مرجع جامع مقالات کافی نت پارسا - اقدام پژوهی (عمومی)

تحقیق پیرامون تقویت املا

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۱/۱۹ ساعت 13:44 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

عنوان تحقیق یا اقدام پژوهی:تحقیق پیرامون تقویت املا

تعداد صفحه:16

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:فقط 1000 تومان

 

بخشی از این اقدام پژوهی:

مقدمه

مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعكس ؛ در پایه ی اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی ) دروس كلیدی هستند و بیشترین ساعات هفته به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذكر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. طوری كه بدون یادگیری درس فارسی , یادگیری دروس دیگر تقریباً غیر ممكن می باشد.

 

برای دانلود و خرید این مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید

چگونه تواستم درس املاء را در دانش آموزان تقویت کنم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۱/۰۸ ساعت 16:6 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

چگونه تواستم درس املاء را در دانش آموزان تقویت کنم

 

تعداد صفحه:13

فرمت:word

 

فهرست:

 

فهرست مطالب

مقدمه : .......................................................................................................................... 3

توصيف وضعيت موجود .......................................................................................................... 3

گردآور ي اطلاعات ( شواهد )4 .............................................................................................. 1

تجزيه و تحليل اطلاعات ........................................................................................................ 4

خلاصه يافته هاي اوليه  4

اصول و مباني املا .................................................................................................. 4 .

املا و انواع آن ........................................................................................................................... 5

روش تدريس املا .................................................................................................................... 6 ..

نكات برجسته روش آموزش املاي فارسي : ......................................................................................... 6

 گام اول , انتخاب متن : ........................................................................................................ 7

 گام دوم..................................................................................................................... 7

 گام سوم.......................................................................................................... 8

 گام چهارم ........................................................................................................... 8

 

چگونگي اجراي راه جديد ...................................................................................... 9

گرد آوري اطلاعات ( شواهد ) 2 ................................................................................11

نتيجه گيري ........................................................................................................ 12

منابع و ماخذ ............................................................................... 13

 

 

برای دانلود و خرید بر روی دکمه خرید کلیک کنید

 

       1000 تومان

چگونه می توانم اضطراب یکی از دانش آموزانم به اسم(...) را در کلاس درس از بین ببرم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۷ ساعت 10:53 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه : ......................................................................................................................................... ٤ 

توصیف وضع موجود : ........................................................................ ٥ 

جمع آوری شواهد ١ .............................................................................. ٥ 

 ١ـ مشاهده ی  رفتار فاطمه : ..................................................................... ٥ 

 ٢ ــ مصاحبه با فاطمه : .......................................................................... ٥ 

 ٣ ـ مصاحبه با همکاران : ................................................................................ ٦ 

 ٤ ـ  مصاحبه با معاون مدرسه خانم خاکی معاون پایه : ......................................... ٩ 

 ٥ ـ مصاحبه با مادر دانش آموز :........................................................................ ٩ 

 ٦ـ در اینترنت سایت www.aftabir.com  مقاله ی شبگو در مورد استرس اینطور آمده است :.................١٠ 

١ــ استرس محیط :........................................................................................١٠ 

٢ــ بهداشت روانی معلم :................................................................................... ١١ 

٣ــ اصرار خانواده برای کسب نمرهی  بیشتر، .................................................... ١١ 

درمان : .....................................................................................................١٢ 

١ــ شناخت منشاء :.........................................................................................١٢ 

٢ــ واداشتن به بیان :.............................................................................................١٢ 

٣ــ واداشتن به اشتغال : .................................................................................١٢ 

 

٤ــ واداشتن به معاشرت : ..............................................................................١٣ 

٥ــ تقویت روحیه : ..............................................................................................١٣ 

راه حلهای پیشنهادی ..........................................................................................١٤ 

اجرای راه حل : ..................................................................................................١٥ 

گردآوری شواهد ٢.........................................................................................١٦ 

 نتیجه گیری .....................................................................................................١٦ 

 پیشنهادات ......................................................................................................١٧ 

منابع و ماخذ : ......................................................................................................١٧ 

 

 

تعداد صفحه:17

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:1000تومان

 

برای دانلود و خرید محصول بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

                            1000 تومان

چگونه میتوانم میزان علاقمندی شاگردانم را به درس ریاضی افزایش دهم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۷ ساعت 9:39 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

چکیده ...................................................................................................................٥

مقدمه : ...................................................................................................................٧

بیان مساله و توصیف وضع موجود : ...................................................................................٨

گردآوری شواهد ١:...................................................................................................١٢

تعریف عملیاتی مفاهیم و واژگان کلیدی : ..........................................................................١٢

ب. مشاهده :..........................................................................................................١٣

 ج. پرسش نامه : .......................................................................................................١٤

پیشینه تحقیق :.......................................................................................................١٤

اهداف تحقیق : ........................................................................................................١٥

 ٢. نصب فعالیت دانش آموزان روی دیوار جهت تزئین کلاس توسط آنان :..........................١٦

موانع ومشکلات احتمالی :...........................................................................................٢٧

 پیشنهادات :............................................................................................................٢٨

منابع وم̂مآخذ : ..........................................................................................................29

 

تعداد صفحه:29

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:1000 تومان

 

برای دانلود و خرید محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

چگونه میتوانم پرخاشگری را در (...) برطرف سازم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 16:9 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

توصیف وضعیت موجود ( تشخیص مسئله )...............................................................٧ 

روش گردآوری اطلاعات و تجزیه تحلیل داده ها .........................................................٩ 

شواهد یک ........................................................................................................٩ 

 ١-مصاحبه : ......................................................................................................٩ 

الف ) مصاحبه بامادر محمد ................................................................................٩ 

 ب) مدیر واحد آموزشی :................................................................................. ١٠ 

 ج) معاون آموزشی : ...................................................................................... ١١ 

 د) معاون پرورشی : ....................................................................................... ١١ 

 ه) مشاهده بنده به عنوان آموزگار وی : ............................................................ ١١. 

 ٢- پرسشنامه :............................................................................................... ١١ 

جدول شماره ٢: پاسخنامه بنده به عنوان آموزگار .................................................١٣ 

جدول شماره ٣: لیست نمرات محمد در نیمه اول سال تحصیلی ..............................١٥ 


انتخاب راه حلهای ممکن ..................................................................... ١٦

انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشی و اجرای راه حل ....................................١٧ 

اهم راهکار های ارائه شده به شرح زیر می باشد :........................................................١٧ 

نتیجه گیری و شواهد ٢.............................................................................١٨ 

جدول شماره ٤: پاسخنامه مدیرو معاونان در اسفند ماه ...........................................١٩ 

جدول شماره ٥: پاسخنامه آموزگار ..........................................................١٩ 

جدول شماره ٦: نمرات محمد در نیمه دوم سال تحصیلی ...................................... ٢١ 

جدول شماره ٧: مشخصه آزمون آماری میانگین نمرات محمد در نیمه دوم سال تحصی........ ٢١ 

مبانی نظری پژوهش ............................................................................٢٣ 

دلایل و راههای درمان پرخاشگری .......................................................٢٣ 

الف )علت ها ..........................................................................................٢٣ 

 

 ١. الگوپذیری کودکان از والدین .......................................................................٢٣ 

 ٢. کودکان ناکام پرخاشگر می شوند .................................................................٢٤ 

 ٣. اضطراب و پرخاشگری ..........................................................................٢٤ 

 ٤. پرخاشگری ، نشانه ای از تضادهای درونی .....................................................٢٤ 

 ٥. پرخاشگری و افسردگی .......................................................................٢٤ 

 ٦. پرخاشگری ؛ بیماری ها؛ مصرف دارو ...............................................٢٥ 

 ٧. خشونت و مدرسه ...................................................................٢٥ 

عواملی که به خشونت در مدرسه می انجامند، عبارت اند از :...............................٢٥ 

روش هایی برای درمان پرخاشگری کودکان ........................................... ٢٦ 

مسلما  با شناسایی علت رفتار نادرست ، می توانیم در رفع آن موفق تر عمل کنیم : ....................٢٨ 

 بد دهنی کودکان .....................................................................................٢٩ 

خلاصه ........................................................................................... ٣٠ 

پیشنهادات ........................................................................................... ٣١ 

در پایان چند توصیه به آموزگاران محترم دارم :................................................... ٣١ 

منابع وماخذ : ...............................................................................٣٢ 

 

 تعداد صفحه:32

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:1000 تومان

 

برای دانلود و خرید محصول بر روی تصویر زیر کلیک کنید

 

                         1000 تومان

چگونه می توانم از طریق شیوه های املاء نویسی اضطراب(...) را در درس املاء بهبهود بخشم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 15:43 :: اقدام پژوهی (ابتدایی)، اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ........................................................................................................................٣

بیان وضعیت .................................................................................................................٤

اهمیت وضرورت مسئله .................................................................................................٤

تعاریف .......................................................................................................................٥

تعریف املاء ..................................................................................................................٥

تعریف اضطراب ..............................................................................................................٥

 پیشینه .......................................................................................................................٦

جمع آوری اطلاعات شواهد ١...........................................................................................٧

راه حل موقت ................................................................................................................٨

اجرای راه حل موقت ......................................................................................................٩

گردآوری اطلاعات شواهد ٢.............................................................................................٩

بررسی میزان موفقیت ..................................................................................................١٠

 نتیجه گیری ...............................................................................................................١١

 پیشنهادات .................................................................................................................١2

منابع........................................................................................................................14


تعداد صفحه:14

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:1000 تومان

 

 

برای دانلود و پرداخت بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

       1000 تومان

اقدام پژوهی چگونه توانستم علل مدرسه گریزی(...) را کاهش دهم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 15:34 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

چکیده :.......................................................................................................٤ 

کلیدواژه ها : ...............................................................................................٤ 

مقدمه :.......................................................................................................٥ 

توصیف وضعیت موجودوبیان مساله :................................................................٧ 

مساله : .......................................................................................................٧ 

شواهد ١:....................................................................................................٨ 

گردآوری اطلاعات ،تجزیه وتحلیل وارائه راهکارموقتی ......................................٨ 

اجرای راهکارها ..........................................................................................٩ 

شواهد ٢.................................................................................................. ١٠ 

ارزشیابی تأثیراقدام جدید وتعیین اعتبارآن ................................................... ١١ 

 پیشنهادات :............................................................................................١٢ 

 نتیجه گیری وگزارش نهایی :..................................................................١٣ 

راهکارهایی برای حل مشکل مشابه درخانواده ها ....................................١٤ 

فهرست منابع .....................................................................................١٥ 

 

تعداد صفحه:15

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:1000 تومان

 

 

برای دانلود و خرید محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

     1000 تومان

اقدام پژوهی چگونه تواستم مشکل گوشه گیری (...) را برطرف نمایم؟

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 15:23 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ....................................................................................٣ 

توصیف وضعیت موجود ( تشخیص مسئله ) ..................................٥ 

گردآوری اطلاعات ( شواهد یک )..................................................٦ 

مصاحبه :...................................................................................٧ 

جلسه دوم ( ٨٩/٧/١٧): ..............................................................٩ 

مصاحبه با معلم نیز می توانست به شناخت من از.............................١٠ 

انتخاب راه حل های ممکن ............................................................١٠ 

انتخاب راه حل مناسب ، اعتبار بخشی و اجرای راه حل .....................١١ 

اهم راهکار های ارائه شده به شرح زیر می باشد :.............................١٣ 

گرد آوری اطلاعات ( شواهد ٢)........................................................١٣ 

مشاهده : .....................................................................................١٣ 

مصاحبه با پدر فاطمه ( اردیبهشت ٠ ٩)..............................................١٣ 

مصاحبه با معلم فاطمه ( اردیبهشت ٠ ٩)..........................................١٤ 

وضعیت تحصیلی ..........................................................................١٥ 

نتیجه ........................................................................................... ١٦ 

مبانی نظری پژوهش ..................................................................... ١٦ 

گوشه گیری ...................................................................................١٧ 

علایم و نشانه ها ..............................................................................١٨ 

علائم گوشه گیری .............................................................................١٩ 

علل ..................................................................................................١٩ 

معالجه گوشه گیری ............................................................................٢٠ 

خلاصه ...............................................................................................٢١ 

پیشنهادات .........................................................................................٢٤ 

منابع وماخذ :.......................................................................................٢٥ 

 

تعداد صفحه:25

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:فقط 1000 تومان

 

برای دانلود و پرداخت این اقدام پژوهی بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

       1000تومان

چگونه می توانم اخلاق و رفتاری اسلامی را در دانش آموزانم پرورش دهم؟

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 14:32 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه ...........................................................................................................3

بیان مساله..................................................................................................6

روشهای گردآوری اطلاعات(شواهد 1)...............................................................6

تجزيه تحليل وتفسیراطلاعات : .........................................................................7

خلاصه يافته هاي اوليه............................................................................8

اصول و مباني تدريس درس هدیه های آسمان : .....................................................9

معيارهاي ارزشيابي : ...................................................................................10

راههاي پيشنهادي براي حل مشكل: ..................................................................11

چگونگي اجراي راه جديد : ..................................................................12

گرد آوري اطلاعات ( شواهد 2)................................................................15

تجديد نظر در روشهاي انجام گرفته و اعتبار بخشي آن : ............................16

نتايج ................................................................................................16

نتيجه گيري : .........................................................................................17

پیشنهادات...............................................................................................18

منابع وماخذ : ...........................................................................................19

 

تعداد صفحه:19

فرمت:ورد قابل ویرایش

قیمت:19

 

برای دانلود و خرید محصول بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

         1000تومان

 

اقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 13:55 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

چکیده :................................................................................................٣ 

مقدمه :...............................................................................................٤ 

تعریفی از اضطراب : ..............................................................................٤ 

توصیف وضعیت موجود :........................................................................٥ 

طرح و بیان مساله : .............................................................................٥ 

گرد آوری اطلاعات ( شواهد ١ ) :............................................................٦ 

تجزیه و تحلیل داده ها : .......................................................................٧ 

خلاصه یافته های اولیه : .....................................................................٧ 

چگونگی اجرای راه جدید :....................................................................٨ 

گرد آوری اطلاعات (شواهد ٢):..............................................................٩ 

منابع :...............................................................................................١١ 

 

 

تعداد صفحه:11

 

فرمت:ورد قابل ویرایش

 

قیمت:1000 تومان

 

برای دانلود و خرید این اقدام پژوهی بر روی گزینه خرید کلیک کنید

 

      1000 تومان

 

اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود ببخشم

نويسنده: مجید قاسمیان نیا ۹۳/۱۰/۲۶ ساعت 12:12 :: اقدام پژوهی (عمومی) ::
 

 

 

فهرست مطالب

چکیده :..............................................................................................٥ 

کلید واژه : .........................................................................................٥ 

مقدمه ...............................................................................................٦ 

توصیف وضع موجود ..........................................................................٧ 

گردآوری شواهد (١) ..........................................................................٩ 

الف : کسب نمرات ..............................................................................٩ 

نمودارشماره ١ :  نمودارستونی میانگین.................................................١٠ 

 ب : پرسش نامه ...............................................................................١٠ 

 ج : مصاحبه با والدین .........................................................................١١ 

 د : مصاحبه با همکاران ......................................................................١٢ 

پیشینه تحقیق :.................................................................................١٤  

تجزیه وتحلیل داده ها ........................................................................ ١٦ 

یافتن راه حل ها ...............................................................................١٧ 

علت ١: عدم علاقه به ادامه تحصیل :....................................................١٧ 

علت ٢: عدم درک ارزش کاروتوان آ......................................................١٧ 

علت ٣: نداشتن انگیزه ....................................................................١٨ 

علت ٤: ترس و اضطراب امتحان .........................................................١٨ 

علت ٥ : سردرگمی در خانه ..............................................................١٨ 

علت ٦: عدم رابطه بین خانه و مدرسه................................................١٨ 

علت ٧:: بی توجهی والدین نسبت به اموردرسی فرزندشان....................١٩ 

انتخاب طرح جدید و اجرای آن ...............................................................٢٠ 

 

روش اول : دادن برنامه ی درسی ..........................................................٢٠ 

روش دوم : تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف ........................٢٠ 

گردآوری شواهد (٢)............................................................................٢٣ 

اعتباربخشی و ارزیابی ....................................................................... ٢٦ 

نتیجه گیری ،ایرادها،پیشنهادها ............................................................٢٩ 

فهرست منابع ....................................................................................٣٠ 

 

 

تعداد صفحه:30

 

فرمت:ورد و پی دی اف

 

قیمت:1000 تومان

 

برای دانلود و پرداخت این اقدام پژوهی بر روی گزینه پرداخت کلیک کنید

 

توجه:هم ورد هم پی دی اف این اقدام پژوهی در یک فایل زیپ شده میباشد

که شما برای باز کردن این فایل نیاز به باز کردن ان دارید

در قسمت راهنمایی خرید میتوانید این برنامه را دانلود کنید

 

 

          1000 تومان

 

 

درباره سايت
مدير سايت: مجید قاسمیان نیا http://parsadoc93.blogfa.com

در صورت هر گونه مشکل با 09178410293 در تماس باشید

گالری تصاویر

برگشت به بالاي صفحه