На почеток


Потрошувачи-Домаќинства

Цени за домаќинства

 
Тарифен став (денари)
     
Потрошувачи на низок напон 0.4kV
     
Домаќинства
Останата потрошувачка
Пресметковна величина
Единица
Тарифно време
Eдно
тарифно
мерење
Дво
тарифно
мерење
I
Тарифен
степен
II
Тарифен
степен
Јавно
осветлување
Моќност
kW
(*)
(*)
682.59
(*)
Енергија
kWh
ВТ
3.05
3.80
3.26
5.93
5.09
НТ
1.90
1.60
kVARh
ВТ
0.81
1.50
НТ
0.41

(*) Цените важат од 01.01.2012 година.
(**) Основен придонес за пресметковната моќност. Во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија („Службен весник на РМ“, бр. 47/89 и 24/99) основниот придонес за пресметковна моќност на корисниците од категоријата на потрошувачи „домаќинства“ и категоријата „останата потрошувачка II-тарифен степен“ учествува во вкупната вредност на електричната енергија од 25%, а се пресметува нa таков начин што вредноста на преземената активна енергија (kWh) се зголемува за 33,33% за секој корисник.