‘Tıbbın Ordinaryüsü’ Ahmet Yıldızhan...

Özcan Ünlü

İn­gil­te­re­’de­ki In­ter­na­ti­onal Bi­og­rap­hi­cal Cen­tre (IBC), Cam­brid­ge dün­ya­nın en say­gın ku­rum­la­rın­dan bi­ri. IBC her yıl mev­cut ko­mi­te­le­riy­le ulus­la­ra­ra­sı çap­ta dok­tor­la­rı iz­li­yor, de­ğer­len­di­ri­yor ve ara­la­rın­dan en iyi 100 (TOP 100) dok­to­ru se­çe­rek ödül­len­di­rip dün­ya­ya du­yu­ru­yor. Bu kök­lü ku­ru­luş 2014’te dün­ya­nın en iyi 100 dok­to­ru ara­sı­na Tür­ki­ye­’den Doç.Dr. Ah­met Yıl­dız­ha­n’­ı al­dı, ma­dal­ya ver­di ve ‘p­ro­fe­sö­r’ un­va­nıy­la onur­lan­dır­dı. Bu ül­ke­miz için de bir onur­dur...

As­lın­da o kü­çük bir ço­cuk­ken ken­di­ni bel­li et­miş­ti. İl­ko­ku­la baş­la­dı­ğı yıl­lar­da ma­hal­le­de­ki bir es­naf ile müş­te­ri­si el­le­rin­de ka­ğıt-ka­lem sa­tı­lan odun­la­rın üc­re­ti­ni he­sap­la­ma­ya ça­lı­şı­yor­du. Ora­dan ge­çer­ken ku­lak mi­sa­fi­ri olan mi­nik Ah­met uzak­tan bir iki sa­ni­ye için­de on­la­ra so­nu­cu söy­le­yin­ce hay­ret­ler için­de do­na­kal­dı­lar.

Zor­lu sı­nav­lar­dan ge­çi­le­rek gi­ri­len Ku­le­li As­ke­ri Li­se­si­’ni bi­rin­ci­lik­le bi­tir­me­si­ne rağ­men son­ra­sın­da Tıp Fa­kül­te­si­’ni ter­cih et­ti. Yıl­lar son­ra ge­ne­ral rüt­be­si­ne yük­sel­miş bir dev­re ar­ka­da­şı “Or­du­muz çok de­ğer­li bir ge­ne­ra­li kay­bet­ti fa­kat dün­ya çok de­ğer­li bir bi­lim in­sa­nı­nı ka­zan­dı.”

Ame­ri­ka ken­di­si­ne ödül ola­rak ‘Ge­ni­us’ ya­ni ‘da­hi­’ ma­dal­ya­sı ver­di. O bu­nu ses­siz­ce ge­çiş­ti­re­rek sa­kin şe­kil­de ya­şan­tı­sı­nı sür­dür­dü. ‘Uz­man Dok­to­r’ ol­duk­tan son­ra git­ti­ği Har­vard Üni­ver­si­te­si­’n­de ‘post­gra­du­ate­’ (me­zu­ni­yet son­ra­sı) eği­ti­mi gör­dü.

Ame­ri­kan Be­yin Si­nir Cer­rah­la­rı Bir­li­ği­’nin üye­si olan Yıl­dız­han, Ame­ri­can Bi­og­rap­hi­cal Ins­ti­tu­te ta­ra­fın­dan ‘21. Yüz­yı­lın Bü­yük Akıl­la­rı­’ ara­sın­da gös­te­ril­di. Ay­rı­ca IBC, Cam­brid­ge ‘21. Yüz­yı­lın 2000 Önem­li En­te­lek­tü­eli­’ ve ‘21. Yüz­yı­lın Önem­li Bi­lim Adam­la­rı­’ ara­sı­na da­hil et­ti.

Mut­lu­luk gi­bi so­yut bir kav­ra­mı ma­te­ma­tik­sel so­mut denk­lem­ler­le ifa­de et­me­si dün­ya­da bir ilk­ti. Ak­la vur­gu yap­tık­tan son­ra ‘Se­vin, ve­rin ve er­dem­li olu­n’ tar­zın­da bir söy­lem ge­liş­tir­me­si­ni ve bu­nu in­san­lı­ğı kur­ta­ra­cak bir for­mül ola­rak tak­dim et­me­si­ni önem­si­yo­rum.

Yıl­dız­ha­n’­ın for­mü­le et­ti­ği 3 ke­li­me­lik düs­tur in­san­lı­ğa ye­ni bir açı­lım sağ­la­ya­cak de­ğer­de­dir. O bu­ra­da tüm in­san­lı­ğa ses­le­ni­yor: “Han­gi din­den, mez­hep­ten ve­ya fel­se­fi gö­rüş­ten olur­sa­nız olun se­vin, ve­rin ve er­dem­li olun; gü­nü­müz­de de, ge­le­cek bin­yıl­lar­da da kur­tu­lu­şu­muz bu for­mül­de­dir” di­yor. Bu fik­ri­ne de çok de­ğer ve­ri­yo­rum.

Ödül ma­dal­ya­sı­nın ar­ka­sın­da ‘P­ro­fes­sor Ah­met Yil­diz­ha­n’ iba­re­si var. Red­ho­use Söz­lü­ğü ‘p­ro­fes­so­r’ ke­li­me­si­nin Türk­çe kar­şı­lı­ğı ola­rak ‘or­di­nar­yüs pro­fe­sö­r’ ya­zı­yor. Ya­ni İn­gi­liz­ler, Yıl­dız­ha­n’­a as­lın­da ‘Or­di­nar­yüs Pro­fe­sör Ah­met Yıl­dız­ha­n’ de­miş olu­yor. Bu ev­ren­sel bir onur­dur ve kıy­me­ti­ni bil­mek he­pi­mi­zin boy­nu­nun bor­cu­dur.

Bir za­man­la­rın ef­sa­ne gol­cü­sü mil­li fut­bol­cu Lef­te­r’­e ‘Fut­bo­lun Or­di­nar­yü­sü­’ de­ni­yor­du. Ben de Yıl­dız­han için ‘Tıb­bın Or­di­nar­yü­sü­’ di­ye­bi­li­rim.

Yıl­dız­ha­n’­a, Tür­ki­ye­’de ‘do­çen­t’, İn­gil­te­re­’de ‘p­ro­fe­sö­r’ (Red­ho­use­’a gö­re or­di­nar­yüs pro­fe­sör) un­va­nı ve­ril­miş ol­sa da o be­nim gö­züm­de ve zih­nim­de  Ord.Prof. Ah­met Yıl­dız­ha­n’­dır. Baş­ka bir un­van ol­say­dı onu da gö­nül ra­hat­lı­ğıy­la ve­rir­dim.

Yıl­dız­han şah­sın­da Do­ğu­’nun fel­se­fi de­rin­li­ği ile Ba­tı­’nın sı­kı bi­lim in­san­lı­ğı­nın bu­luş­tu­ğu­nu ve bu­nun gi­de­rek de­rin­leş­ti­ği­ni gö­rü­yo­rum. Ko­za­sı­nı ses­siz ve de­rin­den örü­yor. Gös­te­riş­siz, ri­ya­sız. Bir bil­ge eda­sıy­la... Bil­ge­ler fi­kir­le­riy­le sa­de­ce ül­ke­le­ri­ni de­ğil, tüm dün­ya­yı ve ev­re­ni de­ğiş­ti­re­bi­lir. O yüz­den Ord. Prof. Yıl­dız­ha­n’­ı ta­nı­ya­lım, an­la­ya­lım, dik­kat ede­lim, ba­şa­rı­la­rı­nı al­kış­la­ya­lım. Her ne ka­dar ken­di­si ba­şa­rı­lar kar­şı­sın­da ken­di iç ev­re­ni­ne çe­ki­lip te­fek­kü­re de­vam et­se de ül­ke ola­rak bu pı­rıl­tı­la­ra ih­ti­ya­cı­mız var...

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.Haber Yazılımı: CM Bilişim