Muốn có một website ưng ý, bạn cần những ý tưởng.
Nhưng để có ý tưởng, bạn cần có logic.
Và để có logic, bạn nên nghĩ đến viết ra chứ

#website #ý-tưởng #thiết-kế #thủ-thuật