Wystawa ludobójstwa dokonanego na Polakach przez OUN-UPA

na Kresach Południowo-Wschodnich II RP 1939-1947

Ludobójstwo – Powiat Lesko, województwo lwowskie

Wystawa - spis treści
Strona główna W górę Lubaczów

Potomnym ku pamięci

Zdjęcia przedstawiają ofiary OUN-UPA oraz mogiły i pomniki poległych.

LESKO DISTRICT
The photos present victims of UNO-UUA as well as graves and monuments of the dead.

Геноцид – повят Леско, львовское воеводство.
На фотографиях представлены жертвы ОУН-УПА, а также могилы и памятники погибшим.

Геноцид – повіт Лісько, Львівське воєводство.

 

Stefkowa. Władysław Seredyński 46 lat. Bestialsko zamordowany przez ludobójców z OUN-UPA 14 lipca 1944 r.

Стефкова. Владислав Середыньски, 46 лет. 14 июля 1944 г. зверски убит бандитами из ОУН-УПА.

Стефкова. Владислав Серединьські. 46 років. 14 липня 1944 р. був по-звірячому вбитий бандитамиз ОУН-УПА.

Baligród. Por. Witold Dzięgielewski poległy
w walce z ludobójcami z OUN-UPA w obronie ludności Polskiej 01.04.1947 r. Razem z nim zginęło 28 żołnierzy W.P.

Балигрод. Пор. Витольд Дзенгелевски, 01.04.1947 г. погибший в бою с бандитами из ОУН-УПА, защищая польское население. Вместе с ним погибли 28 солдат Войска Польского.

Балігород. Поручник Вітольд Дзеньгелевскі, який загинув 01.04.1947 р. у бою з бандитами ОУН-УПА, захищаючи польське населення. Разом із ним загинуло 28 солдатів Війська Польського.

Jadwiga Janina Łaszkiewicz 30 lat. Zamordowana przez ludobójców z OUN-UPA 06.06.1944 r. Razem z nią zostali spaleni matka Anna Filemona, siostra Maria Wiktoria 42 lata
z synem Jerzym 2 lat i innymi dwoma chłopcami.

Ядвига Янина Лашкевич, 30 лет. 06.06.1944 г. убита бандитами из ОУН-УПА. Вместе с ней были сожжены мать Анна Филемона, сестра Мария Виктория (42 года) с сыном Ежи (2 года) и двумя другими мальчиками.

Ядвіга Яніна Лашкевич, 30 років. 06.06.1944 р. була вбита бандитами з ОУН-УПА. Разом із нею було спалено її мати, Анну Філемону, сестру Марію Вікторію (42 роки), сина Єжи (2 роки) та двох інших хлопців.

Cisna k/Baligrodu. Pomnik Pamięci
w hołdzie żołnierzom WP i osobom cywilnym zamordowanym i poległym
w walkach z ludobójcami z OUN-UPA
w latach 1944-1947.

Цисна около Балигрода. Памятник в честь солдат Войска Польского и гражданских лиц, убитых и погибших в боях с бандитами из ОУН-УПА в 1944-1947 гг.
Цисна недалеко Балігороду. Пам'ятник на честь солдатів Війська Польського та цивільних осіб, які були вбиті та загинули у боях із бандитами з ОУН-УПА у 1944-1947 роках.

Baligród. Pomnik ku czci 42 Polaków zamordowanych przez UPA „Bira”.

Балигрод. Памятник в честь 42 поляков, убитых сотней УПА „Бира"

Балігород. Памятник 42 полякам, яких було вбито сотнею УПА «Біра».

Lesko. Pomnik pamięci w hołdzie
14 żołnierzom WP poległym w walce
z ludobójcami z OUN-UPA w latach 1945-1947 w obronie mieszkańców pow. Lesko.

Леско. Памятник в честь 14 солдат ВП, погибших в бою с бандитами из ОУН-УПА в 1945-1947 гг. во время обороны жителей повята Леско.

Леско. Памятник на честь 14 солдатів Війська Польського, які у 1945-1947 рр. загинули у боях із вбивцями з ОУН-УПА під час захисту мешканців повіту Леско.

Ropienka. Symboliczna mogiła ku czci ponad 80 Polaków zamordowanych przez ludobójców
z OUN-UPA w latach 1944-1947.

Ропенка. Символическая могила, которая чтит память более 80 поляков, убитых бандитами из ОУН-УПА в 1944-1947 гг.

Ропенка. Символічна могила на вшанування пам'яті більше 80 поляків, які були вбиті бандитами з ОУН-УПА 1944-1947 рр.

Jasiel. Pomnik pamięci ku czci 82 żołnierzy WP zamordowanych
i poległych 20.03.1946 r.
w walce z UPA.

Ясель. Памятник в честь 82 солдат ВП, убитых и погибших 20.03.1946 г. в бою с УПА.

Ясель. Пам'ятник на честь 82 солдатів Війська Польського, які були закатовані та вбиті під час бою з УПА 20.03. 1946 р.

Podpalona wieś w pow. Lesko w 1946 r. przez ludobójców z OUN-UPA po wysiedleniu Ukraińców do ZSRR.

Село в повяте Леско, подожжённое в 1946 году бандитами из ОУН-УПА после выселения украинцев в СССР.

Село у повіті Леско, яке було підпалене 1946 р. бандитами з ОУН-УПА – після виселення українців до СРСР.

Hoczew. Mogiła Stefana Barańskiego mieszkańca tej wsi zamordowanego przez ludobójców z OUN-UPA 12.01.1945 r.

Хочев. Могила Стефана Бараньского – жителя этого села, убитого бандитами из ОУН-УПА.

Хочев. Могила Стефана Бараньського – мешканця цього села, який був вбитий бандитами з ОУН-УПА.

Baligród. Pomnik z nazwiskami 29 żołnierzy WP poległych w walkach z UPA w 1945-1947.

Балигрод. Памятник с фамилиями 29 солдат ВП, погибших в боях с УПА в 1945 – 1947 гг.

Балигород. Пам'ятник із прізвищами 29 солдатів Війська Польського, які загинули у юоях з УПА у 1945-1947 рр.

Baligród. Tu spoczywa 160 oficerów, podoficerów i szeregowych żołnierzy WP poległych w walce z OUN-UPA.

Балигрод. Здесь покоятся 160 офицеров, унтер-офицеров и рядовых солдат ВП, погибших в бою с ОУН-УПА.

Балігруд. Тут поховано 160 офіцерів, унтер-офіцерів та рядових солдатів, які загинули у бою з ОУН-УПА.

Baligród. Mogiła zbiorowa trzech żołnierzy WP poległych w walce z OUN-UPA w 1946 r.

Балигрод. Общая могила трёх солдат ВП, погибших в бою с ОУН-УПА в 1946 г.

Балігород. Спільна могила трьох солдатів Війська Польського, які загинули в бою з ОУН-УПА у 1946 р.

Baligród. Cmentarz wojskowy poświęcony zamordowanym i poległym żołnierzom w walkach z ludobójcami z OUN-UPA w latach 1945-1947.

Балигрод. Воинское кладбище, посвящённое солдатам, убитым и погибшим в боях с убийцами из ОУН-УПА в 1945-1947 гг.

Балігород. Військове кладовище, присвячене солдатам, яких було закатовано та вбито у боях із вбивцями з ОУН-УПА у 1945-1947 рр.

UDOKUMENTOWANA LICZBA ZAMORDOWANYCH POLAKÓW, W POWIECIE LESKO
W LATACH 1939-1946, PRZEZ UKRAIŃSKICH LUDOBÓJCÓW OUN-UPA

ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННОЕ ЧИСЛО ПОЛЯКОВ, УБИТЫХ УКРАИНСКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ ОУН-УПА
В ПОВЯТЕ ЛЕСКО В 1939-1946 ГОДАХ.

ДОКУМЕНТАЛЬНО ПІДТВЕРДЖЕНА КІЛЬКІСТЬ ПОЛЯКІВ, ВБИТИХ УКРАЇНСЬКИМИ НАЦІОНАЛІСТАМИ
З ОУН-УПА У ПОВІТІ ЛЕСКО У 1939-1946 РОКАХ.

UWAGA: Ogółem zamordowano 2894 osób, w tym ustalono 1394,
a pozostałe przyjęto szacunkowo we wszystkich miejscowościach powiatu.

ПРИМЕЧАНИЕ: Всего убито 2894 человек, в том числе установлены фамилии 1394 человек.
ПРИМІТКА: Загалом вбито 2894 осіб, в тому числі встановлено прізвища 1394 осіб.

Powiat Lesko
Szkic mapy administracyjnej powiatu – stan na 1.09.1939 r.

Повят Леско Эскиз административной карты повята – по данным на 1.09.1939 г.

Лесківський повіт Ескіз адміністративної мапи повіту – за даними на 1.09.1939 р.

Miejscowości, w których ludobójcy z OUN-UPA dokonali mordów ludności polskiej oraz grabieży i niszczeń polskich zagród i wsi,
wg relacji świadków i dokumentów.
Населённые пункты, в которых убийцы из ОУН-УПА совершили убийства польского населения, а также грабежи и уничтожение польских хозяйств,
согласно сообщениям свидетелей и документов.
Місцевості, у яких вбивці з ОУН-УПА - за даними свідків та документів - скоїли вбивства польського населення,
а також грабували та нищили польські господарства.

Miejscowości, z których brak jest relacji świadków i dokumentów o zbrodniach grabieży i zniszczeniach.
Населённые пункты, из которых нет воспоминаний свидетелей и документов о грабежах и разрушениях.
Місцевості, з яких немає спогадів свідків та документальних підтверджень пограбувань і знищень.