[14.05.2012] CO@64 CONQUEROR

Bacz­ność!

Sztab A2C infor­muje: dzi­siej­szego wie­czoru rusza kam­pa­nia autor­stwa Kadryla mająca na celu odbi­cie z rąk wroga wyspy Lin­gor. Oaza spo­koju została bowiem opa­no­wana przez zbun­to­wane jed­nostki rosyj­skie wspie­rane przez wszel­kiej maści najem­ni­ków i ter­ro­ry­stów. Kor­pus A2C otrzy­mał 5 dni na wyko­na­nie zada­nia i tylko od niego zależy wol­ność
rodzi­mej lud­no­ści wyspy.

Za udział w kam­pa­nii prze­wi­dziana jest spe­cjalna baretka oraz wyróż­nie­nie dla żoł­nie­rzy Kor­pusu A2C.

Wię­cej na temat kam­pa­nii jak i zapisy na dzień pierw­szy: link.  

Admi­ni­stra­cja życzy wszyst­kim uczest­ni­kom uda­nej zabawy i suk­cesu dla całej ope­ra­cji.
Spo­cznij! Odmaszerować!

Aktualizacja ACRE

Aktualizacja

Aktu­ali­zu­jemy:

  • TS3 do wer­sji 3.0.6
  • ACRE do wer­sji 1.4.4 (link)

Przy­po­mi­namy, aby nie nad­pi­sy­wać kata­logu @JayArmA2Lib.

Sukces OPERACJI MARKET GARDEN [28.04]


Ope­ra­cja Mar­ket Gar­den na modzie I44 zakoń­czyła się peł­nym suk­ce­sem. Wszyst­kie zada­nia zostały wyko­nane w 100%, a straty wła­sne były mniej dotkliwe niż te, któ­rych doświad­czył nasz wróg.

Admi­ni­stra­cja A2C wraz z Gra­czami dzię­kuje Kole­gom z grupy C.O.S.A za owocną współ­pracę i stwo­rze­nie
nie­sa­mo­wi­tego kli­matu pod­czas roz­grywki. Mamy nadzieję, że w naj­bliż­szym cza­sie znów spo­tkamy się w boju.

Wię­cej na temat wra­żeń z misji, jak i mate­riały mul­ti­me­dialne można zna­leźć tutaj.

P.S.
Nie­któ­rym żoł­nie­rzom udało się także zdo­być upra­gnio­nego Walther’a P38.

DayZ modCzło­wiek czło­wie­kowi czło­wie­kiem, a zom­bie zom­bie zombie…

W sieci poja­wił się nowy mod DayZ twórcy o nicku Roc­ket , który pozwala na zabawę z hor­dami zombie.

Jego wyjąt­ko­wość polega na tym, że dodaje do roz­grywki ele­menty RPG jak potrzeby jedze­nia i picia, zdo­by­wa­nia zaopa­trze­nia potrzeb­nych do walki i prze­trwa­nia. Inte­rak­cja z innymi gra­czami też nie należy do łatwych, nigdy nie wiesz kto chce naprawdę Ci pomóc, a kto czeka aż odwró­cisz się ple­cami aby zabrać Ci zaopatrzenie.

Wię­cej o modzie może­cie poczy­tać na ofi­cjal­nej stro­nie Dayz lub na naszym forum.

Aktualizacja ACRE

Aktualizacja

Aktualizacja ArmA 2, ACE, JayArmA2Lib

Aktualizacja

Na ser­we­rze zaktualizowano:

  • CBA do wer­sji 0.8.3.175
  • ACE do wer­sji 1.13.0.522
  • ACEX do wer­sji 1.13.0.353
  • ACEX_RU do wer­sji 1.13.0.64
  • ACEX_USNavy do wer­sji 1.13.0.67
  • JayArmA2Lib do wer­sji 1.4.37

A2CTS3

A2C GameServer

TeamSpeak3*A2C

A2C | ACC | Arma 2 cooP Poland TeamSpeak Viewer

A2C @ Facebook