Tilastotietoja suomalaisista miehistä, naisista ja tasa-arvon tilasta.

Keskeisiä tilastoja

Elinajanodote

Miehet
76 v.

Naiset
83 v.
+7 v.

Miehen vuosi on 11,04 kuukautta

“Suomalaismiehet ovat Pohjolan lyhytikäisimpiä – – keskimääräisessä elinajanodotteessaan Pohjolan pohjan pitäjinä jo vuosien ajan.” (YLE)

Elinajanodote: miehet 76 vuotta
Elinajanodote: naiset 83 vuotta

Naiset elävät 7 vuotta pidempään kuin miehet

— Findikaattori: Vastasyntyneiden elinajanodote, v. 2008

Asevelvollisuus

N

Miesten osuus varusmiespalvelukseen tulleista
98,6 %

Miehellä on noin 8,5 kuukautta pakollista työtä (6-12 kk)

Varusmiespalvelukseen tulleet miehet: 27 900, 98,6 %
Varusmiespalvelukseen tulleet naiset: 395, 1,4 %

— Findikaattori: Asevelvollisuus, v. 2009

Itsemurhat

Miesten itsemurhat
78 %

Naisten itsemurhat
22 %

Miehet tekevät 78 prosenttia itsemurhista

Miesten itsemurhat: 801, 78 %
Naisten itsemurhat: 232, 22 %

— Findikaattori: Itsemurhat, v. 2008

Naisen euro

Naisen euro
noin 97 senttiä

M

Naisen euro on 97 senttiä

“Naiset saavat samasta työtehtävästä 3-4 prosenttia vähemmän palkkaa kuin miehet,
joilla on takanaan samantasoinen koulutus ja yhtä pitkä työkokemus”

Työeläkkeet

Miehelle palautuva osuus
maksamastaan eläke-eurosta

84 senttiä

Nais-
elle
siir-
tyvä

Työeläkejärjestelmään sijoittamastaan eurosta miehen osuus on 84 senttiä

Miehelle palautuva osa 6,8 miljardistaan: 84 %
Naiselle palautuva osa 5,5 miljardistaan: 120 %

— Kauppalehti: Miehen euro on 70 senttiä

Sairauden-, terveyden- ja vanhustenhuolto

Naisten osuus menoista
60 %

Miesten osuus
40 %

Miesten hoitoon käytetään 40 % sairauden-, terveyden- ja vanhustenhuollon menoista

“Miehet maksavat veroja eri muodoissa paljon enemmän kuin naiset, mutta heidän hoivaamisensa vie vain 40 prosenttia näistä kuluista.”

— Kauppalehti: Miehen euro on 70 senttiä

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot

Naisen suorittama tutkinto
64 %

Miehen suorittama tutkinto
36 %

Kaikista uusista yliopistotutkinnoista 64 % on naisten suorittamia

“Naisten suorittamia tutkintoja oli humanistisella alalla 81 prosenttia ja
luonnontieteellisellä alalla 51 prosenttia” (2008)

— Tilastokeskus: Yliopistoissa suoritetut tutkinnot, v. 2008

Työpaikkatapaturmat

Miehelle tapahtuva työtapaturma
73 %

Naiselle tapahtuva
työtapaturma

27 %

Työpaikkatapaturmista miesten osuus on 73 %

“Keskeisin syy tähän on se, että miehet työskentelevät naisia useammin toimialoilla ja työtehtävissä, joissa työtapaturmariski on keskimääräistä korkeampi.”

“37:stä kuolemaan johtaneesta työpaikkatapaturmasta 32 sattui miehille [86 %] ja vain 5 naisille.”

“Työelämän rakenteet ovat SAK:n erikoistutkijan Tapio Bergholmin mukaan yksi syy siihen, miksi miehet kuolevat naisia nuorempina.” (Taloussanomat)

Palkansaajien työpaikkatapaturmat: miehet 40 494, 73 %
Palkansaajien työpaikkatapaturmat: naiset 14 977, 27 %

— Tilastokeskus: Palkansaajien työpaikkatapaturmat, v. 2007

15-24-vuotiaat työttömät

Työttömistä nuoria miehiä
61 %

Työttömistä nuoria naisia
39 %

Työttömistä 15-24-vuotiaista 61 % on miehiä

“Työttömyys on edelleen pahentunut Suomessa. Erityisesti on räjähtänyt nuorten työttömyys – – 15-24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli tammikuussa 2010 peräti 22,7 prosenttiyksikköä” (Uusi Suomi)

— Tilastokeskus: Työttömyysaste sukupuolen ja iän mukaan 2010/01

Työttömät työnhakijat

Työnhakijoista miehiä
61 %

Työnhakijoista naisia
39 %

Työttömistä työnhakijoista 61 % on miehiä

Hakijoista miehiä: 180 087, 61 %
Hakijoista naisia: 116 470, 39 %

— Työ- ja elinkeinoministeriö: Työnvälitystilasto -kuukausijulkaisu 1/2010, tammikuu 2010

Asunnottomuus

Asunnottomat miehet
80 %

Asunnottomat naiset
20 %

Asunnottomista miehiä on 80 %

“Valtaosa asunnottomista on edelleen miehiä. Naisten osuus asunnottomista on kuntien selvitysten mukaan noin viidennes, runsaat 1 400”

— Valtion asuntorahasto: Asunnottomat 2005

STM:n tasa-arvoyksikkö

Naisia
100 %

STM:n tasa-arvoyksikössä työskentelee ainoastaan naisia

“Tasa-arvoyksikkö (TASY) valmistelee ja kehittää hallituksen tasa-arvopolitiikkaa ja tasa-arvolainsäädäntöä.”

Naisia: 14 henkilöä
Miehiä: 0 henkilöä

— Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvoyksikkö

Lasten huoltajuus ja asuminen

“Sosiaalilautakunnat vahvistivat vuonna 2008 yhteensä 35 241 sopimusta lapsen huollosta.” (STAKES.)

“Tutkimuksen perusteella huoltoriitojen suhteellinen osuus on – – 4–5 prosenttia kaikista – joko sosiaalitoimessa tai tuomioistuimissa – vuosittain ratkotuista lapsen huoltoa, asumista tai tapaamisoikeutta koskevista asioista. – – vuosittain noin 2000 huoltoriitaa.” (OPTULA.)

Lapsen huoltajuussopimukset
(sosiaalilautakunnat)

Lapsen huolto yksin äidille
89 %

Yksin isälle
11 %

Sopimukset: Isä on yksinhuoltaja 11 %:ssa tapauksista

“Sosiaalilautakunnat vahvistivat vuonna 2008 yhteensä 35 241 sopimusta lapsen huollosta. Näistä 93 %:ssa sovittiin yhteishuollosta. Yksinhuolto äidille sovittiin 6 %:ssa ja isälle alle 1 %:ssa tapauksista.”

Yksin äidille: 2164, 89 % (6 % kaik.)
Yksin isälle: 279, 11 % (1 % kaik.)

— STAKES: Lapsen elatus ja huolto, v. 2008, s. 15

Päätökset huoltajuudesta
(käräjäoikeudet)

Lapsen huolto yksin äidille
79 %

Yksin isälle
21 %

Käräjäoikeudet: isä on yksinhuoltaja 21 %:ssa ratkaisuista

“Kaikista huoltoriitatapauksista lähes puolessa (48 %) tuomioistuin oli antanut päätöksen lapsen yhteishuollosta. – – Lapsen huolto oli uskottu yksin äidille kolmasosassa tapauksia ja yksin isälle joka kymmenennessä tapauksessa”

Yksin äidille: 79 % (34,6 % kaik.)
Yksin isälle: 21 % (9,4 % kaik.)

— OPTULA: Lasten huoltoriidat tuomioistuimissa, v. 2007, s. 241

Sopimukset asumisesta

Lapsi asuu äidin luona
83 %

Lapsi asuu isän luona
17 %

Lapsi asuu äidin luona 83 %:ssa sosiaalilautakuntien vahvistamista sopimuksista

“Lasten vuoroasumisia (esim. lapsi asuu vuoro viikoin molempien vanhempien luona) sovitaan laajennetuilla tapaamisoikeussopimuksilla. Näistä tapauksista kysyttiin ensimmäistä kertaa ja vain osa kunnista pystyi tiedon antamaan. Saatujen tietojen mukaan sopimuksia tehtiin 87 kunnassa yhteensä 591:lle lapselle.”

Äidin luona: 14 670, 82,7 %
Isän luona: 3 065, 17,3 %

— STAKES: Lapsen elatus ja huolto, v. 2008, s. 15

Käräjäoikeuksien asumisratkaisut

Lapsi asuu äidin luona
71 %

Lapsi asuu isän luona
29 %

Lapsi asuu äidin luona 71 %:ssa tapauksista käräjäoikeuden päätöksen perusteella

“Lapsen asumisen osalta valtaosassa (65 %) huoltoriitatapauksia tuomioistuin oli päättänyt, että lapsen tulee asua äidin luona [27 % isän luona, 8 % vuoroviikoin/jaetusti] – – Kaikkiaan vaikuttaa siltä, että varsinkin ensiratkaisuissa lapsen lähivanhemmaksi määrätään useimmiten lapsen äiti ja etävanhemmaksi lapsen isä”

Äidin luona: 71 % (65 % kaikista ratk.)
Isän luona: 29 % (27 % kaikista ratk.)

— OPTULA: Lasten huoltoriidat tuomioistuimissa, v. 2007, s. 242

Väkivalta

Törkeä perheväkivalta

Miesuhrit
51 %

Naisuhrit
49 %

Törkeän perheväkivallan uhreista miehiä on 51 %

Miesuhreja: 116, 51 %
Naisuhreja: 111, 49 %

Nuorten seurusteluväkivalta

Uhreista poikia
82 %

Uhreista tyttöjä
18 %

Nuorten vakavan fyysisen seurusteluväkivallan uhreista 82 % on poikia

“Vakavinta fyysistä väkivaltaa kartoitettiin kysymyksellä nyrkillä tai kovalla esineellä lyömisestä tai potkimisesta. Pojista 9 prosenttia ja tytöistä 2 prosenttia oli kokenut tämän nykyisen tyttö- tai poikaystävän tekemänä.”

15-16-vuotiaat pojat ovat uhreina usemmin kaikissa seurusteluväkivallan lajeissa paitsi "liikkumisen estäminen/kiinni tarttuminen." Esimerkiksi läimäyksen kohteeksi oli joutunut 22 % pojista ja 6 % tytöistä (79 % - 21 %).

Uhreista poikia: 82 % (9 % elämän aikana)
Uhreista tyttöjä: 18 % (2 % elämän aikana)

— Venla Salmi/OPTULA 2009: Nuoret seurustelusuhdeväkivallan uhreina (s. 138)

Katuväkivallan kohteeksi joutuneet

Miehet
68 %

Naiset
32 %

Miehiin joutuvat naisia useammin katuväkivallan kohteeksi

“Miehiin kohdistuu naisia enemmän uhkailuja tai fyysistä käsiksi käymistä tuntemattomien henkilöiden taholta riippumatta siitä, onko kyse ravintola- vai katuväkivallasta.”

— OPTULA: Suomalaisten kokema väkivalta 1980 - 2006 (v. 2006, s. 4)

Pelko väkivallasta perhepiirissä

Miehet
67 %

Naiset
33 %

Miehet pelkäävät useammin joutuvansa väkivallan kohteeksi perhepiirissä

“Naisista kaksi ja miehistä neljä prosenttia sanoo pelkäävänsä perhepiirissä väkivaltaa tai joutuvansa olemaan varuillaan ainakin joskus.”

— STM: Tasa-arvobarometri 2008 (s. 64)

Alle 15-vuotiaiden lasten surmat

Surmaajana äiti
74 %

Surmaajana isä
26 %

Äidit tekevät 69 % alle 15-vuotiaiden lasten surmista

“Henkirikollisuuden seurantajärjestelmän mukaan Suomessa surmattiin 2003–2007 yhteensä 29 alle 15-vuotiasta lasta. Näistä 20 joutui äitinsä, 7 isänsä ja 2 veljensä surmaamaksi.”

Muita

Kokonaistyöaika (ml. kotityöt)

Miesten kokonaistyöaika
53 % (64 t)

Naisten kokonaistyöaika
47 % (56 t)

Miesten kokonaistyöaika on 14 prosenttia suurempi kuin naisten

“Kokonaistyöaika, johon sisältyy sekä ansiotyö että kotityö, ei eroa miesten ja naisten välillä. Kokonaistyöajan sisältö kuitenkin vaihtelee niin, että naiset tekevät palkatonta kotityötä noin kymmenen tuntia enemmän viikossa kuin miehet. – – Miesten osalta ongelmana on ansiontyön taakka, kun työviikko pitenee iän myötä aina 55-vuotiaaksi asti.”

Nuorten sinkkujen kotityöt

Miesten kotityöt sinkkuina
31 % (10 t)

Naisten kotityöt sinkkuina
69 % (22 t)

Nuorina sinkkuina naiset tekevät 12 tuntia enemmän kotitöitä viikossa

“Naisten kokonaistyöaika on merkittävästi suurempi etenkin nuorena elinkaaren alussa – – yksinelävät ikääntyvät naiset tekevät paljon kotitöitä verrattuna yksineläviin ikääntyviin miehiin.”

— Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 2006: Äidit ja ikääntyvät - Työtä eri elämänvaiheissa ja ajankäyttö (s. 29)

Onnellisuus

Erittäin onnelliset naiset
59 %

Erittäin onnelliset miehet
41 %

Naiset tuntevat itsensä kautta linjan onnellisemmiksi kuin miehet

Erittäin onnellisia suomalaisista miehistä on 41 % ja naisista 59 % (yht. 24/100 %). Melko onnellisia on miehistä 47% ja naisista 53% (yht. 67 %). Ei kovinkaan onnellisia miehistä on 57% ja naisista 43% (yht. 8 %). Ei lainkaan onnellisia miehistä on 58 % ja naisista 42 % (yht. 1 %).

— World Values Survey: "Feeling of happiness" (kysym. V10, 2005)

Vaikutusvalta elämänkulkuun

Vaikutusvaltaa tuntevat naiset
51 %

Vaikutusvaltaa tuntevat miehet
49 %

Naiset tuntevat itsensä yhtä vapaiksi päättämään elämänsä kulusta ja vaikuttamaan siihen kuin miehet

Asteikon 1-10 (1: Ei lainkaan mahdollisuutta vaikuttaa - 10: Erittäin suuret mahdollisuudet vaikuttaa) vaihtoehtojen 5-10 (enemmän valtaa kuin vähemmän) kumulatiivinen prosentti: suomalaiset miehet 85 % ja suomalaiset naiset 88 %.

Naisten suhtautuminen feminismiin

Ei pidä itseään feministinä
73 %

Pitää itseään feministinä
27 %

Noin 70 % naisista eivät tunnustaudu feministeiksi

“Nuorten naisten suhtautuminen feminismiin osoittautui kriittiseksi. – – Nuoret naiset olivat hieman kriittisempiä kuin vanhemmat ikäluokat.” “Noin puolet vastaajista allekirjoittaa väittämän 'en ymmärrä koko naisasiavouhotusta, Suomessa naisilla on asiat hyvin.'”

Tunne-elämän häiriöstä tai sosiaalisesta sopeutumattomuudesta kärsivät

Pojat
84 %

Tytöt
16 %

Pojat kärsivät useammin tunne-elämän häiriöistä ja sosiaalisesta sopeutumattomuudesta

Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat tunne-elämän häiriön tai sosiaalisen sopeutumattomuuden takia (vuosiluokilla 1-9)

Poikia erityisopetukseen: 4908
Tyttöjä erityisopetukseen: 943

Vankilarangaistuksesta kärsivät

Miesvangit
94 %

Nais- vangit
6 %

Miehet kärsivät vankeusrangaistuksia useammin kuin naiset

“Vankilakierteesen joutuneet, monta kertaa rangaistuksen uusineet vangit
• ovat Suomen aikuisväestön sairain yhtenäinen väestönosa
• ovat Suomen aikuisväestön syrjäytynein yhtenäinen väestönosa
• ovat Suomen aikuisväestön köyhin yhtenäinen väestönosa” (Rikosseuraamusvirasto)

Miesvankeja: 3 551
Naisvankeja: 244

— Tilastokeskus: Vangit 1974-2007, v. 2007

Syöpäseulonnat

Miesten eturauhassyövät
50 %

Naisten rintasyövät
50 %

Vain naisille järjestetään syöpään liittyviä maksuttomia joukkotarkastuksia

Eturauhasen syöpään kuolee vuosittain noin 800 miestä, ja tauti koskettaa yli 150 000 ihmistä. Sille on olemassa varhaisen vaiheen seulontamentelmiä, joiden avulla syöpä voitaisiin parantaa.

Uudet eturauhassyöpätapaukset: 4237, elossaolevia 35 157
Uudet rintasyöpätapaukset: 4313, elossaolevia 52 317

— Suomen Syöpärekisteri: Ajantasaiset perustaulukot, v. 2008

Naistutkimus

Naistutkimusta 8:ssa yliopistossa
100 %

Naistutkimusta voi opiskella 8:ssa yliopistossa, neutraalia sukupuoli- tai tasa-arvotutkimusta ei yhdessäkään

“Naistutkimuksen edistäminen on ollut tärkeä osa tasa-arvopolitiikkaa lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. – – Naistutkimusta voi nykyisin opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Lapin, Oulun, Tampereen ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.”

Naistutkimus: 8 yliopistoa
Vaihtoehtoinen näkemys: 0 yliopistoa

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE

Naisjärjestöjen edustus (2 paikkaa)
100 %

Naisjärjestöillä on 2 paikkaa tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa, miesjärjestöillä ei yhtäkään

TANEssa, jolla keskeinen rooli suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa, on edustajat Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:stä ja Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:stä, mutta ei miesjärjestöistä.

Naisjärjestöt: 2 paikkaa
Miesjärjestöt: 0 paikkaa

— Tasa-arvoasiain neuvottelukunta: Henkilöt