Kyrkan avfallen

Carl Ingemar Dagman om Kyrkan avfallen

Den avfallna svenska kyrkan

Kyrkan lever i synd, men anklagar inte sig själv, istället angriper den andra. Kyrkan har avfallit från Guds ord, tiger om eller förnekar både Kristus och synden, och är således varken gudfruktig, kristen eller kyrka, men behåller ändå namnet, som vilken trollkvinna eller sekt som helst som tror att saken eller väsendet ligger i rabblandet av mystiska ord och namn.


Om författaren

Bibeltroende Kristusbekännare som bloggar om kristendom & samhälle

Den moderna Vidskepliga Lögnkyrkan som kallar sig kristen och kyrka i strid med sunt och vanligt bonnförnuft såväl som emot all hederlighet, och än mer i strid med bibliska och juridiska fakta, har del i blodskuld, försvarar mördare och berömmer sig av sina synder, ja uppmuntrar andra att synda, men fordrar ändå respekt som lärare för andra i moral.  

Kyrkan anklagar andra men inte sig själv. Kyrkan frågar inte efter Guds ord. Kyrkans främsta avgud är socialismen. Kyrkan litar på förgängliga människors obeständiga ord. Kyrkan har ingen makt och inga medel att förlåta synder eftersom den förkastar Guds ord. Svenska kyrkan först och störst i avfall från Guds ord. Svenska kyrkan har övergett sina egna bekännelseskrifter. Svenska kyrkan fariséisk då den sätter människobud före och över Guds ord. Svenska kyrkan värst i svärmeri och sekterism. Svenska kyrkan offrar sanningen för att bli gillad, och är därmed ogiltig.

Rättfärdighet börjar med självanklagelse, säger Luther i en suverän sammanfattning av Guds ord. Och John Wesley sammanfattar i samma avmystifierande "icke-religiösa" anda den kristna religionen i tre ord: ånger, tro och helgelse. Endast bekännelse av synd har gudomligt löfte om syndens övergivande. Men den självgoda och förstockade svenska kristenheten känner varken Gud eller sin egen synd och drar så dom och straff över sig. Och ju mer de säger att ingen fara är på färde, eller att "väckelse" kommer, desto snabbare och hårdare faller de.

Den Svenska Avfallna f.d. Nominella Kyrkan, eller "kristenheten" har intet av den rena kristendomen kvar, knappast ens skalet, och kärnan är genomgående angripen av röta. Och dock finns det intet av självinsikt och aldrig hörs någon självanklagelse eller syndabekännelse från kyrkan. Och detta trots att bekännelse av (verkliga) synder är det enda som har löfte om förlåtelse och lämnande av synden.

Hellre anklagar man andra än går till rätta med sig själv. Trots att kristenhetens synder är blodröda både inför Gud och människor, så gör man just därför allt för att anklaga andra. Alltid hittar man något man kan angripa någon för, det må nu vara bokstavstroende udda kristna, eller ateister och homosexuella, eller storföretag, Israel och USA, eller det svenska samhället, dess politiker och lagstiftare. Sin egen skuldräkning vill man inte höra talas om. Man överger Guds ord, man tiger om eller förnekar sin Frälsare som utgivit sitt liv i döden för att vi som var döda skulle få evigt liv. Man förnekar synden och straffet. Man tar mördare i försvar och låter oskyldiga dö i deras ställe, man ropar som förr "Släpp Barabbas lös!". Allt, även det som är specifikt och fundamentalt för kristendomen, är fördunklat som bäst, och förtiget, förvanskat eller förnekat som regel.

Ledarna söker sitt eget, ingen vågar eller vill ens riskera något för Guds ords skull, världslig ära, makt och pengar styr. Man tar änkornas skärvor än idag, ja mer än någonsin, medan ledarna frossar i höga löner de tar från medel de fromma ofta gett av sin nödtorft i tro att det var Guds verk. Men ledarna manipulerar de fromma och söker hjälp hos gudar som icke är gudar. Man missbrukar pengar. Man tar efter omgivningens avgudadyrkan. Man hyllar människor. Man offrar barn åt döden. Både folk och ledare i kristenheten går i det avfallna gudsfolkets fotspår och drar över sig en dom desto större, eftersom den uppenbarelse den kristna kyrkans arvtagare fått men likväl förkastar är större.

Jesus säger om sitt folk, Guds folk judarna: "Folk från Nineve skall uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är förmer än Jona." Och likväl - eller just därför - korsfäste man sin Frälsare. Inte vann de något på det, det blev deras fördärv, och inte omvände de sig ändå. De är förstockade säger Skriften. Skall inte den kristenhet och det Västerland som först tagit emot Kristus-och genom kristendomen blivit rikt välsignade på alla sätt-men sedan avfaller, bli minst lika hårt straffad som Israel om den inte följer hedningarnas exempel i Nineve och omvänder sig? Den västerländska döda kristenheten tycks ha dragit över sig ett straff värre än något annat-en förhärdelse och förblindelse så långt gången att allt hopp om ändring är ute.

Inget sammanhang i den s.k. kristenheten frågar efter Guds ord, trots att Bibeln är full av varningar till Guds folk för avfallets konsekvenser. Den moderna falska kyrkan vänder sig istället, eller just därför, så långt som möjligt bort ifrån Bibeln, ja bort ifrån sanning i vanlig hederlig icke-religiös svensson-mening. Man bekänner inte längre den Heliga Skrift som överordnad kyrkan i kyrkan och för de kristna.

Istället fordrar man gudlöst och fräckt att samhället och överheten skall lyssna till, lyda och vara underordnad kyrkan i såväl moraliska som tekniska frågor. Och detta fastän kyrkans herre, Jesus Kristus stod under överheten och aldrig lade sig i hur överheten skulle styra eller döma. Fastän kyrkan själv är djupt omoralisk och genom sin falskhet totalt inkompetent som moralisk rådgivare, och ännu mer okunnig i icke-teologiska frågor än i teologiska, vilket är svårt att överträffa, så kräver den att överheten skall visa respekt för kyrkan och lyssna till kyrkans inbillningar och ord-inte till Guds ord.

Reinfeldt, som själv visat vad självkritik och omvändelse är, har inget att lära av en avfallen kyrka, annat än att utan Guds ord är den noll och intet, ja det vore bättre om den upphörde. Denna falska kyrka vill fortfarande ha den fina titeln "kristen" fastän man övergett sin herre. Ja man säljer det fina men oäkta namnet för pengar till vem som vill betala. Så fort man kan så är man beredd att kalla vilken synd och vilka syndare som helst för kristna bara de blir medlemmar och betalar för att få vara med. Den svenska protestantiska kristenheten har blivit som påvekyrkan. I denna förljugna atmosfär som sedan generationer är kyrkornas är det intet märkligt att kyrkan själv inte vill ha med Gud och hans ord eller kyrkans tvåtusenåriga tradition att göra.

I generation efter generation blir Gehennas barn värre gehennas barn än sina fäder. De som ännu går i kyrkan är där i stor eller mycket stor utsträckning av vana eller sociala skäl och inte sällan i rent egenintresse, för att man inte kan hitta på något bättre, för affärernas eller maktens skull. Det fanns en tid i Sverige när möten utan prästen var förbjudna och kafferep var täckmantel för andliga uppbyggelsemöten där hungriga själar kunde få höra Guds ord. Nu är döda formella gudstjänster täckmantel för kaffe med minglande, eller än värre saker på "veckor" av olika slag. Få eller ingen går, eller kan gå till kyrkan för att söka Gud eller få höra ord från Gud. Kyrkan är ofta och troligen oftast ett rövarnäste utan verklig bön.

De sociala företeelser som kallar sig kyrka i Sverige söker sig i många fall och i en ökande grad till gudsfruktans motsats, upprorets ideologi, brodermördaren Kains religion, Judas förrädarens kyrka, han som tänkte mer på de fattiga, det är sig själv och sin egen tjyvekonomi, än på Kristus. Den kyrka som lämnat både Kristus och Skriften, och således är både gud-, skrift- och trolös håller sig helt följdriktigt istället till den mest konsekventa och gudlösa materialismen som människans historia känner-det är socialismen. Det är den ideologi som innehar världsrekordet i synd i människans historia då det gäller att i fredstid ha mördat flest egna medborgare, obeväpnade och oskyldiga människor. Det är i fredstid som obeväpnade och oskyldiga medborgare i det egna landet mördas av socialister, både internationella och nationella, i alla fall när inte laglösa lagar, lögn, stöld, hot, våld och terror räcker - som i Sverige. De som mördas mördas därför att de äger något, såsom egen hustru, egna barn, egna böcker, egna glasögon, egen bil, egen båt, egen mark, egna fastigheter, eget företag eller egen förmögenhet. Ja de mördas bara för att de äger icke-materiella andliga tillgångar eller egenskaper såsom självrespekt, mod och tankeförmåga och färdigheter som läskunnighet, så att de ser att denna ideologi är från Lögnens Fader själv, Bedragaren.

Socialism är per definition nedbrytande och underminerande av det bestående, ett Djävulsinspirerat uppror emot Guds ordningar och all överhet. Under sken av en högre rättfärdighet som kallas "jämlikhet" men intet annat är än Djävulskt bländverk så förkastas allt förnuft och all underordning av barnen, kvinnan, eleven, arbetaren och medborgaren, för att desto lättare kunna stjäla makten mot folkmajoritetens vilja "i folkets namn" men för en liten elits lika omogna som verklighetsfrämmande idéers skull. Socialistiska upprorsmän i alla länder söker först uppvigla så många som möjligt genom lögner, falska rykten, hot, våld och terror. Socialister försvarar massmord när det passar och skyddar gärna vanliga nog så fruktansvärda engångsmördare som angriper borgare. Man står på brottslingens sida-han/hon som vill slippa slita och på stöldens genväg vill bli rik genom att ta andras arbetes frukter-emot de arbetsamma, skattebetalande, skötsamma, stilla, vanliga och oskyldiga. Kort sagt de som bryter ned samhället ses som vänner fastän de bär på blodskuld och de som vill bevara det anses som fiender värda döden fastän de är oskyldiga som lamm!

Kyrkan ropar nu sedan flera decennier, om än inte i hundra år, i gemenskap med dessa gudlösa materialister och med hopen från Jesu tid: "Korsfäst den oskyldige! Ge Barabbas lös!" Då som nu vill man inte ha någon rättfärdig som säger sanningen om och attackerar kyrkan, hellre vill man synas nitälskande och omintetgöra den som intet ont gjort men som framställs som ond för att man skall kunna tysta honom. Så vill man synas lika eller mer rättfärdig än Gud själv genom att offra åt döden "hädaren" som visar sig vara den ende som kan ge liv, nämligen den Rättfärdige, Guds Son, han som Gud uppväckte och de gudlösa fienderna dödade. De som trodde sig tjäna Gud då de korsfäste Jesus var Satans hantlangare. Istället för att låta oskyldiga leva så tar man deras liv och ger istället liv åt den skyldige som utan tvång och genom fritt val har vigt sig själv åt döden genom att stå samhället och den enskilde emot och utgjuter oskyldigt blod utan förvarning och utan rättegång. Kyrkan vill inte ha den rättfärdige och oskyldige, den vill inte ha den som arbetar och sköter sig och betalar skatt, den vill inte ha den som ger liv och föder barn och uppfostrar dem till gudfruktiga, hederliga och lydiga medborgare. Dessa borgerliga föraktas av kyrkan. Kyrkan vill ha våldsmän, helst mördare! Så vill "Kyrkan" visa vems barn den är. Och om oskyldiga måste dö i mördares ställe - så må det ske säger den Skändliga, så måste det vara i ett "barmhärtigt" samhälle som är "jämlikt"! Kyrkan vill ha Barabbas, upprorsmakaren, uppviglaren, mördaren, rövaren och tjuven, alla de som dödar, stjäl, rånar och förstör för samhället och den enskilde medborgaren, det är sådana gudlösa människohatare som uppväcker denna falska kyrkas medlidande. Kyrkan visar så att den tror att Gud är gammal  eller så svag att de kan knuffa Gud från makten med hjälp av Satan. Hellre låter man Jesus dö igen än tar parti för rätt och sanning. Det är därför man tiger med evangeliet och blir så både samhällets och alla människors fiender medan man lär ut Satans falska barmhärtighet som tar parti för laglöshet och mördare.

Kyrkan följer mänskliga idéer från alla möjliga och omöjliga håll som den fångar upp bara om de är från nutiden. Det som bestått i flera tusen år, eller åtminstone i två tusen år föraktar man. Följden blir att Kyrkan är vilsen eller som en borttappad nål i en höstack, den går inte att hitta, och den är av falsk metall så ingen magnet är stark nog att dra fram den och själv kan den inte ta sig ut. Den far än hit och än dit i sin otro, så fort det rör sig i halmen. Kyrkan vill inte ha de sanna troende, de som håller fast vid Kristus och Skriften anses omoderna, ja de kallas farliga av den "Kyrka" som hatar Gud. Men i sina försök att förfölja de sanna troende, som bekänner Kristus och håller sig till Guds ord och löfte, kommer den falska kyrkan att dränkas av Röda havet eller ännu värre vattenmassor. Ty de har inte förstånd att bygga en ark att flyta i, och de vet inte ens att de behöver en. Kyrkan arbetar målmedvetet på att upphöra så fort som möjligt som synlig företeelse. Som kristen kyrka i ande och sanning har den för länge sedan upphört att existera. Den söker frälsning i gärningar, sociala och politiska, den söker mirakler och masshysteri, det må nu gälla miljön eller s.k. väckelse. Den lyssnar till allehanda bedragare och löst folk som utger sig för att något vara och som kommer med "frälsningsläror" som förpassar Gud till uthuset eller isoleringscell längst bort i Universum. Man inbillar sig att människan kan styra världen bättre än Gud. "kristenheten" är konstant upprorisk, som om den regerades av "trettonåriga" 68or fromt halvdruckna av rödvin, vilket väl är nästan sant.

 

*

 

V.

Kyrkan har ingen makt och inga medel att förlåta synder eftersom den förkastar Guds ord

 

Den moderna Kyrkan vill inte veta av verklig synd, bekänner bara till formen och tar inte något Guds ord på allvar, inte ens ordet om synd och skuld. Därmed fullgör den inte sitt uppdrag, och stänger så den enda vägen till Gud efter värsta förmåga redan genom sin försummelse och än mer genom förvrängning och förnekelse. Genom att förkasta Guds ord och hålla sig till människors finns ingen frälsning från Gud att få i kyrkan. Enligt Guds ord blir den som anklagar sig själv och kommer till Gud som det han är, en ohjälplig syndare, han blir mottagen. Den som känner sin synd känner sitt behov av frälsning. Den som känner sin synd känner Guds vrede som vilar över honom i varje andetag och att han förtjänar döden. Att då vända sig till den Högste, till Gud sin Skapare är tvärtemot all instinkt, det är inte att tänka på, tvärtom vill man gömma sig och fly bort undan honom. Den som vill komma till Gud måste vara rättfärdig, det vet vi alla, men den som är en syndare från födseln och ingrodd vana kan aldrig själv vare sig bli rättfärdig eller sona sina synder, lögner och brott. För att kunna komma till Gud måste vi bli rättfärdiga, vi måste göras rättfärdiga, och det är endast Gud som kan göra oss rättfärdiga. Vad skall då en syndare göra som inte tål Guds närhet och som längtar efter befrielse från synden och döden? -I Kristus har Gud berett en väg för syndare att nalkas Gud utan att dö. Men ingen kan komma till Kristus om inte Gud drager honom, och ingen kan komma till Gud utom genom Kristus. Det enda som fordras är att du åhör löftesordet, Guds ord i Skriften, och kommer till Kristus i ande och sanning, det är att komma sådan du är, som en syndare. Gud hatar förvisso synden, små eller stora synder lika, och varje syndare har Guds vrede vilande över sig. Därför är det utan Guds ord och löften och utan Kristi evangelium omöjligt att nalkas Gud, ty ingen rättfärdig finnes. Gud har gjort Kristus till vår Frälsare. I honom allena, i Kristus finnes frälsning för alla syndare och från alla synder. Därför upphör Guds vrede då du är i Kristus, ty i Kristus är du rättfärdig. Och det sker genom blotta hörandet och tilliten till Guds ords vittnesbörd, genom tron allena utan gärningar och trots all synd och före all bättring, av nåd allena. Eftersom inget vi kan göra tar oss ut ur syndens cirkel och slaveri-vår vilja och vårt innersta väsen är förvänt och gudsfientligt-blir vi enbart genom det passiva åhörandet av Guds ord genom ordets makt, Guds ords makt, utan något vårt tillägg i vilja eller handling, rena och rättfärdiga inför Gud, även om denna rättfärdighet inte synes inför människor. Detta ÄR den enda skatt Kyrkan kan äga och den har hon sålt ut för vänskap med Djävulen. Det gör henne skyldig till andligt mord på människosjälar och gör henne till broder till mördare.

Nästan alla formella ledare i den svenska kristenheten som uppträder i media företräder samfund eller kyrkor som numera hör till den Avfallna f.d. Nominella Kyrkan, eftersom de varken i bekännelse, lära eller praktik följer Guds ord, åtminstone har ingen av dem i praktiken Guds ord som högsta norm. Och de kyrkor som ännu i sina bekännelser utger sig för att ha Guds ord som högsta norm, har för länge sedan slutat att betrakta det som en bindande utfästelse. Inte ens när förkunnare och ledare i samband med vigningar har gett löften med sin heder, eller till och med med sitt liv, som garant, känner man sig förpliktigad att följa sin egna ord. Samvetslöshet och förljugenhet är en andra eller första natur hos den Avfälliga, den Skändliga.

 

Värst är Svenska kyrkan (SvK), hon som är äldst - påvekyrkan räknas inte - och har det största och rikaste arvet av Bibeltrohet, hon av alla har fallit först och djupast och är ännu i fritt fall. SvK har totalt förkastat det lutherska arvet och reformationen i Sverige. Svenska kyrkans bekännelseskrifter (SvKB) är inte felfria men det hävdar de inte heller, de hänvisar till Skriften som högsta norm, och i den punkten KAN de inte överträffas, det är hela deras väsen och reformationens kärna att sätta Guds ord över allt.  SvK måste enligt lagen följa sina bekännelser och således vara luthersk, evangelisk och underordnad Skriften, men eftersom SvK sedan länge inte gör det är hon inte bara andligen Laglös, Avfällig, gudlös, avgudadyrkare och Skändlig, hon är också laglös och brottslig i juridisk mening.  SvK är laglös genom att inte vara det hon skall vara enligt lagen, och hon är det redan i den för henne konstituerande punkten som kyrka, nämligen i den punkten som föreskriver att Skriften skall vara hennes högsta norm. SvK är helt enkelt olaglig, laglös, brottslig och kriminell, men hon bör inte för den sakens skull betraktas som vilken överklasslyngel eller bonnatjyv som helst som inte följer regler och lagar eller drar skam över sin släkt och familjens heder och namn, och river ner generationers uppoffringar och arbete. Nej, hon bör betraktas som majestätsförbrytare, landsförrädare, konspiratör, femtekolonnare, uppviglare och kungarevoltör, som en den värsta sortens upprorsmakare helt enkelt och hon bör dömas till döden, ja hon bör snarast begravas eftersom hon redan är död, ligger lik och luktar sedan länge, och lagen säger att de döda skall begravas. Och som den avfälliga avgudadyrkare hon är bör hon inte få begravas på vigd mark och ingen sten sättas upp, men en stor varningsskylt på behörigt avstånd, och hennes kista bör krossas så som hon krossat andras! Och de av hennes tempel som hon öppnat för gudlösheter och människodyrkan, ja vad skall man göra där eller med dem-borde de inte rivas, för att för all framtid visa hur det går med avfälliga kyrkor! Uppsala domkyrka bör rivas! Hon är genom sitt avfall från Guds ord en avgudadyrkande själamördare, så det är inte underligt att hon försvarar eller tiger om det mekaniska, regelbundna, systematiska, yrkesmässiga och nazigt effektiva dödandet av trettiofem tusen ofarliga, oskyldiga, försvarslösa, totalt beroende och extremt utsatta människor i vardande om året bara i Sverige, och detta försvaras med att de är så små!! De flesta av dem hör till henne enligt hennes egna regler, ändå räddar hon dem inte! Gör SvK så för att bevisa att hennes tolerans för tyranner och diktatorer och massmördare inte upphörde med den internationella eller nationella socialismens totalitära makter? Denna acceptans av programmatiskt ständigt dödande av de allra minsta säger något-menar jag-om kyrkans tillstånd. Laglösheten tilltar som Jesu apostlar förutsade, ty de visste att människan blir inte bättre med tiden utan sämre, trots alla enorma framsteg i kunskap, teknik och välfärd, så är hennes kapacitet för ondska inte mindre utan större och hennes benägenhet för det goda avtar med jordens och människosläktets ålder. Och det värsta är att laglösheten ökar snabbast i kyrkan, vilket visar att antikristliga idéer redan beretts plats i kyrkan. Det är i kyrkan, den kristna kyrkan, som Kristi ärkefiende kommer att utgå ifrån och redan verkar igenom, så som det är förutsagt.

 

*

 

VII.

Svenska kyrkan har övergett sina egna bekännelseskrifter

 

Svenska Kyrkans Bekännelseskrifter (SvKB) vill intet annat och gör intet annat än att troget uttolka Skriften och de inte bara hänvisar till Skriften, utan de är totalt beroende av och restlöst underställda Skriften och de binder inte till sig själva utan till Skriften och vill vara en ingång till att förstå Skriften. De uttalar sig i sådant som i striden med den gudlösa påvekyrkan är uppenbarat som falskt respektive sant i förhållande till Skriften. De talar inte i frågor som är tveksamma, därför kan man lugnt veta att deras vittnesbörd om Skriftens lära är trovärdigt. De talar inte om jordiska ting, utan om andliga och himmelska. Likväl har till och med Svenska kyrkan själv övergett dem och därmed förnekat sig själv och gjort sig arvlös både på jorden och i himmelen. Ve över de biskopar och präster som har gjort detta möjligt genom passivitet eller aktiv medverkan. Inte nog med att domen över dem själva blir hård, de drar straff över hela Svenska kyrkan och alla som finns i henne och berörs av henne. SvKB ger frihet bara åt den som följer Skriften, men detta har galna lutherska teologer vänt upp och ner och påstår lögnaktigt att bekännelseskrifterna lösgör både från sig själva och Guds ord. Därmed har Svenska kyrkan som evangelisk kristen protestantisk kyrka upphört, i laglig såväl som andlig betydelse. Gud överger i sin tur, om än med barmhärtig och tålmodig fördröjning, dessa som överger honom och inte vänder åter trots varning på varning.

Den fariséiska principen att sätta människors ord över och istället för Guds har blivit den rådande normen i Svenska kyrkan, och man har blivit ett exempel som alla de andra kyrkorna har följt efter. Och den sorts "helige ande" kyrkorna numera troget följer och försöker komma ifatt och springa om, det är världens ande, den antikristliga gudsfientliga anden som råder och härskar hos de otroende, de som i sitt hjärta inte vill veta av Gud. Kyrkan ändrar sig efter samhället som om det vore Guds ande som driver de otrogna till den ena synden efter den andra, som sedan SvK som en djävulsk nyttig idiot menar att de har Guds uppdrag att rättfärdiga och ta bort syndstämpeln från. Den falska nåden säljs fortfarande för pengar och makt numera även i protestantiska kyrkor!  SvK vill inte ha en högre moral än samhället, man vill ha samma omoral till varje pris. Man vågar inte skilja ut sig, man vill inte lida, man vill inte stå för Kristi rättfärdighet, han som inget gjorde eller sade som han inte fått från sin Fader och som levde i och av Guds ord i livet, verkandet, lidandet, döden och uppståndelsen, och som inte vågade ändra på ett jota i Skriften.

De avfälliga hänvisar numera inte till Guds ord då någon fråga dyker upp, man söker inte heller svar i Bibeln, som är Guds ord. Man hädar Gud genom att inbilla sig att Gud inte är bunden av sitt ord, och att han är större än orden i en bok och dylikt. Så talar även en och annan av vår tids dåraktiga manshatande kvinnor som tror att de är profeter fastän de i bästa fall är gudlösa poeter med ett uppblåst ego och självtagen rätt att svamla och ändra på sanningen!  Men den som vänder Guds ord ryggen eller söker svar utanför den är inte kristen och har avfallit, han söker hjälp hos gudar som inga gudar är. Att låta människors vishet gå före, stå över eller ersätta Guds vishet, är desto mer gudlöst eftersom Guds dårskap är visare än människors vishet även när människans vishet är som högst. Dessa avfälliga som kallar sig kristna fastän de följer världens ande så troget de kan inbillar sig kanhända att de ÄGER Guds ande och att de bestämmer över Gud så att de inte behöver fråga Gud eller söka i hans ord. De inbillar sig att de själva kan, får och skall avgöra vad som bör vara rätt. Dessa överspända svärmare "tänker" i sin inbillade andlighet att Guds ord är givet till de oandliga, till de som inte är så rena som de själva, att det skrivna ordet bara är för somliga, dessa som inte blir "rena" nog att få Guds ande.

Dessa inbillat heliga är dock de verkligt oandliga och andelösa. Dessa självutnämnda övermåttan höga apostlar har övertygat sig själva att Gud finner dem värdiga att tala till dem direkt, utan hjälp av det skrivna ordet, ty de står ju över det simpla folket, de är ju minsann födda till att leda! Sådan grundlös hybris visar vems andliga barn de egentligen är. De glömmer att Skriften är given till alla, och att den är ingiven av Gud själv, Guds Ande. Det är Herrens Ande som talar i Skriften, i och genom lagen och profeterna, evangelierna och breven. Gud talar inget i "anden" till någon som inte vill hålla sig till Skriften och allt Gud Ande säger till någon stämmer med hans eget Ord, annars vet man att det inte är från Herrens ande.

Om någon verkligen har Guds Ande så följer man Jesus och håller sig till Skriften och intet därutöver. Ty Guds Ande säger inget utöver Skriften och hänvisar dit. Den som säger sig tro och har Skriften och likväl föraktar den har inget förstått och är värre än en otrogen som aldrig har kommit till tro. Sekterister håller fast vid Guds ord när det passar dem och när det icke passar då hittar de på egna läror. Svärmare är sådana som litar till sina egna inbillningar, upplevelser, uppenbarelser och erfarenheter och sätter det över och istället för Skriften, medan de skyller på Anden. Få eller ingen överträffar Svenska kyrkan i att sätta egna idéer och annat över Guds ord. Svenska kyrkan är värst på sekterism och svärmeri. Så har den kyrka som genom sitt arv är bäst skickad att bekämpa lögnaktiga avarter av kristendom själv blivit offer för de värsta lögner, därför att hon missaktar, ja föraktar sitt arv.

När man "vet" att "samhället" inte gillar det som Bibeln säger, då säger man det som man tror "folket" vill höra. De stilla i landet som förtröstar ppå Gud föraktar man. Avfallets kyrkor blir mer och mer fariséiska eftersom de sätter människobud över och istället för Guds bud. Den Nominella kyrkan kan sägas ha upphört och blivit Avfallen senast 1958 med det lag- och skriftvidriga beslutet om kvinnliga präster, något som i och för sig var en logisk konsekvens av beslutet redan1809 att borttaga kvinnans underordning i vigselformuläret. 1809, eller senast 1958, bröts därför principiellt och offentligt i lag troheten mot Skriften och bekännelsen av Skriften som högsta normerande norm - normata normans - normernas norm i kyrkan. Men det räcker inte.

Avfallet stannar inte vid avfall. En synd leder till nästa om man inte omvänder sig. Denna Avfallets Kyrka, som förr var Nominellt kristen till bekännelsen, och som någon gång var huvudsakligen levande, den är mer och mer på väg att bli en fiende till alla människor. Ty den inte bara tiger om Kristi evangelium, den bekämpar det också och vill förhindra att människor blir kvitt sin synd och blir rättfärdiga så att de kan få del av eviga livet. Den Avfälliga, den Skändliga fördömer dem som predikar evangelium. Men inte heller det räcker. Avfallet leder ännu längre bort. Antikrists ande får insteg i den före detta kristna kyrkan. Där en gång Kristus drev ut en ond ande kommer nu sju onda tillbaka, och det forna Gudstemplet öppnas för att ge plats för Antikrist själv. Inifrån kyrkan, den avfallna, sprider laglöshetens ande sin förtrollande makt till att bedra och förföra. Tider av dom kommer även för kyrkan.

Trackback URL: http://www.newsmill.se/trackback/9387

11 kommentarer I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.

GE DIG!! Kyrkan/synd och de medeltida värderingarna är "ute"
Snälla du Vakna upp från din fanatiska värld"

Vi lever i en ny tid, anpassa DIG till den. Alla slags religioner (även den gammaldags "kristna" ) är UTE i vår tid. Gudskelov för det.

Permalänk | Anmäl #1 Karin Rebell, 2009-07-31, 23:33

Hej rebell-Karin! (hoppas du tål)

Det var ord och inga visor. Order låter och ser det mest ut som.
Jag är kapten vad är du? Ta gärna chansen och visa varför kristendom är ute. Det diskuteras ju just här på Newsmill annars just varför det är en trend att bli kristen. /cid

Permalänk | Anmäl #2 cid, 2009-08-01, 02:40

Det är klart att det är trendigt att vara kristen. Jungfru (?) Maria, som ägnade sig åt rollspel med " den helige ande, är väl historiens första queer-lady.. och borde vara en lämplig symbol för hela rörelsen.

Permalänk | Anmäl #3 Lililth, 2009-08-01, 09:53

Jag orkade inte läsa mer efter 20:e stycket. Lär dig skriva kort och koncist så folk inte somnar innan de förstått din poäng. Tips.

Permalänk | Anmäl #4 Mattias X, 2009-08-02, 13:03

Själv anser jag att de ogudaktiga, laglösa och antikristna sodomiter och sodomitvänner som idag styr Svenska kyrkan borde stenas, i enlighet med Guds lag (Rom.1:32).

Permalänk | Anmäl #5 Johan Bensow, 2009-08-02, 14:57

Det är så högt i tak i Svenska kyrkan, eftersom botten har gått ur.

Permalänk | Anmäl #6 Nils Anckargård, 2009-08-02, 18:08

Nils!
Tack för den formuleringen - den bästa jag hört på länge!/cid

Permalänk | Anmäl #7 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-02, 18:49

CID, du skrev:

"Reinfeldt, som själv visat vad självkritik och omvändelse är".

Jag vill gärna veta på vilket sätt Reinfeldt har omvänt sig, samt till vad han har omvänt sig till.

Permalänk | Anmäl #8 Johan Bensow, 2009-08-05, 18:03

Hej Johan!

1. Moderaterna och Reinfeldt har omvänt sig i sin politik som ett resultat av valförlusten 2002, då de förlorade var tredje väljare. Moderatledningen och Reinfeldt skyllde inte förlusten på väljarna, ej heller på media eller motståndarna. De kritiserade sig själva - inte andra, de tog ansvar för sina egna ord och handlingar och ändrade sig. Det är omvändelse - även om det inte är omvändelse till Kristus, så har det åtminstone några ingredienser gemensamt. Man ankagar sig själv först (för sin synd), man skyller inte ifrån sig, man skyller inte på något annat än sig själv. Man uppträder som en ansvarig vuxen människa som tar på sig fulla ansvaret för sina ord och gärningar. Det ÄR poängen. Så gör varken sossarna efter valet 2006 eller den svenska kristenheten som sedan decennier minskar allt fortare.
Och som sagt detta är gemensamt med en kristen omvändelse. Den som inte anklagar sig själv först kan aldrig bli kristen, han knackar inte ens på rättfärdighetens port.

Den som bekänner får nåd, så är det i livet i alla avseenden, även i icke-kristna sammanhang. Alla människor funkar så att den som förhärdar sig och ljuger eller förnekar eller skyller ifrån sig den får och förtjänar vårt förakt. Och den som ödmjukar sig och erkänner sin skuld och sitt ansvar den får nåd eller åtminstone en barmhärtigare behandling. Helt i enligt med sakens natur, ty den som bekänner och ärligen erkänner sin skuld den har ställt sig på rättfärdighetenssida emot sig själv och det visar att han är på rätt väg. Och tvärtom. Att ge barmhärtighet till den som inte ångrar sig 'är djupt omortaliskt, Gud gör det definitivt inte!!

Läs gärna Reinfeldts segertal - det fins här på min blogg:
http://carl-i-dagman.blogspot.com/2006/09/2006-09-17-s-kl-2249-segertale...
/cid

Permalänk | Anmäl #9 Carl Ingemar Dagman, 2009-08-05, 18:46

Är Carl Ingemar nominerad till hedeniuspriset? ;)

Permalänk | Anmäl #10 oh..., 2009-09-18, 11:18

Jag rekomenderar dig att avstå från allt för långa inlägg, men jag håller med om att svenska kyrkan avfallit.

1. vigning av kvinnor till diakoner, präster och biskopar är ett brott mot den apostoliska ordningen och därmed har den apostoliska linjen brutits.

2. Det ändrade äktenskapsbegreppet strider mot den heliga skrift, det finns inget teologiskt stöd för ett sådant beslut.

3. svenska kyrkan har övergivit både skriften och traditionen och har därmed ingen grund att bygga sin teologi på, det medför att de lämnar kristi evangelium, man är därför vidöppen mot främmande läror.

4. kyrkans organisation där biskoparna fråntagits sin roll som väktare över teologiska frågor innebär att kyrkomötet kan besluta vad de vill, kyrkomötet styrs av politiker som vill avkristna kyrkan.

detta är bara några av de problem som finns inom svenska kyrkan.

Permalänk | Anmäl #11 kristen, 2009-11-08, 21:46

Kommentarsfältet är stängt på denna artikel.annons:

Om Newsmill

Newsmill är det första sociala mediet i Sverige som spinner kring nyheter och debatt. Vi publicerar varje dag olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser. Om du har egna erfarenheter av de frågor vi tar upp kan du omedelbart medverka i debatten. Newsmill är en del av TV4-gruppen.

 

Läs mer om Newsmill

Newsmill-bloggen

Newsmill till TV4 News

 Nyhetsbolaget, som bla producerar Nyheterna i TV4 och TV4 News tar över Newsmill. För våra ...

Vad är att Milla?

Millningen är ett sätt att kommentera med känslor. Du väljer ett ord eller ett namn som du vill mäta i opinionen och läsarna kommenterar genom att välja en av fyra känslolägen som representeras av fyra färger. Rött är arg, blått är glad, grön nyfiken och gult är uttråkad. Resultatet visas direkt och rubriken på artikeln färgas med den färg som de flesta väljer.


 
© 2008 Newsmill. All rights reserved.