Wat is Silver Circle?Merlin Sythove

Wie of wat is Silver Circle? Wie zit erachter? Wat voor soort coven is het?
Hoe denken deze mensen over de wicca?

Notitie voorjaar 2011: Dit artikel dateert van rond 1997. Ik sta zelf nog steeds achter de algemene gezichtspunten die hieronder worden genoemd. Maar er is ook veel veranderd. De praktische zaken die worden genoemd zijn allemaal achterhaald. Morgana en ik zijn gescheiden. De schriftelijke cursus wordt niet meer gegeven, en ook leiden wij niet langer samen een coven.
Anderzijds bestaat Silver Circle nog steeds, en ben ik nog actief met wicca bezig, o.a. via het geven van workshops. Ook beraad ik me dit jaar (2011) op de ontwikkeling van mijn eigen pad in de wicca. Meer info over nieuwe ontwikkelingen wanneer zij plaats vinden, denk aan workshops of lezingen, vind je op de index van deze site.


Silver Circle werd in 1979 opgericht door Morgana en Merlin. Zij kwamen in aanraking met de wicca in de loop van de jaren 70, in eerste instantie via boeken en tijdschriften omdat er op dat moment in Nederland eigenlijk nog niets was. Na een paar jaar zoeken zijn zij eind 70er jaren ingewijd in Engeland in een traditionele Gardnerian coven.

Silver Circle stelt zich ten doel om informatie over de wicca te verschaffen aan ge´nteresseerden en een aanspreekpunt te zijn voor mensen die meer over de wicca willen weten. In de loop der jaren hebben zij diverse boekjes uitgegeven, waaronder "De Horens van de Maan", een beknopte inleiding in de wicca voor degenen die er nog weinig van weten. Dat wordt ook regelmatig toegestuurd aan de media wanneer deze een artikel of uitzending over de wicca voorbereiden. Overige uitgaven omvatten filosofische werkjes, een magische training, rituelen, een Keltische maankalender etc., en bij uitgeverij Kok het inleidend boekje "Moderne Hekserij" door Merlin Sythove.

Daarnaast verzorgen zij een schriftelijke cursus over de wicca, die zij zelf nadrukkelijk een begeleiding noemen omdat het geen cursus voor beginners is, maar een begeleiding voor degenen die al veel over de wicca weten en dat nu praktisch in hun leven vorm willen gaan geven. En last but not least geven zij sinds 1979 het kwartaaltijdschrift Wiccan Rede uit - een tijdschrift in zowel Engels als Nederlands met bespiegelende en praktische artikelen, nieuws, boekrecensies, contactadvertenties en zo meer. Over dit alles is een informatiefolder beschikbaar die tegen bijsluiting van een postzegel kan worden aangevraagd. Meer informatie, een bestelformulier etc. staat ook op hun web site www.silvercircle.org.

star

Traditioneel

Morgana en Merlin, leiden een traditionele Gardnerian coven. Wat houdt deze term in?
Gardner had contact met traditionele (hereditary) covens in Engeland, en heeft in de loop van zijn leven gepoogd veel van de aan hem overgeleverde fragmentarische brokstukken samen te smeden tot een groter geheel. Zo werden stukje bij beetje rituelen verder uitgewerkt en een aantal ontbrekende delen toegevoegd. Doreen Valiente heeft in dit proces een bijzonder grote rol gespeeld - veel van de rituele teksten zijn door haar opnieuw vormgegeven. Gedurende deze ontwikkeling zijn diverse Hogepriesteressen hun eigen coven begonnen, met het op dat moment aanwezige materiaal. Hierdoor zijn verschillende 'inwijdingslijnen' ontstaan. Onze lijn gaat direct terug op een van de vroege afsplitsingen en bevat daardoor weinig nieuw toegevoegde elementen. In die zin noemen we onszelf traditioneel.

We noemen onszelf ook traditioneel omdat we proberen het materiaal dat Gardner heeft overgeleverd zo zuiver mogelijk te bewaren en door te geven. Wat Gardner ontving, was een puzzel met een hoop beschadigde en ontbrekende stukjes. Een puzzel met stukjes die tientalle eeuwen oud zijn, maar ook stukjes die uit de middeleeuwen stammen en uit de tijd dat de bekendere occulte stromingen zijn ontstaan, zoals de Vrijmetselaars en later de Golden Dawn. Deze puzzel vormt uiteindelijk een plaatje. Niet alle stukjes van deze puzzel zijn even duidelijk. Soms kost het jaren om zo'n stukje op de juiste plaats in te kunnen voegen. Sommige stukjes zijn beschadigd. Maar geen enkel stukje is overbodig: je kunt niet aan de hand van je eigen onvolledige inzicht (want je hebt het totaalbeeld nog niet gezien) zomaar lukraak stukjes weggooien die je niet begrijpt en zelf nieuwe stukjes toevoegen omdat je dan een plaatje krijgt dat je beter bevalt. Zo'n plaatje weerspiegelt dan het traditionele patroon niet meer, maar uitsluitend je eigen voorkeuren. Bovendien ontneem je op die manier degenen die na jou komen de mogelijkheid om alsnog de oude waarheden (die je zelf niet zag) te ontdekken.

Niet alleen vanuit deze instelling, maar ook vanuit onze eigen wortels in de Angelsaksische wereld en onze affiniteit met de Keltische cultuur, vinden we onszelf ook traditioneel omdat we heel dicht bij het originele materiaal zijn gebleven. We hebben de Gardnerian wicca niet 'vernederlandst' door Nederlands materiaal of Nederlandse folklore op te nemen of er een eigen Nederlandse wicca-versie van te maken. Dat is geen waarde-oordeel over degenen die dat wel doen: wij hebben meer affiniteit met de Engelse taal en cultuur op dit gebied. Dat wordt weerspiegeld in de tweetaligheid van ons tijdschrift Wiccan Rede.

star

Gardnerian

Voor ons is de Gardnerian wicca een sluitend en filosofisch consistent patroon dat de mens in een bepaalde context plaatst en daardoor van waarde is voor je eigen leven en dat van de mensen om je heen. De jaarfeesten, de cyclus van de maan, de seizoenen en de rituelen vormen een patroon van universele wijsheid en waarheid waarmee de heks in staat wordt gesteld om het verloren gegane contact met de natuurkrachten in haarzelf te herstellen. Vanuit deze hervonden harmonie met de andere werelden en het verworven inzicht in de processen van leven en dood kan zij dan desgevraagd handelend optreden om anderen te helpen met grote en kleine problemen en hun levensloop in het algemeen.

Voor ons is de Gardnerian wicca dan ook hoofdzakelijk een religie. Religie in de traditionele betekenis van het woord: verbinden. We leren ons te verbinden met de Godin en de God, met het goddelijke in onszelf, met het menselijke in onszelf, met het mannelijke en vrouwelijke in onszelf. We leren ons te verbinden met de andere werelden die er naast de fysieke wereld ook bestaan. We leren ons te verbinden met ons eigen levenspatroon, en daarna met het levenspatroon van anderen om ons heen. We leren om de verbinding, die de mens moest verliezen om de intellectuele ontwikkeling van de afgelopen eeuwen mogelijk te maken, weer te herstellen zodat we weer een stukje wijsheid  en intu´tie kunnen terugvinden.

Ons accent in de Gardnerian wicca ligt dus op het religieuze aspect. Wij zien ons pad als een mystiek pad, een mysterieweg, een weg van innerlijke groei en ontwikkeling. We hopen mensen te mogen opnemen en begeleiden die uiteindelijk kunnen opgroeien tot geestelijke leiders en leidsters in de goede zin van het woord: mensen die vanuit hun eigen inzicht en ervaring in staat zijn om anderen in hun geestelijke ontwikkelingsweg te begeleiden en ondersteunen. We zijn zowel priesteres of priester, omdat we met de Goden samenwerken en hun patronen op Aarde helpen vormgeven; als heks, omdat we desgevraagd mensen helpen hun dagelijkse problemen op te lossen en daarvoor de hulp van de Goden inroepen, naast onze eigen "kunde". Een heel mooi beeld voor beide functies vinden we in het wapen (het symbool) voor het element water. Enerzijds is er de kristallen bokaal - helder, schitterend, vol met regenboogkleuren, waarin het gewijde water zit waarmee we onze Cirkel reinigen en zo het goddelijke op aarde brengen. Anderzijds is er de zwarte gietijzeren ketel, de heksenketel, waarin giftige en geneeskrachtige kruiden worden samengebracht en getransformeerd tot geneesmiddel, waarmee we de mens helpen zijn verloren evenwicht, zijn verloren relatie met zijn eigen levenspatroon, te herstellen.

star

Coven

Als iemand interesse heeft in de wicca in het algemeen, dan kan hij of zij uiteraard bij Silver Circle terecht voor brochures, boekjes of het tijdschrift Wiccan Rede. Degeen die serieus ge´nteresseerd is in onze invalshoek en de Gardnerian wicca kan (mits er een behoorlijke basiskennis omtrent wicca aanwezig is) beginnen met de schriftelijke begeleiding. In de loop van deze begeleiding die ongeveer ÚÚn jaar duurt wordt duidelijk, door het contact met de begeleider en de activiteiten die rondom de begeleiding worden georganiseerd, of iemand de capaciteiten heeft om in de coven te worden opgenomen. Daarbij is voor ons het begrip vriendschap het allerbelangrijkste. Wij zoeken juist die mensen waartussen een vonk overslaat - mensen die passen in de huidige groep en daar iets aan bij te dragen hebben. Binnen de wicca werk je met elkaar samen op een heel intiem gevoelsniveau. Je stelt je open voor het Goddelijke, voor de invloeden om je heen. Je geeft je (ook figuurlijk!) bloot en het is belangrijk dat je binnen de coven de veiligheid en vriendschap vindt om met je eigen problemen te durven komen om zo verder te kunnen groeien. Kameraadschap en vertrouwen zijn daarvoor onontbeerlijk.

star

Structuur

We vinden veiligheid, beslotenheid en vriendschap belangrijke voorwaarden om geestelijke groei mogelijk te maken. Deze elementen zijn binnen de traditionele structuur van de Gardnerian wicca voldoende gewaarborgd. Deze structuur bestaat uit de traditionele drie graden. Deze graden zien we niet als examens die je aflegt als je voldoende van kruiden of iets dergelijks weet, en die je vervolgens het 'recht' geven op een vervolgcursus. Het principe van 'recht hebben op' staat haaks op de intieme vertrouwensrelatie waarin het accent ligt op groei en geestelijke ontplooiing, waarin inzicht, intu´tie en kundigheid de doorslag geven.
De graden zijn stadia van ontwikkeling, het zijn processen waar je doorheen gaat, die moeten leiden tot een nieuw inzicht. De intieme beslotenheid van de coven, alsmede de eed van geheimhouding die iedereen heeft afgelegd, betekenen dat het bij de Gardnerians onmogelijk is om als niet-ingewijde eens een coven-bijeenkomst of een ritueel mee te maken, laat staan te filmen, wat de media zo graag willen. Voor zover er op televisie rituelen worden vertoond, zijn dat in het algemeen geŰnsceneerde rituelen die speciaal voor zo'n gelegenheid in elkaar worden gezet. Voor de nieuweling zijn er voldoende gelegenheden om, in een zogenaamd paganistisch of 'outer court' ritueel, eens mee te maken hoe een ritueel aanvoelt, en om mensen te ontmoeten, voordat de definitieve beslissing valt of men al dan niet ingewijd wil worden. Een dergelijke kennismakingsfase loopt vaak parallel aan de eerste training en/of de schriftelijke begeleiding die we verzorgen. Als iemand dan na verloop van tijd ver genoeg is om voor zichzelf te kunnen besluiten dat de wicca hun verdere levenspad zal worden, is het vroeg genoeg om te bekijken of iemand in een bepaalde groep ook tot zijn recht zal kunnen komen.

star

Netwerk

De Gardnerian wicca is georganiseerd rond het principe van autonome covens. Als een priesteres voldoende inzicht en ervaring heeft om met de zegen van de Hogepriesteres en -priester af te kunnen splitsen en haar eigen coven gaat beginnen, is zij volkomen autonoom en niet langer verantwoording schuldig aan de moedercoven. Vaak blijft er wel een bijzonder hechte en respectvolle band bestaan, die uiteindelijk heeft geleid tot een wijd verbreid internationaal web van informele contacten. Via dit netwerk worden nieuws, informatie, kennis, nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten uitgewisseld.
Buiten dit informele netwerk dat is gebaseerd op vriendschap bestaat er binnen de Gardnerian wicca geen overkoepelend orgaan of iets dergelijks. Gardnerians kennen ook geen functies zoals een 'Witch Queen' of iemand anders die zeggenschap zou hebben over meerdere covens. Wel kunnen individuen (al dan niet covenleiders) op persoonlijke titel lid zijn van organisaties zoals bijvoorbeeld de Pagan Federation International.

Het informele netwerk draagt verder zorg voor het principe van vouching (garant staan) waardoor het relatief makkelijk wordt om in het buitenland contact te maken en met anderen van gedachten te wisselen, op bezoek te gaan of zelfs na verhuizing of emigratie lid te worden van een andere coven.

Individuele covens kunnen diverse nevenactiviteiten ontwikkelen, mede afhankelijk van de interesse en kundigheid van de Hogepriesteres en -priester. Dat kan een gezamenlijke studie of activiteit zijn die door de interesse van de groep wordt gedragen. Ons eigen accent ligt, mede omdat we de eerste Gardnerian coven in Nederland waren, en ons tijdschrift nog steeds het enige tijdschrift in Nederland is, voornamelijk op het gebied van kennis doorgeven en het bestaande gedachtengoed uitdiepen. Deze mystieke en filosofische inslag is in het bovenstaande ruimschoots aan de orde gekomen. Binnen de coven heeft elk individu natuurlijk zijn of haar persoonlijke interesses en kundigheden - astrologie, kruiden, tarot, counselling en zo meer - en in die zin is het ook de bedoeling dat een coven voldoende variŰteit aan inzichten en disciplines bevat om de gezamenlijke interesses op een vruchtbare wijze gestalte te geven.

Dit artikel is toegezonden aan Jan de Zutter, op basis waarvan hij de ingang "Merlin en Morgana" schreef voor zijn boek "Abracadabra, Lexicon van de Moderne Hekserij" (Hadewych 1997, ISBN 90 5240 426 7). Het is minimaal bijgewerkt voor publicatie op internet.

star

Sprak dit
artikel je aan?

Wiccan Rede

Maak je set compleet!

Elk nummer bevat ruim 80 pagina's, vol met serieuze en diepgaande artikelen over moderne hekserij, nieuws, informatie, agenda en boekbesprekingen.
Nabestellen