Свєньско

Википєдїѩ · отврьстꙑ єнкѷклопєдїѩ · страница
прѣиди къ : плаваниѥ, исканиѥ

Свє́ньско кралѥ́вьство
Konungariket Sverige


ꙁнамѧ
ꙁнакъ
ꙁнамѧ ꙁнакъ
рєчєниѥ :
⁖ För Sverige i tiden ⁖

Свєньско ха́рта

стольнъ градъ Стоколмъ
дрьжавьнъ ѩꙁꙑкъ свєньскъ
самостоꙗтѣль
1515
пространиѥ  
- вьсѩ 449 964 х҃м²
въсєлѥниѥ 9 лєѡдръ

Свє́ньско и свєньскꙑ Sverige · єпїсимьно имѧ Свє́ньско кралѥ́вьство и свєньскꙑ Konungariket Sverige · дрєвл҄ьнѥроусьскꙑ ꙗко словѣньскъ обраꙁъ Варѧꙃи ѥстъ · Сѣвєрьнꙑ Єѵрѡпꙑ дрьжава ѥстъ ⁙ Свєньска стольнъ градъ Стоколмъ ѥстъ ⁙ Людии обитаѥтъ 9 лєѡдръ Дрьжавьнъ свєньскъ ѩꙁꙑкъ ѥстъ

їсторїꙗ[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Свєньско кралѥвьство 1515 лѣта почѧто бѣ

Свєньско въшьло въ съставъ Єѵрѡпьска Съвѫꙁа 1995 лѣта бѣ

ꙁьри такождє[исправи | исправи источьнъ обраꙁъ]

Викикладоу ꙁнакъ
Инꙑ видꙑ виждь
Викикладѣ


Єѵрѡпꙑ дрьжавꙑ
Аꙁѣрбаичанъ¹ • Алванїꙗ • Андорра • Армєнїꙗ² • Аѵстрїꙗ • Бєлгїѥ • Блъгарїꙗ • Босна • Бѣла Роусь • Ватиканъ • Вєлика Британїꙗ • Гєѡргїꙗ¹ • Грьци • Данїꙗ • Єирь • Єсть • Їллѷрїиска Словѣнїꙗ • Їспанїꙗ • Исландъ • Италїꙗ • Каꙁахстанъ¹ • Кѷпръ² • Латвїꙗ • Литъва • Лихтєнщаинъ • Люѯємбоургъ • Макєдонїꙗ • Малта • Молдова • Монако • Нидєрландꙑ • Норєгъ • Нѣмьци • Пол҄ьска • Портогалїꙗ • Роумꙑнїꙗ • Рѡсїꙗ¹ • Санъ Марино • Свєньско • Свицєра • Словѣньско • Срьбїꙗ • Соумь • Тоурьци¹ • Оукраина • Франкїꙗ • Хръватьска • Чєшьско • Чрьна Гора • Ѫгри

нєсамостоꙗтєл҄ьнꙑ ꙁємлѩ : Акрѡтїрь и Дєкєлїꙗ • Аландьскꙑ Острови • Гєрнси • Гибралтаръ • Джєрси • Островъ Мєнъ • Фиориꙗрьскꙑ Острови • Шпицбєргєнъ • Ꙗнъ Маиєнъ


нєприꙁнанꙑ дрьжавꙑ : Абхаꙁїꙗ³ • Косово Димократїꙗ⁴ • Нагорьнъ Карабахъ Димократїꙗ • Придънѣстриѥ • Силєндъ •
Тѷрчьска Димократїꙗ Сѣвєрьна Кѷпра⁵ • Южьна Осєтїꙗ³


¹ такождє Асїи ѥстъ ⁙ ² народьнꙑ обꙑчаи єѵрѡпьскꙑ сѫтъ · нъ Асїи находитъ сѧ


³ приꙁнана ꙗко самостоꙗтєл҄ьна дрьжава 3 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстє ⁙ ⁴ приꙁнано 60 дрьжавꙑ ѤН҃С ѥстъ ⁙
⁵ приꙁнана толико Тѷрци ѥстъ