Các loại tiền đồng Xu cũng như tiền giấy đang sử dụng tại Mỹ:

1. Xu 1.000 tỷ USD
2. Tiền 100.000 USD
3. Tờ 10.000 USD
...
Xem thêm