Kas als Energiebron

Animatie is zonder geluid

Op energiegebied presteert de glastuinbouwsector al twintig jaar goed. De behaalde resultaten zijn niet vanzelf tot stand gekomen, maar via een goede coördinatie en geld van de overheid en de sector. Het programma Kas als Energiebron heeft veel van de innovaties in gang gezet die de tuinbouw hebben geholpen.

Om klimaatneutraal te produceren, ligt er nog een forse uitdaging voor de sector. Wil de glastuinbouw dat werkelijk realiseren, dan zijn ook in de toekomst coördinatie, kennisontwikkeling en -uitwisseling en investeringen nodig.
  


De activiteiten in het jaarplan 2013 brengen de glastuinbouw een stap dichter bij het doel voor 2020.
    

Doelen en ambities 2020

De glastuinbouw heeft afgesproken in 2020 de CO2-uitstoot beperkt te hebben tot maximaal 6,2 Mton; door energiebesparing te combineren met een groter deel duurzame energie in plaats van fossiele brandstof. Dit komt neer op een vermindering van de CO2-uitstoot met circa 3 procent per jaar.

De glastuinbouw wil in 2020:

  • in nieuwe kassen klimaatneutraal kunnen telen, op een rendabele manier;
  • voor bestaande kassen teeltconcepten en technieken hebben ontwikkeld waarmee op een rendabele manier met de helft van de hoeveelheid fossiele brandstof geproduceerd kan worden (ten opzichte van 2010).

Wat is Kas als Energiebron

Kas als Energiebron is een innovatie- en actieprogramma om de doelen van deze sector voor energiebesparing en minder CO2-uitstoot te halen. Kas als Energiebron maakt deel uit van Topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal. In het programma werken glastuinders, toeleveranciers, onderzoekers, brancheorganisaties en de overheid samen.

Wat doet Kas als Energiebron?

Kas als Energiebron ontwikkelt kennis en (teelt)technieken om in kassen energie te besparen, om meer duurzame energie zoals bio-energie, zonlicht en warmte uit de bodem te gebruiken en om energie efficiënter in te zetten.

Het programma stimuleert innovaties die een omslag teweeg brengen. Om duurzame investeringen te stimuleren, zijn er specifieke instrumenten voor ondernemers, zoals subsidieregelingen en kennisuitwisselingsprojecten.

Resultaten tot nu toe

  • De glastuinbouw gebruikte eind 2011 gemiddeld per eenheid product 52 procent minder fossiele energie dan in 1990.
  • De CO2-emissie door de teelt daalt: in 2011 lag die 18 procent lager dan in 1990.
  • Het aandeel duurzame energie stijgt langzaam en ligt in de glastuinbouw op 1,8 procent.
  • Er zijn voor de glastuinbouw teeltconcepten ontwikkeld met in potentie 30 tot 40 procent energiebesparing. Die worden nu in de praktijk opgepakt en gerealiseerd.
  • Er zijn diverse aardwarmteprojecten bijgekomen, waarmee al kassen duurzaam verwarmd worden.

Alle resultaten zien? Energiemonitor Glastuinbouw