Россия

Википедия деп веб-сайттан
Россия Федерациязының ортографиктиг проекциязы. Крымны база немээн
Россияның тугу
Россияның сүлдези

Россия (албан ёзузу-биле күрүнениң ады Россия Федерациязы азы кысказы биле РФ) - Европаның чөөн чүгүнде, Азияның соңгу чүгүнде чаттылган чурт. Делгейде эң-не улуг күрүне. Чурттакчы чону 2010 чылда 141 927 296 кижи чуттап турар, амгы үеде күрүне делегейде ол хемчээли-биле 9 дугаар черде чоруп турар. Төп хоорайы - Москва.

Күрүне дылы - орус дыл.

Россия - федералдыг күрүне, 85 кезектен (субъектен) тургустунган. Олар болза 46 можу (область), 22 республика, 9 край, 3 федералдыг хоорай, 4 автономнуг округ, 1 автономнуг область.

Россия 18 күрүне биле кызыгаарлажып турар, кургаг чер таварыштыр кызыгаарлашкан күрүнелер: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, Абхазия, Грузия, Мурнуу Осетия, Азербайджан, Казахстан, Кыдат, Моол, Соңгу Көрей.

Күрүнеде янзы-бүрү чоннар чурттап турар. Чон бүрүзү ангы дылдыг, культуралыг! Кижи саны биле эң хөй чон орустар болганда, күрүне чуртакчыларының 75 хуузу православ чүдүлгелиг бооп турар. Ынчангаш Россия делегейде эң хөй православ чүдүкчүлүг чурт бооп турар.

Үлетпүр бүдүрүлгелиг чурт, ынчалза-даа ниити экономиказы өзүм сайзыралда чоруур чурт. Делегей банкызының саналы-биле ВВП - зиниң ППС - ке хемчээли 2012 чылда 3,380 трлн доллар болур.(1 кижиге 23,549 доллар онаажыр). Акшазы — Россияның рубль акшазы (2011 чылда, 1 долларның өртээ 29,4 рубль болур).

1991 чылда СССР күрүнези буурап душкен соонда, Россия Федерациязы СССР ниң орнун солаан чурт деп даштыкы чурттар демдеглээн.


«https://tyv.wikipedia.org/w/index.php?title=Россия&oldid=15873» деп адрестен парлаттынган