Vesti Video Foto galerija Statistika Moj Sportal

Uslovi korišćenja - Sportal.rs


Korišćenjem ili pristupanjem portalu Sportal.rs prihvatate poštovanje Uslova korišćenja ovog portala. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge Sportal.rs. Korišćenjem bilo kog dela portala smatra se da su korisnici upoznati sa ovim uslovima, kao i da prihvataju korišćenje sadržaja ovog portala isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Sportal.rs zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.

Sportal.rs portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca i linkova na spoljne stranice. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (Sportal.rs, partneri, korisnici...) je zabranjeno.

Sportal.rs sadržaje objavljuje u dobroj nameri, kao i linkove na spoljne Internet stranice izvan vlastitog portala i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala, kao ni za sadržaje kreirane od strane posetilaca.

Sportal.rs se obavezuje da privatne podatke korisnika neće davati na uvid trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika, ili u slučaju teškog kršenja Uslova korišćenja ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Korisnicima Sportal.rs je zabranjeno:

- objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koji krše postojeće srpske i/ili međunarodne zakone, sadržaja koji je uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički, kao i sadržaja koji je štetan na bilo koji drugi način
- objavljivanje, slanje i razmena informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu drugim korisnicima
- lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime drugog pravnog ili fizičkog lica
- postavljanje komentara koji sadrže uvrede, pretnje, psovke, pornografiju, vulgarne izraze, klevete, pozive na nasilje, izražavanje nacionalne netrpeljivosti, nazivanje pripadnika drugih nacionalnosti pogrdnim imenima
- svi oblici nacionalne, rasne, verske, seksualne, rodne i bilo kakve druge mržnje i/ili netolerancije
- upotreba korisničkih imena koja su vulgarna, uvredljiva ili su usmerena protiv neke osobe ili grupe

Korisnički komentari ili bilo koji drugi sadržaj kreiran od strane korisnika Sportal.rs, a koji sadrži bilo koju od gore navedenih zabranjenih stvari, neće biti objavljeni, odnosno biće uklonjeni bez dodatnih obrazloženja korisniku, kao i korisnički komentari koji sadrže bilo kakve linkove ka drugim sajtovima. U pojedinim slučajevima, kada je u korisničkom komentaru došlo samo do blage povrede Uslova korišćenja, redakcija zadržava diskreciono pravo da takav komentar ipak objavi, ali isključivo u skraćenom obliku sa izbačenim delovima komentara koji krše Uslove korišćenja.

Ukoliko prilikom slanja komentara korisnik upotrebi korisničko ime koje sadrži manje od 3 slova, ili sadrži samo brojeve, ili kao korisničko ime upotrebi glagol, pridev i sl, ili kao korisničko ime upotrebi čitave rečenice ili delove rečenica - diskreciono pravo redakcije je da takav komentar ne objavi/ukloni, čak i ako je sadržaj komentara u skladu sa Uslovima korišćenja.

Moj Sportal sekcija
Svi materijali objavljeni u Moj Sportal sekciji (tekstualni, grafički, video materijali) bi trebalo da budu kreirani od strane korisnika, ili da korisnik koji ih postavlja ima dozvolu za njihovo korišćenje. Svi materijali objavljeni u Moj Sportal sekciji biće dostupni svim ostalim korisnicima sajta koji su zainteresovani za određeni sportski događaj.

Sportal.rs nije odgovoran za sadržaj objavljenih materijala u Moj Sportal sekciji, kao ni za autorska prava u vezi s tim materijalima, već punu materijalnu, krivičnu i moralnu odgovornost za objavljivanje tih materijala snosi korisnik koji ih postavi u Moj Sportal sekciji.

Sportal.rs će u svakoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti i autorskih prava svim licima čije je pravo povređeno, tako što će bez odlaganja na zahtev ukloniti sadržaj iz Moj Sportal sekcije tako da ne bude javno dostupan, a nadležnom organu ili oštećenom licu dostaviti korisničke podatke korisnika čije delo postavljeno u Moj Sportal sekciji krši neko od navedenih prava, ili drugih prava, u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ukoliko vidite komentar ili sadržaj za koji smatrate da je u suprotnosti sa ovim Uslovima korišćenja, bez obzira da li je upućen vama ili nekom drugom korisniku, ili smatrate da je neprimeren, uvredljiv, da je nedozvoljen sadržaj, da je u pitanju spam ili nešto drugo od prethodno navedenog, molimo vas da obavestite administratora na e-mail adresu info@sportal.rs.

Sportal.rs zadržava pravo izmene ovih Uslova korišćenja u bilo kom trenutku.

Sportal.rs portal sastoji se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i saradnika, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posetilaca, sadržaja oglašivača i linkova na spoljne stranice. Sadržaj vebsajta i tehnologije koje su korišćene su zaštićeni zakonom. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava (Sportal.rs, partneri, korisnici...) je zabranjeno.

Sportal Mobile