Palestinian Population by Locality and Refugee Status

click here to download

Locality Refugee Status Total
Refugee Not Refugee Not Stated
Number Percentage Number Percentage Number Percentage
Iktaba 485 32.9 984 66.7 6 0.4 1475
Al Jarushiya 57 8.4 610 90.1 10 1.5 677
Al Haffasi - 0.0 120 100.0 - 0.0 120
Ar Ras 42 11.1 336 88.9 - 0.0 378
Al Masqufa 2 1.3 149 94.3 7 4.4 158
An Nazla ash Sharqiya 66 5.4 1150 93.5 14 1.1 1230
An Nazla al Gharbiya 40 6.1 621 93.9 - 0.0 661
An Nazla al Wusta 120 38.7 190 61.3 - 0.0 310
Baqa ash Sharqiya 624 20.4 2429 79.5 1 0.0 3054
Bal'a 1111 20.4 4298 78.9 35 0.6 5444
Beit Lid 1212 27.5 3164 71.7 34 0.8 4410
Khirbet at Tayyah 214 82.3 46 17.7 - 0.0 260
Khirbet Jubara 65 26.6 179 73.4 - 0.0 244
Deir al Ghusun 660 9.4 6356 90.1 39 0.6 7055
Dhinnaba 3577 56.8 2662 42.3 54 0.9 6293
Ramin 202 12.9 1365 87.1 - 0.0 1567
Zeita 503 21.5 1840 78.5 1 0.0 2344
Saffarin 76 9.8 690 89.3 7 0.9 773
Shufa 51 5.4 885 94.6 - 0.0 936
Seida 45 2.0 2239 97.5 13 0.6 2297
Tulkarm 10652 31.4 23153 68.3 116 0.3 33921
Attil 2110 27.2 5635 72.6 15 0.2 7760
Izbat al Khilal - 0.0 69 100.0 - 0.0 69
Izbat Abu Khameish 1 2.7 36 97.3 - 0.0 37
'Izbat Shufa 149 20.2 578 78.5 9 1.2 736
Akkaba - 0.0 195 100.0 - 0.0 195
Illar 341 6.6 4749 92.5 43 0.8 5133
Anabta 717 13.1 4637 85.0 99 1.8 5453
Far'un 592 24.9 1781 74.8 7 0.3 2380
Qaffin 389 6.0 6094 93.4 41 0.6 6524
Kafa - 0.0 249 95.8 11 4.2 260
Kafr al Labad 125 4.2 2844 94.5 40 1.3 3009
Kafr Jammal 195 10.2 1659 87.0 53 2.8 1907
Kafr Rumman 295 45.5 354 54.5 - 0.0 649
Kafr Zibad 185 19.0 787 80.7 3 0.3 975
Kafr Sur 126 13.5 799 85.4 11 1.2 936
Kafr 'Abbush 276 24.8 829 74.6 6 0.5 1111
Kur 19 7.9 223 92.1 - 0.0 242
Camp Tulkarm 9478 94.0 558 5.5 43 0.4 10079
Nur Shams Camp 5594 95.1 237 4.0 53 0.9 5884
Nazlat Abu Nar 82 56.2 64 43.8 - 0.0 146
Nazlat 'Isa 162 8.7 1692 90.6 14 0.7 1868
Total 40640 31.5 87535 67.9 785 0.6 128960