Klimat i förändring

Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Den globala medeltemperaturen har under 1900-talet ökat med 0,6 grader vilket i klimatsammanhang kan betraktas som en stor och snabb ökning. Andra tecken på förändringar är glaciärernas tillbakagång, minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade nederbördsmönster.

AKTUELLT

15 december 2011

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön

Övergödningen i Östersjön förvärras sannolikt i ett ändrat klimat. Kanske måste östersjöländernas planer skärpas ännu mer för att minska utsläppen av näringsämnen. Nu finns vetenskapligt underlag som ska stödja nödvändiga beslut kring havsmiljön.

Ändrat klimat ökar övergödning i Östersjön
13 december 2011

Hur påverkar klimatet framtidens vattentillgång i arabregionen?

I arabregionen är färskvatten en begränsad resurs. Hur kommer klimatförändringarna att påverka vattenresurserna där i framtiden? SMHI har anlitats för att göra arabstaternas första hydrologiska klimateffektstudie som täcker hela regionen.

Hur påverkar klimatet framtidens vattentillgång i arabregionen?
09 december 2011

EU-projekt visar effekter av två graders uppvärmning

Vad blir effekterna av en global uppvärmning på 2ºC? Det kommer att studeras i det fyraåriga europeiska forskningsprojektet IMPACT2C. Syftet är att bedöma risker, sårbarheter och kostnader för samhället. 

EU-projekt visar effekter av två graders uppvärmning

KUNSKAPSBANKEN

Klimatförändringar

En global temperaturhöjning pågår som mycket sannolikt beror på människans utsläpp av växthusgaser. I kunskapsbanken finns mängder av information om klimatförändringar. Om klimatförändringar i kunskapsbanken

Klimatförändringarna märks redan idag

Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Genom att studera långa mätserier av både globala och regionala data kan vi se både temperatur- och nederbördsförändringar redan idag. Klimatförändringarna märks redan idag

Osäkerheter kring framtidens klimat

Det råder inget tvivel om att klimatet håller på att förändras och att detta till stor del beror utsläpp av växthusgaser. Men vi vet inte exakt på vilka sätt och hur mycket klimatet kommer att förändras. Vilka är osäkerheterna?

FORSKNING

Klimatforskning vid Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här studeras klimatsystemet och klimatprocesser. Det främsta arbetsredskapet består av regionala klimatmodeller. Rossby Centre

Klimatforskningsprogrammet Mistra-SWECIA

SMHI är värd för forskningsprogrammet Mistra-SWECIA om klimatanpassning, inklusive klimatmodellering, ekonomi, effekter och anpassning som en process. Mistra-SWECIAs hemsida (utanför SMHIs webbplats)
Webbportalen om anpassning till ett förändrat klimat ska framförallt vara en hjälp för dig som arbetar med klimatanpassningsfrågor på kommun eller länsstyrelse. SMHI och elva andra nationella myndigheter står gemensamt bakom portalen.
Klimatanpassningsportalen

Bildspel om Sveriges klimat i framtiden

Sveriges klimat om hundra år

Bildspelet "Sveriges klimat om hundra år" ger en överblick av vad framtidsklimatet kan komma att innebära.

Bildspel om Sveriges klimat i framtiden (2,9 Mb, Flash)

SMHI OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR

SMHI tillhandahåller data och beslutsunderlag

SMHIs verksamhet kring klimat och klimatförändringar är bred. Genom observationer av klimatet från 1800-talet till idag kan vi få en bild av förändringarna bakåt i tiden och på klimatforskningsenheten Rossby Centre studeras det framtida klimatet. Vad gör SMHI inom klimatområdet?

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

Utöver långlivade klimatpåverkande ämnen som koldioxid, är även kortlivade klimatpåverkande ämnen av betydelse för jordens klimat. Vissa av dem har också stor hälsopåverkan. SMHI samordnar arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar i Sverige och informerar om frågorna på en webbsida i samverkan med andra involverade aktörer.

Samverkanssida om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

KLIMATDATA

Scenariokarta norden vegetationsperiodens längd

Nedladdning av scenariodata

Du kan för icke-kommersiella ändamål fritt ladda ned data från Rossby Centres klimatscenarioberäkningar. Dessa data är inte efterbearbetade förutom att tidsmedelvärden beräknats. Ladda ned scenariodata

Klimatindikatorer

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.

Klimatindikatorer

Sveriges läns historiska och framtida klimat

Här presenteras hur temperaturen och nederbörden varierat för varje år och säsong sedan 1961 och även hur några utvalda scenarier fram tom år 2100 ser ut för respektive län.

Framtida klimat länsvis

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Klimatföreläsningar

SMHI erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar om klimatförändringar till företag, kommuner och myndigheter. Föreläsningarna utgår från och förklarar vetenskapen bakom klimatförändringen, dess orsaker och effekter med fokus på er verksamhet. Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Framtida havsvattenstånd

Klimateffekter kan på sikt medföra en allmän höjning av havsytans nivå, vilket medför risker för erosion och översvämningar. Framtida havsvattenstånd

Framtida temperaturer i Norrbotten

SMHI har på uppdrag av Länsstyrelsen i Norrbotten utfört beräkningar av nollgenomgångar i nutida och framtida klimat, det vill säga antalet dagar då temperaturen är både över och under noll grader under samma dygn. Nollgenomgångar har betydelse för bland annat vägnät, broar och vinterväghållning.

Framtida temperaturer i Norrbotten