Idag letar vi skribenter i följande ämnen:

Juholts kris

Håkan Juholt har meddelat sin avgång. Läs (31) Skriv

Tio år efter Fadime

I veckan är det tio år sedan mordet på Fadime skakade om landet. Vad har hänt sedan dess, och finns det mer som kan göras?  Läs (11) Skriv

Nästa s-ledare

Hur ska socialdemokraterna välja en ny ledare? Skriv

Klimatdebatten och Lars Berns förlorade heder


Många menar att det är orimligt att ställa samma krav på stringens i debattartiklar på Newsmill eller i SvD som i vetenskapliga tidskrifter. Och visst är det så. Här talar vi emellertid om ohederligheter och direkta lögner, och sådana är givetvis precis lika förkastliga på Newsmill som i den vetenskapliga litteraturen. Det skriver Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers.


Om författaren

Jag är professor i matematisk statistik på Chalmers, och har på senare år ägnat viss kraft åt granskning av pseudovetenskap, exempelvis i min bok Riktig vetenskap och dåliga imitationer (Fri Tanke, 2008).

I vetenskapssamhället råder höga krav på vad som anses vara godtagbar argumentation. Ett kritiskt förhållningssätt till såväl kollegors som egna metoder, modeller och resultat är en av grundpelarna i vad vi kallar vetenskaplighet. En samvetsgrann forskare måste med lika stort allvar beakta det som talar emot hennes favoritteorier, som det som talar för. Detta ideal uppnås inte alltid, men måste ständigt eftersträvas. Att som forskare bli avslöjad med att enbart rapportera det som talar i den egna teorins favör är liktydigt med att bli ertappad med en dödssynd.

Av detta grundläggande ideal följer ett antal ordningsregler som bland forskare är så självklara att de sällan uttalas explicit. Exempelvis får jag som forskare aldrig lov att använda mig av ett argument som jag vet är felaktigt. Om någon påvisar att ett argument jag använt är ohållbart, så använder jag inte det mer. Och om jag tycker mig finna ett argument som kullkastar etablerad teori, så bemödar jag mig om att ta reda på om argumentet måhända diskuterats tidigare och vad teorin i så fall har att säga om det, innan jag skrider till publicering.


Allt detta gäller inom den vetenskapliga litteraturen. Visst händer det att forskare bryter mot reglerna, men vi är i alla fall överens om att sådana brott är förkastliga, och forskarsamhället har ett antal instrument (framför allt peer review-systemet) som syftar till att göra brotten så ovanliga som möjligt.

Annat är läget då vi lämnar vetenskapens inre krets och ger oss ut i det offentliga samtalet på exempelvis dagstidningarnas debattsidor. Där värderas intellektuell hederlighet inte alltid lika högt. Rikligt med exempel finner vi i klimatdebatten. I Sverige har detta blivit särskilt påtagligt det senaste året, framför allt i och med att den sammanslutning som kallar sig Stockholmsinitiativet flyttat fram sina positioner, och energiskt spridit sina villfarelser i svensk dagspress. Att sammanfatta deras spretiga budskap är ingen enkel uppgift, men det tycks gå ut på att (a) någon global uppvärmning inte pågår, (b) om den pågår så är den i varje fall inte orsakad av fossilbränsleförbränning eller annan mänsklig aktivitet, (c) om den ändå skulle vara orsakad av mänsklig aktivitet så är det hur som helst inte farligt med lite uppvärmning, och (d) om uppvärmningen likväl skulle visa sig ha negativa effekter så är det ändå för sent att göra något åt saken.

I tidskriften Folkvett 4/4008 (se http://www.vof.se/tidigare.php) gör jag en relativt noggrann genomgång av ett antal texter författade av företrädare för Stockholmsinitiativet, och påvisar bristerna och de direkta pseudovetenskapligheterna i argumentationen. Den som läser min granskning kan lätt få intrycket att den värste demagogen och irrpropagandisten i svensk klimatdebatt heter Peter Stilbs. Detta var antagligen riktigt vid den tidpunkt för ett halvår sedan då jag författade min Folkvett-artikel, men därefter har Stilbs fått hård konkurrens, och förmodligen rentav överträffats, av den f.d. industridirektören Lars Bern.

Denne hade under hösten 2008 (och gissningsvis åtminstone delvis i kraft av sin styrelsepost i Svenska Dagbladets stiftelse) till synes obegränsad tillgång till spaltutrymme på SvD Brännpunkt. Detta utnyttjade han rikligt, både med egna texter och i sällskap med Stockholmsinitiativskollegor, till att gå till storms mot klimatvetenskapen. I en serie ensamförfattade artiklar (SvD 18/11, 23/11 och 26/11 2008) berömmer Bern sig om att ha gjort en ”djupdykning i aktuell klimatforskning”, men serverar ett sammelsurium av omotiverade påståenden, förvirrade hobbyteorier, vilseledande uppgifter och rena lögner. När forskare korrigerar felaktigheterna (SvD 22/11 och 26/11) upprepar han dem och fyller på med nya. Jag skall inte här återge diskussionen, utan nöjer mig med ett exempel på en fräck lögn från Berns sida – en som inte avslöjades i SvD-debatten av det skälet att han hade förmånen att få sista ordet.

Lars Bern påstår den 23/11, som ett led i sina försök att hävda att den globala uppvärmningen stannat av, att oktober 2008 var ”en av de kallaste” oktobermånaderna på 115 år. Då Johan Kleman m.fl (26/11) påpekar att oktober 2008 i själva verket var en av de fem-sex varmaste under denna tidsperiod, så svarar Bern (26/11) med något för honom så ovanligt som en källhänvisning. Det visar sig att han hämtat sin uppgift från en debattartikel i Daily Telegraph den 16/11 – så djup var alltså Berns ”djupdykning i aktuell klimatforskning”! Den som bemödar sig om att kolla Daily Telegraph-artikeln finner att den hänvisar till data som placerar oktober 2008 på 70:e plats av 114 i ifrågavarande värmeliga (”en av de kallaste”?). Och till råga på allt handlar dessa data inte om några globala medeltemperaturer, utan enbart om USA. Självklart går det alltid att hitta något hörn av världen där vädret under en kort period är kallare än vanligt.

Efter SvD-debatten har Lars Bern fortsatt att producera stolligheter, bl.a. på Newsmill med artiklar som ”Hör klimatalarmismens stöveltramp!” (2/1 2009) och ”Anders Wijkman är pinsam” (31/3 2009). I den senare, undertecknad tillsammans med Maggie Thauersköld, fortsätter Bern sin anekdotiskt anstrukna argumentation för att någon global uppvärmning inte föreligger.

Från Stockholmsinitiativets sida har man varit särskilt förtjust i att påpeka att 2008 var ett kallare år än 1998 – ett korrekt men ganska intetsägande påstående, då ju vädrets naturliga variationer är så kaotiska att jämförelser mellan enskilda år säger mycket lite eller ingenting om vartåt klimatet är på väg. Berns (lögnaktiga) påstående i SvD angående medeltemperaturen en enskild månad är givetvis ännu fåraktigare, och i den nya Newsmill-artikeln med Thauersköld går han ytterligare ett steg i denna riktning, och anför enskilda väderhändelser – som t.ex. att det snöade i London den 29 oktober – som stöd för sin tes. Man kan undra vad näst steg blir – kanske kommer Bern att peka på att solen värmde skönt på Djurgården häromdagen, men att vädret denna morgon är betydligt mera kylslaget, varför den globala uppvärmningen kan avfärdas som en myt?

Vidare påstår Bern och Thauersköld att “Arktis istäcke vuxit och återgått till sin normala utbredning”. Att istäcket vuxit det gångna halvåret är sant – istäcket växer nämligen alltid på vintern. Men att det skulle ha nått den normala utbredningen är ännu en skamlös förvanskning av fakta (för en oförfalskad bild av läget rekommenderar jag amerikanska National Snow and Ice Data Center: http://nsidc.org/arcticseaicenews/). Att Bern och Thauersköld pekar på istäcket i Arktis som tecken på att jorden blir kallare, kort efter att dess utbredning somrarna 2007 och 2008 givit de två överlägset lägsta noteringarna sedan mätningarna startade, visar hur cyniskt de spekulerar i läsekretsens okunnighet.

“Wijkman är pinsam”, hävdar Lars Bern och Maggie Thauersköld i sin artikel. Vad har då Wijkman gjort sig skyldig till som förtjänar ett sådant tillmäle? Jo, han ansluter sig till klimatforskarnas bedömning av läget. Det enda i sammanhanget som förtjänar kallas pinsamt är enligt min mening Berns och Thauerskölds övertygelse om att de själva förmår göra en bättre bedömning genom att välja, vraka och förvanska bland de miljontals fakta- och sifferuppgifter som finns att välja bland i meteorologernas databaser.

Från Stockholmsinitiativets försvarare har jag ibland fått höra att det är orimligt att ställa samma krav på stringens i debattartiklar på Newsmill eller i SvD som i vetenskapliga tidskrifter. Och visst är det så. Här talar vi emellertid om ohederligheter och direkta lögner, och sådana är givetvis precis lika förkastliga på Newsmill som i den vetenskapliga litteraturen.

Avslutningsvis. Måhända är det lite självgott av mig, som vetenskapsman, att kontrastera de strikta krav på hederlighet som gäller inom vetenskapen mot den släpphänthet som råder på tidningarnas debattsidor. Även i forskarsamhället förekommer rötägg. Det manar till eftertanke att både Peter Stilbs och Lars Bern är sprungna ur vetenskapssamhället (Stilbs är professor och Bern är teknologie doktor). Tydligen snappar inte alla forskarstudenter upp de etiska riktlinjer jag inledde med att skissera. Stilbs och Bern är visserligen båda i pensionsåldern, men deras exempel tyder ändå på vikten av att noggrant förmedla grundläggande forskningsetiska värderingar till varje ny generation av forskare.

 Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/5612

78 kommentarer Logga in för att kommentera
I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Briljant! Det är dags att syna klimatförvirrarnas bluff.

Permalänk | Anmäl #1 Anders E, 2009-04-03, 14:26

Vad är briljant?
Jag finner inte ett enda argument för att CO2 molekylens logaritmiskt avtagande växthuseffekt som funktion av halten, skulle ha några exponentiella förstärkningseffekter i atmosfären?
Vi kan inte på minsta vis mäta någon som helst ökning av växthuseffekten som funktion av fossilförbränning och då kan aldrig de som utvinner fossilkol övertalas att minska sin utvinning.
Alla vet ju dessutom att även EU anstränger sig för att med kapital och politik stödja utvinning i känsliga Arktiska områden.
Att Bryssel nyligen beställt ett isbrytande borrfartyg för 6,5miljader av era skattepengar, kanske kan ge en hint.
Ska det gå biogas i ledningen på Östersjöns botten?
Ingen bryr sig ty det finns ingen risk för en klimatkatastrof och som vanligt är ledarnas moral i botten.
Kan de få lite mer makt och ge medborgarna en fokuseringspunkt, så de får leka i fred, duger det bra.

Nu då det dessutom är vetenskapligt är styrkt att starka försvagningseffekter helt dominerar, så kan jag inte förså hur Olle tänker.

Vad har Olle för mätdata?

Om Olle har det, varför lägger han inte fram de då så vi äntligen kan hjälpas åt att ta fram de energisystem som har förutsättning att priskonkurrera ut fossilkol?

Det är inte vindkraft eller att spara som kommer att priskonkurrera ut Kina och Indiens hysteriska fossilförbränningaökningökning.

O.K. jag skummade i texten, såg bara personangrepp och misstänkliggörande av andra, ganska barnsligt eller hur?

Permalänk | Anmäl #2 Gunnar Littmarck, 2009-04-03, 14:51

Några kommentarer a la de som AGW-evangelisterna brukar släpa fram i de här debatterna.
1. Olle Häggström är ingen klimatforskare utan matematiker, därför ska han inte uttala sig i klimatfrågor.
2. Häggström menar att det är löjligt att jämföra 2008 och 1998 eftersom det är en så kort tidsperiod. Sedan kommer han dragande med "bevis" i form av en iskarta som visar tre månader...
3. Att Häggström blivit professor, med tanke på det uppenbart obefintliga kritiska tänkandet och analyserandet, säger en hel del om svenskt utbildningsväsen.

Permalänk | Anmäl #3 Albert Gåår, 2009-04-03, 15:25

Jag noterade samma sak

En massa prat kring hur skaer och ting egentligen borde vara (inom tex naturvetenskaplig forskning), och därefter en massa personomdömen, påhopp och rentvav rena oförskämdheter mot namngivna personer som inte delar Häggstroms tro (Tro! För det et är det är allt han diskuterar) om hur klimatet och forskningen om detsamma ligger till. (Det närmaste ett argument han kommer är att man kan tvista om vad som skulle utgöra ett 'normalt' arktiskt istäcke)

Men framför allt finner jag det bedrövligt att han både i titeln, men även flera ggr i texten öppet påstår att Bern och Stilbs är ute i ohederliga syften, dvs medvetet far med osanningar.

Häggströms egna försök att återge 'Stockholmsinitiativets' ståndpunkter faller betänkligt nära något jag skulle uppfatta som medvetet missvisande (men givet att han knappt någonsin nämner något om själva sakfrågan, skulle det ändå bero på okunskap).

Hans tidigare försök att som okunnig i sakfrågan, men med vilja att vara procedurdomare (tex i VoF) har varit rejäla dikeskörningar. Där han dels brutit mot ett flertal av det 'ädla principer' han nyss framhöll, och dels helt missvisande (felaktigt) framställer sådant han tror bekräftar hans fördomar.

Det är lite beklämmande att han ger sig på att försöka spela domare i en disciplin där han inte ens har gläntat på sakfrågorna. Och det förtar tyvärr hans insatser om vilja motverka 'Pseudovetenskap' helt och hållet.

I princip skulle man kunna ta hela hans artikel som ett utmärkt exempel på att även en akademisk examen och/eller titel inte medför vare sig kunskap eller omdöme i någon vidare bemärkelse.

Det enda budskap som han, och så många andra i samma fråga, vill förmedla är att folk med som inte blint accepterar och tror på ganska löst uppställda hypotser, eller bara säger att man måste undersöka fler aspekter och faktorer, inte borde få yttra sig. Och om dom ändå gör det, skall det ösas okvädningar och rena oförskämdheter över dem.

Tragiskt, men det är väl så långt hans 'vetenskapliga förhållningssätt och heder' räcker i denna fråga.

Permalänk | Anmäl #4 Jonas N, 2009-04-03, 15:58

Olle, jag har läst din sanslösa artikel i folkvett och den är ju bara ett desperat försök till karaktärsmord på Stockholmsinitiativet i allmänhet och Peter Stilbs i synnerhet precis som denna artikel där pajerna riktas mot Lars Bern och Maggie Thauersköld.

Vidare så säger du:
"Att som forskare bli avslöjad med att enbart rapportera det som talar i den egna teorins favör är liktydigt med att bli ertappad med en dödssynd."

Kan du vara vänlig och kommentera de här två rapporterna om klimatforskningen från Gerhard Gerlich Institut für Matematische Physik i Braunschweig.
http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/0707/0707.1161v4.pdf

Den finns också publicerat i International Journal of Modern Physics B, Vol. 23, No. 3 (30 January 2009), 275-364.

och så en kommentar om denna forskningsrapport om posetiv återkoppling eller rättare sagt avsaknaden av posetiv återkoppling vilket gör hela AGW hypotesen till en i mängden motbevisade och avskrivna hypoteser.
http://www.drroyspencer.com/Spencer-and-Braswell-08.pdf

Tack på förhand
RW

Permalänk | Anmäl #5 RW, 2009-04-03, 16:23

RW, du är medveten om att de två artiklarna du länkar till totalt motsäger varandra, eller?

Permalänk | Anmäl #6 ErikS, 2009-04-03, 17:39

Häggström borde följa sina egna ideal. I VoF-artikeln hävdar han bla att klimatskepsis saknar trovärdighet eftersom få artiklar publicerats i facktidsskrifter. Så anför han en skandaliserad rapport av Orestes som "bevis" på detta. Till och med en bachelorstudent förstår att också facktidsskrifter kan ha slagsida emellanåt, och att hänvisa till en rapport som till och med dens författare medger är undermålig, är akademisk latskap. Om inte det rent av är oredlighet...

Permalänk | Anmäl #7 Kerstin Dahl, 2009-04-03, 18:37

ErikS
Så som jag förstår så säger Gerhard Gerlich Institut i korthet att iden om växthuseffekt strider mot kända fysiska lagar och Roy Spenser att det som förr tolkades positiv feedback numer anses vara negativ feedback. Ingen direkt motsägelse.
Men detta är ju helt off topic, jag blev egentligen bara lite tjurig när Olle istället för att tala om vetenskapliga belägg och fakta enbart sysslar med "trashtalk" så därfar tänkte jag att han kunde få tillfälle att läsa lite av skeptikersidans olika synpunkter som straff för att han är så gnällig.

God Kväll
RW

Permalänk | Anmäl #8 RW, 2009-04-03, 19:33

Det är ritkigt lustigt att se hur upprörda AGW kritiker blir när begreppet förnekare kommer men deras användning av klimatnazister om AGW förespråkarna är helt ok. Ännu lustigare är deras förkärlek att krama den ena stolligare ideen efter den andra. Ena dagen är växhuseffekten motbevisad, andra dagen är den ökade T orsakad av Jordens rotation, nästa dag är numeriska modeller skräp, men sen kommer en modell som "vederlägger" AGW och se, den måste ju naturligtvis vara korrekt! Helt hystersikt lustigt är ju att AGW förespråkarna kallas för troende men inte kritiker stollarna som drar fram den ena vederlagda stolligheten efter den andra.

Det finns ett veritabelt berg av lustigheter, som ett sista exempel kan nämnas Inhofe's lista. Som ovan nämnts så sågas Naomi Orestes litteraturstudie vid fotknölarna, men de listor som har ett ett urspung från Inhofe tas som den absoluta sanningen(?). Kritiker sidan visar mer än väl deras förkärlek för cherry picking.

Permalänk | Anmäl #9 calle, 2009-04-03, 19:51

RW, Spencers arbeten försöker visa att den återkopplingen till den direkta påverkan den förstärkta växthuseffekten koldioxiden orsakar är liten. Gerlich hävdar att växthuseffekten inte existerar över huvud taget. Ser du motsättningen?

Permalänk | Anmäl #10 ErikS, 2009-04-03, 20:16

Visst finns där lustigheter

En av dom mer repeterbara är alla glada amatörer som tror sig kunna bidra med att sårida ljus på sakfrågan utan att någonsin förstå eller ens beröra sakfrågan. Gore har gjort sig sin post-politiska karriär på detta, rakat hem några PK-pris (som kommer att vara en förlägenhet för kommitéerna under många år), och han försöker dessutom skapa sig en förmögenhet genom att lobba för lagstiftning som gör (idag) fullständigt meningslös teknik tvingande.

Naomi Oreskes är en annan aningslös 'tyckare' som idag (framgångsrikt, det skall erkännas) mässar om att oljeindustriers existens (och likaså tobaksindustrins!) utgör det primära förklaringsvärdet i sakfrågan. Gore snappade upp hennes 1-tryckt-sida långa pamflett, och trodde (kanske ärligt?) att den avgjorde sakfrågan. Olle H, kommer snart ett decennium senare och försöker samma trick utan att ens ha läst och/eller förståt den sidan och vad hon faktiskt kan uttala sig om.

Doktorand Magnus W brukar komma med samma sorts 'expert-bedömningar' från sidolinjen, em i fel arena. Och där finns aningslösa wannabes som tom hänger kring Westerstrand och Häggström, som tror att deras malande om 'ju peer-reviewad och publicerad' på något sätt avgör en fråga definitivt. Ytterligare andra försöker med annan meta-argumentation, om enskildas privatliv, umgänge eller ordval, om det politiska spelet alla vindlingar (men bara åt ena hållet) osv.

En sak är dock genomgående hos dessa bystanders: De skyr sakfrågan som pesten, och blir väldigt uppbragda över att deras tomma prat och okkunighet påpekas, och de blir väldigt giftiga och personliga när de blir utmanade.

Att Olle Häggström skulle vara omedveten om alla hat-artiklar om tex påstått köpta oljebolags-lakejer mot dem som ifrågasätter den rätta tron, tom av 'seriösa' akademiker håller jag för fullkomligt osannolik.

Men som jag skrev: "det är väl så långt hans 'vetenskapliga förhållningssätt och heder' räcker i denna fråga"! Han försöker ju nästan med lika grava anklagelser!

Permalänk | Anmäl #11 Jonas N, 2009-04-03, 21:08

Hej Olle Häggström!
Det är alltid en "rolig" debatt på klimatsidan. Speciellt när "Uppsalamaffian" sätter igång och kritiserar kritikerna. Man undrar varför det är så känsligt med lite kritik? Normallt i vetenskapliga fall brukar man uppskatta kritik men INTE i klimatdebatten av de som dessutom har bevisbördan! Som medlem i föreningen Vetenskap och folkbildning (de ger ut tidskriften Folkvett) blev jag mycket upprörd över din raljerande artikel om pseudovetenskap. Ditt raljerande fortsätter du med i denna artikel. Det kommer att bli många ord du kommer att bli tvungen att äta upp inom en inte så avlägsen framtid!

Permalänk | Anmäl #12 TÅGMICKE, 2009-04-03, 21:28

Hello Mr Olle Haggstrom!
Some good advice: do not leave your day job!
Keep up the good work cos I need some more money!

Permalänk | Anmäl #13 Al Gore, 2009-04-03, 21:34

Tack Olle, instämmer i allt. Att läsa Lars Bern är pinsamt. Herr Stilbs verkar mest arg och Maggie T är mest okunnig besserw.

Permalänk | Anmäl #14 Jens, 2009-04-04, 02:43

Det går utför med klimatizmen snart bara varmluften kvar som dom uppvärmningstroende producerar med allt sitt snack. I Olles fall dessutom extra långrandigt och bara trovärdigt för tidigare medlemmar i AGW sekten. På det hela en rätt desperat drapa med infama misskrediteringar, halvsanningar och monumental egenrättfärdighet. Allt precis som vanligt när fanatiker kritiserar folk som ser på verkligheten istället för att tro blint på i det här fallet klimatmyten.

Permalänk | Anmäl #15 RedH, 2009-04-04, 04:08

Häggström ondgör sig över att temperaturjämförelser görs för så korta perioder som 1998-2008. Strax därefter tar han Arktis isförändringar 1979-2008 som intäkt för att kritikerna har fel. En i sanning intressant logik!
Som sagt, det är inte kritikerna som har bevisbördan för den av politikerpanelen IPCC framlagda klimatmodellen. Den uppgiften åvilar naturligtvis AGW-anhängarna som, trots ett otal framlagda fakta som talar emot IPCC-hypotesen och datormodellernas resultat, duckar inför denna sin skyldighet.

Permalänk | Anmäl #16 Ernst Herslow, 2009-04-04, 07:43

Verkar som om ett gäng enfaldiga förnekare gaddat ihop sig här. Tydligen saknar man tom. förmåga att följa ett logiskt resonemang i flera led.
Det är patetiskt att ett gäng okunniga demagoger försöker förneka fakta -- ungefär like enfaldigt som när religiösa fanatiker i USA förnekar evolutionen och hävdar att Gud skapade världen på 7 dagar.

Sådana typer som ni får mig spyfärdig.

Permalänk | Anmäl #17 Sunny, 2009-04-04, 08:52

Ernst
Så när tror du att mätningarna i Arktis började?

Permalänk | Anmäl #18 calle, 2009-04-04, 09:05

Det var liksom min poäng; Häggström hänger upp sin motkitik på den i klimatsammanhang korta period som man haft satellitmätningar av Arktis isar, och bortser från att mätperioden är just kort, eftersom han tror att det främjar den egna ståndpunkten. Samtidigt är det enligt Häggström förkastligt att hänvisa till temperaturmätperioden 1998-2008. Det är förvisso också i klimatsammanhang en kort tidsperiod, men eftersom IPCCs modeller förutsagt att det under denna period borde ha blivit varmare, finns det en viss förklaringsskyldighet från AGW-hållet, när det enligt observationerna inte blivit varmare, eller hur?

Permalänk | Anmäl #19 Ernst Herslow, 2009-04-04, 10:10

Ernst Herslow,

Förklaringsskyldigheten är gott och väl uppfylld. 1998 var ett extremt El Niño-år. Under 2000-talet har La Niña-förhållanden dominerat. Vi har nu solaktivitet som kan vara den lägsta på bortemot 100 år. Trots det var 2008 ett av de tio varmaste åren sedan andra halvan av 1800-talet och sannolikt betydligt längre tillbaka i tiden.

Det här är naturligtvis inte okänt för dig - du bara "glömmer" att nämna det. Därmed bekräftar du också Olle Häggströms tes i artikeln ovan.

Permalänk | Anmäl #20 Anders E, 2009-04-04, 10:59

Anders E

Häggströms tes är att folk som inte religiöst tror på AGW-debaklet egentligen är ohederliga och oredliga i debatten.

Det är ytterligare en av de många stödhypoteser som AGW-kramarna behöver ställa upp för att bygget inte skall rasa:

'Det råder visst konsenus, och de som hävdar annat ljuger bara .. '

Permalänk | Anmäl #21 Jonas N, 2009-04-04, 11:12

Jonas N,

Lars Bern, Maggie Thauersköld, Ernst Herslow framträder liksom Olle Häggström och jag själv med fullständigt namn. I fortsättningen begränsar jag mig till att bemöta dem som gör det, i hopp om att det bidrar till att lyfta debattnivån.

Hoppas du vill följa vårt exempel.

Permalänk | Anmäl #22 Anders Emretsson, 2009-04-04, 11:29

Det finns väl inget alls som hindrar dig att höja nivån i debatten. Ett exempel skulle kunna vara att avstå från att kalla folk för lögnare och bluffmakare.

Permalänk | Anmäl #23 Jonas N, 2009-04-04, 11:48

I en statistikkurs gav Olle Häggström mig lägsta poäng på en bokrecension av en bok om sannolikhetslära med motiveringen att min recension var för tråkig. Var det vetenskapligt eller akademiskt korrekt gjort? Jag upplevde det som väldigt godtyckligt och subjektivt. Speciellt då det inte stog något i kursens läroplan om att studenterna skulle lära sig att underhålla genom text eller på annat sätt uppvisa förmåga att fånga eventuella läsares intresse.

Jag har med andra ord insett att man skall ta gubbens kritik och arbete med en hel del nypa salt då han låter sina egna personliga värderingar och preferenser styra hans arbete.

Permalänk | Anmäl #24 Johan Nilsson Svensson, 2009-04-04, 13:13

Bra skrivet! När ekonomiska intressen, lobbyorganisationer och vetenskapsförnekare mobiliserar blir det viktigt att journalister, publicister och inte minst företrädare för vetenskapen tar sitt ansvar. Forskare måste bli bättre på synas i media och media måste skaffa sig mycket bättre kunskap om de sakfrågor som behandlas, och om vetenskap i allmänhet.

Permalänk | Anmäl #25 ingenstans, 2009-04-04, 14:50

1 ) Erkänns att medeltemperaturen inte har stigit sedan 1998?
2 ) Erkänns att alla publikationer som visar på katastrofala uppvärmnings-siffror förlitar sig på datamodeller som inte använder sig av all existerande information (i synnerhet inte effekten av sol-aktivitet)
3 ) Erkänns att CO2 i sig självt inte kan orsaka en ökning på mer än c:a 0.3 C över nuvarande medeltemperatur om mängden når det dubbla?
4 ) Erkänns det att samtliga modeller som förutspår katastrofala effekter förlitar sig på en eller flera omtvistade "feedback-effekter" där forskarna inte ännu är överens om de är positiva eller negativa, samt även ignorerar många andra existerande feedback-effekter?

Det intressanta med att inte tro på stöveltrampet är att man aldrig får svar på dessa frågor. Jag fortsätter att lova att öppet börja propagera för minskade koldioxid-utsläpp, så fort någon svarar på frågor som dessa på ett tillfredsställande sätt.

Permalänk | Anmäl #26 Hans Palmstierna, 2009-04-04, 16:38

Efter att ha läst artikeln och merparten av dess kommentarer så undrar jag hur många som har förstått att denna artikeln inte handlar om klimatförändringar utan om att Lars Bern med flera har återanvänt argument som de tidigare fått bevisade för sig som felaktiga (det om att Oktober 2008 var en i jämförelse kall månad är det tydligaste exemplet på det)..
Säg vad du vill om klimatförändringar, men håll åtminstone med om att det Lars Bern till synes har gjort är fullständigt förkastligt och bara leder till en förvirrad debatt. Det hade varit kul att se hur han själv kommenterar det hela.

Permalänk | Anmäl #27 Johan Carlsson, 2009-04-04, 17:09

Palmstierna: Du kan få svar av mig på din punkt 1. Snabbt hittar jag följande diagram på wikipedia: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Instrumental_Temperat.... Det är tydligt att den globala medeltemperaturen har ökat kraftigt sedan 1998.

RW och Palmstierna: FYI så är "återkoppling" det svenska ordet för "feedback" i sammanhanget.

Permalänk | Anmäl #28 ingenstans, 2009-04-04, 17:26

Johan C, jag tror Bern fick en massa ovett för att han felaktigt angav oktober som så kall. Menar du att han har upprepat den fadäsen?

Ingenstans, det är ju inte den röda linjen du skall titta på. Men fö så är GISS inte temperaturavläsningar, även om wikipedia säger det.

Permalänk | Anmäl #29 Jonas N, 2009-04-04, 18:35

Johan C, jag tror Bern fick en massa ovett för att han felaktigt angav oktober som så kall. Menar du att han har upprepat den fadäsen?

Ingenstans, det är ju inte den röda linjen du skall titta på. Men fö så är GISS inte temperaturavläsningar, även om wikipedia säger det.

Permalänk | Anmäl #30 Jonas N, 2009-04-04, 18:35

Jag tror inte att Lars Berns miss i sammanhanget med oktober månad i sig påverkar klimatet. Denna sak är väl känd och med tanke på att det är det enda du i huvudsak skjuter in dig på så drar jag slutsatsen att du inte har något i övrigt av vetenskapliga rön att delge oss andra?
.
Intressant att du väljer att hänvisa till Ice and Snow data center i din länk. Där kan vem som helst konstatera att arktis har ett något mindre istäcke än snittet 1979-2000. Antarktis har ett större än snittet 1979-2000 och dessa två tillsammans har ett större istäcke än snittet. Se: http://nsidc.org/data/seaice_index/
Man kan välja Arctic eller Antarctic i drop down listan. Utbredningen under 2007 var betydligt mindre men avvikelsen från normalt under 2008 är ytterst blygsam. Jag tycker nog att Lars Berns redovisning av fakta i det här fallet är mer korrekt än dina insinuationer.
.
En annan sak du borde reflektera över är att AGW anhängarna får svidande kritik för att dom regelmässigt smutskastar personer av annan uppfattning. Och för att dom inte bidrar med något av vetenskapligt värde. Hur tycker du själv att din artikel ställer sig i det sammanhanget?

Permalänk | Anmäl #31 Bocken Bruse, 2009-04-04, 20:33

En sak bara: Det finns inga "AGW-anhängare". Det handlar inte om att vara "för" eller "emot" något utan om att finna kunskap.

Permalänk | Anmäl #32 Anders Emretsson, 2009-04-04, 22:12

Anders Emretsson, du har naturligtvis rätt och fel. Du måste skriva "borde" handla om att finna kunskap. Eftersom du skriver, handlar om så stämmer det inte. Det handlar om prestige, politik och pengar tyvärr. Mot den bakgrunden finns det givetvis AGW anhängare.
.
Annars tycker jag att din inställning är sund. Jag önskar att hela debatten gick i din anda. Jag vet inte om du gillar saken eller inte men du har precis placerat dig själv någonstans i mitten av de så kallade skeptikerna.

Permalänk | Anmäl #33 Bocken Bruse, 2009-04-04, 22:42

Visst finns det AGW-anhängare. Och yttert lite från den sidan som kan klassas som AGW-troende, eller -anhängare har med 'söka kunskap' att göra. Häggströms artikeln har noll med 'söka kunskap' att göra, Anders E understryker den saken med eftertryck i första kommentaren. Det handlar inte ens om att bemöta Bern med argument för varför en annan syn vore mer korrekt (om man nu menar det)
.
Nästan det enda det handlar om där är att undvika själva sakfrågorna, och att försöka sätta ful-stämpel på de icke-troende.
.
Det finns förstås undantag, dvs folk som verkligen vill lära sig och förstå, bli klokare. Men de är i minoritet. Nästan allt som kommer är ren meta-argumentation, och det läskiga är att alldeles förbålt många av dem inte ens inser att de försöker kringå just precis sökandet efter kunskap

Permalänk | Anmäl #34 Jonas N, 2009-04-04, 23:16

Detta var en bra artikel!!!

Artikelförfattaren försöker inte att visa sig mer kompetent inom klimatforskning än de som sysslar med detta, utan visar bara exempel på felaktig information från stockholmsinitiativets medlemmar.

Tydligen har många som kommenterat här svårt att se denna skillnad. Artikelförfattaren gör inga som helst försök att vara något han inte är, vilket alltså står i skarp kontrast till stockholmsinitiativets medlemmar, utan visar enbart på uppenbara fel som spridits av vissa. Artikelförfattaren försöker inte stärka tesen om global uppvärmning, utan låter andra som är mer skickade att bedriva denna forskning stå för detta. Argumentation om tex istäcke på antarktis är därför fullständigt meningslös, vilket en del kommentatorer inte tycks ha insett.

Att söka kunskap är naturligtvis viktigt, men att tro sig veta allt inom ett vetenskapsområde inom vilket man saknar skolning är däremot dumdristigt. Även detta bör nog en del av de som kommenterat här, liksom stockholmsinitiativets medlemmar, tänka på.

Permalänk | Anmäl #35 Johan32, 2009-04-05, 00:08

Ernst Herslow, om du läser artikeln igen så ska du nog se att Häggström inte "ondgör sig över att temperaturjämförelser görs för så korta perioder som 1998-2008." Han påpekar att det är nonsens att dra slutsatser utifrån mätningar från två enskilda år. Ingen seriös debattör gör något sådant.

Permalänk | Anmäl #36 FredrikF, 2009-04-05, 11:19

Johan32, det meningslösa i argumentationen om istäcket. Riktar du den kritiken mot artikelförfattaren eller oss som kommenterat artikeln?
.
Jag förstår precis vad du tror dig syssla med. Problemet är att artikelförfattaren drog upp saken och tog ställning. Jag kunde bara inte låta bli att ironisera lite. Du får inte bjuda på sådana dumpassningar!
.
När du och färre och färre andra märker att ni har fel i sak, då är det inte länge viktigt! Tyvärr blir det fel i sak igen..
Det är viktigt, det är en avgörande fråga

Permalänk | Anmäl #37 Bocken Bruse, 2009-04-05, 12:36

Alltså, ju fler gånger jag läser artikeln desto mer irriterad över en sådan fantastisk ohederlighet blir jag. Det angränsar ju till åtalbart!
.
Artikelförfattaren som just satt nytt gällande svenskt rekord i absolut dumhet hävdar att Lars Berns påstående om Oktober månads temperatur är, jag citerar: "en fräck lögn". Lars B kan till och med hänvisa till källan. Att ha brustit i att kontrollera en källuppgift kan alltså helt plötsligt bli "en fräck lögn". Sakfrågan gäller dessutom temperaturen under en enskild månad. Något som AGW religiösa själv anser oviktigt. Viktigt verkar dock P Stilbs och L Berns ålder vara...suck.
.
Artikelförfattaren klargör i alla fall att han gärna säljer sin senaste bok. Tack!
.
Jag är beredd att lyssna till all saklig argumentation oavsett ståndpunkt. Jag tycker att man ska fokusera på sakfrågorna. Den här artikeln däremot får tills vidare tjäna som ett absolut lågvattenmärke och den sämsta smörja jag överhuvudtaget läst. Den kastar ett löjets skimmer över chalmers som institution. Trist!

Permalänk | Anmäl #38 Bocken Bruse, 2009-04-05, 13:01

En aspekt som bör uppmärksammas är det antal invektiv som används, i synnerhet sådana som är riktade mot motdebattörernas person.

Olle Häggström och hans medtyckare, t.ex. Thomas B Johansson, brukar ha runt 10-20 gånger fler invektiv än Lars Bern behöver.

Det säger en del om argumentationsförmågan respektive bristen på densamma.

Permalänk | Anmäl #39 goran, 2009-04-05, 15:03

Framtiden kommer utvisa om de simuleringar som visar på en entydig höjning av jordens medeltemperatur pga av ökade antropogena koldioxidutsläpp, stämmer eller ej.

Med tanke på alla de faktorer som verkar på klimatet så känns det som att skjuta på en sittande fågel att tvivla på att CO2-halten i luft är den enda dominerande klimatdrivande faktorn idag.

För en klimatrealist är det bara vänta och se tiden an. AGW-anhängarna har det nog mer arbetsamt. När förnekelsefasen gått över behöver reträttvägen förberedas genom tal om havens försurning etc.

Permalänk | Anmäl #40 Svempa, 2009-04-05, 17:29

För kännedom så är IPCCs uppgift enligt stiftelseurkund att visa att människan påverkar klimatet.
De som försvarar IPCCs modeller bör försöka ta del av följande:
http://uddebatt.wordpress.com/2009/04/05/fatal-errors-in-ipccs-global-cl...
skogsarbetare

Permalänk | Anmäl #41 ture Marklund, 2009-04-05, 18:13

Ang, en detalj. Wijkman ansluter sig INTE till klimatforskarna i den meningen att det är IPCC:s åsikter han företräder. Wijkman är kompis med James Hansen, den värste alarmisten av de alla. Det är också han så ger Gore "forskningsresultaten". Hansen puschar alltid de mest extrema scenariorna från datamodellsimuleringar. Helt utan grund- Det finns INGA observationer som stödjer Hansen/Wijkmans bild av klimatförändringarna och de har INTE stöd av mainstreamforskningen. Tyvärr så verkar professorn, som så många AGW-försvarare, väldigt okunning om själva AGW-hypotesen och om de faktiska osäkerheter som finns i klimatforskningen.

Permalänk | Anmäl #42 Adolf Goreing, 2009-04-05, 19:54

Bra, Häggström! Klimatlögnarnas felaktigheter får inte stå oemotsagda. Man fascineras över människors förmåga till dubbeltänk när det gäller just klimatet.

Och ni som insisterar på att förneka klimatförändringen enligt ovan, lär er lite grundläggande källkritik: lita inte på industrin och deras språkrör, utan lita på forskningen. Och ni konspirationsteoretiker som menar att forskarna inte alls är eniga, titta på det här:

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change#Survey...

Permalänk | Anmäl #43 Eirikur, 2009-04-05, 20:05

Det intressanta med klimatdebatten är att fakta inte längre spelar roll. Jag är tydligen motbevisad av en graf som stärker mitt påstående. Intressant. Mina frågor kvarstår följaktligen.

Permalänk | Anmäl #44 Hans Palmstierna, 2009-04-05, 20:19

Häggström: “[Stockholmsinitiativets budskap är] (a) någon global uppvärmning inte pågår, (b) om den pågår så är den i varje fall inte orsakad av fossilbränsleförbränning eller annan mänsklig aktivitet, (c) om den ändå skulle vara orsakad av mänsklig aktivitet så är det hur som helst inte farligt med lite uppvärmning, och (d) om uppvärmningen likväl skulle visa sig ha negativa effekter så är det ändå för sent att göra något åt saken.”
.
Här målas med grova penseldrag halmgubbar. Jag kan inte tänka mig att SI menar (a), (b) eller (d), och (c) anser även klimatforskare som tror på kraftig AGW. T ex han som ledde förhandlingarna i Köpenhamn, Mike Hulme:

http://magnusorerar.blogspot.com/2008/09/tror-p-antropogen-uppvrmning-em...

Permalänk | Anmäl #45 Magnus Andersson, 2009-04-05, 20:21

Det är inte svårt att förstå varför vissa kommer till de slutsatser de gör när de varken förstår vad de läser eller har förmåga till logiskt tänkande. T.ex. att inte förstå skillnaden mellan att jämföra en mätning år 2008 med en mätning år 1998 (vilket artikelförf kritiserar) och att mäta utvecklingen mellan 1998 och 2008 och använda sig av mätningar under samtliga år. Samt skillnaden mellan att välja ut de två mätpunkter som ger den bild man är ute efter att ge och att samla in många mätningar under en längre period för att kunna avgöra om det finns en trend åt det ena eller andra hållet. Man kan göra likadant med t ex brottsligheten. Genom att välja ett år då t ex antalet våldsbrott var ovanligt högt eller lågt och sedan jämföra med senare med ovanligt hög eller låg våldsnivå, allt efter vilket syfte man har. Vill man vara lite extra snitsig gör man en linjär regression och presenterar en kurva där tidpunkten för linjens början och slut väljs efter vilket resultat man vill ha, dvs, en ökning eller en minskning av något. En professor i bl a statistik som (artikelförf) förstår i alla fall en sak som många här verkar ha missat: Lögn, förbannad lögn och statistik. För att kunna genomskåda falska siffror krävs ofta stora kunskaper inom ett område och det räcker inte med fragmentarisk information som man letar upp här och där som stöd för sitt eget tyckande.

Permalänk | Anmäl #46 Indianen, 2009-04-05, 22:16

Det är närmast sorgligt att så många inte förstår vad denna artikel handlar om. Den handlar inte primärt om klimatologi, den handlar inte primärt om global uppvärmning, den handlar inte om koldioxid, och den handlar inte om återkopplingsmekanismer som kan påverka klimatet.
Artikeln handlar om att man ska presentera korrekta data om man känner dem. Artikeln handlar om att man inte ska plocka ut enstaka mätpunkter för att verifiera sina teorier utan att man istället ska försöka hitta mätpunkter som INTE stöder ens egna teorier. Artikeln handlar om normal forskningsmetodik, och INTE om klimatologi. Artikeln handlar om att om man själv erkänner något förhållande som korrekt, så ska man inte förneka detta i argumentationen. Om någon tex själv ansluter sig till att ett enstaka årsmått på den globala medeltemperaturen är ointressant, så ska man inte referera till detta i argumentationen. Allt detta faller också inom artikelförfattarens expertisområde.

För artikelns vidkommande spelar det inte någon roll om antarktis istäcke plötsligen skulle täcka södra halvklotet, det spelar inte någon roll om den globala medeltemperaturen under 2009 blir 10 grader lägre än medelvärdet för perioden 1960-1990, det spelar inte någon roll om mätningarna för 2008 visar sig vara helt felaktiga och 2008 egentligen är det kallaste året sedan 1900-talets början, det spelar inte någon roll om någon skulle visa att antropogena CO2-utsläpp helt oväntat sänker den globala medeltemperaturen, och det spelar inte någon roll vad gäller artikelns validitet om ökningen av den globala medeltemperaturen skulle visa sig bero av fiskfis.
Att anföra bevis, rapporter, data eller något annat som hänför sig till sådana saker är helt enkelt ointressant därför att de påverkar inte på något sätt argumentationen i artikeln, för det är inte det som artikeln handlar om.

DET ÄR OINTRESSANT DÄRFÖR ATT ARTIKELN RÖR INTE PRIMÄRT KLIMATOLOGI!!!

Artikeln tar upp vad artikelförfattaren tycker vara förvanskningar av data från stockholmsinitiativets sida. Artikeln tar upp exempel på retorik som används av stockholmsinitiativets förespråkare där de rimligen själva måste förstå att deras argumentation inte är hållbar osv. Artikelförfattaren exemplifierar också sådana fel, som tex vad gäller arktis istäckes utbredning, den globala medeltemperaturen för 2008 jmf 1998 etc. Artikelförfattaren påstår inte att minskningen av arktis istäcke är ett tecken på global uppvärming utan konstaterar enbart att stockholmsinitiativets argumentation är felaktig och cynisk. Artikelförfattaren visar också på direkt undermåliga källstudier som tex vad avser Berns referens till temperaturen för oktober 2008, som, alltså, förutom att ett sådant enstaka värde är helt ointressant också visar sig vara ett ointressant värde då det inte ens rör den globala temperaturen. Därtill så var Berns påstående om att det var kallast under 115 år tveksamt och dessutom så hade Bern plockat ut ett enstaka värde ur den enorma samling av möjliga värden för regioner som man kan tänkas konstruera. Bern gör sig alltså skyldig till att 1) överdriva - det kan knappast betrakas som en av de kallaste oktobermånaderna ens för ifrågavarande region, 2) selektivt plocka ut en region och framhäva denna som någon form av motbevis (statistiskt direkt felaktigt) trots att han rimligen vet att det är felaktigt, 3) använda data om en enstaka månad som motbevis trots att han rimligen vet att det är ointressant, 4) underlåta att presentera alla dessa invändningar som finns mot de siffror han presenterar osv.

DET handlar artikeln om.
Det är för artikelns vidkommande BETYDELSELÖST om stockholminitiativet i slutändan, mot förmodan, skulle visa sig ha rätt, för de har ändå gjort alla de fel som artikelförfattaren tar upp.

Permalänk | Anmäl #47 Johan32, 2009-04-06, 03:42

Olle låter som en vimpelhandlare som i sina bilannonser avslutar med

"endast seriösa ringer"

sedan att bilarna ifråga är lagade med petflaskor och spackel tycks i sammanhanget vara ovidkommade.

Permalänk | Anmäl #48 F.G. Engman, 2009-04-06, 05:41

Olle låter som en vimpelhandlare som i sina bilannonser avslutar med

"endast seriösa ringer"

sedan att bilarna ifråga är lagade med petflaskor och spackel tycks i sammanhanget vara ovidkommade.

Permalänk | Anmäl #49 F.G. Engman, 2009-04-06, 05:41

Johan32.
.
Som jag påpekar ovan gör Häggström själv fel eftersom han i påståendena (a), (b), (c) och (d) felaktigt tillspetsar vad SI anser. De förnekar inte att det blivit varmare sedan 1800-talet, och under 1900- och sent 1900-tal. De förnekar inte att människan står för en del av uppvärmningen, såsom stoftmolnets inverkan över Asien och växthuseffekten från extra CO2. Vad detta senare handlar om är proportioner, där ganska många av de främsta klimatforskarna anser att CO2 bara ger max +1 grad C om 100 år om CO2-halten fördubblas (de flesta av dem lär anse att temperaturökningen blir max +0.5 C). Det handlar alltså om en diskussion var forskningen står, och diskussion kräver inte strikt forskningsmetodik. Det är ett stickspår, förutom att Häggström inte argumenterar särskilt väl när han själv plockar saker utan att ge hela bilden samt felaktigt dömer andra för fuskande.
.
På Uppsalainitiativet används en trendlinje för senaste 30 årens temperaturdata för att bevisa att Bern hade fel i att senaste 10 år inte haft temperaturökning. Det var helt emot Häggströms råd, men det kritiserar inte Häggström. Sanningen är att på 11, 9, 8, 7, 6, 5 osv år har jorden inte haft någon temperaturökning att tala om (ev. mindre än +0.01 C för ett fåtal trender) med tre av de fyra vanligaste temperaturmätningsdata; för 9 år tillbaks måste GISS undantas.
.
Jag vet att du inte ville diskutera vetenskap, men det gör jag inte nu. Jag diskuterar Uppsalainitiativets vetenskapliga metod i deras diskuterande. Det är i en diskussion fullt tillåtet att som Bern säga att på 10 år temperaturen inte gått upp. Det är inte cherry picking. Jag frågade Uppsalainitiativet varför de valde just 30 års tid, när de ändå använde felaktig metodik eftersom de inte lade trendlinjen över de 10 år, som Bern nämnde och de påstod sig falsifiera, samt att, om de nu ville ta en lång period temperaturdata, i den serie fanns tillbaka till 1800-talet. Då svarade de att "klimatet var" cirka 30 år, vilket bara var hänvisning till flum -- det finns ingen officiell definition av klimat och det finns framför allt inget skäl natt använda fel metod även om en sådan funnits (för att se trend i klimat måste man i så fall även ha en period över 2 sampel, vilket bör vara åtminstone 60 år). Nej, man använde förstås senaste tydliga 30-åriga värmefasen för cirka en halv PDO-period, men det erkände man såklart inte. Hur som helst var det ett idiotiskt och misslyckat försök att falsifiera Berns påstående om temperaturtrenden under 10 år.
.
Vidare har enligt glaciologerna Arktis issmältning föga att göra med jordens medeltemperatur. Istället menar man att det är havsströmmar och vindar som påverkar den (och den isen har alltid varierat och för 6000-7000 år sedan var Arktis hav isfritt). Men då det är så är ju även Häggströms kritik av att ett värde där var felaktigt uppgivet irrelevant, enligt Häggströms egen logik. Jordens utbredning av havsis är just nu lite större än snittet sedan mätningarna startade, men Arktis havsis är marginellt mindre, men bara marginellt mindre, och isen där växer nu kraftigt till nästan delat högsta utbredning på 6 år. Det är också fakta att ta hänsyn till för den som anser att Arktis is är viktigt. Det anser nog inte Stockholmsinitiativet (SI), men det är mycket viktigt för WWF och andra mer eller mindre vetenskapliga (de mindre vetenskapliga är nog i majoritet) bland de som professionellt driver hypotesen att vi står inför katastrofal klimatförändring. Just för att Arktis is är så central för dessa nämnda -- och SI:s debattartiklar vänder sig såklart till allmänheten, inte s a s till “forskningsfronten” -- var det av SI relevant att ta upp isen. Man hade iofs även kunnat påpeka att den inte bara har bra tillväxt utan även att den är rätt oviktig.
.
Vidare påstår du att det inte spelar någon roll vad som händer med klimatet eftersom Häggströms artikel inte handlar om det, men samtidigt låter du ditt svar handla om klimatet när du i avslutningsvis skriver att "stockholminitiativet i slutändan, mot förmodan, [kan] visa sig ha rätt", vilket innebär att du tar ställning i frågan om sanningshalten beträffande människoorsakad klimatförändring (liten versus stor). Men ditt ställningstagande i den frågan kan väl inte bero av om SI när de diskuterar bryter mot vetenskapliga regler som en professor radat upp i denna artikel? Eller kan den det?
.
Det som bör vara intressant apropå sanningshalt, och alltså vad som är värt att diskutera, är vad naturen har för respons på CO2, inte om några inom SI någon gång råkar säga något fel och får bannor av en matematikprofessor för att de därför inte skulle ha använt sig av vetenskaplig metod. Inte sant?
.
Beträffande detta är det förresten upp till dig att vetenskapligt motivera varför du anser att SI:s debattartiklar avgör hur god forskningen är, för det måste ju vara syftet med Häggströms artikel eftersom att han annars använder forskningsmetodikskravet helt inadekvat -- och det största felet man kan göra i forskning är ju att använda inadekvata metoder! Det är alltså detta som är det stora felet med Häggströms artikel. SI forskar inte och om någon där bl a nämner att USA och många länder på andra håll haft kallaste vintern på säg 60 år för att poängtera en uppgift att temperaturen har fallit på senare tid (vilket den har) har inget brott mot vetenskap skett enligt de punkter du nämner, eller alla punkter Häggström nämner, då det aldrig handlat om forskning.
.
Häggström söker alltså ta heder och ära av de som i en debatt och med hänvisning till forskning (inte genom att forska) motsätter sig en hypotes med knepet att påstå att de måste använda forskningsmetodik. Genom att göra detta använder inte Häggström själv valid argumentation, och det borde -- om inte annat -- vara ett tecken på att han knappast själv är någon bra forskare.
.
Det Häggström tar upp om väder, som Bern och Maggie nämnde, är f ö något t ex även Klas Eklund skriver om på bl a första sidan i sin bok Vårt Klimat samt som Al Gore ägnar nästan hela sin film åt. Bern och Maggie nämner dock efter sina rekordexempel att de många händelserna sammanfaller med att temperaturen fallit de senaste åren. Därmed kopplas exemplen i artikeln på ett försvarbart sätt till annat än cherry picking. En debattartikel är alltså inte vetenskap, men logik och pregnans ska förstås finnas liksom frånvaro av lurendrejeri. Frågan är om inte Häggström själv (liksom du nu) inte lurar läsarna när han (du) applicerar forskarkrav på debattartiklar samt (Häggström) undanhåller bl a hur väderrekordsexemplen i Berns/Maggies artikel faktiskt används som argumentsutfyllnad för ett korrekt sakpåstående om att jorden blivit kallare under senare tid?
.
Du påstår att de inte gjorde vetenskapligt rätt, men det är ditt krav på att ett väderexempel inte får användas, och ditt eget slarv med att du inte ser att Häggström missar att beskriva hur exemplet användes utan påstår att det bara var ren cherry picking, som egentligen är problemet och, om man så vill, är en sorts cherry picking.
.
Apropå vetenskaplighet. I vetenskap krävs ju att man kan belägga sina uppgifter. Häggström påstår att SI använt "ohederligheter och direkta lögner". Belägger Häggström detta? Förklara i så fall var.
.
Summa summarum har SI inte gjort några fel. Häggström har däremot här med ett inadekvat -- och i sina exempel felaktigt -- användande av vetenskaplig metod, anklagat SI för ohederlighet och lögn samt dessutom i stort sett förtalat Stilbs och Bern med epitetet “rötägg”.
.
Att Häggström i sista stycket påstår att en i en diskussion antagen viss åsikt, nämligen att inte antropogen global uppvärmning förstärks (till över cirka 1 grad C), inte är forskningsetiskt acceptabelt visar också på att Häggström inte kan skilja på forskning och allmän debatt. Verkar det kompetent?!?

Permalänk | Anmäl #50 Magnus Andersson, 2009-04-06, 05:58


annons:
annons:

Newsmill-bloggen

Svar till Viktor Barth-Kron

I fredagens DN Kultur skriver Viktor Barth-Kron om ”Newsmill och sponsorerna”. ...

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Du kan kommentera och skriva egna inlägg som publiceras på hög nivå eller medverka genom din blogg.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Svar till Viktor Barth-Kron

I fredagens DN Kultur skriver Viktor Barth-Kron om ”Newsmill och sponsorerna”. ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.