Kako želite da investirate?

Kada odredite svoj investicioni profil, rizik koji možete da prihvatite, vrste investicija koje vam odgovaraju, treba da odlučite na koji način ćete da investirate.

Imate dve mogućnosti da investirate:

  • Direktno
  • Indirektno preko specijalizovanih finansijskih institucija

Direktno investiranje

Da bi ste sami ulagali potrebno je određeno znanje i vreme. Kada, na primer, direktno ulažete u akcije, važno je da se dobro informišete o tržištu, konkretnom sektoru, kompaniji, njenim proizvodima i konkurentima. Važno je i da ste osposobljeni da razumete i procenjujete finansijske izveštaje. Trebalo bi takođe da razmislite o diverzifikovanju vaših investicija koje mogu zahtevati značajnu svotu novca. Zbog diverzifikacije mnogi ljudi smatraju indirektno investiranje lakšim i ekonomičnijim.

Indirektno investiranje - Investicioni fondovi

Nije lako steći dovoljna znanja o pojedinim privrednim granama da biste mogli da izaberete akcije čija cena će da raste. To zahteva i puno vremena koje mnogi ljudi nemaju na raspolaganju. Analiza određene kompanije zahteva razumevanje finansijskih izveštaja i opsežno istraživanje. Zbog toga se veliki broj ljudi oslanja na usluge profesionalaca koji su stručni za finansijsku analizu kompanija, tako da na osnovu njihovih preporuka donosi investicione odluke. Naravno da te usluge imaju svoju cenu koja može biti previše visoka za male investitore.

Zbog toga se pojedinci često odlučuju da investiraju indirektno - preko investicionih fondova. U investicionom fondu, vaš novac je udružen s novcem drugih investitora i čini imovinu investicionog fonda. Investiranjem imovine fonda bave se društva za upravljanje. To su specijalizovana preduzeća koja su stručno i tehnički opremljena da profesionalno investiraju imovinu fonda. Za tu uslugu, članovi fonda plaćaju naknade društvu za upravljanje.

Oktobar: ovo je jedan od naročito opasnih meseci za spekulisanje sa akcijama. Ostali su jul, januar, septembar, april, novembar, maj, mart, jun, decembar, avgust i februar.

Mark Tven