Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Łuck, województwo Wołyńskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Włodzimierz Wołyński

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA
oraz pomniki i tablice pamięci poległych.

LUTSK DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA,
monuments and plaques commemorating the dead.

Геноцид - Луцький повят Волинськoe воеводство.

Геноцид - Луцький повiт Волинськe воеводство .

Kołki. Delegacja nacjonalistów ukraińskich wita wkraczające wojsko niemieckie w czerwcu 1941 r.

Колкі. Делегація українських НАЦІОНАЛІСТІВ вітає вступаючу німецьку армію в червні 1941 р.

Колкі. Делегація українських націоналістів вітає вступаючу німецьку армію в червні 1941 р.

Kolonia Katerynówka. Ofiary napadu w nocy 7/8 maja 1943 r. Synowie P. Mękali i Ameli oraz Stasia Stefaniak. Widoczne okrucieństwo tortur
zadawane przez ludobójców z OUN-UPA.

Поселение Катеринувка. Жертвы нападения в ночь 7 / 8 мая 1943 Сыновья П. Менкали, Амели и Стася Стефаняк. Видимые жестокости пыткам причиненные убийцу из ОУН-УПА.

Поселення Катеринувка. Жертви нападу в ніч 7/8 травня 1943 р. Сини П. Менкалі, Амелі і Стася Стефаняк. Видимі жорстокості тортур, заподіяні душогубцями з ОУН-УПА.

Ławrów. Ks. Piotr Walczak zamordowany przez ludobójców z OUN-UPA
w marcu 1943 r.

Лаврув. А. Петр Вальчак, убитый убийцу из ОУН-УПА
в марте 1943 г.

Лаврув. О. Пьотр Вальчак, вбитий душогубцями з ОУН-УПА в березні 1943 р.

Kolonia Mataszówka. Pogrzeb sześciu osób zamordowanych 16 października 1943 r.
przez ludobójców z OUN-UPA. W trumnach spoczywają Wacław Świetlicki lat 42
i córka lat 13 oraz A. Kuźnicki.

Поселение Маташувка. Похороны шестерых человек, убитых 16 октября 1943 убийцу из ОУН-УПА. В гробах покоятся Вацлав Сьветлицки - 42 років и дочь - 13 лет, также
А. Кузьницки.

Поселення Маташувка. Похорон шістьох осіб, вбитих 16 жовтня 1943 р. душогубцями з ОУН-УПА. У трунах покояться Вацлав Сьвєтліцкі - 42 років і дочка - 13 років, також А. Кузьніцкі.

Kolonia Hermanówka. Ofiary pacyfikacji niemiecko-ukraińskiej 28 grudnia 1943 r.

Поселение Херманувка. Жертвы немецко-украинской пацификации 28 декабря 1943.

Поселення Херманувка. Жертви німецько-української пацифікації 28 грудня 1943 р.

Katerynówka. Uroczystości pogrzebowe ofiar napadu ludobójców
z OUN-UPA. W trumnie
z krzyżem leży Ukrainka żona Polaka Stanisława Stefaniaka.

Катеринувка. Похороны жертв нападения убийц из ОУН-УПА.
В гробу с крестом лежит украинская - жена поляка Станислава Стефаняк.

Катеринувка. Похорон жертв нападу вбивць з ОУН-УПА. У труні з хрестом лежить українка - дружина поляка Станіслава Стефаняка.

Hołby Małe. Krzyż na grobie ks. Józefa Szostaka Ks. Józef Szostak ur. 1905r.,
wyśw. 1930 r., proboszcz parafii Hołby Małe - Kolonia, pow. Kamień Koszycki. Został zamordowany dnia 29.06.1943r. razem
z „Piotrem” zakonnikiem Pijarów.

Холбы Мале. Крест на могиле о. Юзефа Шостака. А. Юзеф Шостак 1905р.н, висв. 1930 г., ксендз прихода Холбы Мале - поселения, Камень-Кошицкого района. Он был убит 29.06.1943 г. вместе с "Петром" - монахом ордена пияр.

Холби Мале. Хрест на могилі о. Юзефа Шостака. О. Юзеф Шостак 1905р.н., висв. 1930 р., ксьондз парафії Холби Мале - поселення, Камінь-Кошицького району. Він був вбитий 29.06.1943 р. разом з „Петром" - ченцем ордену піярів.

Zamość. Fragment rotundy – urna
z ziemią zroszoną krwią z mogił Polaków pomordowanych przez ludobójcze bojówki UPA i SKW
z różnych miejscowości Wołynia.

Замосьц. Фрагмент ротонды - урна с землей, окропленной кровью из могил поляков, убитых истребительных отрядов УПА и СКО (Самооборонный кустовых отделов) из разных местностей Волыни.

Замосьц. Фрагмент ротонди - урна із землею, окропленою кров'ю з могил поляків, вбитих винищувальними загонами УПА і СКВ (самооборонних кущових відділів) з різних місцевостей Волині.

Zamość. Symboliczny sarkofag w krypcie Rotundy
w Zamościu poświęcony pomordowanym Polakom
na Wołyniu w latach 1939-1945.

Замосьц. Символический саркофаг в крипте Ротонды в Замосьци, посвященный полякам, убитым на Волыни в 1939-1945 годах.

Замосьц. Символічний саркофаг в крипті Ротонди в Замосьці, присвячений полякам, вбитим на Волині в 1939-1945 роках.

Niemodlin. Pomnik – symboliczna mogiła ku czci 60 000 Polaków, mieszkańców Wołynia zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA oraz tych, którzy zginęli w obronie Polaków. Pomnik znajduje się na cmentarzu w Niemodlinie.

Немодлин. Памятник - символическая могила в память 60 000 полякам, жителям Волыни, убитых убийцу из ОУН-УПА и тем, которые погибли, защищая поляков. Памятник находится на кладбище в Немодлини.

Нємодлін. Пам'ятник - символічна могила в пам'ять 60 000 полякам, жителям Волині, вбитих душогубцями з ОУН-УПА і тим, які загинули, захищаючи поляків. Пам'ятник знаходиться на кладовищі в Нємодліні.

Przemyśl. Tablica upamiętniająca ludobójstwo dokonane na Polakach na Kresach Południowo-Wschodnich przez OUN-UPA. Tablica znajduje się w Przemyślu w Kościele Karmelitów Bosych.

Перемышль. Доска в память геноцида поляков на Юго-Восточных окраинах, совершенного ОУН-УПА. Доска находится в Перемышле
в Костеле Босых Кармелитов.

Перемишль. Дошка в пам'ять геноциду поляків на Південно-Східних кресах, вчиненого ОУН-УПА. Дошка знаходиться в Перемишлі
в Костьолі Босих Кармелітів.

Rzeszów. Tablica poświęcona pamięci Polaków z Wołynia, Małopolski Wschodniej
i Rzeszowszczyzny zamordowanych przez ludobójców z OUN-UPA w latach 1939-1947. Tablica znajduje się w kościele p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie.

Жешув. Доска посвященная памяти поляков с Волыни, Восточной Малопольши и Жешовчины, убитых убийцу из ОУН-УПА в 1939-1947 годах. Доска находится в костеле Св. Креста
в Жешове.

Жешув. Дошка присвячена пам'яті поляків з Волині, Східної Малопольщі і Жешовчини, вбитих душогубцями з ОУН-УПА в 1939-1947 роках. Дошка знаходиться в костьолі Св. Хреста
в Жешові.

Nysa. Pomnik obelisk – symboliczna mogiła Polaków zamordowanych przez OUN-UPA na Wołyniu
i Kresach Południowo Wschodnich w latach 1939-1945.
Pomnik znajduje się w Nysie na cmentarzu parafialnym parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela.

Ныса. Памятный обелиск - символическая могила поляков, убитых ОУН-УПА на Волыни и Юго-Восточных границах в 1939-1945 годах. Памятник находится в Нисе на приходском кладбище прихода Св. Яна Крестителя.

Ниса. Пам'ятний обеліск - символічна могила поляків, вбитих ОУН-УПА на Волині і Південно-Східних кресах в 1939-1945 роках. Пам'ятник знаходиться в Нисі на парафіяльному кладовищі парафії Св. Яна Хрестителя.

Kołki. Kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. z 1930 r. spalony po 13 czerwca 1943 r. wraz z 40 Polakami
spędzonymi tam przez ludobójców z OUN-UPA.

Колки. Костел Успения П.Д.М. от 1930 г., сожжен 13 июня 1943 вместе с 40 поляками убийцу из ОУН-УПА.

Колкі. Костьол Першої Пречистої П.Д.М. від 1930 р., спалений 13 червня 1943 р. разом з 40 поляками душогубцями з ОУН-УПА.

 

WYKAZ STRAT W POWIECIE ŁUCK W LATACH 1939-1946

СПИСОК ПОТЕРЬ В ЛУЦКОМ ПОВЯТE В 1939-1946 ГОДАХ

СПИСОК ВТРАТ В ЛУЦЬКОМУ ПОВIТI В 1939-1946 РОКАХ

Powiat Łuck
Miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach

Луцкий повят
Места преступлений украинского геноцида в отношении поляков

Луцький повiт
Місця злочинів українського геноциду щодо поляків