Internet có lẽ là một trong những thứ "sống" khủng khiếp nhất mà chẳng ngừng nghỉ kể từ khi sinh ra.

#internet #infographic #công-nghệ #bạn-có-biết