Kyrkans enhet

Carl Ingemar Dagman om Kyrkans enhet

SKRIFTENS AUKTORITET SPLITTRAR - KYRKAN DELAS I GUDLÖSA & HYCKLARE, e.g. EFK & Pastor Swärd

Kyrkan är splittrad, och den kommer att sållas, söndras och splittras mer. De falska profeter som profeterar om enhet talar inte för eller om den kristna kyrkans enhet utan de driver den avfallna kyrkans enhet som går eller snarare kryper barfota vintertid över alperna till Canossa för att underordna sig påven och hans gudlösa läror, istället för Gud och Guds ord. Sann enhet uppstår kring Guds ords sanning, och de som går den smala vägen är få, skriver Carl Ingemar Dagman.


Om författaren

Bloggar om Kristendom & Samhälle

Just nu är Evangeliska Frikyrkan (EFK) - som är en sammanslagning av ekonomiska skäl och mot bättre vetande, av små och lika men ändå väsensskilda baptistiska sekter eller samfund med historiskt unik missionsiver - i fara att slås sönder i delar, genom att en från början inbyggd inre motsättning nu kommer i dagen på Internet (!). På sikt riskerar EFK att slitas sönder i minst två fraktioner, gudlösa och hycklare. Kampen står mellan två tunga falanger inom EFK, dels den öppet bibelkritiska socialistiska falangen på EFK:s Teologiska högskola (ÖTH) under ledning av dess rektor, läkaren (!) Pekka Mellergård och dels den mer konservativt bibeltroende falangen under ledning av EFK:s styrelseordförande Stefan Swärd, tillika framgångsrik debattör, bloggare, pastor, egenföretagare i konsultbranschen (med kontor och bostad på Östermalm) samt doktor i statsvetenskap om medias roll fram till beslutet om fri abort.

Ekumenisk enhet i förnekelse av Guds ord

1. Sedan begynnelsen i Paradiset har Guds ord mött motstånd och kämpat mot motstånd från människor som följer Ängeln som gjorde uppror och därför föll från sin höga position, ty han var inte nöjd utan ville bli som Gud, ja han ville sätta sig över Gud. Den Onde vill sedan han kastades ut från himlen som straff för sitt fall hämnas genom att ta herraväldet över människan, Guds avbild, och göra henne till sin egen, till Satans avbild. Lydnad mot Guds ord medför liv, och olydnad död, precis som på Noas tid. Inställningen till Guds ord avgör död eller liv i evighet. Vetet sållas från ogräset och Guds ord har tiderna igenom söndrat familjer, grupper, församlingar, samhällen, länder, nationer och civilisationer, och ställt den ene mot den andre, ja son mot far, och far mot son. Och den inre separationen fullföljs i det yttre genom splittring, öppna konflikter och även krig.

2. Mängden av kyrkor som redan är ekumeniskt enad i förnekelse av Guds ords auktoritet går all världens väg. I ljuset av sitt eget mörker går de till ett allt djupare mörker och deras otro leder till än mer otro och slutligen förtvivlan. De kan inte tro ty de fruktar människor mer än Gud.

 

3. Kyrkans värsta fiender är inte de som står utanför, de farligaste fienderna är de som nästlat sig in och inifrån hotar att förvränga och tysta sanningen.

4. I alla kyrkor finns sådana som är missnöjda med den ständigt pågående anpassningen, ändringen, urvattningen och omdefinieringen av den kristna tron, som sker av och i kyrkorna själva.

5. Men bland dessa är de flesta sådana som också själva ändrar på mycket.

6. Man kan i alla kyrkor urskilja åtminstone ett par tydliga gränslinjer i förhållandet till Skriften som Guds ord.

7. En skiljelinje går vid homosexualiteten. Pastor Stefan Swärd hör till dem som inte kan tänka sig att ändra i Guds ord angående fördömandet av homosexualiteten som synd.

7.a) F.d. väckelserörelser som nu är stelnade tjänstemannabyråkratier och har övergått till ett accepterande av nedgångs- och förintelsefasen genom att kalla sig samfund och kyrkor och som påskyndar sin egen undergång genom att slå sig samman, för att göra begravningskostnaderna mindre, de kan alla inom några tiotals år på en gång begravas i en och samma kista! Det är sann enhet, visserligen först i döden, men i alla fall. De som förr inte ville leva ihop de vill nu begravas tillsammans, de vet ju att de är döda.

Hos dessa finns många människor som utan problem avvisar Guds ord i många frågor men ifråga om homosex så skyller man på Gud och vet kapitel och vers, och likaså ifråga om att bevara äktenskapet hetero.

7.b) När det gäller jordiska ting, som är enklare att tro och en förutsättning för att förstå de himmelska livgivande sanningarna, så avvisar man utan fruktan Guds befallning att överheten skall döda den som utgjuter oskyldigt blod. Dödsstraff anses numera "grymt" och "onödigt" (ex. enligt förre påven) och det anses inte bara vara fel, det är enligt många i strid med "Kristi anda", fastän det är påbjudet av Gud Fadern.

7.c) Man anser det däremot rättfärdigt att släppa mördare fria gång på gång till priset av oskyldiga människors liv, man ropar som på Jesu tid aningslöst: "Släpp Barabbas lös!", i den förvillelsen att det är Guds vilja och ett tecken på barmhärtighet!

7.d) Djupt förnärmade och förfärade skulle de bli om man visade att kvinnan skall underordna sig mannen i kristna familjer och församlingar om Nya testamentet får bestämma, vilket ju är rimligt eftersom det är Jesu lära förmedlad via apostlarna, om vilka Jesus säger "den som hör er hör mig".

7.e) Men vid homosexualiteten sätter de helt godtyckligt en gräns, bestämd inte av respekt för Guds ord, utan av fördomar som man söker bekräftelse på i Guds ord, helt i enlighet med det mönster som Tingsten i ett vårtal 1948 beskrev. De "kristna" bildar sina åsikter först, sedan går de till Bibeln.

8. På den än mer gudlösa vänstra sidan denna skiljelinje så är man på väg att ta bort syndstämpeln på och acceptera homosexualitet som något tillåtet (e.g. EFK:s Saronförsamlingen, Göteborg). Både homosexuellas äktenskap och prästvigning ligger inom möjligheternas ram för denna inställning när man väl accepterat den forna synden som icke-synd. Vad denna fraktion kan tänkas ändra på nästa gång är osäkert. Men polyteism, polygami, poly-xyz, teologisk fred och enhet mellan världsreligioner och universalism ("gratis glass varje dag och evigt liv - åt alla", förnekandet & fördömandet av eviga straff) är sådant som ligger och väntar.

9. Huruvida det finns någon grupp till höger om Swärds bibeltrohet som är beredd att låta Guds ord gälla i allt, är mycket osäkert, och om en sådan finns så är den försvinnande liten, utrotningshotad och tyst eller tystad.

9.a) Denna lilla rest om den finns går till gemenskap och ljus i evig himmel genom att gå tillbaka till eller genom att börja att öppet erkänna och fordra erkännande av att Skriften är Guds ord som ensamt kan ge och ÄR ljus och liv och att den har oinskränkt och enastående auktoritet och bindande kraft för varje kristen i alla tider.

 

Var och en måste själv ta ställning i andliga frågor

10. Var och en måste själv ta ställning i andliga frågor, så också i frågan om Skriftens auktoritet. Varje människa måste själv avgöra inför sin Gud och sitt eget samvete om Skriften är Guds ord eller inte. Sådana evighetsavgörande frågor kan inte och får inte överlåtas på kyrkor, formella ledare eller samfundsbyråkrater; ej heller på kändisar och olika mediafigurer; ej heller på s.k. teologer, profeter eller poeter, ja inte ens på församlingsförankrade förkunnare och ledare.

11. Varje kyrkoledare som ringaktar, föraktar eller förnekar Guds ord, borde öppet uppfordras att ärligt medge synd, eller erkänna den logiska konsekvensen av sin förnekelse av Guds ords auktoritet, och så hjälpas till att bli och vara hederlig nog att offentligt ta avstånd från Bibeln helt och hållet som auktoritet i alla frågor och sluta med det förbannade hyckleriet och ljugandet.

11.a) Den som helt eller delvis förnekar att Skriften är Guds ord, förnekar i praktiken att Gud ÄR eller åtminstone att han aktivt bryr sig om oss, vilket i sin tur är att förneka Kristi gudom. Ty det är ju otänkbart att man tror att det finns en Gud och att Skriften är Guds ord och att Kristus enligt Skrifterna är Guds Son - som utlovats och som sänts till oss för att genom sin uppståndelse rättfärdiggöra oss genom att frälsa oss från synden som skiljer oss från Gud - och sedan likväl upphäva Skriftens auktoritet genom att förneka att den är bindande.

11.b) Men om man tror Gud och Skrifterna och är övertygad om att Kristus är Guds Son sänd till oss syndare av Gud i kärlek för att rädda oss från att förgås och för att ge oss evigt liv, då underordnar man sig Skriften helt i allt alltid i alla frågor, eftersom man erkänner Skriftens anspråk på att vara Guds ord som är för alla tider bindande för allt Guds folk oavsett kultur. Några andra hederliga, ärliga och konsekventa alternativ utöver dessa två finns inte.

12. Därför är det visst och utom all fråga att de som håller sig till Bibeln ÄR ärliga och konsekventa, enbart om de underordnar sig i allt alltid i alla frågor. Ty om Bibeln är auktoritet för oss så är den det i allt den säger därför att den är Guds ord, inte för att vi ger den en makt den inte redan har i sig själv.

13. Om den inte är auktoritet för oss i allt den säger så är den inte för oss auktoritet alls i någonting. Men om Bibelns auktoritet inte erkänns av oss, då betyder det att vi betraktar den som (huvudsakligen) människors ord, så att vi (väsentligen) förnekar att den är bindande Guds ord.

14. Att medvetet upphäva det man VET är Guds ord och så upphäva sig över Gud själv, det är intet mindre än att inbilla sig att Gud är maktlös, passiv eller likgiltig. Vilket ju är omöjligt att tänka sig för en kristen som erkänner att Jesus från Nasaret är Guds Son, sänd av Gud för att uppenbara för syndiga människor vad Gud är, i och genom Den Rättfärdiga Gudamänniskan eller den sanna Människosonen.  - Kristi Gud och Fader, Skaparen av allt, är allt annat än maktlös, passiv och likgiltig!

15. De som förnekar att Skriften är högsta auktoritet för den kristna kyrkan; och förnekar att den är den enda källan till all sann, från Gud uppenbarad, lära om Gud; och förnekar att den är den enda källan till all den sanna, nödvändiga och tillräckliga kunskapen om Gud; de MÅSTE trots att de tror att Gud finns, helt enkelt ha upphört att vara kristna. De har genom sin Skriftförnekelse blivit de facto Kristusförnekare, eller så är de först Kristusförnekare och därefter Skriftförnekare.

16. Om Bibeln är auktoritet så är den det därför att den själv hävdar det, inte därför att vi erkänner det eller tillskriver den auktoritet. Skriften är Guds ord, och därför att den är Guds ord så är den över oss i allt den säger. Därför säger det något om oss om vi erkänner dess auktoritet, men ingenting om Skriftens egenskap av att vara Guds ord om vi förnekar dess ursprung.

17. Skriften upphör inte att vara Guds ord för att vi vägrar erkänna att den är det. Ej heller blir Skriften Guds ord därför att vi säger det, men vi blir Gud lydiga när vi erkänner det faktum att Skriften är Guds ord och underordnar oss den på detta faktums grund. Men detta underordnande är ovillkorligt, och odelbart. Allt eller inget, det är valet i auktoritetsfrågan. Den som inte har Skriften som auktoritet förnekar ju att den är Guds ord, ty det är ju otänkbart att någon kan tro Gud och anse Skriften som Guds ord och ändå upphäva dess anspråk på lydnad.

18. Om man väl gått så långt i avfall att man odlat tankar på att Skriften är människors ord och inte Guds, då är eller kan Skriften fortfarande vara nyttig till allt möjligt, men den har inte sista ordet, ej heller första, den är kanske bara intressant och ett vittne bland många konkurrerande, och den äger inte makt över oss, den är inte auktoritet över oss.

19. Frågan om Guds ords auktoritet för oss är alltså en fråga om - icke huruvida Guds ord är auktoritet - utan huruvida Guds ord är auktoritet för oss, för mig. Att kyrkan erkänner eller förnekar Guds ords giltighet är alltså en bekännelse, och som sådan säger den oss vilken typ av kyrka den kyrkan är. Och på samma sätt säger det något om dig och mig, om vi förnekar eller tror och bekänner Guds ord som auktoritet över oss i lära och liv.

20. Den kyrka som anser att nutiden skall avgöra vad som gäller, ställer världen, nutiden och de otroende, och deras åsikter och vishet, över de troende, ja över Kristus och apostlarna, över Guds ord och evigheten, över Gud själv, precis som Satan gör. Men då är ju världen, otron och nutiden auktoritet och lärare över evigheten, tron och Guds ord. Den kristna tron underordnas då otron, evigheten formas av nutiden, världen härskar i himmelen. Bibeln som auktoritet är då såväl principiellt som praktiskt upphävd. Och Kyrkans väsen är inte längre kristet, den har inte längre Kristi Ande, Skriftens Ande. Kyrkan är inte kyrka utan en nutida otrosförening, som är gud-, skrift- och trolös, även fast den visserligen fortfarande använder kristna ceremonier, ritualer, manér, byggnader, ord, termer, böner, sånger och böcker, men dess väsen är antikristligt, och därmed upproriskt, sataniskt. Som regel innebär upprorets ande att man uppträder i någon slags socialistisk anda, som ju är den yttersta gudsförnekelsen eftersom den förnekar allt icke-materiellt, och därmed blir exklusivt jordebunden och fångad i nuet. Materialism är inte en frukt av kapitalism, utan tvärtom, det är antikapitalismens väsen. Andlighet och kapitalism går utmärkt att förena, medan socialism alltid MÅSTE vara en svuren fiende till allt gudomligt, andligt och evigt, eftersom den är den mest konsekventa och exklusiva materialism som är tänkbar.

 

Valet för kyrkan

21. Det går inte att ta avstånd från Bibeln som auktoritet om man vill göra anspråk på det kristna namnet.

22. Och det går inte att ha Skriften som auktoritet ibland eller delvis.

23. Valet för kyrkan står alltså mellan att bli kyrka genom att gå tillbaka och underordna sig Skriften i allt alltid eller att helt uppge anspråken på att vara en kristen kyrka.

24. De avfälliga formella ledarna i den avfallna f.d. nominella kyrkan saknar i de flesta fall både mod, hederlighet och anständighet. Nästan ingen av dem säger något bestämt om någonting, de glider och fettar runt i media och tror sig något vara, fastän de aldrig har ett Guds levande ord att komma med utan bara sina egna inbillningar.  Man söker sitt eget, inte sanningen, inte Guds ord, inte Guds ära. Därför intalar man sig lögner, man bedrager sig själv och säger falskeligen att man både kan erkänna Skriften som Guds ord och därmed medge att den är auktoritet, men ändå inte behöva vara bunden i allt alltid. Man intalar sig att vår tid - otron - är klokare än Jesus och apostlarna, eller att apostlarna anpassade sitt tal till sin tid och att de inte skulle ha samma budskap nu till oss om de vore här. Lögn på lögn serveras, och fastän alla vet att det är lögn och taskspeleri så låtsar man att det är "relevant", hållbart och gångbart och trovärdigt och gudomligt sanktionerat. Ja de riktigt fräcka påstår helt samvetslöst att Gud sagt att Guds ord inte gäller.

 

Vem skall vara auktoritet, nutiden eller Gud?

25. Allt står och faller på detta: Vem skall vara auktoritet i kyrkan - Kristi kyrka - nutiden eller Kristi Gud och Fader?

26. Skriftens lära är att människosläktet blir värre i ondska med stigande ålder inte bättre. Att det är så ser vi bättre de senaste hundra åren än någonsin förut, och med dubbel tydlighet, eftersom den explosionsartade utvecklingen på alla materiella områden till det bättre har åtföljts av illdåd både av individer och nationer utan motstycke i historien.  Därför finns det ingen historisk faktisk, nutida eller biblisk grund för att apostlarnas lära, som sanktionerats av Kristus själv som själv utvalde apostlarna i den Helige Ande, skulle stå på en lägre andlig eller moralisk nivå än vår - alldeles tvärtom! Dessutom är det uppenbart att apostlarna hävdar att det de lär inte är kulturbundna läror eller traditioner utan enbart Herrens lära, som ÄR densamma sedan före Skapelsen.

 

Den öppet Avfallna kyrkans bibelförakt

27. Den öppet Avfallna kyrkan är just genom sitt, även för den minimalt bibelkunnige lätt igenkännbara, öppet deklarerade uppror emot Gud och Guds ord, samt förnekande och upphävande av vad Skriften säger, i allt eller i mycket eller i några politiskt aktuella frågor, genom sina egna öppna ord avslöjad som just Avfallen. Den är alltså precis vad den ser ut att vara. Den Avfallna kan inte bedraga de sant fromma, men den otrogna världen vill och kan bedragas av Den Avfallna Kyrkan, och den Avfallna Kyrkan följer villigt i den gudlösa världens spår. För att rättfärdiga detta säger man att "gud" talar genom världen till kyrkan. Vi behöver alltså i så fall varken kyrkan eller Skriften längre! Men den Avfallna Kyrkan tar inte konsekvenserna av sina egna ord.

 

Pastor Swärds fromma bibelhyckleri

 28. Man kunde tänka sig att den som hävdar Skriftens auktoritet och att den måste erkännas för att en kyrka skall vara kristen, skulle bli enbart glad över pastor Swärds oförtröttade hänvisningar till Bibeln som rättesnöre för lära och liv [se min Newsmill-artikel Pastor Swärds Bibelhyckleri]. För min del så erkänner jag att pastor Swärds hållning till skenet är långt bättre än alla andras, men ändå mer vilseledande och därför värre och oärligare, ty han ger och vill ge sken av att lyda Gud men gör det likväl icke, ty lydnad kan inte mätas i mer eller mindre. Den som lyder ibland lyder aldrig, ty han lyder när det passar honom. Den som lyder, lyder alltid, även när det inte passar honom, därför att Gud är hans Herre.

29. Swärd vill synas, och tror jag, vill vara, Kristen och Bibeltrogen och Underordnad Skriftens auktoritet i allt alltid, men är i praktiken långt därifrån. Och fastän han säger sig vilja bli tillrättavisad och är villig att ändra sig och även erkänner att även han väljer och vrakar bland Guds ord, så ändrar han sig inte i de uppenbara och avgörande frågorna för Skriftens auktoritet. Därför kan inte Swärds hållning föredras eller applåderas, utan måste tvärtom fördömas mer än de som inte hycklar bibeltrohet i likhet med honom.

30. Swärd måste välja sida. Antingen erkänner han att han inte erkänner Skriften ensam som högsta auktoritet, ty det fordrar underordning i allt alltid. Eller också måste han erkänna att den nutidens upproriska och laglösa ande, som behärskar både de kyrkor som kallar sig bibeltrogna och de kyrkor som är täckmantel för socialism, är antikrists ande och att det är denna ande som driver dem att förneka Guds ordningar. GUDS ORDNINGAR är krig, dödsstraff och naturkatastrofer; OCH underordning av kvinnan, barnen, elever, arbetare och slavar, OCH allas underordning, även påven och alla kyrkor, under överheten; OCH att den som inte vill arbeta icke får äta; OCH att den som inte tar hand om sina egna är värre än en otrogen; OCH att kyrkan icke har i uppdrag att bedriva socialhjälp till gudlösa och otroende; OCH att de kristna är pliktiga att tåligt lida för rättfärdighets skull utan klagan eller vrede, i Kristi efterföljd. Den som inte tror Skriften när det gäller det jordiska, Guds ordningar, den kan inte heller tro när det gäller det himmelska.

31. Swärd fördömer andra som avviker från Bibeln i stycken där han själv inte avviker. Denna sommar har han ägnat mycket tid åt att fördöma en amerikansk socialistisk revolutionsromantiker med teologisk täckmantel (Brian D. McLaren). Men Swärd tycks inte förstå att det innebär en skyldighet för honom själv att fördöma sig själv i de stycken där han själv avviker. Eller åtminstone förklara och försvara varför han avviker när hans egna avvikelser påpekas på bibelsakliga grunder. Men Swärd har inte svarat med ett ord. [Se min Newsmill-artikel Pastor Swärds Bibelhyckleri ]

32. Swärd har nu fått mothugg i sitt eget samfund, Evangeliska Frikyrkan, av en "vän", som vill begränsa Swärds yttrandefrihet på Swärds egen (!) blogg med motiven att han inte har mandat att tala i EFK:s namn, fastän Swärd talar i sitt eget. Mot "vännen" rektorns nekande så är det uppenbart att det handlar om att man fruktar, avundas och hatar Swärds genomslag, vilket sker på bekostnad av den socialistiska "gudsrikesläran" som rektorn et consortes (som inte vågar träda fram!) står för.

32.a) Denne "vän" ("vän" är troligen en EFK-eufemism för konkurrenter som inte använder eldvapen eller ens blanka) är inte på Swärds linje med bibeltrohet, denne "vän" vill inte ha Skriften som auktoritet alls, han vill ha socialism och politisk verksamhet med och under sken av kristendom. Hans förebilder är Jim Wallis och dylika upproriska besvikna 68-or som aldrig växer upp och aldrig lär sig vad Skriften säger om dem, och det säger mer än tusen bilder. Rektorn störs av att Swärds fördömande av obibliska läror hos McLaren, som är kompis med Jim Wallis men inte lika gudlös, har fått sådant genomslag i sommar. Med sådana vänner så behöver Swärd inga fiender. Dessa "vänner" vill ha mindre bibelfixering och helst ingenbjundenhet till Guds ord alls.

33. EFK står inför något som kan leda till en uppdelning för och emot Swärd, en grupp mer eller mindre öppet gudlösa som inte erkänner Skriften som "rättesnöre" och en grupp som gillar den bekännelse till Skriften som Swärd står för. EFK kan komma att delas i gudlösa och hycklare.

34. Rektorn för EFK:s Teologiska Högskola i Örebro (ÖTH), "vännen" Pekka Mellergård, har gått bakom ryggen på Swärd och samlat stödtrupper, han gör helt enkelt ett försök - amatörmässigt sådant - till en "statskupp" eller "palatsrevolution", i strid med de demokratiska processer som EFK skall styras genom. Den falang som står bakom Mellergård vill ändra EFK:s färdriktning bort från Skriften i strid med gällande styrdokument. Detta är både laglöst och odemokratiskt och omoraliskt. Men typiskt socialister och revolutionära romantiker med självgodheten stämplad i hjärta och sinne. Allt tyder dock på att Mellergård kommer att bli tvungen att inse vad han gjort. Swärd säger sig vilja avgå med omedelbar verkan, vilket innebär att EFK tvingas välja. Swärd är alldeles för värdefull i de flestas ögon. Socialisterna är högljudda och sitter på viktiga poster men de har inte majoriteten av fotfolket med sig.

35. Swärd måste i detta läget än mer fråga sig vad han egentligen menar med att ha Skriften som auktoritet, ty när detta lagt sig så blir frågan än mer het. Kan man vara bunden till Skriften bara ibland och när man tycker att det passar?

 

Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/10145

20 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

Håhå, jaja... är detta värt att kommentera? Kom bara att tänka på att artikelförfattaren är rätt säker på sin egen förträfflighet och rättfärdighet, sin egen kommande salighet och sin utvaldhet av Gud. Och - att i kyrkan i söndags handlade predikan om att de som "går fram först" i högmod över sin förträfflighet skall bli de sista, men att de som närmar sig "sist" i ödmjukhet, skall vara de första. Det var faktiskt Jesus som sa det... Ber alla läsare att tro på att inte alla kristna är fundamentalister...

Permalänk | Anmäl #1 Sjuksköterska, 2009-08-25, 14:03

P.S. Kan artikelförfattaren visa på en enda mening i evangelierna där Jesus dundrade så mot en enda enskild person, som artikelförfattaren gör? (ok - Jesus dundrade lite mot fariséer som grupp). Borde det inte vara en kristens främsta uppgift att uppföra sig som Jesus gör, se på sina medmänniskor på det viset som Jesus gjorde?

Permalänk | Anmäl #2 sjuksköterska, 2009-08-25, 14:07

P.P.S. Artikelförfattaren förespråkar på flera ställen dödsstraff, samtidigt som han skriver en hel del om Jesus. Kan artikelförfattaren tala om i vilken/vilka verser i evangelierna där Jesus uttalar att dödsstraff ska tillämpas för brottslingar? Och - gäller inte 5:e budet längre?
På mig verkar artikelförfattaren något magsur, och i någon slags personlig vendetta mot en person som tror lite annorlunda än han. Min pappa brukade säga: "Kivens inte på vägen barn!"

Permalänk | Anmäl #3 sjuksköterska, 2009-08-25, 14:23

Kom att tänka på en sak till: Om man nu förespråkar dödsstraff för brottslingar, är det inte rätt lätt att också tolka Bibeln så att Gud nog gärna vill att man också dödar otrogna??? Som den heliga Birgitta gjorde när hon rådde Magnus Eriksson inför korståget till Novogorod (också kristna, men kristna på FEL sätt): "Först ska de få en chans att omvända sig, men om de inte vill det ska de dödas, för det är bättre att de dör än att de fortsätter leva i sin synd"...

Permalänk | Anmäl #4 sjuksköterska, 2009-08-25, 14:49

Bästa sjuksköterska (varför anonym?)!

1. Swärd är bättre än de flesta/alla samfundsledare när det gäller att säga att Skriften skall vara rättesnöre i allt. Jag håller Swärd högre än alla andra.

2. Om jag kritiserar den bäste, kritiserar jag således än mer alla de andra som jag dock inte anser värda att ödsla tid på.

3. Jag kritiserar Swärd därför att jag tar honom på allvar.

4. Och faktum är att han bekänner mer än han levererar.

5. Det borde vara ett problem, inte bara för honom och mig.

6. Ex. på vikten av att betrakta hela Skriften som Guds ord.
a) Den som förnekar GT förnekar uppenbarligen läran att Gud har skapat allt, vilket i sin tur leder till att man måste se ned med förakt på apostlarna och de första kristna som styrkte sig i svåra stunder med detta, att för Gud är ingenting omöjligt som har skapat himmel och jord.
b) Jesus håller Mose och profeterna högt - inte ett yota skall förgås!

7. DÖDSSTRAFFET
a) 1Mos.9:6 Gud BEFALLER Människan att döda den som utgjuter oskyldigt blod.
b) Dödsstraffet bekräftas av Mose (och utvidgas till mer än mord på oskyldiga)
c) Det heter: "Du skall icke dräpa" (ej: "döda")
d) Om (allt) dödande vore fel då skulle också krig förbjudas, men Gud befaller om krig likaväl som dödsstraff..
e) Mose vet vad han skriver, han förbjuder dråp och mord, och befaller straff med döden för dem som gör så (och mycket annat).
f) Profeterna bekräftar dödsstraffet.
g) Jesus bekräftar dödsstraffet.
g.1) Den som tar till svärd (uppror, mord) skall förgås med svärd (avrättas)
g.2) Jesus citerar med gillande utan kritik Mose befallning om dödsstraff för den som smädar sina föräldrar:
Matt 15:4
"Gud har sagt: Visa aktning för din far och din mor och: Den som smädar sin far eller sin mor skall dö. "
Lägg märke till: "Gud har sagt" (inte "Mose...")
g.3) Apostlarna, isynnerhet de främsta Petrus och Paulus bekräftar dödsstraffet (Rom.13: överheten bär inte svärdet förgäves; 1Pt. 2:14 straffa de som gör det onda och belöna dem som gör det goda)
g.4) Kyrkan har i två tusen år lärt och hållit fast vid dödsstraffet. Katolska kyrkans lära är att det i princip är rätt, men sedan förre påven säger man att det är "grymt" och "onödigt", men erkänner fortfarande att det är befallt och rätt'
g.5) Korsfästelse och stening förekom ofta på Jesu tid. Jesus säger "ta ditt kors på dig och följ mig" med direkt hänsyftning på det som hörde till det nästintill dagliga skådandet, inte enbart eller ens i första hand på sin egen korsdöd (som ju inte skett)
g.6) Aldrig en enda gång uttalar Jesus ett enda kritiskt ord mot dödsstraff eller dödsstraffsmetoder (inte ens i Joh.8: "Den som...Kaste första stenen..!")
g.9) Apostlarna uttalar inget kritiskt mot dödsstraff eller ens mot korsfästelse, inte ens efter Jesu uppståndelse, ej heller mot stening (Stefanus)
g.10) Paulus lär att alla förtjänar döden (Rom.1:32; 6:32;
g.11) Paulus har inga problem för egen del med dödsstraffert om han gjort sig förtjänt av det: Apost 25:11
"Om jag har gjort mig skyldig till något som förtjänar döden är jag beredd att dö. Men om deras anklagelser saknar grund kan ingen utlämna mig åt dem. Jag vädjar till kejsaren."
h) Dödsstraffet är lika gammalt som civilisationen
i) All civilisation och rättssamhöllet bygger på dödstraffet, det är för dödsstraffets skull som staten inrättas och dödsstraffet instiftas av Gud för oindskans skull, för att sätta en gräns, så att inte vargarna ostraffat skall kunna slakta lammen. "Barabbas" skall icke släppas lös, han skall dödas. Och oskyldiga skyddas!

8. MAGSUR. Själv har jag tack o lov en fungerande mage. Jag tror att du kan se vad jag drivs av om du vill. Det ligger i öppen dag, det sägs ju hela tiden./cid

Permalänk | Anmäl #5 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-25, 15:09

Det enda jag vill kommentera är: Jesus ord om att med svärd förgås behöver inte betyda att det är människan som ska verkställa det straffet. Han kan lika gärna syfta på yttersta domen, enligt min åsikt.
Du säger att han inte uttalar sig kritiskt mot dödsstraff - min fråga var om han PÅBJUDER det?
Ang. Paulus - att han visste att dödsstraff förekom och var beredd att ta det yttersta straffet, anser jag inte bevisar att han ansåg det rätt.
Visst, GT - ska man tvätta leverfetterna och förrätta rökoffret riktigt också?
Hur kan du vara så säker på att just det du tror är det enda rätta? Finns det ingen ödmjukhet för att någon annan kan tolka annorlunda än du?

Permalänk | Anmäl #6 sjuksköterska, 2009-08-25, 15:45

B. Sjuksköterska!

Är det ödmjukhet att vränga Skriften?
Kort repetition:
1. Gud har instiftat dödsstraffet.
2. Det har bekräftats av Mose, profeter, Jesus (JA!), apostlarna, och kyrkan i två tusen år
3. Vem är DU att sätta dig över alla dessa vittnen?
4. Jesus behöver inte ge någon befallning om det sopm Gud redan befallt.
5. OM det skulle upphävts så skulle Jesus upphävt det!
6. Mose lag gavs till judarna, inte till andra.
7. Dödsstraffet gavs till alla människor då det gavs till Noa.
8. Paulus l,är i Rom. 13 att ALLA - inte bara judar o kristna - ALLA SKALL underordna sig den överhet de har över sig, från föräldrar och uppåt.
9. ALL överhet är av Gud.
10. Ingen överhet finns som inte är av Gud. (Nero var kejsare då deta skrevs!)
11. Överheten, all överhet alltid, är GUDS tjänare, till att HÄMNAS!
12. VEM är DU, att ifråga sätta Paulus? Med vilken rätt?/cid

Permalänk | Anmäl #7 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-25, 16:32

Finns det ingen annan kristen som kan hjälpa mig i denna debatten? Min församlingspräst brukar säga att de två värsta gisslen mot att mänskligheten ska kunna hålla fred med varandra är fundamentalism och likgiltighet. Kristen fundamentalism är precis lika farlig som islamsk eller judisk. Och jag tycker inte kristna kan tiga i likgiltighet inför en sådan uppenbar fundamentalism som artikelförfattaren ger uttryck för.

Permalänk | Anmäl #8 sjuksköterska, 2009-08-25, 16:33

Men bästa s.!

Det som står i Gids ord och som du inte gillar det skall tas bort? Eller förtigas? Är inte det bedrägeri?

Säg då istället rakt ut, jaja, et står si och så, men jag tror det jag vill tro, och struntar i resten. Men är en sådan attityd möjlig att förena med påståendet att Skriften är Guds ord?

Du ser, borde se, nu var hela tyngdpunkten i min artikel ligger - och i alla andra här o på min blogg.

Det går helt enkelt inte an, det är ohederligt, lögnaktigt, att säga att Skriften är Guds ord och mitt "rättesnöre" och sedan tolka bort det som man på mänsklig grund inte tycker verkar så bra.

Bästa Sj. Du behöver ingen hjälp, du är på god väg att själv se vari problemet ligger. Är Skriften Guds ord, så är det förmätet av dig att anse dig klokare än Gud. Och om du är klokare än Skriften, då är det ju uppenbart att du i praktiken inte tänker att Skriften är Guds ord.! OK?/cid

Permalänk | Anmäl #9 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-25, 16:42

Bästa Sj.!

En liten fråga.
Det här med f-ordet, 'fun-damentalism", visst är det kul!

Men vad bidrar det med? Om jag säger vad Skriften säger så är det ju Gud som är "fundamentalist", eller är budbäraren för mer än budskapet och avsändaren?

Om man är fundamentalist då man säger det Gud säger trots att folk inte gillar det, vad är man då när man säger sådant som Gud inte säger, men man likväl säger att det är Gud som sagt det?
- Rabiat lögnare eller falskspelare eller ordvrängare eller blind, okunnig och analfabet? Välj själv!/cid

Permalänk | Anmäl #10 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-25, 16:53

Till alla läsare!

Denna min korrespondens med "sjuksköterska" visar tänker jag, ganska tydligt det problem som jag hela tiden riktar in mig på.

Inte bara icke-kristna, utan bekännande kristna väljer, vrakar och vränger vad de vill tro på.

Det är helt okej, men det är helt fel att säga att den lära man fått fram genom att vränga Biblen skulle vara den sanna kristna.

Dödsstraffsfrågan är oerhört viktig i sig på många plan, det ser jag mer och mer. Den har dessutom den stora fördelen att den är ett effektivt sätt att avslöja hur självsvåldigt kristna fromma människor hanterar det de säger är "Guds ord". Något är fel här!

OM man tänkte: "okej, detta är Guds ord, Guds ord är förmer än mig, och nu säger Skriften ett och annat som jag inte begriper eller inte gillar, men vad skall jag göra, det är ju Guds ord, jag kan ju inte sätta mig över Gud, så jag får väl lyfta på hatten och säga att jag inte förstår det, ja kanske till och med att jag inte gillar det, MEN, eftersom det ÄR Guds ord , så skulle det aldrig falla mig in att göra Guds ord omintet, isynnerhet inte genom att fuska och göra våld på texten för att få den att passa mig."

Och om man likväl anpassar läsningen, tolkningen efter vad man själv tycker passar - med vilken rätt angriper man då ateister eller Gardell? Fundera på det någon./cid

Permalänk | Anmäl #11 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-25, 17:28

Ingenstans i allt det du skriver finns ordet NÅD. Är inte det ett rätt så bra ord? Om vi återgår till vad Jesus säger om att den som tar till svärd ska med svärd förgås. Hur kan du vara så säker på att din tolkning av de orden är mer värd än min? Om jag uppfattar det så att människor på den yttersta dagen ska få stå till svars för sina gärningar, inte att människor ska bruka dödsstraff mot varandra, har jag fel då?
Tänk nu om mördaren du eg. ville avrätta, efter tio år i fängelse, ångrar sina synder och får förlåtelse av Gud och blir kristen? OM du hade dödat honom hade du då tagit en själ från Gud!
Du förstår - jag kan inte, jag kan helt enkelt inte, se Jesus framför mig ett svärd i handen, hugga huvudet av någon som begått en oförrätt.
(Nu får jag nästan för mig att allt det du skriver är en bluff som jag gått på, någon slags satir över kristen fundamentalism...)

Permalänk | Anmäl #12 sjuksköterska, 2009-08-25, 19:12

Bästa Sj.!

OM NÅD
1. Du har kanske glömt vad du läst, eller inte förstått eller så har du inte läst artikeln i sin helhet.

Jag talar om Guds Son i 11.a), 11.b) och 14, och jag gör klart att man kan inte skilja Kristus och frälsningen från Skriften.
Här är punkt 11.a) och 11.b):
"11.a) Den som helt eller delvis förnekar att Skriften är Guds ord, förnekar i praktiken att Gud ÄR eller åtminstone att han aktivt bryr sig om oss, vilket i sin tur är att förneka Kristi gudom. Ty det är ju otänkbart att man tror att det finns en Gud och att Skriften är Guds ord och att Kristus enligt Skrifterna är Guds Son - som utlovats och som sänts till oss för att genom sin uppståndelse rättfärdiggöra oss genom att frälsa oss från synden som skiljer oss från Gud - och sedan likväl upphäva Skriftens auktoritet genom att förneka att den är bindande.

11.b) Men om man tror Gud och Skrifterna och är övertygad om att Kristus är Guds Son sänd till oss syndare av Gud i kärlek för att rädda oss från att förgås och för att ge oss evigt liv, då underordnar man sig Skriften helt i allt alltid i alla frågor, eftersom man erkänner Skriftens anspråk på att vara Guds ord som är för alla tider bindande för allt Guds folk oavsett kultur. Några andra hederliga, ärliga och konsekventa alternativ utöver dessa två finns inte."

2. Ja du har fel om svärdet. Orden betyder det de betyder, det skall inte användas något svärd på den yttersta dagen. Du läser godtyckligt bort den enkla och självklara betydelsen, svärd används två gånger och båda gångerna är det bokstavligt menat narturligtvis. Du har bara en önskedröm som grund för din borttolkning.

3. Detta handlar inte om någon slags rättvisa, att den ene är lika så bra tolkare som den andre. Du håller dig inte till ordalydelsen, men det gör jag. Du måste visa, för att få rätt, att det finns något i texten - inte i ditt huvud - som gör att ordet 'svärd' ena gången betyder 'svärd' och andra gången yttersta domen. Sådant är rent och galet godtycke, den som läser vilken bok som helst på det viset kan ju få fram precis det han vill få fram.

4. Hederlighet kräver vid läsning av böcker, särskilt Skriften, att man håller sig till orden. Du har en uppfattning klar i förväg om dödsstraff och sedan läser du bort allt som inte stöder din uppfattning.

5. Jag är bara intresserad av att se vad Skriften verkligen säger, och sedan låter jag Skriften säga det, jag har inga problem med vare sig det ena leler andra. Det är inte mina ord, det är Guds ord. Det jag ansvarar för är att jag inte förvränger det, ansvaret för det som står är Guds. Men du tål inte somligt som Gud säger. Vad säger det om din gudstro?

6. "människor" ska inte bruka dödsstraff mot varandra. Men överheten skall. LÄS Romarbrevet 13. tack! Läs 1Mos. 9:6

7. Det är riktigt tragiskt att läsa hur desperata argument du hittar på. Rövaren, den botfärdige gick hem till Gud, just därför att han dödades samtidigt med Jesus. Den som har mördat men ångrar sig och tar emot Kristus innan han avrättas räddas till evigt liv. Hans "själ" tas inte från Gud. Den som frias från dödsstraff fortsätter kanske på sin gudlösa väg, men om han ställts inför döden så hade han kanske besinnat sig. Detta är lika mycket sannolika spekulationer som de du håller på med. Men de hr inget med sakfrågan att göra. Skall du med din vishet mästra Gud? GUD HAR BEFALLT om dösstraff. Varför får inte Gud göra det för dig? Måste han fråga dig om lov?

8. Men Jesus skall ju döma somliga till evigt helvete, är det också fel i dina ögon? Vill du träta så trät inte med mig, trät med Gud om du tror att du är klokare än honom.

9. Det som skiljer mig från sådana som dig, det är att du vet redan från början vad som är rätt, jag har ingen vishet i mig själv, jag söker Guds vishet. Och redan om jag inte gjorde det så har tillräckligt mycket heder för att avhållla mig från att misstilka avsiktiligt vare sig Gud eller någon annan. Att du misstolkar mig är ju intet märkligt, eftersom du inte drar dig för att mästra Guds ord.

10. Du KAN inte acceptera det som står, men du måste ändra på det för att få det till att pasa dig. Det är osakligt eller rakt på sak lögnaktigt.

11. Du bevisar här gång på gång hur nödvändigt det är att framhålla för "kristna" att de har ingen rätt att ändra på Biblen som de tycker. En kristen skall ändra sig efter Guds ord, du gör tvärtom.

12. De flesta människor skulle inte göra mot Selma Lagerlöf det du gör mot Bibeln. Dina förutfattade meningar står i strid med de enklaste och tydligaste bibelord och du bevisar både okunnighet och värre saker då du till varje pris skall få det till något annat.
Jag ser inte att jag kan göra något mer för dig./cid

Permalänk | Anmäl #13 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-25, 20:36

Fundamentalism kan faktiskt definieras som att man är övertygad om att man själv har hittat den enda rätta sanningen, och att alla andra har fel. På 15-1600talet var lutheraner och calvinister övertygade om att den andre hade fel, att de andra skulle komma till helvetet och man själv till himlen. För de trodde på ”fel” sätt, och man själv på ”rätt” sätt. Varje sida stod och dundrade mot människor: Tro på mitt sätt annars kommer du till helvetet! Och detta är ju inte ovanligt i kristenhetens historia.
För övrigt – ja! Varje läsare som läser Selma Lagerlöf, eller vilket skönlitterärt verk som helst, tolkar det.
Artikelförfattaren kan inte ”göra mer för mig” skriver han. Nog spårar jag en viss härskarteknik i det… Har han fördömt mig som evigt förtappad? Nå – jag har aldrig inbillat mig att kunna ”ändra” på honom – det jag siktade in mig på var tvärsäkerheten han har om dödsstraffet som en vilja av Gud (för övrigt har det hänt åtskilliga gånger att människor suttit en massa år i fängelse, och sedan har det framkommit bevis som visar att de är oskyldiga…)
Nog antar jag att det finns fler muslimska fundamentalister i världen, än vad det finns kristna sådana. Men det som jag finner både förvånande och skrämmande, är att om en islamist (för artikelförfattaren vet väl att de är lika övertygade om sin sanning som han är om sin?) med koranen i hand hade dundrat på på samma sätt, så skulle vederbörande på nolltid haft några hundra kommentarer på sin artikel. Här ligger något tänkvärt – varför struntar man i kristna fundamentalister, är de inte intressanta? Är de ofarliga?

Permalänk | Anmäl #14 sjuksköterska, 2009-08-26, 05:42

Sjuksköterska!

1. Du skriver: "Fundamentalism kan faktiskt definieras som att man är övertygad om att man själv har hittat den enda rätta sanningen, och att alla andra har fel. "

a) Häri visar du som i det mesta du säger att du bara hittar på saker under resans gång som passar dig. De bibelord som passar dig är bra, de som inte passar dig är inte bra.

b) Den här definitionen har intet med fundamentalism att göra. Fundamentalism är inte alls vad du tror att det är. Ordet används som slagord utan annan mening än att man tar avstånd från den grupp eller person man kallar fundamentalism.

c) Fundamentalism är allitfrån Erasmus och framåt en ekumenisk grej, det handlar om att man i den kristna enhetens namn vill reducera teologiska strider genom att hålla sig till några - så få som möjligt helst - f u n d a m e n t a la läror.

d) Om din definition vore riktig så är alla bibelns röster fundamentalister, inklusive Gud, Jesus, Mose, Paulus.

e) Kristendomen själv är fundamentalism mer än något annat eftersom kristendomen inte bara är säker, den är gudomligt säker, både at den är sann, rätt och riktig.

/återkommer med mer svar/cid
ag ser att den stora skillnaden mellan dig och mig är att du måste få mig att erkänna att jag har fel, medan du gärna får tycka och tänka vad du vill.

2. När jag inte tycker som du då är jag fundamentalist, men vad är då du, dubbel-fundamentalist? Du säger ju att fundamentalism kan definieras som att man är säker.

Permalänk | Anmäl #15 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-26, 06:49

Vet du vad - jag är till och med så "förskräcklig" att jag inte kan se en godhjärtad, rättfärdig, uppriktig och troende muslim som vill leva i fred med sina medmänniskor och vara god mot dem, i ögonen och säga: "Du har fel tro!"
Vad säger du om muslimer? Är de saracener som bör utrotas som man försökte på 1100talet och några århundraden framåt - för att de hade "fel tro"?

Permalänk | Anmäl #16 sjuksköterska, 2009-08-26, 07:25

Sjuksköterska! Del 2 av svar på ditt inlägg 06.42

Sjuksköterska!

1. Du kommer att kalla mig fundamentalist eller värre saker, du kommer nog på något, så länge jag inte säger att du har rätt.

2. Du är inte intresserad av fakta.

3. Du är bara intresserad av att tysta, svartmåla eller fördöma den som säger något annat än du tycker att man får säga. (Du beter dig som en "fundamentalist" - den som sa't han va't)

4. Men nu är det kontrollerbart, det vi pratar om.

5. Vad man tycker om det Skriften säger är en sak, vad Skriften säger är en annan.

6.. Vad Skriften verkligen säger är en sak, vad man tycker att den säger är en annan sak.

7. Vad man tycker att Skriften BORDE säga är ytterligare en annan sak.

8. Jag anser det både omoraliskt och ovetenskapligt att tvinga Bibeln att säga det man vill att den skall säga.

9. Jag anser det både omoraliskt och ovetenskapligt att förbjuda Bibeln att säga det den säger.

10. Jag ser och säger därför, att Bibelns lära är att Gud befallt att människan skall döda den som utgjuter oskyldigt blod.

11. Detta bekräftas av hela bibeln, inklusive Jesus, apostlarna och två tusen år av kyrkans lära. (+ andra religoner och civilisationer sedan urminnes tider.)

12. Inget biter på dig. Vad skall man kalla sådant? Fanatism?

13. Jag talar om vad Biblen säger, och för dem som inte bryr sig om vad Biblen säger så betyder det ingenting.

14. Eftersom du tycks bry dig om vad Biblen säger, så förvånar det mig att du vill tvinga biblen till att säga det du vill att den skall säga.

15. Du behöver ingen bibel – du är ju din egen bibel! Varför bryr du dig egentligen om bibeln när du inte tillåter att den får säga det den säger.

16. Tanken har slagit mig – det är ju tur att du är anonym – hur hanterar du läkares recept i ditt jobb? Gör du på samma sätt som du hanterar bibeln? Ändrar du när du tycker, som du tycker, av känslomässiga skäl, utan kunskap och utan fakta? Och utan att kolla med läkaren som skrivit receptet?

17. Du är inte ett dugg intresserad av sanningen om vad Bibeln verkligen säger, du ljuger vilken dag som helst bara du får Bibeln till att säga det du vill att den skall säga.

18. Du censurerar både människor och Bibeln, därför att du anser att dina åsikter är mer värda. Du är just en sådan fundamentalist som du utan sak säger att jag är - "den som sa't..."

19. Det du tycker att man inte får säga det får man inte säga, och det du tycker att man ska säga, det ska man säga. Och gör man dig emot då är man ”fundamentalist”.

20. Du ger intryck av att vara fanatiker, det var därför jag sa att jag inte kan göra mer för dig. Allt i Bibeln + tvåtusen år av kyrkans lära har du emot dig.

21. Inget biter – Du får väl skriva en egen ny bibel och starta en åsiktspolis som tystar alla som inte har samma åsikt som du. Du är ganska otäck och obehaglig. Trippel-fundamentalist är väl något du har kvalificerat dig för, enligt din egen definition.

22. I din idealvärld tycks det inte vara tillåtet att säga att en bok säger det den säger.

23. Du argumenterar på en tröttsam nivå om fängelse och oskuld. Vad i allmän dar har det med sakfrågan att göra? Skall vi ändra i Bibeln, eller skall vi säga vad det står?

24. För övrigt tycks du tro att du talar inför en stor publik, tyvärr eller som tur är så är det nog inte så. Hursomhelst, det var klokt av dig att vara anonym, förbli det!/cid

Permalänk | Anmäl #17 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-26, 07:49

Sjuksköterska!

Du skriver: "Vad säger du om muslimer? " apropå vad då?
Jag ser ingen koppling alls i min artikel till en sådan fråga. Du får diskutera med någon annan som har lika mycket tid som du./cid

Permalänk | Anmäl #18 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-26, 07:56

Det finns något som heter semester... För övrigt verkar du ha mer tid än jag - du skriver mycket längre inlägg. Att jag skrivit så många kommentarer på din artikel beror uteslutande på - jag är förvånad över att ingen reagerar på en kristen fundamentalist, skulle en muslimsk fundamentalist dundrat på på samma sätt med Koranen i hand, som du gör med Bibeln i hand, så skulle vederbörande genast fått hundratals kommentarer. Och - oavsett vad du säger - det du ägnar dig åt, verbalteologi, är jag inte enig i. Detta blir mitt sista inlägg, jag hoppas någon annan kan ta vid.

Permalänk | Anmäl #19 sjuksköterska, 2009-08-26, 08:17

Sjuksköterska!

Du skriver avslöjande: "Och - oavsett vad du säger -"

Det är just det.
1. Du är inte mottaglig för fakta.
2. Du tror det du VILL tro.
3. Du ser det du vill se, resten blundar du för eller vränger.
4. Det Biblen säger det struntar du i, eller så kallar du det för "fundamentalism" om du inte gillar det.
5. Eller som nu "verbalteologi" ett nytt ord du just hittat på, du menar väl "verbalinspirationslära" förmodar jag.
6. Men om Biblen skall läsas utan avseende till orden då KAN man inte läsa den alls. Och utan bokstäver kan man inte få ihop ord, och en enda bokstav ändrar ett ord till ett annat och kan förändra hela meningen.
7. Utan s.k. "bokstavstro" kan man inte läsa något alls.
8. "är jag inte enig i" säger du. Vem har sökt tvinga vem? Vem har fördömt vem?
9. Jag fördömer enbart dem som LJUGER om vad Biblen säger eller som ljuger och säger att de är Bibeltrogna när de inte är det. Jag anser att alla lögner bör fördömas, inte minst dessa två nämnda.
10. Jag har inga synpunkter på den som struntar i Biblen, bara dem som ljuger om Biblen.
11. Inga lögner bör tålas eller stå opåtalade, isynnerhet inte om Gud.
12. Det är en makalös fräckhet att kalla den som är saklig och låter Bibeln säga det den säger för "fundamentalist" i avsikt att helt lögnaktigt utmåla honom som hemsk och tvingande, när det är precis tvärtom. Det är du som är odemokratisk, sanningslös, tvingande och "fundamentalist". Du är ju så säker på din uppfattning att du hellre vränger sanningen om vad Guds ord säger än ändrar dig.
13. Varför kan du inte vara så ärlig att du säger att du anser att skriften har fel? Varför måste du tvinga Biblen att i strid med fakta säga det du säger?
14. Det är sådana som du som hotar yttrandefriheten och därmed demokratin i samhället.
15. Ingen tvingar dig till att vara kristen eller tro på Biblen, och vill du vara kristen utan att tro på biblen så är det din ensak. Men du får då också finna dig i att man påpekar att den kristendom som ändrar i Skriften eller gör sig oberoende av Skriften inte sakligt sett är kristendom.
16. Du skriver: "...dundrat på ...som du gör med Bibeln i hand..."
Alltså, att säga det som Biblen säger, det är att vara "fundamentalist" och "dundra på...med Biblen i hand". Men att göra som du, vränga Biblen, ljuga om vad Biblen säger, det är "fint"?
17. Du har problem. Med sanningen, med Biblen, med Gud.
18. Om du vill att man inte skall få säga att en bok säger så eller så, då hör du hemma i ett diktaturland, Iran är nog det som passar dig bäst.
19. Om du tycker att man är fundamentalist för att man inte tycker som du om dödsstraff, ja då är du inte i rätt land, än så länge åtminstone.
20. "med Biblen i hand" - att argumentera som du gör, att vränga Biblen för att få stöd för dina idéer, det är verkligen att "med Bibeln i hand" ljuga och tvinga andra. VET HUT, människa!/cid

Permalänk | Anmäl #20 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-26, 10:02

Kommentarsfältet är stängt på denna artikel.annons:

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Newsmill är en del av TV4-gruppen.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Newsmill till TV4 News

 Nyhetsbolaget, som bla producerar Nyheterna i TV4 och TV4 News tar över Newsmill. För våra ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.