مرجع جامع مقالات کافی نت پارسا - اقدام پژوهی(راهنمایی)

چگونه اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۱/۲۰ ساعت 8:41 :: اقدام پژوهی(راهنمایی)، اقدام پژوهی(دبیرستان) ::
 

عنوان مقاله:چگونه اضطراب دانش آموز پایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم

تعداد صفحه:28

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:فقط 1000 تومان

 

فهرست مطالب

چکیده : ..................................................................................................................٣

کلید واژه :...............................................................................................................٣

مقدمه : ...................................................................................................................٤

توصیف وضیعت و بیان مساله : ........................................................................................٥

تعریف کلید واژه ها : ....................................................................................................٥

اضطراب چیست ؟ .......................................................................................................٥

نگرانی چیست ؟ .........................................................................................................٦

جمع آوری اطلاعات شواهد ١ :......................................................................................٧

مشاهده ی رفتاردانش آموز در کلاس درس : .................................................................٧

مصاحبه با دوستان : ....................................................................................................٧

مصاحبه با دیگر دبیران محمد : .......................................................................................٨

مصاحبه با والدین محمد :..............................................................................................٨

مصاحبه با خود محمد :.................................................................................................٩

مطالعات تحقیقات گذشته :.........................................................................................١٠

اضطراب فیزیک چیست ؟...........................................................................................١٠

اضطراب فیزیک واکنش احساس آگاهانه به یک یا چند مورد زیر است :..............................١٠

چگونه اضطراب فیزیک دانش آموزان افزایش می یابد ؟....................................................١١

تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها :.....................................................................................١٢

الف ) عوامل محیطی ..................................................................................................١٢

 ١- فشارهای والدین :................................................................................................١٢

 ٢- شیوه آموزش دبیر :..............................................................................................١٢

 ٣- محتوی کتاب های فیزیک :.....................................................................................١٣

 ٤- تجارب منفی :....................................................................................................١٣

ب) شیوه های اشتباه آموزش فیزیک ..............................................................................١٣

 ١) تأکید بر سرعت در پاسخ گویی :................................................................................١٣

پ) عوامل فردی ......................................................................................................١٤

١) کاهش اعتماد به نفس :..........................................................................................١٤

٢) احساس ضعف و کمبود :.........................................................................................١٤

یافته های علمی ......................................................................................................١٥

 ●نشانه های استرس ................................................................................................١٦

 ▪نظریه های روانکاوی : ..............................................................................................١٦

 ▪نظریه های رفتاری : ................................................................................................١٦

 ▪نظریه وجودی : .....................................................................................................١٧

انتخاب راه جدید موقتی :............................................................................................١٨

اجرای راه حل و نظارت بر آن :.....................................................................................٢٠

گردآوری اطلاعات ( شواهد ٢ )......................................................................................٢١

ارزشیابی تأثیراقدام جدید و تعیین اعتبارآن :...................................................................٢٣

 پیشنهادات ............................................................................................................٢٣

منابع :.................................................................................................................٢٥

 

 

برای دانلود و خرید آنلاین محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

    1000 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوانم انضباط دانش آموزان دختر دوم راهنمایی را در هنگام تدریس درس علوم اجتماعی به

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۷ ساعت 8:46 :: اقدام پژوهی(راهنمایی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ...................................................................................................................٣

کلید واژه :...............................................................................................................٣

مقدمه ....................................................................................................................٤

توصیف مسئله و وضعیت موجود ......................................................................................٤

شواهد ١.................................................................................................................٧

تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی .......................................................................................٧

مشاهده ................................................................................................................١٠

پیشینه تحقیق : .......................................................................................................١٢

 ١- خانواده :...........................................................................................................١٤

 ٢- دانش آموز ........................................................................................................١٨

 ٣- محیط مدرسه .....................................................................................................٢٣

 ٤- معلم ...............................................................................................................٢٦

 ٥- اجتماع .............................................................................................................٢٨

ارائه راه حل  های پیشنهادی وبررسی راه حل ها (شواهد ٢ ).............................................٢٩

منابع ..........................................................................................................٣٥

 

 

 

تعداد صفحه:35

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

برای دانلود و پرداخت بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

اقدام پژوهی چگونه در درس انشاء و نگارش دوره راهنمایی تحول ایجاد کردم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 14:42 :: اقدام پژوهی(راهنمایی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

 «چکیده » ....................................................................................................................٣

مقدمه : توصیف وضعیت موجود .........................................................................................٤

«گردآوری اطلاعات (شواهد ١)».........................................................................................٥

بعدازاین جلسه :.............................................................................................................٦

«تجزیه وتحلیل اطلاعات » .................................................................................................٦

«خلاصه ی یافته های اولیه » ...........................................................................................٧

«چندنکته درباره ی نگارش » .............................................................................................٨

«اصول ومبانی انشا» ......................................................................................................٨

«انواع انشا» ..................................................................................................................٩

 «معیارهای ارزشیابی » ..........................................................................................١٠

«راههای پیشنهادی برای انشا نویسی » .........................................................................١٠

«چگونگی اجرای راه جدید» .............................................................................................١١

«گردآوری اطلاعات (شواهد ٢)»..............................................................................١٢

نتایج کار به شرح ذیل است : .................................................................................١٢

«تجدیدنظردرروشهای انجام گرفته واعتباربخشی به آن »............................................١٣

 «نتایج » ....................................................................................................................١٤

 «نتیجه گیری »............................................................................................................١٥

«فهرست منابع »...........................................................................................................١٦

 

تعداد صفحه:15

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:1000 تومان

 

برای دانلود و پرداخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

         1000 تومان

اقدام پژوهی چگونه میتوان دانش آموز بیش فعال پایه دوم راهنمایی در درس علوم اجتماعیی را شناسایی کرد و

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 14:13 :: اقدام پژوهی(راهنمایی) ::
 

 

فهرست مطالب

چکیده ...................................................................................................................٦

مقدمه ....................................................................................................................٧

توصیف وضعیت موجود ................................................................................................٨

بیان مسئله : ............................................................................................................٨

تعریف واژگان :  .........................................................................................................٩

 بیش فعال ...............................................................................................................٩

گردآوری اطلاعات (شواهد (١)......................................................................................١١

یافته های علمی : .....................................................................................................١١

تعریف بیش فعالی : ADHD ........................................................................................١١

انو اع بیش فعالی :  .....................................................................................................١١

 ٢. نوع تکانشی - بیش فعالی : ........................................................................................١٢

 ٣. نوع ترکیبی :  ......................................................................................................١٤

علل بیش فعالی .......................................................................................................١٤

علائم ...................................................................................................................١٥

عوارض :  ..............................................................................................................١٧

رژیم غذایی و تاثیر آن بر بیش فعالی دانش آموزان :..............................................................١٧

روشهای گرد آوری اطلاعات .........................................................................................٢٢

مشاهده : ...............................................................................................................٢٣

مصاحبه : ..............................................................................................................٢٤

 

 

تعداد صفحه:24

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:1000تومان

 

برای دانلود و پرداخت محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

         1000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم نمرات درس عربی سال دوم راهنمایی مدرسه(...) را افزایش دهم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 13:38 :: اقدام پژوهی(راهنمایی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

چکیده: 2

مقدمه. 3

بیان مساله: 5

توصیف وضعیت موجود: 5

زمینه های پیدایش مساله: 5

اهمیت پژوهش: 14

اهداف تحقیق: 16

تعریف نظری: 17

تعریف عملیاتی: 17

ر وش جمع آوری اطلاعات(شواهد 1 ): 18

چگونگی انجام کار: 18

نتایج حاصل از فرم نظر سنجی(شواهد 2 ): 18

پیشنهادات  و نتیجه گیری.. 21

منابع : 21

 

تعداد صفحه:21

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

قیمت:فقط 1000 تومان

 

برای دانلود و پرداخت این اقدام پژوهی بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

 

        1000 تومان

درباره سايت
مدير سايت: مجید قاسمیان نیا http://parsadoc93.blogfa.com

در صورت هر گونه مشکل با 09178410293 در تماس باشید

گالری تصاویر

برگشت به بالاي صفحه