
 
23. 3. 1993
Relácie zahraničného vysielania aj po anglicky, rusky, nemecky a francúzsky.
 
17. 1. 1994
Redukcia počtu programových okruhov v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov. Namiesto okruhu Devín a okruhu regionálnych vysielaní vytvorený kombinovaný okruh S 2.
 
23. 10. 1994
Vysiela sa rodinný seriál Králikovci.
 
25. 9. 1995
Slovenský rozhlas prijal Pravidlá spravodajstva a publicistiky.
 
2. 10. 1995
Programový okruh umeleckých a vzdelávacích relácií obnovený pod názvom Rádio Devín a okruh regionálneho a národnostného vysielania pod názvom Regina.
 
4. - 9. 11. 1996
V Bratislave sa uskutočnil 1. ročník Medzinárodného festivalu hier pre deti a mládež Prix Ex Equo.
 
29. 7. 1998
Začalo sa s testovaním digitálneho vysielacieho systému Dalet, ktoré postupne prešlo do riadnej prevádzky pri tvorbe spravodajských relácií.
 
3. 5. 1999
Po okruhoch Slovensko 1 a Rádio Rock FM aj okruhy Devín a Regina prešli na dvadsaťštyrihodinové vysielanie.
 
december 1999
Z Prešova sa vysiela pre českých, poľských a ukrajinských/rusínskych poslucháčov
 
28. 6. 2000
Relácie Slovenského rozhlasu na internete.
 
5. 9. 2000
Do platnosti vstúpila jednotná forma pomenovania programových okruhov: Rádio Slovensko (univerzálny), Rádio Devín (umenie a vzdelávanie), Rádio Rock FM (populárna a rocková hudba, spravodajstvo), Rádio Regina (regionálne vysielanie), Rádio Patria (vysielanie pre národnostné menšiny), Radio Slovakia International (zahraničné vysielanie), Rádio INET (internet).
 
12. - 16. 3. 2003
Uskutočnil sa 1. ročník medzinárodnej súťaže autentického a štylizovaného folklóru Grand Prix Svetozára Stračinu.
 
13. - 15. 6. 2001
V Piešťanoch sa uskutočnil 1. ročník súťaže rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok.
 
31.8. 2003
Zrušené prešovské štúdio. Národnostno-etnické vysielanie začlenené do regionálneho štúdia Košice.
 
31. 12. 2003
Zrušený Rozhlasový herecký súbor.
 
2. 2. 2004
V prevádzke hudobný selektor
 
6. 9. 2004
Do platnosti vstúpila nová programová štruktúra. Programový okruh Rádio Slovensko sa z univerzálneho zmenil na spravodajsko - publicistický.
 
3. 11. 2004
Programový okruh Rádio Rock FM premenovaný na Rádio_FM.
 
1. 6. 2005
Programová dokumentácia sa spracováva v elektronickej podobe.
 
Spracoval: Vladimír Draxler
 

Hlavná stránkaHistória Slovenského rozhlasu
nedeľa 14. augusta 2011 ■ Meniny má Mojmír, zajtra Marcela
Optimalizované pre nevidiacich