"எளய தமழல HTML கறறககளள" தடரகக "அழக"யன அஙககரம..!!


பரபல தமழ எழத மனபரளன 'அழக' தளததல எளய தமழல HTML  கறறககளள தடரன இணபப கடதத தஙகமவலபபவன வளரசசகக மலம வல சரததரககறர வலதள நரவக "வஷ" தர. வஸவநதன அவரகள.. அவரகக எனத மனமரநத நனறயத தரவககறன.

அழக மனபரளப பறற அறநதவரகள பலர.. இமமனபரள வடவமதத சயலபடததககணடரககம பரமமக தமழ ஆரவலர தர. வஸவநதன அவரகள.

அழக தளததல நமத தஙகமபழன வலதளததல தடரபதவக வளவரம எளய தமழல HTML கறறககளள எனற தடர பரடடம வதமகவம, ஊககபபடததம மகமகவம தமத அழக தளததல பதவறகன இணபபக கடதத நமம பரமகழசசயல ஆழததயரககறர.

 அழகதளததல இடமபறற தஙகமபழனவலபபவன "எளய தமழல HTML கறறககளள" தடரபதவப பறறய வரகள..

'Learn HTML in Tamil'


    There are lots of HTML tutorials in English. But, the tutorial available here in ezilnila.com is in Tamil (in 7 lucid parts) and moreover, it teaches HTML in a style (akin to teaching 'a, b, c, d' to children) which any layman/laywoman can easily understand and start creating html pages within minutes.


    Kindly see Thangam palani's html tutorial pages also. Newly started on Mar 2012. Quite detailed.


I immensely thank (Late) Sri. Umar, Ezilnila Mahen and Thangam Palani for this wonderful and exceedingly worthy contribution which many of our sisters and brothers who aspire to create html pages will find extremely useful.


இத எனகக கடதத அஙககரமக இலலமல தடரநத தளதத பரவயடட, உஙகளன பனனன நரதத சலவடட பதவகளககன கரததகளயம, ஆலசனகளயம வழஙக வரம நணபரகளன உஙகளகக இபபரம சரம.

அழக தளததன நரவக எனபத வட அழக மனபரள உரவககநர எனற மறயல 'வஷ' எனற வஸவநதன அவரகள நம அனவரம அறவம.. ஆனல பதயவரகளககக 'அழக' வலதளததப பறறயம அதன நறவனர 'வஷ' எனற வஸவநதன அவரகளப பறறய ஒர கரததகள இஙக பதவடகறன.

"அழக" மனபரள நறவனர தர. வஸவநதன
இவரபபறற நலசசரல எனம வலதளததல இடமபறற கடடரயல...


வஷ (எ) வஸவநதன தமழககணன உலகறகக கடதத ஒர வரபபரசதம மடடமலல, அவரடமரநத இளய தலமற கறக எவவளவ இரககறத. தனன நககக கலம வடம சவலகள ஆனமகப பலததட எதரநகக வறறயடயம இவரத மனதடம வயககததககத.

இநதத தமழனனயன சறபப மநதன, தஞசவர மவடடதச சரநத கணடமஙகலம எனம கரமததச சரநதவர. பறயயற படடததட மதகல டபளமவம மடதத கயட பஜஜ ஆடட(Bajaj Auto) நறவனததலம, அதத தடரநத டடட கனசலடனஸயலம(Tata Consultancy ) பணயறறயவர.


 தமழ சமகம பயன பற "அழக" எனம தமழ மனபரள தகபப உரவககத தநதவர.

இநதக கடடரய மழமயக தர. வஸவநதன அவரகளன நரகணலடன படகக இஙக சடககவம.  

மலம தனனமபகக ஊறறக வளஙகம இவர தனனமபககயல சதன பரநத ஜன எனற சறவனகக தனத தளததல ஒர வலதளம உரவககயரககறர.மனசரத தககததனல உடல உறபபகள இழநத இநதச சறவனப பரடடம மகமகவம, ஊககவககம வகயல இதவர சறவனன சதனகள, பததரகச சயதகள, படஙகள பனறவறறச சகரதத அநதத தளததல வளயடட இரககறர. 


அழக தளததலரநத சதனச சறவன ஜனவன படஙகள...

மனசரத தககததறக மனப சறவனன பகபபடம.


தயரடன ஜன
Jana with mother

வயன உதவயல ஓவயம வரகறர.
Drawing
வளநதவடட ஜன.. கணனயல ஓவயம வரயவம கறறககணடவடடர.


தனனமபகக மறவடவம ஜன...


மனபரள தறயல மடடமலல.. மனதபமனததலம தனனகரறற வளஙகம 'வஷ' எனற வஷவநதன அவரகள தஙகமபழன வலதளம வழதத வணஙககறத. 

உஙகளகக வரபபமனல எளய தமழல HTML கறறககளள தடரன இணபப உஙகள தஙகளலம  சரககலம.

உஙகள தளஙகளலம இணபபககடகக...

கழககணட இணபப நரலவரகள கபப(நகலடதத) சயத
உஙகள தளததல Add Gadget ==> HTML/Javasctipt==>ல ஒடட(PASTE) சயத சமததககளளவம.
 
நனற நணபரகள..!! அடதத பதவல சநதபபம.பதய பதவகள இலவசமக மனனஞசலல பற..!