Dyes for Porcupine-Quills and Horse-Hair
To view Cree Syllabics, download the fonts here .Cree Fonts

ᐊᔨ, ᑲᔮᐢ, ᐁᑯᓂᐠ ᐊᓂᑭ ᑳ ᐃᑌᐧᔦᐠ ᐊᓂᑭ, ᑳ ᓅᐦᑌ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒣᐠ, ᑳ ᑲᐢᑭᑳᐧᓵᐧᑫᕽ ᐊᓂᑭ, ᑲᔮᐢ ᐁᓴ ᓇᒪ ᑮᑲᐧᕀ ᐊᔨᐢᐠ ᐆᒪ - ᓂᑲ ᐃᑖᐧᐣ, ᐊᑎᓯᑲᐣ ᑭᑎᓯᔩᐦᑳᑌᓈᐚᐤ, ᓇᒪ ᑮᑲᐧᕀ ᐁᑯᐢᐲᕽ ᑲᔮᐢ, ᓇᒨᔭ ᑮᑲᐧᕀ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᑯᕽ ᐁᑯᑐᐘᕽ ᑲᔮᐢ ᐅᐦᒋ ᐃᐦᑕᑯᐣ -, ᐁᑲᐧ ᐃᐢᑫᐧᐘᐠ ᐆᑭ, ᑖᓂᓯ ᐁ ᑮ ᐃᑑᑕᐦᑭᐠ ᐊᓂᐦᐃ, ᐁ ᐅᓰᐦᐋᒋᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᐁ ᐊᑎᓵᐧᒋᐠ ᐊᓂᐦᐃ, ᐁᑯᓂ ᐊᓂᐦᐃ, ᐁᑲᐧ - ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ ᐁ ᑮ ᐃᑌᐧᒋᐠ ᒫᓇ, ᓅᐦᑯᒼ ᒫᓇ ᐁᑯᓯ ᐁ ᑮ ᐃᑌᐧᐟ - ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ ᐆᐦᐃ ᓇᓈᑐᕽ, ᐁᑯᑐᐘᕽ ᐁ ᑮ ᐋᐸᒋᐦᑖᒋᐠ, ᐋᑎᐦᐟ ᒪᐢᑭᐦᑭᕀ ᐆᒪ ᑕ ᐅᑎᓇᒥᕽ, ᑖᐱᐢᑰᐨ ᐁᑲᐧ ᓈᓂᑕᐤ ᑕ ᐸᑳᐦᑖᕽ, ᐋᐢᑲᐤ ᐸᑲᐢᑭ ᒪᐦᑳᐧᑲᒥᐤ, ᐋᐢᑲᐤ green ᑮᑲᐧᕀ ᐆᐦᐃ ᐁ ᐃᓯᓈᑲᐧᐦᑭ ᒪᐢᑭᐦᑭᔭ, ᐁᑯᑕ ᒦᓇ ᓂᐱᕀ ᐊᓂᒪ ᐁᑯᓯ ᐃᑖᑲᒥᐤ, ᐁᑯᑐᐏᕽ ᐁᓴ ᒫᓇ ᐊᓂᐦᐃ ᐁ ᑮ ᐅᐦᒋ ᐊᑎᓵᐧᒋᐠ ᐊᓂᐦᐃ, ᐁᑯᓂ ᐊᓂᐦᐃ, ᐁᑯᑕ ᐁ ᐅᔪᓵᐧᒋᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᐊᔨ - ᑳᐏᔭᐠ ᐃᓯᔩᐦᑳᓱᐘᐠ -, ᐁᑯᓂ ᑳ ᒌᐸᑕᒧᔨᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᒥᓯᐁᐧ ᐆᑌ ᐅᐢᐱᐢᑲᐧᓂᐚᕽ.

ayi, kayâs, êkonik aniki kâ-itwêyêk aniki, kâ-nôhtê-kiskêyihtamêk, kâ-kaskikwâswâkêhk aniki, kayâs êsa nama kîkway ayisk ôma (nika-itwân, 'atisikan' kitisiyîhkâtênâwâw; nama kîkway êkospîhk kayâs, namôya kîkway atâwêwikamikohk êkotowahk kayâs ohci-ihtakon). êkwa iskwêwak ôki, tânisi ê-kî-itôtahkik anihi, ê-osîhâcik anihi ê-atiswâcik anihi, êkoni anihi, êkwa ('maskihkiya' ê-kî-itwêcik mâna, nôhkom mâna êkosi ê-kî-itwêt) maskihkiya ôhi nanâtohk, êkotowahk ê-kî-âpacihtâcik, âtiht maskihkiy ôma ta-otinamihk, tâpiskôc êkwa nânitaw ta-pakâhtâhk, âskaw pakaski-mihkwâkamiw, âskaw green kîkway ôhi ê-isinâkwahki maskihkiya, êkota mîna nipiy anima êkosi itâkamiw; êkotowihk êsa mâna anihi ê-kî-ohci-atiswâcik anihi, êkoni anihi; êkota ê-oy-oswâcik anihi ayi ('kâwiyak' isiyîhkâsowak), êkoni kâ-cîpatamoyit anihi misiwê ôtê ospiskwaniwâhk.

Well, long ago, these quills which you said you want to know about, which were used in sewing, long ago of course that stuff [trade dyes] did not exist (I will use the word 'dye', you all called it that; at that time, long ago, there was none of that in the stores long ago), and what the women did with these [plants] was to prepare them and dye them, and (they used to speak of 'plants', my grandmother used to speak of that) they used to use various kinds of plants, one would pick some plant and simply put it into water and boil it, and sometimes the water turned bright red, and at times some of the plants looked green, and then the water turned that colour [green]; and in that they used to dye these; then they would keep them boiling, these (they are called quills), the ones which stand up over here, all over their back.

| BACK | HOME |