9 de febrero de 2009

EXPOSICIÓN PERMANENTENA PRIMEIRA SALA o percorrido iniciase cunha pequena mostra das embarcacións tradicionais mais características da zona. A actividade conserveira desenvolvida pola Fábrica Massó ocupa o resto da sala. A grande prensa de salga ilustra os seus inicios neste sector no ano 1816. A maquinaria e utensilios empregados no proceso de preparación e enlatado do peixe, as troqueladoras e guillotinas para a confección das latas proceden da antiga factoría de conservas Massó que comeza a súa andaina en 188

EN La primera sala el recorrido se inicia con una pequeña muestra de las embarcaciones tradicionales más características de la zona. La actividad conservera desarrollada por la Fábrica Massó ocupa el resto de la sala. La gran prensa de salazón ilustra sus inicios en este sector en el año 1816. La maquinaria y utensilios empleados en el proceso de preparación y enlatado del pescado, las troqueladoras y guillotinas para la confección de las latas proceden de la antigua factoría de conservas Massó que comienza su andadura en 1883.NA SEGUINTE SALA, logo dunha pequena selección das artes de pesca, atópase a sección dedicada a caza da balea. Xunto as coitelas empregadas para o despece do animal na factoría, podemos ver o canón arpoeiro, os arpóns manuais, cadeas para o arrastre da balea e outros útiles que poñen de manifesto a crueldade desta práctica que finaliza co acordo internacional de 1985.

En la siguiente sala, después de una pequeña selección de las artes de pesca, se encuentra la sección dedicada a la caza de la ballena. Junto a las cuchillas para el despiexe del anima len la factoría, podemos ver el cañón arponero, los arpones manuales, cadenas para el arrastre de la ballena y otros útiles que ponen de manifiesto la crueldad de esta práctica que finaliza con el acuerdo internacional de 1985.A GRANDE SALA DA PRIMEIRA PLANTA está dedicada á navegación e a aquelas disciplinas como a astronomía, os instrumentos náuticos, a cartografía e a construción naval, que fixeron posible o seu desenvolvemento. Exponse maquetas de embarcacións históricas, xunto con libros incunables e numerosos exemplares dos séculos XVI, XVII e XVIII. Entre eles destacan os primeiros textos de náutica europeos, a Geografía (1490) e o Almagestum (1528) de Claudio Ptolomeo, e libros sobre expedicións marítimas, así coma documentos e gravados relacionados coa expedición científica de Malaespina.

Entre os instrumentos náuticos expostos destaca o nocturlabio (indica a hora durante a noite), un cuadrante horario tipo Gunter, reloxos de sol, brúxulas, un sextante e varios octantes, un astrolabio (para obter a altura do sol ou as estrelas, a fin de deducir a latitude), ou os máis modernos cronómetros e bitácoras.

La gran sala de la primera planta está dedicada a la navegación y a aquellas disciplinas como la astronomía, los instrumentos náuticos, la cartografía y la construcción naval, que hicieron posible su desenvolvimiento. Se exponen maquetas de embarcaciones históricas, junto a libros incunables y numerosos ejemplares de los siglos XVI, XVII y XVIII. Entre ellos destacan los primeros textos de náutica europeos, la Geografía (1490) y el Almagestum (1528) de Claudio Ptolomeo, y los libros sobre expediciones marítimas, así como documentos y grabados relacionados con la expedición científica de Malaespina.

Entre los instrumentos náuticos expuestos destaca el nocturlabio (indica la hora durante la noche), un cuadrante horario de tipo Gunter, relojes de sol, brújulas, un sextante y varios octantes, un astolabio (para obtener la altura del sol y de las estrellas, con el fin de deducir la latitud), o más modernos cronómetros y bitácoras.