[ יתוא תייב ]   [ הפידע ]   [ הרזע ]  [ FAQ ]  [ תודוא ]   [ הלבטה ]   [ לאוד ]
[ המב ןיזגמ ]   [ ןולטרופ ]   [ תושדח ]   [ םיישיא ]  [ םירושיק ]   [ המב יברע ]
[ עונ-לוק ] [ דנואס ] [ לאו'זיו ] [ ללמ ] 
New Stage
המבב שופיח

רפסמ וא שמתשמ םש
ךתמסיס
[!שמתשמ הצור ינא ]
[ :( המסיס יתדביא ]


המב ירודמ

?םתאו םירצוי 37754 לש תוריצי 484991 םע עגרכ

תרופיסב ךרועה תריחב
.ךלש שארב קר םה הטימל תחתמ םידשה
.דיחפמ רתוי דוע קר תויהל קסעה לכל םרוג יאדוובש המ
 רב רוג /  םידש
תרופיסב תכרעמה תוצלמה8/12/09 9:07 זאמ המבב ץלמומ
אל מדור קול-נועאל מדור סאונדאל מדור ויז'ואלאל מדור מלל

תושדחה תוריציה שמח
הנומא הריש 18/11/11 21:27 זאמ המבב ינולא גלפ / רתוול אל 1
 הריש 18/11/11 21:27 זאמ המבב תרומשא יבלכ / םייכרבה לע 2
 הריש 18/11/11 21:27 זאמ המבב קלופ ירמוע / הלאה םימיה 3
עבט הריש 18/11/11 21:20 זאמ המבב ילארשי םריבא / החירפ 4
 הריש 18/11/11 21:20 זאמ המבב רהוז לאירוא / דצהמ לכתסמ 5

(ללמ) תונורחאה תכרעמה תוצלמה שמח
 טנמגרפ 27/9/11 19:15 זאמ המבב סקרמ ימומ / םיטנמגרפ 1
 רצק 24/9/11 17:56 זאמ המבב ףחש באז / ...ףסוי ךרבאה תא תורוקה 2
 רצק 12/9/11 18:45 זאמ המבב ריאי יבא / תונוליו 3
הבהא רצק 6/9/11 18:46 זאמ המבב רימז-ץכ יש / רבוטקוא 4
 רצק 27/8/11 8:00 זאמ המבב וקצג הקירמ / ...מחמכ הז תא חק :העד 5

ןמוסרפ ןמזל תיסחי תודוהאה תוריציה
לוסיפ יטסלפ 13/11/11 7:57 זאמ המבב םחש םות / The inner fire 1
...אק לע ןמש רויצ 15/11/11 8:35 זאמ המבב אגרש ידא / Tram 2
תונורכז רצק 17/11/11 16:15 זאמ המבב ילכ רבש / ףחרמ הלקחצי 3
לוסיפ יטסלפ 15/11/11 15:18 זאמ המבב םחש םות / 'זארטיו תלדנמ 4
לארשיצרא רצק 17/11/11 18:41 זאמ המבב ...מיילק רב ילנטס / קבאל בורק 5
הבהא הריש 2/11/11 23:23 זאמ המבב ןהכ תינור / ייתודשב בצע 6
...קפסורטניא הריש 1/11/11 20:39 זאמ המבב ירפס ןד / תומולא םלאמ 7
 הריש 12/11/11 0:06 זאמ המבב ןמלוו ןימינב / ףדוע 8
יתשוחת הריש 8/11/11 0:02 זאמ המבב בגש סיריא / יתודלי לש ןולסה 9
...ע קילירקא רויצ 8/11/11 19:46 זאמ המבב ץרפ יפר / ...רי ריעה לש יביאנ רויצ 10
םזינרדומ רויצ 12/11/11 16:25 זאמ המבב ןיטשניו זפ / תלוברעמ 11

:הנורחאל םויה תא והשימל התשעש הריציה
תונורכז רצק 17/11/11 16:15 זאמ המבב ילכ רבש / ףחרמ הלקחצי


הרישב ךרועה תריחב
.וליאו
דחא םוי ,םתס הככ
?המל ,תלאשו תעפוה
 יול ייתיא /  עגרל יקיספת קר םא
הרישב תכרעמה תוצלמה8/12/09 9:09 זאמ המבב ץלמומ
?הפ הרוק הפ המ
.השדח המבל םיאבה םיכורב ,םולש
.תירבע הריציל םלועב לודגה ןווקמה רגאמה
הריגמהמ תאצל תולוכי םכיתוריצי םג הב תשרב םכלש הניפה
.רואה לא
תטיש תא ונלחנה ,תואבחנה םינינפהו תוריציה תומכ בקע
ידי לע םיעצומה םילולסמב םכל ושליג .השילגה ילולסמ
.(ןימי דצב הלעמל םש הנה) תרוקב ירוט םצעב םהש ,וניכרוע
.םיירקיע םיגוס המכל תוריציה תא וניימ םכתוחונל
.תוריציה ךבסב םילימ שפחל שופיחה עונמב שמתשהל ןתינ
תא ונל חולשל ךיא םירבסה לבקל ןתינ ןאכ ,בל םש אלש ימל
.םכתריצי
?הפ םתיווחש והשמ לע תילילש וא תיבויח העיד תווחל םכנוצרב
.םוקמה הז
.תוריציל דוקינ תתל םג םילוכי תכרעמל םירבוחמה םירצוי
.רבסה שי (קניל ינעי) ונילא רבחתהל םכל אב םא
.ןאכ ?תושדח יכה תוריציה 50 תא תוארל םיצור
.ןימימ רבה לע םג ולכתסת
.םכלש לאודה תבית תא וקדב ?םכתמסיס הדבא
םיקחומ אל - ונ ונ ונ) המב עונממ םתלביקש העדוהה הקחמנ םא
.תכרעמהמ תינש התוא ושקב (המסיס םע ליימיא
תומרוז תוריציו וידרה) MP3-ב תמרוזה הקיזומה תא עומשל ליבשב
.תיבב אוהש בוט ללכב .WINAMP ןייוצמה ןגנב ךרוצ שי (בחר ספב
.הבושת היהת ןאכ םכלש תורחאה תולאשה לכלש חינהל ריבס
.םתא םגש םיווקמ ,םיקוחצה ליבשב הפ ונחנא

יניע תא יתמצע
תוארל אלש
ךרעשב חרי ףושיכ
 רוצ דיבר /  חרי יריש


המב תושדח
LIKE
.facebook LIKE
22/5/10
שדוחמ םיכרוע סויג
המב יכרוע לש ללוהמה תווצל ףרטצהל ליבשב !שדח םד םיכירצ ונחנא
ליימ חולשל םיכירצ םתא יונפ ןמז הברהו הרתי תונדפקמ ץוח ,השדח
i want to be a stage editor ותרתוכש ceditor@stage.co.il ל
10/3/10


Best viewed with Hebrew fonts


םינוכדעל ונלש הצופתה תמישרב םכלש ינורטקלאה ראודה תא ומשיר
:תוקרי ראשו םימח


לע יתבשח .הנוזל תכלל יתטלחה זא...
עגונה לכב ימצע לע חקול ינאש ןוכיסה
דח הנקסמל יתעגהו ,סדייאב תוקבדיהל
סדייאב קבדיהל יטתאפ יד קסע הזש תיעמשמ
הארנכ .ךלש םייחה לש ןושארה ןויזה לע רשי
לש תנבומ אל היצטומ ןימ יהשוזיא ינאש
והשזיא ול שפחמ דימתש םדא תצקו ןפש-רבכע
 םואבלפא יסוי /  הנוז תורפס


םישדח םירצוי
:תומח תואושתב םתוא ולבק
םישדחה םירצויה תמישר לא

המב ןיזגמב וישכע

אל בחתירה לשלום צודק ולביעור הרוע
הילאוטקא     (20/2/10)  ליג יבצ
24/5/11 :הנורחא הבוגת
  3 :תובוגת

םע המבוא אישנה לש ינוידב םואנ
לבונ סרפ לש (תינוימד) הרזחה
.דיתעל הדקפהכ םולשל

אל מדינה בהשעיה
עונלוק     (19/2/10)  קטסרפנ קילומש
20/2/10 :הנורחא הבוגת
  1 :תובוגת

הקימו רנורב ינב תאמ שדח טרס
ןויאיר תפסותב הייפצ ח"וד .לאב
.רצויה םע

אל היבחר ומשול
תוריחב     (11/1/10)  ריאמ-רב הירוא
28/12/10 :הנורחא הבוגת
  8 :תובוגת

הפולח עיצמ ריאמ-רב הירוא
.תילארשיה לשממהו תוריחבה תטישלללח-לע לש גולידל יתאצי
,תואיצמה ,היתיארו
 ליפסירק יטומ /  םוי םוכיס


ןוידב הנורחאה הריציה
תירצרצ םע תזרחתמש וז ,תיתרוצה הרוצה לכ יל באוכ
לפא רבשמ לש ומוציעב ינא ,ןש יל ורבש ,םייפנכ יל ורבש
ילש םיקרועל םילזרב וסינכה ,םירורמצ-םירורמצ
ילש תומצעב תוחדקמ וחדק ,זזב-זזב
 תרומשא יבלכ /  םייכרבה לע
הריש
תוריציל תובוגתה לכ לא19/11/11 0:00 :הנורחא הבוגת19/11/11 0:00 זאמ המבב


- תוחלה ייניעב ךתומד
,יפוי לש הירלקפסא
ןחה רקש אל
 יבורח ירוא /  שולשו םישולש ,םישולש תב

הז ץפוק ןופיטפ
הנקז ומכ
תיכ'צב תקעוצש
(היכ'צב אלו)

רוקרזב
ולאל תילג
גלית לאלו

לש הווקתב תזחאנ
תוחורב תזחאנ רקובה
ןופצהתרומה לבמה

לע בותכל ואוב
יטנא אוהש רוביג
םויה לעו רוביג
.וייחב רשואמה

.םימייוסמ םישנאל םייכוניח יתלב וא םימלוה יתלבכ ונכתיש םינכת ליכמ רתאה
.ולא םינכתל הפישחמ האצותכ םרגהל לולעה קזנ לכל תיארחא רתאה תלהנה ןיא
.18-ל לעמ וניה רתאב השילגל ץלמומה ליגה .םינכתה ירצוי לע תלטומ וז תוירחא
השדח המבל תורומש תויוכזה לכ © 1998-2011