راس کئردئن دولأت

پئرئستئن د: ناڤجوٙری, پئی جوٙری

زئنار: شوما هأنی نیوٙمایتە ڤامین. تیرنئشوٙن آی پی شوما سی هأر گاتی کئ آلئشتکاری بأکیت سی کول خألک دیاری می کە. أر روئیت ڤامین یا یئ گئل حئساڤ کاریاری راس بأکیت، ڤیرایئشتیا شوما ڤئ نوم کاریاری خوتوٙ دیاری می کە و سی شوما بیتأرە.

وا اماییه کردن آلشتیا،شرایط وه کار گرتن نه قوول می کیت، و د حال و بار بی تلافی کاری قوول میکید که هومیاری شما زیر نخیز CC BY-SA 3.0 License و GFDL درتیچ کاری بوئه. شما قوول می کید که یه گل هوم پیوند یا تیرنشون نسبت دئن کافی زیر نخیز پروانه کریتیو کامنزه.

أنجوم شیڤئسئن | هومياری سی ڤیرایئشت (د یئ گئل نیمدأری تازە ڤاش کو)


نیسأنئن: ° ± × ÷ ٪ #  ئمضا: ~~~~


ڤیکی نئشوٙنە یا: {{}}   |   []   [[|]]   [[]]   [[دأسە:]]   #آلئشت دأئن لا[[]]   {{پانئڤیس}}   {{•}}
<s></s>   <sup></sup>   <sub></sub>   {{کوچئک}}{{آخئر کوچئک}}   <code></code>   <pre></pre>   <math></math>   <blockquote></blockquote>   <nowiki></nowiki>  
<!-- -->‎   <includeonly></includeonly>   <noinclude></noinclude>   <ref></ref>
{{پاک‌ کون}}   {{سخ}}   {{بک}}   {{جا:ئمضا نأبیە|}}  

مقاله دله: <ref></ref>  <ref name=""></ref>  <ref name="" /> 
حاستئن خأط ڤئ خأط: {{پئی جوٙری؟}}  {{سأنأد|}}  {{کی؟}}  {{کئی؟}} 
سأرچئشمە یا: <ref>{{سأرچئشمە کئتۉیی|فامیلی= |نوم= |کئتۉ= | دأرتیچ کار= |سال=}}</ref>  <ref>{{سأرچئشمە دیارگە|نئڤیسیار= |هوم پئیڤأند= |داسوٙن= | دأرتیچ کار = |ڤیرگار= |ڤانئیأری ڤیرگار= }}</ref>  <ref>{{سأرچئشمە هأڤال|فامیلی= |نوم= |هوم پئیڤأند= |داسوٙن= |آرئنگ= | دأرتیچ کار= |ڤیرگار= |ڤانئیأری ڤیرگار= }}</ref>  <ref>{{پک|فامیلی|سال|ک=کئتۉ|ص=صأفە}}</ref> 
سأرچئشمە یا بأرجا هاری: {{پانئڤیس}}  {{پانئڤیس|۲}}  {{پانئڤیس|۲|چأپ‌ چین=هأری}}  {{پانئڤیس|۲|چأپ‌ چین=آری|ریز=هأری}}  *{{ڤیکی سأرچئشمە|داسوٙن= |هوم پئیڤأند= |زوٙن=| ڤاجوٙری={{subst:#time:xij xiF xiY}}}} 

زوون: {{ئینگیلیسی|}}  {{فارسی|}}  {{آلمانی|}}  {{عأرأڤی|}}  {{فأرانسئ یی|}} 

حاستە یا: {{سأنأد|}}  {{هومبأراڤأر}}  {{کی؟}}  {{کئی؟}}  {{دمباله دانّه}}  {{پئی جوٙری؟}} 
جهت: {{چأپ چین}}{{آخئر}}  {{راست‌ چین}}{{آخئر}} 
بئیت: {{بئیت}}{{ب|}}{{آخئر بئیت}}  {{بئیت|نأستألیق}}{{ب|}}{{آخئر بئیت}}  {{نأستألیق دار}} 
ڤیرگار: {{زایئشتی|سال|ما دئل ڤئ حایی|زوٙز دئل ڤئ حایی|دئما زایئشت دئل ڤئ حایی}}  {{أفتویی|عأدأد روٙز|عأدأدـنوم ما|عأدأد سال|پئیڤأند=نە}} 
جادیاریا: {{coord|دئرازا|<!--E یا W-->|پأنا|<!--N یا S-->|display=<!--title یا inline یا title,inline-->|type:landmark}} 
جادیاریا گوٙگئل مأپس: {{coord|دئرازا|پأنا|display=<!--title یا inline یا title,inline-->|type:landmark}} 

  “” ‘’ «» ‹› „“ ‚‘  ~ | °    ± × ÷ ² ³ ½ · §  <math></math>  
× ÷ ° ± ¬  

رأی: {{هوم دأنگ}}   {{ناهوم دأنگ}}   {{دوروست}}   {{ئشتئڤا}}   {{بأموٙنە}}   {{پاکسا بوٙأ}}   {{سأریأک بوٙأ}}  
تأذأکور: {{توضی}}   {{ڤئلوم}}   {{ڤارئسنیئن}}   {{نوکتە}}  
تاسایی: {{ڤارئسی}}   {{ری ڤئ ری کاری}}  

هوم پئیڤأندیا: []   [[]]   [[|]]   {{}}  {{|}} 
نوم جایا: [[رأگ:]]  [[:جانیا:]]  [[چوٙأ:]]  [[ڤیکیپئدیا:]]  [[رأنئموٙنی:]]  [[مئدیا ڤیکی:]] 
پئڤأند ڤئ پوروجە یا هأنی ڤیکی: [[Commons:|]]  [[m:|]]  [[n:|]]  [[q:|]]  [[s:|]]  [[b:|]]  [[wikt:|]]  [[v:|]] 

عأسگدوٙنی: <gallery></gallery>
جانیا: [[:جانیا:]] [[جانیا:|بأن کئلئکی|راست|150px|<!--توضی-->]] [[جانیا:|بأن کئلئکی|چأپ|150px|<!--توضی-->]]

زیربأرجا: __NOTOC__  __TOC__  __NOEDITSECTION__  __NOGALLERY__ 
عأدأدیا: {{formatnum:}}   {{formatnum:|R}}  
بأرکاری صأفە: {{أڤأل تاشو|دأسوٙن|width=600px}}{{آخئر تاشو}}   {{Div col|cols=3}}{{Div col end}}  

نیسئسە یا ئستاندارد:   لۊری مینجایی «ی» و «ک»: ی ک تأنڤین، «دۊبیشتئیٛ» واری: اً   «ه» فتحأ: ە  
نیسئسە کوچئک:   گیوٙمه: «»   مومأیئز مینجایی: ٫   جئگاکار هئزارتایی: ٬   عأدأدیا مینجایی: ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰ نوقطە نیائن: ، ؛

آلئشت کاریا خوتوٙنە سأری بئینیت.
  • سی ئزماشت کاری می توٙنیت ئزمایشت کاری ڤئ کار بئیریت.
  • حأتمأن سأرچئشمە یا گوتاریایی کئ می نیسأنیت ئضاف بأکیتوٙ.
  • د بألگە یا چأک چئنە یا چار مأدأک (~~~~) نیسئسە یا خوتوٙنە ئمضا بأکیت.

  • هأمە ئی ڤیرایئشتکاریا د زیر نأخیز موجوز Creative Commons Attribution/Share-Alike 3.0 و fa:مجوز مستندات آزاد گنو (GFDL) دأرتیچ کار بوٙأن.
  • أر میهایت کأسوٙنیا هأنی نیسئسە یا شومانە ڤیرایئشکاری یا دأرتیچ کاری بأکن کئلئشوٙ نأکیت.
  • فأقأط می سأرچئشمە یایی کئ هان مالئکیأت خألک مأن می توٙنئن بی آلئشکاری دأرتیچ بان– یأنی دۊبیشتئر بألگە یا دیارگە نە نە بوٙأ بی هیچ آلئشکاری سی ڤیکیپئدیا کئل کئرد.
د نۊ زئنە بیە د"https://lrc.wikipedia.org/wiki/دولأت"