Aktualn?wersj?programu MyGate można skopiowa?z działu pobieranie w naszym serwisie. Po zainstalowaniu należy skonfigurowa?dwie bramki: POP3 > NNTP (do pobierania wiadomości z grup dyskusyjnych) oraz SMTP > NNTP (analogicznie, do wysyłki wiadomości na grupy). Należy do tego wykorzysta?serwer NNTP naszego dostawcy internetu lub inny publicznie dostępny, oferujący możliwość wysyłania wiadomości. MyGate poradzi sobie także z serwerami wymagającym logowania. W poniższym przykładzie zosta?użyty serwer news.tpi.pl.

W menu Bramka > Utwórz now?/span> wybieramy opcj?POP3 > NNTP. Pojawi si?wtedy okno konfiguracji bramki, w którym wpisujemy jej nazw?(może by?dowolna) oraz port lokalny, na którym MyGate będzie oczekiwa?na połączenia inicjowane przez TB! - należy tutaj wybra?port, który nie jest aktualnie wykorzystywany przez żaden inny program działający w naszym systemie. Standardowy port dla protokołu NNTP to 119, można zatem zdefiniowa?akurat ten. Warto także pozostawi?aktywn?opcj?uruchamiania bramki przy starcie programu.

ilustracja

Następny krok to ustawienie parametrów serwera NNTP. Tutaj wpisujemy jego pełn?nazw?oraz port (standardowo 119). Istotn?opcj?jest wartość limitu czasu odpowiedzi serwera. Proponowane przez program 10 sek. może okaza?si?za krótkie z uwagi na chwilowe zaniki lub obciążenie naszego łącza, dlatego warto wpisa?w tym polu większ?wartość - 60 sek. powinno by?odpowiednie i działa?bez kłopotów w większości przypadków. Jeżeli nasz serwer news wymaga logowania wypełniamy odpowiednie pola.

ilustracja

Następnie w ustawieniach subskrypcji (zakładka "Dostępne grupy") pobieramy/aktualizujemy list?grup dostępnych na naszym serwerze. Pole "Filtr" ułatwi nam przeszukanie wszystkich pozycji.

ilustracjailustracja

Grupy, na które si?zapiszemy pojawi?si?na zakładce "Zarządzania subskrypcjami". Przy zapisywaniu si?(jak i później) możemy ustawi?liczb?ostatnich wiadomości z danej grupy, które zostan?pobrane przez program.

ilustracja

Dla polskich grup warto zdefiniowa?domyślne kodowanie w standardzie ISO-8859-2. Uzyskamy to wpisując text/plain; charset=iso-8859-2 w ustawieniach "Przetwarzanie wiadomości".

ilustracja

Skonfigurowanie bramki SMTP > NNTP jest o wiele prostsze. W menu Bramka > Utwórz now?/span> wybieramy opcje SMTP > NNTP. Teraz wystarczy wpisa?port lokalny (domyślnie 25), przez który wiadomości będ?wysyłane oraz nazw?serwera news.

Po zakończeniu konfiguracji przynajmniej dwóch bramek (może by?ich dowolna ilość, należy zwróci?szczególn?uwag? aby działały one na różnych portach lokalnych) okno programu MyGate powinno wygląda?mniej więcej tak:

ilustracja

Ostatnim etapem jest utworzenie "specjalnego" konta w TB! - jego "specjalność" polega na tym, że będzie ono stanowiło nasze konto-bramk?do serwera news. Tworzymy zatem nowe konto POP3 o nazwie np. MyGate, w ustawieniach serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej wpisujemy localhost, dla wysyłki używamy portu 25, a dla odbierania 119. W polach nazwy użytkownika oraz hasła możemy wpisa?dowolne dane, np. MyGate. Gdy wszystko jest ju?przygotowane pobieramy poczt?w nowo utworzonym koncie. W tym momencie TB! zestawi połączenie z MyGate a ten z kolei z serwerem news. Zostan?pobrane ostatnie wiadomości z zasubskrybowanych grup w ilości takiej, jak?zdefiniowaliśmy uprzednio. Podczas dalszego użytkowania wiadomości pobierane będ?sukcesywnie jak dla zwykłej sesji POP3. Wysyłka wiadomości na grupy (w polu adresata wpisujemy nazw?docelowej grupy, np. pl.comp.mail) może odbywa?si?jedynie poprzez to konto. Jeżeli chcemy wysyła?wiadomości z folderów znajdujących si?w obrębie innego konta (lub folderów wspólnych) należy w odpowiednich szablonach umieści?makro %ACCOUNT="MyGate".

Otrzymywane wiadomości możemy oczywiście filtrowa?do dowolnych folderów w ramach konta-bramki lub innych kont. Wystarcz?standardowe filtry wyszukujące w polu odbiorcy nazw?danej grupy. MyGate dodatkowo do każdej odebranej wiadomości dodaje własne pole nagłówka X-MyGate-MID, które jednoznacznie identyfikuje grup? Natomiast w wiadomościach wychodzących modyfikowane jest pole nagłówka X-Mailer - do numeru używanej wersji TB! dodawany jest ciąg postaci: MyGate/2.5.0.140 (http://barin.com.ua/soft/mygate/).

Micha?Kosiński < mkosinski (at) post (dot) pl >

Dotychczasowa ocena artykułu: 13. Podoba ci si?ten artyku? [tak/nie]