Til forsiden
Til forsiden
oem softawre cheap oem software vertu replica lux
Hvidvinget Korsn�b (Loxia leucoptera)

Beskrivelse
Hvidvinget korsn�b er den mindste af de tre korsn�b, der optr�der herhjemme; den er en anelse mindre end lille korsn�b. Karakteristisk for alle tre korsn�b er, som navnet siger, at n�bspidserne krydser hinanden. N�bbet p� hvidvinget korsn�b er mere spinkelt end hos de to st�rre arter, lille og stor korsn�b. Det bedste kendetegn er imidlertid de to meget synlige, hvide vingeb�nd, der f�r vingen til at ligne en bogfinkevinge. Fuglens kald kan minde om lyden fra en leget�jstrompet.

Levested
Hvidvinget korsn�b yngler i det nordlige Skandinavien og i et b�lte fra det nordvestligste Rusland gennem n�leskovsb�ltet i det nordlige Asien til Stillehavskysten og endvidere i Alaska og Canada. Langt den overvejende del af den europ�iske bestand yngler i Rusland, mens yngleforekomsterne i Skandinavien er betydeligt mindre og svingende. Arten yngler i n�leskov, da dens n�b er specialiseret til at �bne l�rke- og grankogler. I �r med mange fr� starter yngles�sonen allerede i februar. Den er normalt standfugl, men i �r med ringe m�ngder af l�rke- og granfr� eller efter en stor ungeproduktion kan den forlade sit traditionelle yngleomr�de og optr�de invasionsagtigt i nabolandene. I 1889, der var ekstraordin�rt i s� henseende, optr�dte arten i store dele af Europa.


Han. © Henrik Brandt

Hvidvinget korsn�b optr�der f�talligt herhjemme n�sten hvert �r, men i meget svingende antal fra �r til �r i overensstemmelse med artens invasionsm�nster. Den ses over hele landet og er iagttaget i alle �rets m�neder, men det er yderst sj�ldent at se den i h�jsommeren. Den optr�der gerne i flok med den langt almindeligere lille korsn�b. I 2002 blev der observeret et rekordstort antal p� 670 fugle. Denne rekord blev dog sl�et i 2011, hvor der p� bare �n dag - oven i k�bet om sommeren - nemlig d.1. august, blev observeret 133 fugle p� Skagen.

F�de
Hvidvinget korsn�bs hovedf�de er fr� fra l�rke- og grankogler, men derudover tager den ogs� b�r, f.eks. r�nneb�r, ligesom den i yngles�sonen kan supplere f�den med insekter og edderkopper.

Bestandsudvikling
Den samlede europ�iske bestand af hvidvinget korsn�b var stabil i perioden fra 1970 til 2000 med �rlige fluktuationer. Den finske bestand blev �get med 50 % i perioden fra 1998 til 2002.


Forekomsten af Hvidvinget Korsn�b i Danmark, baseret p� indtastninger i DOFbasen for 2003-2010. V�rdierne angiver det gennemsnitlige antal individer indtastet pr. rapportering, fordelt p� 10-dagesperioder. Forklaring af farvekoderne kan ses her.


Hun. © Henrik Brandt

Fakta
L�ngde: 15 cm.
V�gt: 29-33 g.
Kuldst�rrelse: 3-5 �g
Antal kuld: 1
Rugetid: 14-15 dage
Ungetid: 22-24 dage

Fredningsforhold
R�dliste:
Gulliste:
Birdlife SPEC:
Fugledirektivet:
Jagttid: Fredet


Sidevisninger
Denne m�ned: 1510
Sidste m�ned: 144

Forrige artLink til denne sideN�ste art