Looks can kill

ריצח המלש לש חא

חאה
חשק במשק קשמב ונלצא

קשמב ונלצא
קשח ילב סוס שי
ריעצה יחא יכ
ריצח המלש
דואמ םעפ ותוא בהא
,םויהו
.דוע אל

תפרב ונלצא
תפסות ילב קייטס שי
ריעצה יחא יכ
ריצח המלש
ינוחמצ תצק םעפ היה
,םויהו
.ינא קר


וילעב תא דבכמ

בלכ ומכ ,עוצקמ
וילעב תא דבכמ
ינאורפ םיקסע שיא ,הנה
.וישכע ,טושב יב ףילצמ

אמא לש הסידה לאו ,המלש ,ךילא יתוא םיפקות םיעוגעג
המילל יתרגיהש ינפל ,דסומב ישילש ימי לא
,ןייוצמ ריווא גזמ ,תודוהל בייח ינא ,הפ םגש תורמל
.ןמוזמב םימלשמ דימת םינאורפו

With Ima, before i defected to Lima


ריצח