]>

Komunikat o pytaniach prawnych

Komunikat o pytaniach prawnych

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa , Legislacji i Skarg Biura GIODO
Wytworzył informację: Monika Krasińska2015-01-19
Wprowadził informację: Robert Czapski2015-01-19 14:01:26
Ostatnio modyfikował: Rafał Kreusch 2015-02-25 15:16:55

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych doprecyzowującą zasady działania administratora bezpieczeństwa informacji dostępny jest komunikat Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych opisujący najważniejsze elementy wprowadzanych zmian.

W obliczu stale rosnącej liczby pytań kierowanych do Biura GIODO uprzejmie informuję, iż na stronie internetowej Generalnego Inspektora dostępne są także:

 - wykaz obowiązujących aktów prawnych,

 - odpowiedzi na często zadawane pytania,

 - poradniki,

 - wykaz literatury fachowej,

 - informacje o wyrokach sądów polskich i zagranicznych,

 - decyzje, oraz

 - wystąpienia i sygnalizacje GIODO.

Materiały są na bieżąco aktualizowane i rozszerzane,  a wyszukiwanie informacji może ułatwić zamieszczona na stronie wyszukiwarka. Wybrane zagadnienia są także szeroko opisane na stronie https://edugiodo.giodo.gov.pl.

Przy pomocy powyższych materiałów, większość wątpliwości i pytań dotyczących obowiązującej od 17 lat ustawy o ochronie danych osobowych może być samodzielnie rozstrzygana przez zainteresowane osoby. Dotyczy to w szczególności administratorów danych czy powołanych przez nich administratorów bezpieczeństwa informacji.

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych od pierwszych lat swojej działalności udzielał informacji, wyjaśnień i porad dotyczących przepisów o ochronie danych osobowych. Jednakże działalność taka nie należy do ustawowych zadań tego organu i nie może być traktowana jako jego obowiązek wypełniany zgodnie z terminami określonymi w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). Z uwagi na realizowanie przez Generalnego Inspektora wielu zadań wynikających wprost z przepisów prawa oraz  ogromną liczbę zapytań (blisko 5000 w roku 2013 r. i 2014 r.) wpływającą do Biura GIODO w ostatnim czasie, możliwość udzielania odpowiedzi na pytania jest mocno ograniczona, a czas oczekiwania na odpowiedź w wielu przypadkach bardzo długi.

Informujemy również, że do właściwości GIODO nie należą:

- odpowiadanie na pytania dotyczące wniosków o dostęp do informacji publicznejskierowanych do podmiotów zobowiązanych do jej udzielenia.O udostępnieniu żądanych informacji lub o odmowie ich udostępnienia w określonym stanie faktycznym i prawnym, rozstrzyga podmiot, do którego o informacje te się zwrócono, a następnie rozstrzygnięcie to podlega weryfikacji przez sąd administracyjny;  

- sprawy zastrzeżone do właściwości innych organów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami. Generalny Inspektor nie sprawuje nadzoru i nie może ingerować w sprawy zastrzeżone do kompetencji organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2001 r. (sygn. akt II SA 401/00) stwierdzając, że "(...) Generalny Inspektor (...) nie jest organem kontrolującym ani nadzorującym nieprawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenom w toku instancji, czy w inny sposób określony odpowiednimi procedurami."